aemw/ugarit akk-x-mbperi Glossary

Version of 2021-08-05:21H:28M:1628198899s

A

abāku [LEAD AWAY] (V)

12 instances

Normalized forms:abbakku (a-ba-ak-ku); abkaššuma (ab-ka-šu-ma); abkaššunūtima (ab-ka-šu₂-nu-ti-ma); annabbaki (a-na-ba-ki); ātabak (a-ta-ba₂-ak-ma); ibbukūšunu (i-ib-bu-ku-šu-nu); ītabakši (i-ta-ba₂-ak-ši, i-ta₂-ba₂-ak-ši); ittabikū (it-ta-bi-ku); ittabka (it-ta-ab-ka); ubbukšunūti (ub-bu-uk-šu-nu-ti).

1. drive away (2x/17%)

2. fetch (6x/50%)

3. lead away (3x/25%)

4. repel (1x/8%)


abarakku [STEWARD] (N)

3 instances

Written forms:lu₂a-ba-ra-ku; lu₂AGRIG.

Normalized forms:abarakki (lu₂a-ba-ra-ku); abarakku (lu₂AGRIG).

1. steward (3x/100%)


abātu [RUN AWAY] (V)

20 instances

Normalized forms:innabbit (i-na-bi-it, in-na-bi-it); innabbitma (in-na-ab-bi-it-ma); innabbitū (i-na-bi-tu₄); innabit (in-na-bi-it); innabituma (in-na-bi-tu₃-ma); innabtū (in-nab-tu₄); ittabit (it-ta-bi-it, it-ta₂-bi-it); ittabita (it-ta-bi-ta₂).

1. escape (3x/15%)

2. run away (17x/85%)


abbūtu [FATHERHOOD] (N)

1 instance

Written forms:a-bu-ti-ia.

Normalized forms:abbūtiya (a-bu-ti-ia).

1. patronage (1x/100%)


abnu [STONE] (N)

18 instances

Normalized forms:aban (NA₄); abanātu (a-ba-na-a-tu₄); abna (NA₄); abnī (NA₄-MEŠ); abnīšunu (NA₄-MEŠ-šu-nu); abnū (NA₄-MEŠ).

1. stone (18x/100%)


abšānu [YOKE] (N)

1 instance

Written forms:ab-ša-nu.

Normalized forms:abšānū (ab-ša-nu).

1. mooring rope (1x/100%)


abu [FATHER] (N)

88 instances

Normalized forms:ababi (a-ba-a-bi [abu ababi]); abašu (a-ba-šu); abbī (lu₂-mešAB.BA, lu₂AB.BA-MEŠ); abbīšu (A.BA.A-šu); abbīšunu (ab-bi-šu-nu); abbūka (AB.BA-MEŠ-ka); abi (a-bi, lu₂a-bi); abī (a-bi); abika (a-bi-ka); abini (a-bi-ni); abiša (a-bi-ša); abišu (AD-šu, a-bi-šu, ma-bi-šu); abiya (AD-ia, a-bi-ia); abu (a-ba-a-bi [abu ababi]); abuka (a-bu-ka); abušu (a-bu-šu); abušuma (a-bu-šu-ma); abuya (a-bu-ia); abuyama (a-bu-ia-ma).

1. ancestor (1x/1%)

2. father (84x/95%)

3. forefather (1x/1%)

4. tribal leader (2x/2%)


abunnatu [UMBILICAL CORD] (N)

1 instance

Written forms:UZU.DUR-šu.

Normalized forms:abunnatšu (UZU.DUR-šu).

1. belly (1x/100%)


abūsu [STOREHOUSE] (N)

4 instances

Written forms:a-bu-si₂; a-bu-ti.

Normalized forms:abūsi (a-bu-si₂); abūti (a-bu-ti).

1. storehouse (4x/100%)


adanniš [GREATLY] (AV)

1 instance

Written forms:a-dan-niš₂.

Normalized forms:adanniš (a-dan-niš₂).

1. greatly (1x/100%)


adi [UNTIL] (PRP)

150 instances

Written forms:a-di; a-du.

Normalized forms:adi (a-di); adu (a-du).

1. as long as (SBJ) (1x/1%)

2. together with (25x/17%)

3. until (103x/69%)

4. until (SBJ) (17x/11%)

5. up to (3x/2%)

6. while (SBJ) (1x/1%)


adīni [HITHERTO] (AV)

3 instances

Written forms:a-di-ni.

Normalized forms:adīni (a-di-ni).


agannu [BOWL] (N)

1 instance

Written forms:a-ga-an-nu.

Normalized forms:agannu (a-ga-an-nu).

1. bowl (1x/100%)


agru [HIRELING] (N)

2 instances

Written forms:lu₂-mešḪUN.GA₂.

Normalized forms:agrī (lu₂-mešḪUN.GA₂).

1. hireling (2x/100%)


agrūtu [HIRE (CONTRACT)] (N)

1 instance

Written forms:a-ga-ru-ta.

Normalized forms:agarūta (a-ga-ru-ta).

1. hire (contract) (1x/100%)


ahāmiš [EACH OTHER] (AV)

4 instances

Normalized forms:ahāmeš (a-ḫa-meš); ahāmiš (a-ḫa-miš); hamišmi (ḫa-mi--mi).

1. each other (4x/100%)


ahāru [BE(COME) BEHIND] (V)

7 instances

Normalized forms:ihhur (i-ḫu-ur); tuhhar (tu-u₂-ḫa-ar); tuhhara (tu-ḫa-ra); tuhharanni (tu-ḫa-ra-ni); uhhara (u₂-ḫa-ra); uttahhirmi (ut-ta-aḫ-ḫi-ir-mi).

1. be(come) behind (3x/43%)

2. be(come) in default (1x/14%)

3. delay (3x/43%)


ahātu [SISTER] (N)

15 instances

Normalized forms:ahāt (NIN); ahāti (NINti); ahātišu (NIN-šu, fNIN-šu); ahātiya (NIN-ia); ahātka (NIN-ka); ahātšu (NIN-šu, NIN-šu₂).

1. sister (15x/100%)


ahāzu [TAKE] (V)

4 instances

Normalized forms:īhuzša (i-ḫu-uz-ša); īhuzši (i-ḫu-uz-ši); uhhuza (uḫ-ḫu-za); ušahhaz (u₂-ša-ḫa-az).

1. marry (2x/50%)

2. mounting (with metal) (N) (1x/25%)

3. take (1x/25%)


ahhūtu [BROTHERHOOD] (N)

4 instances

Normalized forms:ahhūtišu (ŠEŠ-MEŠ-šu); ahhutta (ŠEŠut-ta); ahhutti (a-ḫu-ut-ti); ahhuttišu (ŠEŠut-ti-šu).

1. adopted brotherhood (2x/50%)

2. brotherhood (2x/50%)


ahrirānu [(MEANING UNKNOWN)] (N)

1 instance

Written forms:aḫ-ri-ra-nu.

Normalized forms:ahrirānu (aḫ-ri-ra-nu).

1. (meaning unknown) (1x/100%)


ahu [ARM] (N)

2 instances

Written forms:a-ḫi.

Normalized forms:ahi (a-ḫi).

1. shore (2x/100%)


ahu [BROTHER] (N)

337 instances

Normalized forms:ah (ŠEŠ); aha (a-ḫa, ŠEŠ); ahasa (ŠEŠsa); ahašu (ŠEŠ-šu); aheka (ŠEŠe-ka); ahhē (ŠEŠ-MEŠe); ahhēši (ŠEŠ-MEŠ-ši); ahhī (ŠEŠ-MEŠ); ahhīka (ŠEŠ-MEŠ-ka); ahhīšu (lu₂-mešŠEŠ-MEŠ-šu, ŠEŠ-MEŠ-šu); ahhīšunu (ŠEŠ-MEŠ-šu-nu); ahhīya (ŠEŠ-MEŠ-ia); ahhū (lu₂-mešŠEŠ-MEŠ, ŠEŠ-MEŠ); ahhūšunu (ŠEŠ-MEŠ-šu-nu); ahī (a-ḫi); ahi (ŠEŠ); ahika (ŠEŠ-ka); ahikunu (ŠEŠ-ku-nu); ahisa (ŠEŠsa); ahiša (ŠEŠ-ša); ahiši (ŠEŠ-ši); ahišu (ŠEŠ-šu, ŠEŠ-šu₂); ahišuma (ŠEŠ-šu-ma); ahišunu (ŠEŠ-šu-nu); ahiya (a-ḫi-ia, ŠEŠ-ia, ŠEŠḫi-ia); ahu (a-ḫu, mŠEŠ, ŠEŠ, ŠEŠḫu); ahuʾa (a-ḫu-u₂-a); ahuka (ŠEŠ-ka); ahukama (ŠEŠ-ka-ma); ahuši (ŠEŠ-ši); ahušu (ŠEŠ-šu, ŠEŠ-šu₂); ahuya (a-ḫu-a, a-ḫu-ia, ŠEŠ-ia, ŠEŠu₂-a).

1. brother (335x/99%)

2. colleague (2x/1%)


ahû [OUTSIDE(R)] (AJ)

5 instances

Normalized forms:ahî (BAR); ahûte (a-ḫu-te, lu₂KUR₂.DUR₂-ME [nakrē ahûte], lu₂KUR₂.DUR₂-MEŠ [nakrē ahûte]).

1. foreign (4x/80%)

2. strange (1x/20%)


ai [NOT] (MOD)

3 instances

Written forms:a-ia; e.

Normalized forms:ayya (a-ia); e (e).


akālu [EAT] (V)

3 instances

Normalized forms:ikkalanni (i-ik-kal-an-ni); ikkalšu (i-kal-šu); ušakkalšunu (u₂-ša-ka₃-al-šu-nu).

1. eat (2x/67%)

2. have usufruct of (1x/33%)


akalu [BREAD] (N)

8 instances

Written forms:a-ka-li; NINDA-MEŠ.

Normalized forms:akalī (NINDA-MEŠ); akali (a-ka-li).

1. bread (8x/100%)


akanna [HERE] (AV)

8 instances

Normalized forms:akanna (a-ka-na, a-kan₂-na); akannu (a-ka-nu); annaka (a-na-ka).

1. here (8x/100%)


akanna [SO] (AV)

135 instances

Normalized forms:akanna (a-ka-an-na, a-kan-na, a-kan₂-na, a-kan₂-na-a, a-kan₂an-na, a-ka₃-an-na, a-ka₄-na); akannama (a-kan₂-na-ma, a-kan₂an-na-ma); akannami (a-kan₂-na-a-mi); akannu (a-kan₂-nu); kannâ (kan₂-na-a).

1. similarly (1x/1%)

2. so (7x/5%)

3. thus (127x/94%)


akannama [SIMILARLY] (AV)

15 instances

Written forms:a-kan₂-na-ma.

Normalized forms:akannama (a-kan₂-na-ma).

1. likewise (15x/100%)


akī [AS] (PRP)

1 instance

Written forms:a-ki.

Normalized forms:akī (a-ki).


akkannama [SIMILARLY] (AV)

1 instance

Normalized forms:akkannama (at-ta-kan₂-na-ma [attā akkannama]).

1. similarly (1x/100%)


alāku [GO] (V)

212 instances

Written forms:a-la-a-ki; a-la-ak; a-la-ak-ka; a-la-ke-šu-nu; a-la-ki; a-la-ki-ka₃; a-la-ki-šu; a-la-ki-šu-nu; a-lak; a-lak-mi; a-lik; a-lik-mi; al-ka; al-ka-ma; al-ka₃; al-kam-ma; al-kam-mi₃; al-kam₂; al-la-ak; al-la-ka; al-li-ka-ak-ku; al-li-ka-ak-ku-um-mi; at-la-ka-mi; at-ta-al-ka; at-ta-at-lak; at-ta-lak; at-tal-ka; at-tal-la-ak; i-il-la-ak; i-il-la-kam; i-la-ak; i-la-ak-ma; i-la-ka; i-la-kam₂; i-la-ku; i-la-ku-ma; i-la-ku-u₂; i-lak; i-lak-ma; i-li-ik-ku-u₂-ni; i-li-ku-ni; i-ta-na-la-ku; i-te-lik; il-ka; il-la-a-ka; il-la-a-ku-mi₃; il-la-ak; il-la-ak-ki; il-la-ak-ma; il-la-ka; il-la-ka-ak-ku; il-la-ka-an-ni; il-la-ka-ku; il-la-ka-ku-nu; il-la-ka₃; il-la-kam₂; il-la-ku; il-la-ku-mi; il-la-ku-ni; il-la-ku-ni-ik-ku; il-la-ku-nim-ma; il-lak; il-lak-ka₃; il-lak-ma; il-li-ik; il-li-ka; il-li-ka-ni; il-li-ku; il-li-ku-ni; il-li-ku-u₂; it-ta-al-lak-ku; it-ta-at-la-ku; it-ta-at-lakak; it-ta-la-ak; it-ta-lak; it-ta-na-la-ku; it-ta-na-la-ku-nim-ma-a-mi; it-ta-na-lak; it-tal-ka; it-tal-ku-ni; it-tal-ku-ni-ku; it-tal-ku-u-mi; it-tal-ku-u₂-mi; it-tal-lak; la-lak [lā allak]; li-i-il-lik; li-il-ka; li-il-la-ak-ku; li-il-li-ik; li-il-li-ka₄-a-ni; li-il-li-ku-ma; li-il-lik-ka₃; li-it-ta-lak; li-it-ta-li-ku; li-it-ta-na-al-la-ku-ni; li-ta-al-ka; li-ta-lak; li-ta-tal-kam-ma; li-tal-li-ka; lil-li-ka; lil-li-ka₄; lil-li-ku; lil-li-ku-ni; lil-lik; lu-u₂-ul-lik; lu-ul-lik; ta-al-la-ak; ta-al-li-ik; ta-al-li-ka; ta-la-ka; ta-lak; ta-ta-al-lak; ta-tal-ka; ta-tal-kam-ma; ta₂-la-ak; ta₂-la-ak-ku; tal-li-ka.

Normalized forms:alākešunu (a-la-ke-šu-nu); alāki (a-la-a-ki, a-la-ki); alākika (a-la-ki-ka₃); alākišu (a-la-ki-šu); alākišunu (a-la-ki-šu-nu); alākka (a-la-ak-ka); alāku (a-la-ki); alik (a-lik); alikmi (a-lik-mi); alkā (al-ka₃); alka (al-ka, al-ka₃); alkam (al-kam₂); alkamma (al-ka-ma, al-kam-ma); alkammi (al-kam-mi₃); allak (a-la-ak, a-lak, al-la-ak, la-lak [lā allak]); allaka (al-la-ka); allakmi (a-lak-mi); allikakku (al-li-ka-ak-ku); allikakkummi (al-li-ka-ak-ku-um-mi); atlakāmi (at-la-ka-mi); attalak (at-ta-lak); attalka (at-ta-al-ka, at-tal-ka); attallak (at-tal-la-ak); attatlak (at-ta-at-lak); ilka (il-ka); illak (i-il-la-ak, i-la-ak, i-lak, il-la-ak, il-lak); illaka (i-la-ka, il-la-a-ka, il-la-ka, il-la-ka₃); illakā (il-la-ka); illakakku (il-la-ka-ak-ku, il-la-ka-ku); illakakkunu (il-la-ka-ku-nu); illakam (i-il-la-kam, i-la-kam₂, il-la-kam₂); illakanni (il-la-ka-an-ni); illakka (il-lak-ka₃); illakki (il-la-ak-ki); illakma (i-la-ak-ma, i-lak-ma, il-la-ak-ma, il-lak-ma); illakū (i-la-ku, i-la-ku-u₂, il-la-ku); illakūma (i-la-ku-ma); illakūmi (il-la-a-ku-mi₃, il-la-ku-mi); illakūni (il-la-ku-ni); illakūnikku (il-la-ku-ni-ik-ku); illakūnimma (il-la-ku-nim-ma); illik (il-li-ik); illika (il-li-ka); illikāni (il-li-ka-ni); illikkūni (i-li-ik-ku-u₂-ni); illiku (il-li-ku); illikū (il-li-ku, il-li-ku-u₂); illikūni (i-li-ku-ni, il-li-ku-ni); ittalak (it-ta-la-ak, it-ta-lak); ittalka (it-tal-ka); ittalkūmi (it-tal-ku-u-mi, it-tal-ku-u₂-mi); ittalkūni (it-tal-ku-ni); ittalkūnikku (it-tal-ku-ni-ku); ittallak (it-tal-lak); ittallakkū (it-ta-al-lak-ku); ittanallak (it-ta-na-lak); ittanallakū (i-ta-na-la-ku, it-ta-na-la-ku); ittanallakūnimmami (it-ta-na-la-ku-nim-ma-a-mi); ittatlak (it-ta-at-lakak); ittatlakū (it-ta-at-la-ku); ittelik (i-te-lik); lilkā (li-il-ka); lilka (li-il-ka); lillakku (li-il-la-ak-ku); lillik (li-i-il-lik, li-il-li-ik, lil-lik); lillikā (lil-li-ka); lillika (lil-li-ka, lil-li-ka₄); lillikanni (li-il-li-ka₄-a-ni); lillikka (li-il-lik-ka₃); lillikū (lil-li-ku); lillikūma (li-il-li-ku-ma); lillikūni (lil-li-ku-ni); littalak (li-it-ta-lak, li-ta-lak); littalikū (li-it-ta-li-ku); littalka (li-ta-al-ka); littallika (li-tal-li-ka); littanallakūni (li-it-ta-na-al-la-ku-ni); littatalkamma (li-ta-tal-kam-ma); lullik (lu-ul-lik, lu-u₂-ul-lik); tallak (ta-al-la-ak, ta-lak, ta₂-la-ak); tallaka (ta-la-ka); tallakā (ta-la-ka); tallakku (ta₂-la-ak-ku); tallik (ta-al-li-ik); tallika (ta-al-li-ka, tal-li-ka); tattalka (ta-tal-ka); tattalkamma (ta-tal-kam-ma); tattallak (ta-ta-al-lak).

1. be(come) appropriate (1x/0%)

2. come (54x/25%)

3. coming (N) (1x/0%)

4. flow (1x/0%)

5. go (142x/67%)

6. going (N) (13x/6%)


alandimmû [PHYSIQUE] (N)

1 instance

Written forms:lu₂ALAN.DIM₂.

Normalized forms:alandimmû (lu₂ALAN.DIM₂).

1. sculptor(?) (1x/100%)


algamišu [(A KIND OF STONE)] (N)

5 instances

Normalized forms:algamiššī (na₄-mešal-ga-miš-ši); algamišši (na₄al-ga-miš-ši).

1. (a kind of stone) (5x/100%)


ālik pāni [LEADER] (N)

2 instances

Normalized forms:ālik pāni (a-lik pa-ni); ālik pānišu (a-lik pa-ni-šu).

1. leader (2x/100%)


āliku [GOING] (N)

3 instances

Written forms:a-lik; la-li-ku [lā ālikū].

Normalized forms:ālik (a-lik); ālikū (la-li-ku [lā ālikū]).

1. goer (3x/100%)


āliku ša ilki [ONE WHO PERFORMS (STATE) SERVICE] (N)

1 instance

Written forms:ša il-ki.

Normalized forms:ālikū ša ilki (ša il-ki).

1. one who performs (state) service (1x/100%)


allānu [OAK] (N)

2 instances

Written forms:al-la-an; al-la-ni.

Normalized forms:allān (al-la-an); allāni (al-la-ni).


allû [THAT] (DP)

1 instance

Written forms:al-lu-ti.

Normalized forms:allûti (al-lu-ti).

1. that (1x/100%)


allû [THAT (ONE)] (DP)

1 instance

Written forms:al-lu-u₂.

Normalized forms:allû (al-lu-u₂).

1. that (one) (1x/100%)


alpu [BULL] (N)

62 instances

Normalized forms:alap (GU₄); alapšu (GU₄-šu); alpa (GU₄); alpī (GU₄-ḪI.A, GU₄-MEŠ); alpi (GU₄); alpīka (GU₄-MEŠ-ka); alpīšu (GU₄-ḪI.A-šu, GU₄-MEŠ-šu, GU₄-MEŠ-šu₂); alpīya (GU₄-ḪI.A-ia, GU₄-MEŠ-ia); alpū (GU₄, GU₄-ḪI.A, GU₄-MEŠ); alpu (GU₄); alpūšunu (GU₄-MEŠ-šu-nu); aplī (GU₄-MEŠ).


ālu [CITY] (N)

47 instances

Normalized forms:āl (IRI, IRIki); āla (IRI, IRIki); ālāni (IRI-DIDLI, IRI-DIDLI-ḪI.A, IRI-ḪI.A-DIDLI, IRI-MEŠ, IRIki-DIDLI-ḪI.A, URU-DIDLI-MEŠ); ālānika (IRI-DIDLI-ḪI.A-ka); ālānišunu (IRI-DIDLI-ḪI.A-šu-nu); ālāniya (IRI-ḪI.A-ia); ālānu (IRI-DIDLI, IRI-DIDLI-ḪI.A, IRI-MEŠ); āli (IRI, IRIli, IRIli₃, IRIki); ālika (IRI-ka); ālišu (IRIli₃-šu); ālšu (IRI-šu); ālu (IRI, IRIki); ālū (IRI-DIDLI-ḪI.A).


amāru [SEE] (V)

42 instances

Normalized forms:amāri (a-ma-ri); amārika (a-ma-ri-ka); ammaru (a-ma-ru); amur (a-mu-ur-ma, a-mur); ātamar (a-ta-mar); ātamaršu (a-ta-mar-šu); immar (i-mar); immarū (i-ma-ru, im-ma-ru); īmuršunūti (i-mur-šu-nu-ti); innammar (in-nam-mar); innammirūna (in-na-am-mi-ru-na); ītamar (i-ta-mar); ītamarma (i-ta-mar-ma); līmur (li-mur); nannammar (na-an-na-mar); nātamarmi (na-ta-mar-mi); ninmuri (ni-in-mu-ri); tammar (ta-mar); tammarru (ta-mar-ru).

1. appear (1x/2%)

2. behold (J) (3x/7%)

3. find (2x/5%)

4. inspect (1x/2%)

5. inspecting (N) (1x/2%)

6. meet with (1x/2%)

7. meet (1x/2%)

8. see (27x/64%)

9. seeing (N) (4x/10%)

10. visit (1x/2%)


ammaka [THERE] (AV)

2 instances

Written forms:am-ma-ka; am-ma-ka-ma.

Normalized forms:ammaka (am-ma-ka); ammakamma (am-ma-ka-ma).

1. there (2x/100%)


ammar [AS MUCH AS] (PRP)

1 instance

Written forms:am-ma-ar.

Normalized forms:ammar (am-ma-ar).

1. as much as (1x/100%)


ammatu [(MEANING UNKNOWN)] (N)

4 instances

Written forms:am-ma-ti.

Normalized forms:ammati (am-ma-ti).

1. (meaning unknown) (4x/100%)


ammīni [WHY?] (AV)

46 instances

Normalized forms:ammēni (a-me-ni, am-me-ni-i); ammīne (am-mi-ne₂-e); ammīni (am-mi-i-ni, am-mi-ni, am-mi-ni-i, am-mi-ni₇); ammīnima (am-mi-ni-ma); ammīnu (a-mi-nu).


amtu [MAID] (N)

25 instances

Normalized forms:amat (lu₂GEME₂); amāt (munus-mešGEME₂-MEŠ); amāti (GEME₂-MEŠ, fGEME₂-MEŠ); amātiši (GEME₂-MEŠ-ši); amātišu (GEME₂-MEŠ-šu₂); amātka (GEME₂-ka); amatkama (GEME₂-ka-ma); amatkima (GEME₂-ki-ma); amatšu (GEME₂-šu); amātu (GEME₂-MEŠ, fGEME₂-MEŠ); amta (GEME₂); amtiya (GEME₂-ia, fGEME₂-ia); amtu (GEME₂, fGEME₂).

1. female servant (11x/44%)

2. female slave (13x/52%)

3. maid (1x/4%)


amūtu [STATUS OF A MAID] (N)

4 instances

Written forms:a-mu-ut-te; GEME₂; GEME₂ti.

Normalized forms:amūti (GEME₂, GEME₂ti); amutte (a-mu-ut-te).

1. status of a female servant (4x/100%)


ana [TO] (PRP)

2272 instances

Normalized forms:ana (DIŠ, a-da-ri-ti [ana dārīti], a-ka-ša [ana kâša], a-na, a-na-i-ni [ana ʾīni], ak-ka-ša [ana akkâša], ak-ka₃-a-ša [ana akkâša], ak-ka₃-ši [ana kâši], ana, ŠAM₂.TI.LA.BI.ŠE₃ [ana šīmišu gamri], ŠAM₂.TIL.LA.BI.ŠE₃ [ana šīmišu gamri], ŠAM₃.TIL.LA.BI.ŠE₃ [ana šīmišu gamri, ana šīmīšu gamri]).

1. (in order) to (61x/3%)

2. about (1x/0%)

3. against (27x/1%)

4. as (7x/0%)

5. by means of (3x/0%)

6. by order of (1x/0%)

7. concerning (8x/0%)

8. for (500x/22%)

9. from (1x/0%)

10. in the light of (2x/0%)

11. into (12x/1%)

12. onto (2x/0%)

13. to (1647x/72%)


ana dāri dūri [FOR EVER AND EVER] (AV)

26 instances

Normalized forms:ana dāri dūri (a-na da-ri du-ri, a-na da-ri du₂-ri); ana dāri dūrim (a-na da-ri du-ri-im).

1. for ever and ever (26x/100%)


anāhu [BE(COME) TIRED] (V)

3 instances

Written forms:e-ta-na-aḫ; i-ta-na-aḫ.

Normalized forms:ētanah (e-ta-na-aḫ); ītanah (i-ta-na-aḫ).

1. strive (2x/67%)

2. toil (1x/33%)


anāku [I] (IP)

122 instances

Normalized forms:anāku (a-na-ku, a-na-ku-u₂); anākuma (a-na-ku-ma).


anhu [TIRED] (AJ)

2 instances

Written forms:a-ni-iḫ.

Normalized forms:anih (a-ni-iḫ).

1. made an effort (2x/100%)


anmû [THIS] (DP)

1 instance

Written forms:an-me-e.

Normalized forms:anmê (an-me-e).

1. this (1x/100%)


anna [YES] (J)

1 instance

Written forms:an-ni.

Normalized forms:anni (an-ni).


annaka [HERE] (AV)

5 instances

Written forms:an-na-ka; an-na-ka-nu; an-na-kam.

Normalized forms:annaka (an-na-ka); annakam (an-na-kam); annakānu (an-na-ka-nu).

1. here (5x/100%)


annaku [TIN] (N)

4 instances

Written forms:AN.NA; AN.NA-MEŠ.

Normalized forms:annakī (AN.NA-MEŠ); annaki (AN.NA); annaku (AN.NA).


annikīam [HERE] (AV)

7 instances

Normalized forms:annikâ (an-ni-ka); annikānu (an-ni-ka-nu); annikīam (an-ni-ki-a-am).

1. here (7x/100%)


annû [THIS] (DP)

469 instances

Normalized forms:annâ (an-na, an-na-a); annâm (an-na-am); annâti (a-na-ti, an-na-a-ti, an-na-ti); annâtu (an-na-tu₄); annê (an-ne-e); annî (an-ni, an-ni-i); anniʾe (an-ni-e); annîm (an-ni-i-im, an-ni-im, an-ni-im-i); annîmma (an-ni-i-im-ma); annīta (an-ni-ta); annītam (an-ni-tam); annīti (an-ni-ti); annītu (an-ni-tu₄); annītum (a-ni-tum); annītumma (an-ni-tu-um-ma); annû (a-nu, an-nu-u₂); annûti (a-nu-ti, an-nu-ti, an-nu-u₂-ti); annûtti (an-nu-ut-ti); annutti (an-nu-ut-ti); annûtu (an-nu-tu, an-nu-tu₃, an-nu-tu₄).


anumma [NOW] (AV)

203 instances

Normalized forms:annumme (an-nu-um-me-e); anumma (UDma, a-nu-ma, a-nu-um-ma, a-nu-um-ma-a); anummami (a-nu-ma-mi, a-nu-um-ma-mi, a-nu-um-ma-mi₃); anumme (a-nu-um-me-e).

1. herewith (83x/41%)

2. now (120x/59%)


anummamê [HERE IS] (AV)

3 instances

Normalized forms:anummamê (a-nu-um-ma-me-e, a-nu-um-ma-me₂-e); anummê (a-nu-um-me₂-e).

1. here is (3x/100%)


apālu [PAY] (V)

4 instances

Normalized forms:ippalšu (i-pal-šu); īpul (i-pu-ul); ittapallaššu (it-ta-palpa-la--šu); uppal (u₂-pal).

1. answer (1x/25%)

2. pay (3x/75%)


aplu [HEIR] (N)

3 instances

Written forms:IBILA; IBILA-MEŠ.

Normalized forms:apla (IBILA); aplu (IBILA); aplū (IBILA-MEŠ).

1. foal (2x/67%)

2. son (1x/33%)


appūna [MOREOVER] (AV)

16 instances

Written forms:ap-pu-na; ap-pu-na-ma.

Normalized forms:appūna (ap-pu-na); appūnama (ap-pu-na-ma).

1. moreover (16x/100%)


argamannu [PURPLE] (AJ)

1 instance

Written forms:MAŠ₂.DA.A.RI.

Normalized forms:argamanna (MAŠ₂.DA.A.RI).

1. purple (1x/100%)


arhiš [QUICKLY] (AV)

8 instances

Written forms:ar-ḫi-; ar-ḫiš₂.

Normalized forms:arhiš (ar-ḫi-, ar-ḫiš₂).

1. quickly (8x/100%)


arītu [SHIELD] (N)

2 instances

Written forms:kuša-ri-ta; A.RIT.

Normalized forms:arīta (kuša-ri-ta); arīti (A.RIT).

1. shield (2x/100%)


arku [LONG] (AJ)

3 instances

Written forms:a-ri-ik; GID₂; GID₂.DA.

Normalized forms:arik (GID₂.DA, a-ri-ik); arka (GID₂).

1. long (3x/100%)


arnu [GUILT] (N)

1 instance

Written forms:ar-ni.

Normalized forms:arni (ar-ni).

1. guilt (1x/100%)


asīru [CAPTIVE] (N)

2 instances

Normalized forms:asīri (lu₂a-si₂-ri); asīru (lu₂a-si₂-ru).

1. captive (2x/100%)


assurri [HEAVAN FORBID THAT ...] (MOD)

2 instances

Written forms:as-surₓ(ZUR)-ri.

Normalized forms:assurri (as-surₓ(ZUR)-ri).

1. heavan forbid that ... (2x/100%)


aškāpu [LEATHERWORKER] (N)

9 instances

Normalized forms:aškāpi (lu₂AŠGAB); aškāpu (lu₂AŠGAB); aškāpū (lu₂-mešAŠGAB); aškāpūti (lu₂-mešAŠGABti).

1. leatherworker (9x/100%)


ašlāku [WASHERMAN] (N)

1 instance

Written forms:lu₂-mešAZLAG.

Normalized forms:ašlākū (lu₂-mešAZLAG).

1. fuller (1x/100%)


ašrānu [THERE] (AV)

63 instances

Normalized forms:ašrānim (-ra-ni-im); ašrānu (-ra-a-nu, -ra-nu); ašrānum (-ra-nu-um, aš₂-ra-nu-um); ašrānumma (-ra-nu-ma).

1. there (63x/100%)


ašru [PLACE] (N)

13 instances

Normalized forms:ašar (a-šar); ašaršuma (a-šar-šu-ma); ašaršunumami (a-šar-šu-nu-ma-a-mi); ašra (-ra); ašrašunuma (-ra-šu-nu-ma).

1. place (6x/46%)

2. where (SBJ) (6x/46%)

3. wherever (AV) (1x/8%)


aššatu [WIFE] (N)

40 instances

Normalized forms:aššassu (DAM-su, DAM-su₂); aššat (DAM); aššata (DAM); aššati (DAM); aššatika (DAM-ka, DAMti-ka, fDAM-ka); aššātika (DAM-MEŠ-ka); aššatišu (DAM-šu); aššātišu (DAM-MEŠ-šu, DAM-MEŠ-šu₂); aššātišunu (DAM-MEŠ-šu-nu); aššātiya (DAM-MEŠ-ia); aššatiya (DAM-ia); aššatšu (DAM-šu); aššātuka (DAM-MEŠ-ka).


aššu [BECAUSE (OF)] (PRP)

167 instances

Normalized forms:aššum (-šum, -šum₂, aš₂-šum, aš₂-šum₂); aššumiya (-šu-mi-ia); aššummikama (-šum-mi-ka-ma).

1. (in order) to (3x/2%)

2. because (of the fact that) (SBJ) (7x/4%)

3. because (of) (5x/3%)

4. regarding (152x/91%)


aššūtu [MARRIAGE] (N)

1 instance

Written forms:DAMut-ti-šu.

Normalized forms:aššuttišu (DAMut-ti-šu).

1. marriage (1x/100%)


aštapīru [SLAVES] (N)

1 instance

Normalized forms:aštapīrīšunu (SAG.GEME₂.IR₃-MEŠ-šu-nu).

1. slaves (1x/100%)


attā [YOU] (IP)

135 instances

Normalized forms:attā (at-ta, at-ta-a, at-ta-kan₂-na-ma [attā akkannama], at-ta₂); attāma (at-ta-ma); attāmi (at-ta-mi).


attī [YOU] (IP)

1 instance

Written forms:at-ti-ma.

Normalized forms:attīma (at-ti-ma).


attū [BELONGING TO] (PP)

22 instances

Normalized forms:attī (at-ti); attīya (at-ti-ia); attūka (at-tu-ka, at-tu₃-ka); attūni (at-tu-ni); attūšuma (at-tu-šu-ma); attūšumami (at-tu-šu-ma-a-mi); attūšunuma (at-tu-šu₂-nu-ma); attūya (at-tu-ia).

1. belonging to (21x/95%)

2. concerning (PRP) (1x/5%)


attunu [YOU] (IP)

4 instances

Normalized forms:attunu (at-tu-nu, at-tu-u₂-nu, at-tu₃-nu).


atû [GATEKEEPER] (N)

1 instance

Written forms:lu₂I₃.DU₈.

Normalized forms:utû (lu₂I₃.DU₈).

1. gatekeeper (1x/100%)


awātu [WORD] (N)

92 instances

Normalized forms:abāta (a-ba-ta); abâte (a-ba-te-MEŠ); amāt (INIM, a-ma-at); amāta (a-ma-ta, a-ma-ta₂); amātam (a-ma-tam); amâte (a-ma-te, a-ma-te-MEŠ); amāte (a-ma-te); amâtešu (a-ma-te-MEŠ-šu, a-ma-te-šu); amâteya (a-ma-te-MEŠ-ia); amāti (a-ma-ti); amâti (a-ma-ti-MEŠ); amātika (ama₂-ti-ka); amātu (a-ma-tu, a-ma-tu₃, a-ma-tu₄); amâtu (a-ma-tu-MEŠ, a-ma-tu₄-MEŠ); amêteya (a-me-te-ia); ammātima (am-ma-ti-ma); awâte (a-wa-te-MEŠ); awâti (a-wa-te-MEŠti).

1. command (5x/5%)

2. matter (43x/47%)

3. word (44x/48%)


awīlu [MAN] (N)

458 instances

Normalized forms:amīl (LU₂, ZA); amīla (LU₂, LU₂la₁₂); amīlamma (LU₂-ma); amīlī (LU₂-ME, LU₂-MEŠ); amīli (LU₂, LU₂li₃, a-mi-li₃); amīlīka (LU₂-MEŠ-ka); amīlika (LU₂-ka); amīlim (LU₂li-im); amīlīma (LU₂-MEŠ-ma); amīliya (LU₂-ia); amīlīya (LU₂-MEŠ-ia); amīlka (LU₂-ka, mLU₂-ka); amīlū (LU₂-ME, LU₂-MEŠ); amīlu (LU₂, LU₂lu, LU₂lu₄, a-mi-lu); amīlūka (LU₂-MEŠ-ka); amīlum (LU₂lum); amīlūšunu (LU₂-MEŠ-šu-nu); amīlūti (LU₂-MEŠti); amīlūya (LU₂-MEŠ-ia); awīlū (LU₂-MEŠ); awīlūʾa (LU₂-MEŠ-a).

1. citizen (41x/9%)

2. man (417x/91%)


awīlūtu [HUMANITY] (N)

1 instance

Written forms:LU₂u₂-te-MEŠ.

Normalized forms:awīlūte (LU₂u₂-te-MEŠ).

1. humanity (1x/100%)


awû [SPEAK] (V)

1 instance

Written forms:it-mi-šu.

Normalized forms:itmîšu (it-mi-šu).

1. speaking (N) (1x/100%)


ayyabba [THE SEA] (N)

1 instance

Written forms:a-ab-ba.

Normalized forms:ayyabba (a-ab-ba).

1. the sea (1x/100%)


ayyaka [WHERE?] (AV)

5 instances

Normalized forms:ayyaka (a-ia-ka); ayyakamma (a-ia-ka-ma); ayyakammê (a-ia-ka-me-e); ayyakīam (a-i-ki-a-am).

1. where? (5x/100%)


ayyakamma [SOMEWHERE] (AV)

3 instances

Normalized forms:ayyakamma (a-ia-ka-am-ma, a-ia-kam₂-ma); ayyakīamma (a-ia-ki-am-ma).

1. somehow (1x/33%)

2. somewhere (2x/67%)


ayyāmi [WHERE?] (AV)

1 instance

Written forms:a-am-me-e-e.

Normalized forms:ayyāme (a-am-me-e-e).

1. where? (1x/100%)


ayyišamma [TO ANYWHERE] (AV)

1 instance

Written forms:a-ia--am-me-e.

Normalized forms:ayyišammê (a-ia--am-me-e).

1. to anywhere (1x/100%)


ayyumma [ANY] (XP)

2 instances

Written forms:a-i-u₂-um-ma; a-i-um-me-e.

Normalized forms:ayyumma (a-i-u₂-um-ma); ayyummê (a-i-um-me-e).


ayyummê [ANYONE] (XP)

3 instances

Normalized forms:ayyammê (a-ia-me); ayyimmê (a-i-me-e); ayyūttimmê (a-i-u₂-ti-me-e).

1. anyone (1x/33%)

2. whichever (2x/67%)


azamillu [SACK] (N)

1 instance

Written forms:a-za-me-la-te.

Normalized forms:azamellāte (a-za-me-la-te).

1. sack (1x/100%)


B

babālu [CARRY] (V)

1 instance

Written forms:i-bi-la.

Normalized forms:ibbila (i-bi-la).

1. carry (1x/100%)


bābu [GATE] (N)

2 instances

Normalized forms:bābātuʾa (KA₂-MEŠu₂-a); bābū (KA₂-MEŠ).

1. door (1x/50%)

2. gate (1x/50%)


balāṭu [LIFE] (N)

6 instances

Written forms:ba-la-ṭi₃-šu; TI; TI.LA; TI.LAti; TIL.

Normalized forms:balāṭa (TI.LA); balāṭi (TI, TI.LAti, TIL); balāṭišu (ba-la-ṭi₃-šu).

1. life (6x/100%)


balāṭu [LIVE] (V)

7 instances

Normalized forms:abtaluṭ (ab-ta-lu-uṭ); bulliṭanni (bul₂-li-ṭa-an-ni); bulluṭ (bu-ul-lu-uṭ); iballiṭūni (i-ba-li-ṭu-ni); iballuṭūnimme (i-bal-lu-ṭu₃-nim-me-e); liballiṭanni (li-bal-li-ṭa₂-an-ni); liballiṭū (li-ba-li-ṭu).

1. be(come) healed (1x/14%)

2. live (6x/86%)


balṭu [LIVING] (AJ)

3 instances

Normalized forms:baliṭ (ba-li-iṭ); balṭa (bal-ṭa₂); balṭu (bal-ṭu).

1. living (3x/100%)


balu [WITHOUT] (PRP)

1 instance

Written forms:ba-lu.

Normalized forms:balu (ba-lu).

1. without (1x/100%)


bānû [CREATOR] (N)

1 instance

Written forms:ba-ni.

Normalized forms:bānî (ba-ni).

1. creator (1x/100%)


banû [BE(COME) GOOD] (V)

1 instance

Written forms:u₂-ba₂-an-ni-šu.

Normalized forms:ubannišu (u₂-ba₂-an-ni-šu).

1. look after someone kindly (1x/100%)


banû [GOOD] (AJ)

26 instances

Normalized forms:banâ (ba-na-a); banaʾa (ba-na-ʾa); banâta (ba-na-a-ta); banâti (ba-na-ti, ba₂-na-a-ti); bani (ba-ni); banīta (ba-ni-ta); banītu (ba-ni-tu₄); banû (ba-nu-u₂); banûte (ba-nu-te); banûti (ba-nu-ti, ba-nu-u₂-ti).

1. acceptable (1x/4%)

2. good (23x/88%)

3. high-quality (2x/8%)


banû [GOOD ONE] (N)

2 instances

Written forms:ba-ni-tu; ba-nu-ti.

Normalized forms:banītu (ba-ni-tu); banûti (ba-nu-ti).

1. good one (2x/100%)


baqāru [(LAY) CLAIM TO] (V)

2 instances

Written forms:u₂-ba-qar.

Normalized forms:ubaqqar (u₂-ba-qar).

1. (lay) claim to (2x/100%)


barmu [MULTICOLOURED] (N)

1 instance

Written forms:GUN₃.

Normalized forms:barma (GUN₃).

1. multicoloured (1x/100%)


bārû [DIVINER] (N)

3 instances

Normalized forms:bārû (lu₂MAŠ₂.ŠU.GID₂.GID₂).

1. diviner (3x/100%)


bārûtu [WORK, LORE OF THE DIVINER] (N)

2 instances

Normalized forms:bārûtšu (ba-ru-ut-šu); bārûtta (ba-ru-ut-ta-MEŠ).

1. inspection (2x/100%)


baṣru [TORN OFF] (AJ)

1 instance

Written forms:ba-aṣ-ru.

Normalized forms:baṣrū (ba-aṣ-ru).

1. torn off (1x/100%)


bašlu [COOKED] (AJ)

1 instance

Written forms:ba--la.

Normalized forms:bašlu (ba--la).

1. refined (1x/100%)


bašû [BE(COME) AT HAND] (V)

31 instances

Normalized forms:ibaššâ (i-ba-aš₂-ša-a); ibašši (i-ba--ši, i-ba-aš₂-ši, i-ba-ši, i-ba₂--ši); ibaššimi (i-ba--ši-mi); ibaššû (i-ba--šu, i-ba--šu-u₂, i-ba-aš₂-šu-u₂, i-ba-šu, i-ba-šu-u₂); ibaššûmi (i-ba--šu-mi); ibbašši (ib-ba₂--ši); ibbaššû (ib-ba-aš₂-šu-u₂).

1. (copula) (1x/3%)

2. be(come) at hand (30x/97%)


bâšu [BE(COME) ASHAMED] (V)

2 instances

Normalized forms:ibâš (i-ba-aš₂); ubâšanni (u₂-ba-ša-an-ni).

1. be(come) ashamed (2x/100%)


batāqu [CUT OFF] (V)

2 instances

Normalized forms:ibtataqqumma (ib-ta-ta₂-aq-qu₂-um-ma); libattiqū (li-ba-ti-qu).

1. deduct (1x/50%)

2. hew (1x/50%)


bēl arni [CULPRIT] (N)

1 instance

Written forms:lu₂be-el ar-ni.

Normalized forms:bēl arni (lu₂be-el ar-ni).

1. culprit (1x/100%)


bēl dīni [ADVERSARY IN COURT] (N)

8 instances

Normalized forms:bēl dīnāti (EN DI-MEŠti); bēl dīni (EN di-ni); bēl dīnīšu (EN DI-MEŠ-šu); bēl dīnišu (EN di-ni-šu, lu₂EN di-ni-šu); bēlī dīnī (lu₂-mešEN-MEŠ DI-MEŠ).

1. adversary in court (8x/100%)


bēl hīṭi [GUILTY PERSON] (N)

4 instances

Normalized forms:bēl hīṭika (EN ḫi-ṭi₃-ka); bēl hiṭṭika (be-el ḫi-iṭ-ṭi₃-ka); bēli hīṭika (be-li ḫi-ti₃-ka).

1. guilty person (4x/100%)


bēltu [LADY] (N)

46 instances

Normalized forms:bēlet (GAŠAN); bēltī (GAŠANti, NINti, be-el-ti); bēltišu (NIN-šu); bēltiya (GAŠAN-ia, NIN-ia, NINti-ia, be-el-ti-ia); bēltu (NIN, be-el-tu₄, be-el₂-tu₄).


bēlu [LORD] (N)

385 instances

Normalized forms:bēl (EN, be-el, lu₂EN, lu₂be-el); bēla (EN); bēlī (ENli, ENli₂, be-li, be-li₂, lu₂-mešEN-MEŠ, lu₂EN-MEŠ); bēli (be-li, be-li₃, lu₂be-li); bēlika (EN-ka, be-li-ka); bēlīka (EN-MEŠ-ka); bēlinā (EN-na-a); bēlini (EN-ni); bēlišu (EN-šu, ENli-šu, be-li-šu); bēlišunu (EN-šu-nu); bēliya (EN-ia, be-li₂-ia); bēliyama (EN-ia-ma, be-li₂-ia-a-ma, be-li₂-ia-ma); bēlka (EN-ka, be-el-ka); bēlnā (EN-na-a); bēlni (EN-ni); bēlšu (EN-šu, be-el-šu); bēlšunu (EN-šu-nu); bēlu (BE, EN, be-lu); bēlū (EN-MEŠ, be-lu, be-lu-MEŠ).

1. (of one concerned with, responsible for something) (3x/1%)

2. lord (369x/96%)

3. master (8x/2%)

4. owner (5x/1%)


bêru [CHOOSE] (N)

2 instances

Written forms:be₂-er; be₂-ri-ka.

Normalized forms:bēr (be₂-er); bêrika (be₂-ri-ka).

1. choose (1x/50%)

2. choosing (1x/50%)


berû [HUNGRY] (AJ)

1 instance

Written forms:ba-ru-u₂.

Normalized forms:barû (ba-ru-u₂).

1. hungry (N) (1x/100%)


biātu [SPEND THE NIGHT] (V)

2 instances

Written forms:a-ba-at; i-bi-it.

Normalized forms:abât (a-ba-at); ibīt (i-bi-it).

1. spend the night (2x/100%)


biltu [LOAD] (N)

62 instances

Written forms:GU₂.UN; GUN; GUN-MEŠ.

Normalized forms:bilat (GUN, GU₂.UN); bilāti (GUN-MEŠ).

1. talent (62x/100%)


bintu [DAUGHTER] (N)

6 instances

Written forms:fbi-it-ta; fbi-it-ti.

Normalized forms:bitta (fbi-it-ta); bitti (fbi-it-ti).

1. daughter (6x/100%)


biri [AMONG] (PRP)

42 instances

Normalized forms:beri (be-ri); berikunu (be-ri-ku-nu); berini (be-ri-ni); berišunu (be-ri-šu-nu, be-ri-šu₂-nu); biri (bi-ri); birini (bi-ri-ni); birišunu (bi-ri-šu-nu).

1. among (22x/52%)

2. between (19x/45%)

3. space between (N) (1x/2%)


bīt mahīri [SHOP] (N)

1 instance

Written forms:E₂ KI.LAM-BI.

Normalized forms:bīt mahīrišu (E₂ KI.LAM-BI).

1. shop (1x/100%)


bītu [HOUSE] (N)

333 instances

Normalized forms:bīt (E₂); bīta (E₂, E₂ta); bītāt (E₂, E₂-ḪI.A, E₂-MEŠ); bītāte (E₂ta-te); bītāti (E₂-ḪI.A, E₂-MEŠ, E₂ta-ḪI.A); bītātīka (E₂-ḪI.A-ka); bītātikunu (E₂-MEŠ-ku-nu); bītātišu (E₂-ḪI.A-šu, E₂-MEŠ-šu, E₂-MEŠ-šu₂); bītātiya (E₂-ḪI.A-ia); bītātu (E₂-ḪI.A, E₂-MEŠ, E₂tu₄); bīti (E₂, E₂ti); bītī (E₂ti); bītika (E₂-ka); bītikunu (E₂-ku-nu); bītiša (E₂-ša); bītišu (E₂-šu, E₂ti-šu); bītišunu (E₂-šu-nu); bītiya (E₂-ia, E₂ti-ia); bitša (E₂-ša); bītšu (E₂-šu); bītu (E₂, E₂tu₄).

1. house (305x/92%)

2. household (28x/8%)


buʾʾû [LOOK FOR] (V)

15 instances

Normalized forms:baʾʾê (ba-ʾe-e); buʾʾi (bu-ʾi-i); libâmma (li-ba-am-ma); tubaʾʾi (tu-ba-ʾi-i); ubaʾʾa (u₂-ba-ʾa-a); ubaʾʾe (u₂-ba--e); ubaʾʾi (u₂-ba-ʾi-i); ubtaʾʾi (ub-ta-ʾi-i); ubtaʾʾimi (ub-ta-ʾi-mi); ubteʾʾi (ub-te-ʾe-i).

1. ask for (3x/20%)

2. intend (3x/20%)

3. look for (7x/47%)

4. seek out (1x/7%)

5. seeking for (N) (1x/7%)


bubūtu [HUNGER] (N)

4 instances

Written forms:bu-bu-ti; bu-bu-tu.

Normalized forms:bubūti (bu-bu-ti); bubūtu (bu-bu-tu).

1. famine (1x/25%)

2. hunger (3x/75%)


būlu [ANIMALS] (N)

3 instances

Normalized forms:būlašu (bu-la-šu); būlī (MAŠ₂.ANŠE-MEŠ); būli (bu-li).

1. livestock (3x/100%)


buršašillû [(A STONE BOWL)] (N)

1 instance

Written forms:bur-su-ša-la.

Normalized forms:bursušalla (bur-su-ša-la).

1. (a stone bowl) (1x/100%)


būrtu [CISTERN] (N)

1 instance

Written forms:TUL₂-MEŠ.

Normalized forms:būrātu (TUL₂-MEŠ).

1. cistern (1x/100%)


D

dāʾiku [KILLER] (N)

5 instances

Normalized forms:dāʾikūšunu (da-i-ku-šu-nu, lu₂-mešda-i-ku-šu-nu); dāʾikūtišunu (da-i-ku-ti-šu-nu, lu₂-mešda-i-ku-ti-šu-nu).

1. killer (5x/100%)


dabābu [SPEAK] (V)

27 instances

Normalized forms:adabbub (a-da-bu-ub, a-dab-bu-ub); dabābka (da-ba-ab-ka); dubub (du-bu-ub); dububšunu (du-bu-ub-šu-nu); idabbab (i-dab-ba-ab); idabbub (i-da-ab-bu-ub, i-da-bu-ub, i-dab-bu-ub, i-dab₂-bu-ub); idabbubū (i-dab-bu-bu, i-dab₂-bu-bu); idabbubūni (i-dab₂-bu-bu-ni); idbubu (id-bu-bu); iddabub (id-da₂-bu-ub); lidbub (li-id-bu-ub); tadabbub (ta-da-bu-ub); tadbubaššunu (ta-ad-bu-ba-šu-nu); tidbuba (ti-id-bu-ba); udabbibu (u₂-dab-bi-bu).

1. speak (26x/96%)

2. speaking (N) (1x/4%)


dabābu [TALK] (N)

2 instances

Written forms:da-ba-ba.

Normalized forms:dabāba (da-ba-ba).

1. talk (2x/100%)


dagālu [SEE] (V)

7 instances

Normalized forms:adaggal (a-da-ga-al); dugulšu (du-gul-šu); idaggal (i-da-gal); lidgulāka (li-id-gu₈-la-ka); lidgulū (li-id-gu-lu, li-id-gu₅-lu).

1. pay attention to (1x/14%)

2. see (6x/86%)


dāgilu [ONE WHO SEES] (N)

2 instances

Written forms:da-gi-il; da₂-gi₅-il.

Normalized forms:dāgil (da-gi-il, da₂-gi₅-il).

1. one who sees (2x/100%)


dâku [KILL] (V)

28 instances

Normalized forms:addūk (ad-du-uk); dīksa (di₁₂-ik-sa); idakkū (i-da-ku); iddâk (id-da-a-ak); iddukkū (id-du-uk-ku); iddūkšunūma (id-du-uk-šu-nu-ma); iddūkuni (id-du-ku-ni); iddūkušu (id-du₄-ku-šu); idukkū (i-du-ku, i-du-uk-ku); idūkmi (i-du-uk-mi); idūkšu (i-du-uk-šu); idūkū (i-du-ku); idūkūmi (i-du-ku-mi₃, i-du-ku-u₂-mi); idūkušu (i-du-ku-šu); laddūk (la-ad-du-uk); lidūkšunumi (li-du-uk-šu-nu-mi₃); lidūkūmi (li-du-ku-mi₃); nadūkmi (na-du-uk-mi); niddūku (ni-id-du₄-ku); nidūkšunu (ni-duk-šu-nu); tadūk (ta₂-du-uk); tadūkā (ta₂-du₂-ka-a).

1. fight (1x/4%)

2. kill (27x/96%)


dalāhu [DISTURB] (V)

1 instance

Written forms:u₂-dal-la-ḫu.

Normalized forms:udallahū (u₂-dal-la-ḫu).

1. disturb (1x/100%)


daltu [DOOR] (N)

2 instances

Written forms:IG.

Normalized forms:dalāti (IG).

1. door (2x/100%)


damāqu [BE(COME) GOOD] (V)

3 instances

Normalized forms:dammiqū (da-mi-qu); tuddammiq (tu-ud-da-mi-iq); udammiqakku (u₂-dam₂-mi₃-qa-ak-ku).

1. be(come) good (3x/100%)


damqiš [WELL] (AV)

4 instances

Written forms:SIG₅; SIG₅.

Normalized forms:damqiš (SIG₅, SIG₅).

1. well (4x/100%)


damqu [GOOD] (AJ)

26 instances

Normalized forms:damiqmi (SIG₅iq-mi); damiqta (SIG₅, SIG₅ta); damiqtu (SIG₅); damqa (SIG₅); damqi (SIG₅, SIG₅qi₂); damqu (SIG₅); damqūta (SIG₅qu₂-ta); damqūti (SIG₅-MEŠti, SIG₅qu₂-ti, SIG₅ti, da₂-a-am-qu₂-ti).

1. good quality (4x/15%)

2. good (22x/85%)


damqu [GOOD ONE] (N)

5 instances

Written forms:SIG₅ta; lu₂SIG₅-ka.

Normalized forms:damiqka (lu₂SIG₅-ka); damiqta (SIG₅ta).

1. capable one (1x/20%)

2. good fortune (4x/80%)


dāmu [BLOOD] (N)

5 instances

Written forms:da-mi; UŠ₂; UŠ₂-MEŠ.

Normalized forms:dāmi (UŠ₂); dāmī (UŠ₂-MEŠ, da-mi).

1. blood (1x/20%)

2. bloodguilt (4x/80%)


danānu [BE(COME) STRONG] (V)

2 instances

Normalized forms:udannin (u₂-dan-ni-in); udanninū (u₂-da-an-ni-nu).

1. be(come) strong (2x/100%)


danānu [POWER] (N)

4 instances

Written forms:da-a-ni.

Normalized forms:daʾāni (da-a-ni).

1. force (4x/100%)


danniš [VERY] (AV)

77 instances

Normalized forms:danniš (da-an-ni-, dan-niš, dan-niš₂); dannišma (dan-niš₂-ma).


dannu [STRONG] (AJ)

1 instance

Written forms:da₂-a-an.

Normalized forms:dān (da₂-a-an).

1. strong (1x/100%)


dannūtu [STRENGTH] (N)

1 instance

Written forms:dan-nu-ut-ti-ma.

Normalized forms:dannuttimma (dan-nu-ut-ti-ma).

1. fortress (1x/100%)


daprānu [JUNIPER] (N)

2 instances

Normalized forms:daprāna (gišdap-ra-na); daprānī (gišda-ap-ra-ni).

1. juniper (2x/100%)


dāriš [FOR EVER] (AV)

7 instances

Written forms:da-ri-; da-ri-iš₃.

Normalized forms:dāriš (da-ri-, da-ri-iš₃).

1. for ever (7x/100%)


dārītu [PERPETUITY] (N)

123 instances

Normalized forms:dārâti (da-ra-a-ti, da₂-ra-a-ti); dārâtimma (da-ra-tim-ma); dārīt (da-ri-it); dārīti (a-da-ri-ti [ana dārīti], da-ri-i-ti, da-ri-ti, da-ri-ti₃); dārītim (da-ri-tim); dārītimma (da-ri-tim-ma); dārītišu (da-ri-ti-šu); dāritti (da-ri-it-ti); dārītu (da₂-ri-ti).

1. perpetuity (114x/93%)

2. time immemorial (9x/7%)


dāru [ERA] (N)

34 instances

Written forms:da-ar; da-ri.

Normalized forms:dār (da-ar); dāri (da-ri).

1. eternity (34x/100%)


dayyānu [JUDGE] (N)

2 instances

Normalized forms:dayyānī (lu₂-mešDI.KU₅-MEŠ); dayyānu (lu₂DI.KUD).

1. judge (2x/100%)


dekû [RAISE] (V)

1 instance

Written forms:ad-de-ek-ke.

Normalized forms:addekke (ad-de-ek-ke).

1. levy (1x/100%)


diānu [JUDGE] (V)

1 instance

Written forms:i-da-i-nu.

Normalized forms:idaʾʾinū (i-da-i-nu).

1. judge (1x/100%)


dīktu [FIGHTING] (N)

1 instance

Written forms:di-ik-ta.

Normalized forms:dīkta (di-ik-ta).

1. fighting (1x/100%)


dīku [KILLED] (AJ)

8 instances

Normalized forms:dīkmi (di₃-ik-mi); dīku (di₃-i-ku); dīkūmi (di₃-ku-u-mi, di₃-ku₈-u₂-mi).

1. killed (8x/100%)


dimtu [TOWER] (N)

12 instances

Normalized forms:dimat (AN.ZA.GAR₃); dimātišu (AN.ZA.GAR₃-MEŠ-šu); dimātišunu (AN.ZA.GAR₃-MEŠ-šu-nu); dimta (AN.ZA.GAR₃); dimtišu (AN.ZA.GAR₃-šu, e₂AN.ZA.GAR₃-šu).

1. fortified dwelling (6x/50%)

2. tower (6x/50%)


dīna namāšu [BRING A LAWSUIT] (V)

3 instances

Normalized forms:dīna unammiš (DI.KU₅ u₂-na-mi-, di-na u₂-na-mi-); dīni unammašūšu (di-ni u₂-nam-ma-šu-šu).

1. bring a lawsuit (3x/100%)


dīna ṣabātu [GO TO COURT] (V)

5 instances

Normalized forms:dīna iṣabbat (DI.KU₅ i-ṣa-bat); dīna iṣabbatmi (di-na i-ṣa-bat-mi); dīna iṣṣabat (di-na iṣ-ṣa₃-bat); dīni iṣbassu (di-ni iṣ-ba-as-su); dīni iṣṣabtūninni (di-ni iṣ-ṣa-ab-tu₄-ni-in₄-ni).

1. go to court (5x/100%)


dinānu [SUBSTITUTION] (N)

2 instances

Written forms:di-na-an-ni; di-na-ni.

Normalized forms:dināni (di-na-ni); dinanni (di-na-an-ni).

1. substitution (2x/100%)


dīnu [LEGAL DECISION] (N)

128 instances

Normalized forms:dēna (de-e-na); dīn (DI); dīna (DI.KUD, DI.KU₅, di-na, di-na₇); dīnašu (di-na-šu); dīnašunu (di-na-šu-nu); dīnāti (DI-MEŠ-ti, DI-MEŠti, DI.KU₅-MEŠ); dīnātišunu (DI-MEŠ-šu-nu); dīnātu (DI-MEŠtu₄, DI.KU₅-MEŠ, di-na-tu₄); dīnī (DI-MEŠ); dīni (DI.KU₅, di-i-ni, di-ni); dīnika (di-ni-ka); dīnīšu (DI-MEŠ-šu); dīnišu (DI.KUD-šu, di-ni-šu); dīnišuma (DI-šu-ma); dīnīšunu (DI-MEŠ-šu-nu, DI.KU₅-MEŠ-šu-nu); dīnīya (DI-MEŠ-ia); dīnšu (DI-šu, DI.KUD-šu, DI.KU₅-šu, di-in₄-šu₂); dīnšunu (DI-šu-nu, DI.KUD-šu-nu); dīnūti (DI.KUD-MEŠ); dīnūtu (di-nu-tu₄).

1. lawsuit (101x/79%)

2. legal decision (27x/21%)


dipāru [TORCH] (N)

1 instance

Written forms:IZI.GAR.

Normalized forms:dipārū (IZI.GAR).

1. torch (1x/100%)


diqāru [LARGE BOWL] (N)

3 instances

Written forms:UTUL₂.

Normalized forms:diqār (UTUL₂); diqāru (UTUL₂).

1. large bowl (3x/100%)


dūdu [(A METAL VESSEL)] (N)

1 instance

Written forms:du-u-du₄.

Normalized forms:dūdu (du-u-du₄).

1. (a metal vessel) (1x/100%)


dullu [TROUBLE] (N)

1 instance

Written forms:du-ul-li-ia.

Normalized forms:dulliya (du-ul-li-ia).

1. work (1x/100%)


dulluhtu [HURRY] (N)

1 instance

Written forms:du-luḫ-ti-.

Normalized forms:duluhtiš (du-luḫ-ti-).

1. hurriedly (AV) (1x/100%)


duluhhû [DISTURBANCE] (N)

1 instance

Written forms:du₂-lu-uḫ-ḫe₂.

Normalized forms:duluhhê (du₂-lu-uḫ-ḫe₂).

1. disorder (1x/100%)


dumete [(MEANING UNKNOWN)] (N)

1 instance

Written forms:du-me-te.

Normalized forms:dumete (du-me-te).

1. (meaning unknown) (1x/100%)


dummuqu [GOOD QUALITY] (AJ)

1 instance

Written forms:du₂-um-mu-uq.

Normalized forms:dummuq (du₂-um-mu-uq).

1. very good (1x/100%)


dumqu [GOODNESS] (N)

1 instance

Written forms:du-um-qa.

Normalized forms:dumqa (du-um-qa).

1. good thing (1x/100%)


dunnu [POWER] (N)

4 instances

Normalized forms:dunnāti (du-un-na-ti); dunnišu (du₂-un-ni-šu).

1. (fortified) farmstead (4x/100%)


dunnunu [VERY STRONG] (AJ)

1 instance

Written forms:du-un-nu-na-ta-mi₃.

Normalized forms:dunnunātami (du-un-nu-na-ta-mi₃).

1. very strong (1x/100%)


dūru [(CITY) WALL] (N)

4 instances

Written forms:BAD₃; du-ri.

Normalized forms:dūr (BAD₃); dūri (du-ri).

1. (city) wall (4x/100%)


dūru [PERMANENCE] (N)

31 instances

Written forms:du-ri; du-ri-im; du₂-ri.

Normalized forms:dūri (du-ri, du₂-ri); dūrim (du-ri-im).

1. eternity (31x/100%)


E

ebēru [CROSS OVER] (V)

3 instances

Written forms:i-bi₄-ir; ib-bi-ir.

Normalized forms:ibbir (ib-bi-ir); ībir (i-bi₄-ir).

1. cross over (3x/100%)


ebīhu [(A ROPE OR GIRDLE)] (N)

1 instance

Written forms:i-bi-ḫi.

Normalized forms:ibīhī (i-bi-ḫi).

1. (a rope or girdle) (1x/100%)


ebūru [SUMMER] (N)

2 instances

Written forms:e-bu-ri.

Normalized forms:ebūri (e-bu-ri).

1. summer (2x/100%)


edānu [FIXED TIME] (N)

1 instance

Written forms:i-da₂-a-an.

Normalized forms:idān (i-da₂-a-an).

1. fixed time (1x/100%)


edû [KNOW] (V)

67 instances

Normalized forms:edāʾišu (la-da₂-i-šu [lā edāʾišu]); ēde (e-de₄); īde (i-de, i-de₄); īdemi (i-de-mi₃); īdešu (i-de₄-šu); īdû (i-du, i-du-u₂); īdûni (i-du-u₂-ni); īdûšu (i-du-u₂-šu); ītudû (i-tu-du); nīde (ni-i-de₄); nīdeme (ni-i-de₄-me); nīdemi (ni-de-mi₃, ni-de₄-e-mi, ni-de₄-mi); nīdešunu (ni-i-de₄-šu-nu); tēdû (te-du-u₂); tīde (ti-de-e, ti-i-de₄, ti₃-i-de₄); tīdeme (ti-i-de₄-me); tīdešu (ti-i-de₄-šu); tīdi (ti-i-di, ti₇-i-di); tunteddi (tu-un-te-ed-di₃); uddaʾika (ud-da₂-i-ka₄).

1. informing (N) (1x/1%)

2. know (63x/94%)

3. knowing (N) (1x/1%)

4. recognize (2x/3%)


ehele [(A TYPE OF LAND TENURE)] (N)

1 instance

Written forms:lu₂e-ḫi-il-la-ku.

Normalized forms:ehillaku (lu₂e-ḫi-il-la-ku).

1. (a social class) (1x/100%)


ēkallu [PALACE] (N)

48 instances

Normalized forms:ēkallātika (E₂.GAL-MEŠ-ka); ēkalli (E₂.GAL, E₂.GAL.LA, E₂.GALlim, E₂.GALli₃); ēkallika (E₂.GAL-ka); ēkallišu (E₂.GALli₃-šu, E₂.GALli₃-šu₂).

1. palace (48x/100%)


ekēmu [TAKE AWAY] (V)

6 instances

Normalized forms:ekkimšu (e-kim-šu); ikkimšu (ik-ki-im-šu); ikkimšunu (ik-kim-šu-nu); ikkimšunūti (ik-kim-šu-nu-ti).

1. take away (6x/100%)


eklu [DARK] (AJ)

1 instance

Written forms:e-ke-el.

Normalized forms:ekel (e-ke-el).

1. gloomy (1x/100%)


eleppu [SHIP] (N)

74 instances

Normalized forms:elep (gišMA₂); eleppa (gišMA₂); eleppaka (gišMA₂-ka); eleppašu (gišMA₂-šu); eleppāti (gišMA₂-MEŠ); eleppātika (gišMA₂-MEŠ-ka); eleppātu (gišMA₂-MEŠ); eleppātuka (gišMA₂-MEŠ-ka); eleppātukama (gišMA₂-MEŠ-ka₄-ma); eleppēti (gišMA₂-MEŠ); eleppētu (gišMA₂-MEŠ); eleppētuya (gišMA₂-MEŠ-ia); eleppi (gišMA₂); eleppika (gišMA₂-ka); eleppišu (gišMA₂-šu); eleppiya (gišMA₂-ia); eleppu (gišMA₂).


eli [ON] (PRP)

126 instances

Normalized forms:eli (MIN-UGU, UGU); elišu (UGU-šu); elišunu (UGU-šu-nu); eliya (UGU-ia); iliya (i-li-ia).

1. above (1x/1%)

2. against (8x/6%)

3. at the disposal of (7x/6%)

4. concerning (10x/8%)

5. in addition to (1x/1%)

6. incumbent upon (88x/70%)

7. on account (8x/6%)

8. over (3x/2%)


ellan [OVER AND ABOVE] (PRP)

2 instances

Written forms:el-la-an; el-la-nu.

Normalized forms:ellan (el-la-an); ellanu (el-la-nu).

1. away from (2x/100%)


ellu [PURE] (AJ)

5 instances

Written forms:el-la; el-li; el-lu; el-lu-tu₄-ka; SIKIL.

Normalized forms:ella (SIKIL, el-la); elli (el-li); ellu (el-lu); ellūtuka (el-lu-tu₄-ka).

1. bright (1x/20%)

2. free (as social class) (4x/80%)


elû [GO UP] (V)

22 instances

Normalized forms:elli (e-el-li); ētelâ (e-te-la-a); ēteli (e-te-li); illâ (il-la-a); illi (i-li); illû (i-il-lu-u₂); illûni (i-il-lu-u₂-ni₇); līli (li-i-li, li-li); līlima (li-li-ma); līlimi (li-li-i-mi); tultellišunūti (tu-ul-te-el-li-šu-nu-ti); ušēla (u₂-še-la-a); ušēli (u₂-še-li); ušellâ (u₂-še-el-la-a); ušellû (u₂-še-el₂-lu-u₂).

1. appear (1x/5%)

2. bring out (tablet) (2x/9%)

3. bring out (2x/9%)

4. forfeit (2x/9%)

5. go up (14x/64%)

6. produce (1x/5%)


emdu [IMPOSED] (AJ)

2 instances

Written forms:em-du.

Normalized forms:emdu (em-du).

1. in contact with land (of boat) (2x/100%)


emēdu [LEAN ON] (V)

3 instances

Normalized forms:enda (en-da); immidū (i-mi-du₄); lišammidmi (li-ša-am-mi-id-mi).

1. assign (1x/33%)

2. impose (2x/67%)


emqu [WISE] (AJ)

1 instance

Written forms:KU₃.ZU.

Normalized forms:emqu (KU₃.ZU).

1. skilled (1x/100%)


emu [FATHER-IN-LAW] (N)

1 instance

Written forms:e-mu-ša.

Normalized forms:emuša (e-mu-ša).

1. father-in-law (1x/100%)


emūqamma [FORCIBLY] (AV)

4 instances

Written forms:e-mu-uq-qa-am.

Normalized forms:emuqqam (e-mu-uq-qa-am).

1. forcibly (4x/100%)


emūqu [STRENGTH] (N)

2 instances

Written forms:e-mu-qi₂.

Normalized forms:emūqi (e-mu-qi₂).

1. strength (2x/100%)


enenna [NOW] (AV)

1 instance

Written forms:e-ni-in-na.

Normalized forms:eninna (e-ni-in-na).


entu [HIGH PRIESTESS] (N)

1 instance

Written forms:NIN.DINGIR.

Normalized forms:entu (NIN.DINGIR).

1. high priestess (1x/100%)


enzu [GOAT] (N)

3 instances

Written forms:uduUZ₃; UZ₃; UZ₃-ME.

Normalized forms:enzāti (UZ₃); enzātu (UZ₃-ME); enzu (uduUZ₃).

1. goat (3x/100%)


epēšu [DO] (V)

140 instances

Normalized forms:epēša (e-pe₂-ša); epēši (e-pe-ši, e-pe₂-ši); eppaš (e-ep-pa-, e-pa-, e-pa₂-); eppaššu (e-ep-pa--šu); eppašū (e-pa-šu, ep-pa-šu); eppeš (e-pe₃-eš₁₅); eppuš (e-ep-pu-, e-ep-puš₂, e-pu-); eppušmi (e-ep-puš₂-mi); eppuššu (e-ep-pu--šu, e-ep-pu-šu); eppušū (e-pu-šu); epšaššu (ep-ša--šu₂); epussa (e-pu-us₂-sa); epuš (e-pu-); ēpuš (e-puš₂); epušsa (e-pu--sa); epušši (e-pu--ši); ēpušu (e-pu-u₂-šu, e-pu-šu); ētapaš (e-ta-pa-); ētapšammi (e-tap-ša-am-mi); ētapšūmi (e-tap-šu-mi); ēteneppuš (e-te-ne₂-ep-pu-, e-te-ne₂-pu-); ēteppušū (e-te-ep-pu-šu); ētepšū (e-te-ep-šu); ētepšu (e-te-ep-šu); ētepšūšu (e-te-ep-šu-šu); etepuš (e-te-pu-); ētepuš (e-te-puš₂); ētepuška (e-te-puš₂-ka); inneppašū (in-ne₂-pa₂-šu); inneppuš (in-ne₂-pu-); ippaš (i-pa-, ip-pa-); ippaška (ip-pa--ka); ippašū (i-pa-šu); ippuš (ip-pu-, ip-puš₂); ippuššunūti (ip-pu--šu-nu-ti); ippušūni (i-ip-pu-šu-ni₇, ip-pu-šu-ni); īpuš (i-pu-); īpušakku (i-pu-ša-ak-ku); īpuššu (i-pu--šu); īteneppuššunu (i-te-ne-ep-pu--šu-nu); īteppuš (i-te-ep-puš₂); ītepšū (i-te-ep-šu, i-te-ep-šu₂); ītepšūnâši (it-ep-šu-na-a-ši); ītepšūni (i-te-ep-šu-ni); ītepšūnim (i-te-ep-šu-nim); ītepuš (i-te-pu-); lippušūniššu (li-ip-pu-šu-ni--šu); līpuš (li-pu-, li-puš₂); līpušamma (li-pu-ša-am-ma); līpušma (li-pu--ma); līpuššunūti (li-pu--šu-nu-ti); līpušū (li-i-pu-šu, li-pu-šu); līpušūšu (li-pu-šu-šu); nippuš (ni-ip-pu-); nīpušma (ni-pu--ma); teppaš (te-ep-pa-, te-pa-, te-pa₂-); teppuš (te-ep-pu-, te-pu-, te-puš₂); teppuša (te-pu-ša); teppuššunu (te-ep-pu--šu-nu); tēpuš (te-puš₂); tēpušā (te-pu-ša); tēpušmi (te-pu--mi); tēpuššanni (te-pu--ša-an-ni); tēpuššunu (te-pu--šu-nu); tētapaš (te-ta-pa-); tēteneppuš (te-te-ne₂-pu-); tēteneppuššu (te-te-ne₂-puš₂-šu); tētepaš (te-te-pa-); tētepuš (te-te-pu-, te-te₉-pu-); tippaš (ti-pa-).

1. act (2x/1%)

2. build (1x/1%)

3. do (112x/80%)

4. doing (N) (9x/6%)

5. inspect? (1x/1%)

6. make (12x/9%)

7. treat (3x/2%)


epšu [MADE] (AJ)

3 instances

Written forms:ep-ša-tu-ni; ep-šu.

Normalized forms:epšatuni (ep-ša-tu-ni); epšu (ep-šu).

1. acted (2x/67%)

2. done (1x/33%)


eqlu [FIELD] (N)

469 instances

Normalized forms:eqel (A-ŠA₃, A.ŠA₃, A.ŠA₃.GAN₂); eqelša (A.ŠA₃-ša); eqelšu (A.ŠA₃-šu, A.ŠA₃.GAN₂-šu); eqla (