Names

  • CCP 3.8.1.E (http://ccp.yale.edu/P500448) = BM 50634

Numbers

View

Details

CCP 3.8.1.E (http://ccp.yale.edu/P500448) = BM 50634

Obverse
Column i
o i 1' o i 1'

itiBARA₂ itiGU₄ [itiSIG₄]

Nisannu (I), Ayyaru (II), Simānu (III)

o i 2' 2'

itiŠU itiNE itiKIN

Duʾūzu (IV), Abu (V), Ulūlu (VI)

o i 3' 3'

itiDU₆ itiAPIN itiGAN

Tašrītu (VII), Araḫsamnu (VIII), Kislīmu (IX)

o i 4' 4'

itiAB itiZIZ₂ itiŠE

Ṭebētu (X), Šabāṭu (XI), Addaru (XII)


o i 5' 5'

* UŠ₈ E₂ BAD-ma SIG₄ ŠUBdi

“If he opens the foundations of a house and lays a brick” (Iqqur īpuš §1).

o i 6' 6'

* ina itiŠU E₂ BI SUMUNbar 1

In (the month) Duʾūzu (IV), that house will grow old.

o i 7' 7'

* ina itiNE E₂ BI DUMU-ME TUKUši 2

In (the month) Abu (V), that house will have children.

o i 8' 8'

* ina itiDU₆ DINGIR-šu₂ ana munusSIG₅

In (the month) Tašrītu (VII), his god will continuously

o i 9' 9'

    -MEŠ-šu₂ 3

escort him with care.

o i 10' 10'

* ina itiAPIN mim-mu-šu₂ ana IGI-šu₂

In (the month) Araḫsamna (VIII), his possessions

o i 11' 11'

    DUak 4

will grow larger.

o i 12' 12'

* ina itiŠE A₂.TUKU TUKUši 5

In (the month) Addaru (XII), he will gain profit.


o i 13' 13'

* E₂ DU₃ ša₂ gišIG i-zaq-qa-pu

“If he builds a house” (= Iqqur īpuš §5) (refers to the man) who erects a door.

o i 14' 14'

* ina itiSIG₄ ŠA₃.ḪUL₂.LA 6

In (the month) Simānu (III), (there will be) happiness.

o i 15' 15'

* ina itiŠU E₂ BI SUMUNbar 7

In (the month) Duʾūzu (IV), that house will grow old.

o i 16' 16'

* ina itiNE lib₃-bi DUG₃.GA 8

In (the month) Abu (V), (there will be) gladdening of the heart.

o i 17' 17'

* ina itiDU₆ lib₃-bi DUG₃.GA 9

In (the month) Tašrītu (VII), (there will be) gladdening of the heart.

o i 18' 18'

* ina itiAPIN mim-mu-šu₂ ana IGI-šu₂ DUak

In (the month) Araḫsamna (VIII), his possessions will grow larger.

o i 19' 19'

* ina itiZIZ₂ DU₃ E₂

In (the month) Šabāṭu (XI), building of a house.

o i 20' 20'

* ina itiŠE DU₃ E₂

In (the month) Addaru (XII), building of a house.


o i 21' 21'

* E₂ iq-qur ša₂ SUMUN KUR₂-ma GIBIL / DU₃

“If he tears down a house” (= Iqqur īpuš §7) (refers to the man) who removes an old (house) and builds a new one.

o i 22' 22'

* ina itiGU₄ E₂ BI DAGAL

In (the month) Ayyāru (II), that house will expand.

o i 23' 23'

* ina itiŠU DU₈ ḪUL

In (the month) Duʾūzu (IV), evil will be dissolved.

o i 24' 24'

* ina itiAB lib₃-bi DUG₃⸣.[GA]

In (the month) Ṭebētu (X), (there will be) gladdening of the heart.

o i 25' 25'

* ina itiZIZ₂ DU₃ [E₂]

In (the month) Šabāṭu (XI), a house will be built.

o i 26' 26'

* ina itiŠE DU₈ [ḪUL]

In (the month) Addaru (XII), [evil] will be dissolved.


o i 27' 27'

* E₂ i-ṣi ša₂ si-i-ri i-ḫal⸣-[la-šu₂]

“If he tears down a house” (= Iqqur īpuš §8) (refers to the man) who scrapes off the wall-plaster.

o i 28' 28'

* ina itiGU₄ lib₃-bi DUG₃.GA

In (the month) Ayyāru (II), (there will be) gladdening of the heart.

o i 29' 29'

* ina itiKIN E₂ BI SUMUNbar 10

In (the month) Elūlu (VI), that house will grow old.

o i 30' 30'

* ina itiDU₆ lib₃-bi DUG₃⸣.[GA]

In (the month) Tašrītu (VII), (there will be) gladdening of the heart.

o i 31' 31'

* ina itiZIZ₂ DU₃ E₂

In (the month) Šabāṭu (XI), a house will be built.

o i 32' 32'

* ina itiŠE DU₈ ḪUL

In (the month) Addaru (XII), evil will be dissolved.


o i 33' 33'

* E₂ is-suḫ ša₂ lib₃-bi E₂

“If he tears out a house” (= Iqqur īpuš §9) (refers to the man) who digs deep

o i 34' 34'

    u₂-⸢šap-pa⸣-lu₄

the interior of the house.

o i 35' 35'

* ina itiGU₄ lib₃-bi DUG₃.GA

In (the month) Ayyāru (II), (there will be) gladdening of the heart.

end of column 1
Column ii
o ii o ii  (3 lines missing)
o ii 1' 1'

* ina [itiŠE DU₈ ḪUL]

In (the month) Addaru (XII), evil will be dissolved.


o ii 2' 2'

⸢* E₂ tam?-la?-a? [SA₅ ša₂ ŠA₃ E₂-šu₂ šap-lu₄]

“If [he fills out] the platform of a house” (= Iqqur īpuš §10) [(refers to the man) who fills out the interior of his house(, which was) low,]

o ii 3' 3'

x x [...]

[]

o ii 4' 4'

x x [...]

[]

o ii 5' 5'

* [ina itiŠU lib₃-bi DUG₃.GA]

[In (the month) Duʾūzu (IV), (there will be) gladdening of the heart.]

o ii 6' 6'

* [ina itiNE lib₃-bi DUG₃.GA]

[In (the month) Abu (V), (there will be) gladdening of the heart.]

o ii 7' 7'

* [ina itiKIN E₂ BI SUMUNbar]

[In (the month) Elūlu (VI), that house will grow old.]

o ii 8' 8'

* [ina itiAPIN DU₈ ḪUL]

[In (the month) Araḫsamna (VIII), evil will be dissolved.]

o ii 9' 9'

* [ina itiŠE E₂ BI LIBIR.RA]

[In (the month) Addaru (XII), that house will grow old.]


o ii 10' 10'

* E₂-[su KUR₂ir ša₂ la-pan GISKIM]

[(If) he] changes [his house] (= Iqqur īpuš §11) (refers to the man) who, fleeing bad omens,

o ii 11' 11'

    E₃-ma ana E₂⸣-[šu₂ MAN-ma ir-ru-bu]

leaves (his house) and [enters another] house [of his].

o ii 12' 12'

* ina itiSIG₄ ZARAḪ ina SU NA [DU₈]

In (the month) Simānu (III), lamentation will leave the man‘s body.

o ii 13' 13'

* ina itiAPIN DU₈ ḪUL

In (the month) Araḫsamna (VIII), evil will be dissolved.

o ii 14' 14'

* ina itiZIZ₂ DU₈ ḪUL

In (the month) Šabāṭu (XI), evil will be dissolved.

o ii 15' 15'

* ina itiŠE UGU EN INIM-šu₂ GUBza

In (the month) Addaru (XII), that man will prevail over his litigant.


o ii 16' 16'

* ana E₂-šu₂ MAN-ma KUR₂ir ša₂ la GISKIM

“If he changes into another house of his” (= Iqqur īpuš §12) (refers to the man) who, without any omen

o ii 17' 17'

    ša₂ x x x ana E₂ MAN-ma DIBqu

crosses over into another house.

o ii 18' 18'

[* ina itiGU₄] lib₃-bi DUG₃.GA

[In (the month) Ayyāru (II),] (there will be) gladdening of the heart.

o ii 19' 19'

[* ina itiSIG₄] ZARAḪ ina SU NA DU₈

[In (the month) Simānu (III), lamen]tation will leave the man‘s body.

o ii 20' 20'

[* ina itiKIN.APIN? DU₈] ḪUL

[In (the month) Elūlu (VI) / Araḫsamna (VIII),] evil [will be dissolved.]

o ii 21' 21'

[* ina itiZIZ₂] DU₈ ḪUL

[In (the month) Šabāṭu (XI),] evil [will be disso]lved.

o ii 22' 22'

[* ina itiŠE UGU EN] INIM?-šu₂? GUB?⸣[za?]

[In (the month) Addaru (XII), that man will] prevail [over] his [lit]igant.

traces only preserved, badly effaced
end of column 2
columns 3-5 of the obverse are not preserved
Reverse
r column 6 is not preserved
Column vii
r vii r vii  several lines are missing
r vii 1' 1'

x [...]

[]


r vii 2' 2'

* E₂? [x x x x (x x)]

If a house [].

r vii 3' 3'

itix [x x x x (x x)]

Month [],

r vii 4' 4'

itix [x x x x (x x)]

Month [],

r vii 5' 5'

U₄.⸢x [x x x x (x x)]

Day [],

r vii 6' 6'

U₄.⸢x [x x x x (x x)]

Day [],

r vii 7' 7'

x [x x x x (x x)]

[],

r vii 8' 8'

NU [x x x x (x x)]

[],

r vii 9' 9'

* E₂? [x x x x (x x)]

If a house [].

r vii 10' 10'

itiBARA₂ [x x x (x x)]

Nisannu (I), [].

r vii 11' 11'

itiKIN itiDU₆? [x x (x x)]

Elūlu (VI), Tašrītu (VII), [],

r vii 12' 12'

itiAB itiZIZ₂ [x x (x x)]

Ṭebētu (X), Šabāṭu (XI), [],


r vii 13' 13'

* ERIN₂ni ana ME₃ x [x (x x)] 11

If the army to the battle [],

r vii 14' 14'

itiGU₄ itiKIN [x x (x x)]

Ayyāru (II), Elūlu (VI), [],

r vii 15' 15'

itiAPIN iti⸣[x x x (x)]

Araḫsamna (VIII), [],


r vii 16' 16'

x x [...]

[].

(missing)
Column viii
r viii r viii  (2 lines missing)
r viii 1' 1'

⸢* ina itiSIG₄? [...]

In (the month) Simānu (III) (?), []

r viii 2' 2'

* ina itiŠU? [...]

In (the month) Duʾūzu (IV) (?), []

r viii 3' 3'

* ina itiKIN [DINGIR-šu₂ ana munusSIG₅]

In (the month) Elūlu (VI), [his god will] continuously escort him

r viii 4' 4'

    -ME-⸢šu₂

[with care].

r viii 5' 5'

* ina itiGAN lib₃-bi DUG₃⸣.GA

In (the month) Kislīmu (IX), (there will be) happiness.

r viii 6' 6'

* ina itiZIZ₂ GURUN SI.SA₂ 12

In (the month) Šabāṭu (XI), the fruit will prosper.

r viii 7' 7'

* ina itiŠE ŠU.TAG.GA-BI SI.SA₂ 13

In (the month) Addaru (XII), his action will prosper.


r viii 8' 8'

* gišKIRI₆ ud-diš ša₂ i-rap-[pi]-⸢qu

“If he renovates a garden” (= Iqqur īpuš §49) (refers to the man) who hoes (scil., a garden).

r viii 9' 9'

* ina itiGU₄ LU₂ BI UGU [EN]

In (the month) Ayyāru (II), that man will prevail

r viii 10' 10'

    INIM-šu₂ GUBaz

over his litigant.

r viii 11' 11'

* ina itiSIG₄ A₂.TUKU ni-ṣir-tu₂ IGImar

In (the month) Simānu (III), he will gain the profit of a treasure.

r viii 12' 12'

* ina itiKIN DINGIR-šu₂ ana munusSIG₅ -ME-šu₂

In (the month) Elūlu (VI), his god will continuously escort him with care.

r viii 13' 13'

* ina itiAPIN EN INIM-šu₂ KURad₂

In (the month) Araḫsamna (VIII), he will defeat his litigant.

r viii 14' 14'

* ina itiŠE ma-la E₃ IGI⸣-MIN-šu₂ 14

In (the month) Addaru (XII), as much as comes out of his eyes.


r viii 15' 15'

* SAG.ḪUL.ḪA.ZA IGI

“If he sees the ‘Supporter of Evil’-demon” (= Iqqur īpuš §57).

r viii 16' 16'

* ina itiBARA₂ GISKIM munusSIG₅ GAR-šu₂

In (the month) Nisannu (I), a good omen will be placed upon him.

r viii 17' 17'

* ina itiSIG₄ x [(x) x x] x GAR-šu₂

In (the month) Simānu (III), [] will be placed for him,

r viii 18' 18'

* ina itiKIN ana [KURad₂ A₂.TUKU?] GAR-šu₂

In (the month) Elūlu (VI), [achievement of profit] will be placed for him,

r viii 19' 19'

* ina itiDU₆ ana [SIG₅ IGI? GAR-šu₂]

In (the month) Tašrītu (VII), [it will be placed to goodness].

r viii 20' 20'

* ina itiAPIN A₂?⸣.[TUKU GU₇ GAR-šu₂]

In (the month) Araḫsamna (VIII), pr[ofit and eating will be placed for him.]

end of column 8 is not preserved
Column ix
r ix r ix  List of favorable days in vertical columns
r ix 1 1

BARA₂

1 4.1/2 6.1/2 8 10 11 14 16!(13) 23.1/2

ŠE

(Favorable days in the month) Nisannu (I): 1 8 10 11 14 16!(13) 23½ are favorable.

r ix 2 2

GU₄

2 6 8 10 12 15 16 18 22 24 26 28 29 30

ŠE

(Favorable days in the month) Ayyāru (II): 2 6 8 10 12 15 16 18 22 24 26 28 29 30 are favorable.

r ix 3 3

SIG₄

1 2 9 11 12 13 15 16 22 24 26 28

ŠE

(Favorable days in the month) Simānu (III): 1 2 9 11 12 13 15 16 22 24 26 28 are favorable.

r ix 4 4

ŠU

1 3 7 11 13 17 19 21 22 27 28 29

ŠE

(Favorable days in the month) Duʾūzu (IV): 1 3 7 11 13 17 19 21 22 27 28 29 are favorable.

r ix 5 5

NE

1 2 5.1/2 9 10 13 16

ŠE

(Favorable days in the month) Abu (V): 1 2 9 10 13 16 are favorable.

r ix 6 6

KIN

1 2 3 5 7 9 11 14 16 17 19 21 23 29

ŠE

(Favorable days in the month) Elūlu (VI): 1 2 3 5 7 9 11 14 16 17 19 21 23 29 are favorable.

r ix 7 7

DU₆

1 6 8.1/2 11 13.1/2 14 17 19 21 22 23 26 28 29

ŠE

(Favorable days in the month) Tašrītu (VII): 1 6 11 13½ 14 17 19 21 22 23 26 28 29 are favorable.

r ix 8 8

APIN

<x x x x> 9 11 13 15 18 19 20 23 24 26 28 30

ŠE 15

(Favorable days in the month) Araḫsamna (VIII): <> 9 11 13 15 18 19 20 23 24 26 28 30 are favorable.

r ix 9 9

GAN

<x x x x x x> 16 18 21 23 25 29 30

ŠE 16

(Favorable days in the month) Kislīmu (IX): <> 16 18 21 23 25 29 30 are favorable.

r ix 10 10

AB

1 7 11.1/2 13 ḫe-<pi₂> 17.1/2 21 22 ⸢23⸣ 24.1/2 25 26 27.1/2 28 29

ŠE

(Favorable days in the month) Ṭebētu (X): 1 7 11½ 13 broken (14?) 17½ 21 22 23 24½ 25 26 27½ 28 29 are favorable.

r ix 11 11

ZIZ₂

1 3 11.1/2 19 20 22 23 25 26 28 29

ŠE

(Favorable days in the month) Šabāṭu (XI): 1 3 11½ 19 20 22 23 25 26 28 29 are favorable.

r ix 12 12

ŠE

1 2 4 6 8 9 10 12 14 15 20 22 24 25 ⸢27⸣ 30

ŠE

(Favorable days in the month) Addaru (XII): 1 2 4 6 8 9 10 12 14 15 20 22 24 25 27 30 are favorable.

r ix 13 13

BARA₂ 2.KAM

1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 ⸢16? 17? 22? 26? 30?

[ŠE]

(Favorable days in the month) Second Nisannu (I.2): 1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 16 17 22 26 30 (?) [are favorable.]

r ix 14 14

KIN? 2.[KAM]

1.⸢1/2 2⸣.[(1/2)] ⸢5 6 7.1/2? 8 9 10? 11? x x x 21?/22? 25 26⸣ 29

ŠE

(Favorable days in the month) Second Elūlu (VI.2): 2[(½)] 5 6 (?) 8 9 10 (?) 11 (?) 21/22 (?) 25 26 29 are favorable.

r ix 15 15

[ŠE? 2.KAM]

[x x x] ⸢7? 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21

(Favorable days in the month) [Second Addaru (XII.2) (?): ] 7 (?) 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21

r ix 16 16

   

22 23 24 25 26 27 28

ŠE

22 23 24 25 26 27 28 are favorable.


r ix 17 17

ina ITI U₄.1.KAM U₄.3.KAM U₄.5.KAM U₄.7.KAM U₄⸣.18.KAM U₄.⸢19?.KAM U₄.21.KAM

In (any given) month the 1st, the 3rd, the 5th, the 7th, the 18th, the 1[9th(?)], the 21st,

r ix 18 18

U₄.25.KAM U₄.28.KAM ina ITI 10 U₄-⸢MEŠ ša₂ a-na DU₃ AŠ₂

the 25th, (and) the 28th: in (any given) month there are 10(sic!) days for carrying out an enterprise.

r ix 19 19

lu₂A.ZU ana lu₂GIG ŠU-su NU TUM₃ U₄.7⸣.KAM U₄⸣.14.KAM

The healer/physician should not treat a sick person: the 7th, the 14th,

r ix 20 20

U₄.21.KAM U₄.28.KAM U₄ ḪUL U₄.⸢6?⸣.KAM U₄.9.KAM U₄⸣.20.KAM

the 21st, (and) the 28th are evil days. the 6th, the 9th, the 20th,

r ix 21 21

U₄.23.KAM U₄.25.KAM U₄-ME il⸣-ki [(x?)]

the 23rd, (and) the 25th are laborable days.


r ix 22 22

U₄-MEŠ DUG₃.GA-MEŠ ša₂ kal MU.AN.NA ša 15 ITI⸣-[MEŠ (...) 12 ITI-MEŠ]

Favorable days for the entire year consisting of 15 mont[hs (), that is, 12 months]

r ix 23 23

EN 3 ITI-MEŠ DIRI-MEŠ GIM SUMUN-⸢šu₂ mdAG.EN⸣-[...]

with 3 intercalary months. According to its original Nab[û/Bēl-…, son of ],

r ix 24 24

A lu₂MU-dAMAR.UTU lu₂ŠAMAN₂.LA₂ KA₂.⸢DINGIR⸣.[RAki ...]

descendant of Iddin-Marduk, an apprentice of Bab[ylon ],

r ix 25 25

ina E₂.BABBAR₂.RA E₂ be-lu x [...]

in the Ebabbar, the house of the lord [].

1Elsewhere the apodosis for Duʾūzu is E₂ BI DINGIR TUKUši. Note that SUMUNbar looks like -ši.

2See Šumma ālu V 8.

3See Šumma ālu V 11.

4See Šumma ālu V 12.

5See Šumma ālu V 16.

6See Šumma ālu V 36.

7See Šumma ālu V 37.

8See Šumma ālu V 38.

9See Šumma ālu V 40 (var.)

10Compare BE 17 23: 15ff (MB letter).

11This section does not appear to be part of Iqqur īpuš.

12Other manuscripts preserve the prognosis ša₂ GISKIM SIG₅ IGI, “he will see a favorable omen”, here (see Labat, Calendrier [1965], p. 114).

13Other manuscripts preserve the prognosis ša₂ GISKIM SIG₅ IGI, “he will see a favorable omen”, here (see Labat, Calendrier [1965], p. 114).

14The present prognosis, otherwise apparently unattested, might be a corruption of (mim-ma) ma-la ut-tu-u GAR-šu₂, “everything he finds will be his.”

15There is a mark before the 9, which probably indicates a break in the source.

16There is a mark before the 16, which probably indicates a break in the source.