Neo-Assyrian

Hymn-Prayer

Incantation-Ritual

Literary

Neo-Assyrian/Hymn-Prayer/Huzirina
View text STT 2, 155 Neo-Assyrian Huzirina (Sultantepe)
View text STT 2, 156 Neo-Assyrian Huzirina (Sultantepe)
View text STT 2, 197 Neo-Assyrian Huzirina (Sultantepe)
Neo-Assyrian/Incantation-Ritual/Huzirina
View text STT 2, 162 Udug-hul Neo-Assyrian Huzirina
View text STT 2, 172 Udug-hul Compendium Neo-Assyrian Huzirina
View text STT 2, 173 Udug-hul Compendium Neo-Assyrian Huzirina
View text STT 2, 175 Udug-hul Compendium Neo-Assyrian Huzirina
View text STT 2, 176+ unidentified incantations Neo-Assyrian Huzirina
View text STT 2, 177 Udug-hul Compendium Neo-Assyrian Huzirina
View text STT 2, 198 Mis Pi 1-2 incantations Neo-Assyrian Huzirina
View text STT 2, 199 Mis Pi 1-2 incantations Neo-Assyrian Huzirina
View text STT 2, 200 Mis Pi 3 incantations Neo-Assyrian Huzirina
View text STT 2, 201 Mis Pi 3 incantations Neo-Assyrian Huzirina
View text STT 2, 230 unidentified incantation or ritual Neo-Assyrian Huzirina
View text STT 2, 252 unidentified incantation or ritual Neo-Assyrian Huzirina
Neo-Assyrian/Literary/Huzirina
View text STT 2, 150 Lugale 1 Neo-Assyrian Huzirina
View text STT 2, 151 (+) STT 2 152 + STT 2 153 (+) STT 2 154 Enlil and Sud Neo-Assyrian Huzirina (Sultantepe)
View text STT 2, 152 Enlil and Sud Neo-Assyrian Huzirina
View text STT 2, 153 Enlil and Sud Neo-Assyrian Huzirina
View text STT 2, 154 Enlil and Sud Neo-Assyrian Huzirina