Hub A | B | D | E | G | | I | K | L | M | N | P | Q | R | S | | Š | T | | U | Y | Z

cmawro Browsable HTML: S

Version of 2023-01-10:10H:02M:1673344935s

sāʾidu [ONE WHO SMITES] (N)

2 instances

Written forms:; sa--i-di.

Normalized forms:sāʾidi (, sa--i-di).

1. one who smites (2x/100%)


sābu [(A RED STONE)] (N)

2 instances

Written forms:; na₄sa-a-bu.

Normalized forms:sābu (, na₄sa-a-bu).

1. (a red stone) (2x/100%)


sābû [BREWER] (N)

15 instances

Written forms:; KURUN.NA; KÚRUN.NA.

Normalized forms:sābî (, KURUN.NA, KÚRUN.NA).

1. brewer (15x/100%)


sadāru [PLACE IN ORDER] (V)

18 instances

Written forms:; i-sad-dir (G); ta-sa-dir (G); ta-sa-dir-ma (G); ta-sad-di-ra (G); ta-sad-dir (G).

Normalized forms:isaddir (G) (, i-sad-dir); tasaddir (G) (, ta-sa-dir, ta-sad-dir); tasaddir-ma (G) (, ta-sa-dir-ma); tasaddira (G) (, ta-sad-di-ra).

1. (G) set up in a row (18x/100%)


sadru [IN ORDER] (AJ)

15 instances

Written forms:; sa-dir-šú; sad-ra; sad-rat; sad-rat-su.

Normalized forms:saderšu (, sa-dir-šú); sadra (, sad-ra); sadrassu (, sad-rat-su); sadrat (, sad-rat).

1. regular (13x/87%)

2. regularly happening (2x/13%)


SAG [(A MEDICINAL PLANT)] (N)

6 instances

Written forms:úSAG.

Normalized forms:SAG (úSAG).

1. (a medicinal plant) (6x/100%)


saḫālu [PRICK] (V)

9 instances

Written forms:; li-is-ḫu-lu-ši (G); sa-ḫa-li-ia (G).

Normalized forms:lisḫulūši (G) (, li-is-ḫu-lu-ši); saḫālīya (G) (, sa-ḫa-li-ia).

1. (G) pierce (5x/56%)

2. piercing (N) (4x/44%)


saḫāpu [ENVELOP] (V)

62 instances

Normalized forms:asaḫḫapšunūti (G) (, a-sa-ḫap-šu-nu-ti, a-saḫ-ḫap-šu-nu-ti); asḫupšunūti (G) (, as-ḫu-up-šú-nu-ti); isaḫḫapū (G) (, i-saḫ-ḫa-pu); isḫupanni (G) (, is-ḫúp-an-ni); isḫupšu (G) (, ŠÚ-šú); isḫupu (G) (, is-ḫu-pu); issaḫḫapu (N) (, is-saḫ-ḫa-pu, is-saḫ-ḫap-pu); lisḫup (G) (li-is-ḫu-up); lissaḫip-ma (N) (, li-is-sa-ḫi-ip-ma, li-sa-ḫi-ip-ma, lis-sa-ḫi-ip-ma); saḫāpīya (G) (, sa-ḫa-pi-ia, sa-ḫa-pi-ia₅); suḫpā (G) (, suḫ-pa); tasaḫḫap (G) (, ta-sa-aḫ-ḫa-ap, ta-saḫ-ḫap); tasaḫḫap-ma (G) (, ta--ḫa-ap-ma); tasaḫḫapši (G) (, ta--ḫa-ap-ši); tasaḫḫapšunūti (G) (, ta-sa-ḫap-šú-nu-ti, ta-saḫ-ḫap-šú-nu-ti); usaḫḫipanni (D) (, ú-sáḫ-ḫi-pa-an-ni); ušasḫipši (Š) (, ú-šá-as-ḫi-ip-ši).

1. (N) be(come) overturned (5x/8%)

2. (N) capsize (3x/5%)

3. (G) cover (13x/21%)

4. (G) drape (3x/5%)

5. (Š) have something covered (2x/3%)

6. (G) overturn (8x/13%)

7. (G,D) overwhelm (6x/10%)

8. (G) throw in (2x/3%)

9. trap (N) (5x/8%)

10. (G) trap (15x/24%)


saḫaršuppû [LEPROSY] (N)

6 instances

Normalized forms:saḫaršuppâ (, SAḪAR.ŠUB.BA-a); saḫaršuppê (, saḫar-šup-pe-e).

1. leper (4x/67%)

2. leprosy (2x/33%)


saḫāru [GO AROUND] (V)

298 instances

Written forms:; as-ḫu-ra-áš-šim-ma (G); as-ḫu-ra-ši-ma (G); as-ḫu-ra-šim-ma (G); as-ḫu-raš-ši-ma (G); as-ḫur-ka (G); as-ḫur-ki (G); as-ḫur-ku-nu-ši (G); as-saḫ-ri (G); ás-ḫur-ki (G); i-sa-aḫ-ḫa-ru-ni-ik-ki-im-ma (G); i-saḫ-ḫa-ra (G); i-saḫ-ḫa-ru (G); i-saḫ-ḫu-ra (G); i-saḫ-ḫur (G); is-ḫu-ra (G); is-ḫu-ra-am (G); is-ḫu-ra-an-ni (G); is-ḫu-ru (G); is-ḫu-ru-ni (G); is-ḫu-ru-nu (G); is-ḫu-ru-u-ni (G); is-ḫu-ru-ú-ni (G); is-ḫu-ur (G); is-ḫur-an-ni (G); is-sa-na-aḫ-ḫu-ur (Gtn); is-sa-na-aḫ-ḫur (Gtn); is-sa-na-aḫ-ḫur-an-ni (Gtn); is-sa-na-ḫur (Gtn); is-sa-na-ḫur-an-ni (Gtn); is-sa-na-ḫur-šú; is-saḫ-ru (N); is-saḫ-ru-ni (N); is₅-ḫu-ra (G); it-ta-na-as-ḫar (Ntn); li-is-ḫu-ru-ma (G); li-is-ḫur-ú-ma (G); li-is-sa-ḫir (N); li-is-sa-ḫir-ma (N); li-is-saḫ-ru-ka (N); li-ís-ḫu-ru-ni-ik-ki-im-ma (G); li-sa-ḫi-ir-ma (D); lis-saḫ-ru-ú-ki (N); lu-us-ḫu-ur (G); NIGIN (G); NIGIN-ka (G); NIGIN-ki (G); NIGIN-ma (G); NIGIN-ra (G); NIGIN-šu (G); NIGIN-šú (G); NIGIN-šum-ma (G); sa-ḫa-ri (G); sa-ḫa-rim-ma (G); sa-ḫa-ru (G); su-ḫu-ri-ma (G); su-ḫu-ur (D); su-uḫ-ra (G); su-uḫ-ri-ma (G); su-uḫ-ri-šum-mi (G); suḫ-ḫi-ri-ia (D); suḫ-ri-ma (G); suḫ₄-ḫi-ri-šú (D); suḫ₄-ḫu-rim-ma (D); suḫ₄-ri-ma (G); šu-us-ḫir-šú-nu-ti (Š); ta-as-ḫu-ri (G); ta-as-ḫu-ri-in-ni (G); ta-as-ḫur (G); ta-as-ḫur-šú (G); ta-as-sa-na-aḫ-ḫur-in-ni (Gtn); ta-sa-aḫ-ḫa-ru (G); ta-sa-ḫi-ri-in-ni (G); ta-saḫ-ḫa-ru (G); tu-sáḫ-ḫa-ar-ma (D); ú-sa-ḫi-ru (D); ú-sa-ḫi-ru-u-ni (D); ú-saḫ-ḫar (D); ú-saḫ-ḫi-ir-an-ni (D); ú-saḫ-ḫi-ru (D); ú-ša-as-ḫi-ra (Š); ú-ša-ás-ḫi-ru-ni (Š); ú-šá-as-ḫi-ir (Š); ú-šá-as-ḫi-ra (Š); ú-šá-as-ḫi-ru-ni (Š); ú-šá-as-ḫi-ru-nin-ni (Š); ú-šá-as-ḫi-ru-nu (Š); ú-šá-as-ḫi-ru-u-ni (Š); ú-šá-as-ḫi-ru-ú-ni (Š); ú-še-es-ḫi-ra (Š).

Normalized forms:asḫuraššim-ma (G) (, as-ḫu-ra-áš-šim-ma, as-ḫu-ra-ši-ma, as-ḫu-ra-šim-ma, as-ḫu-raš-ši-ma); asḫurka (G) (, NIGIN-ka, as-ḫur-ka); asḫurki (G) (, NIGIN-ki, as-ḫur-ki, ás-ḫur-ki); asḫurkunūši (G) (, as-ḫur-ku-nu-ši); assaḫri (G) (, as-saḫ-ri); isaḫḫarā (G) (, i-saḫ-ḫa-ra); isaḫḫarū (G) (i-saḫ-ḫa-ru); isaḫḫarūnikkim-ma (G) (, i-sa-aḫ-ḫa-ru-ni-ik-ki-im-ma); isaḫḫur (G) (i-saḫ-ḫur); isaḫḫurā (G) (i-saḫ-ḫu-ra); isḫur (G) (, is-ḫu-ur); isḫura (G) (, NIGIN-ra, is-ḫu-ra, is-ḫu-ra-am, is₅-ḫu-ra); isḫuram (G) (, is-ḫu-ra-am); isḫuranni (G) (, is-ḫu-ra-an-ni, is-ḫur-an-ni); isḫuršu (G) (, NIGIN-šu, NIGIN-šú); isḫuršum-ma (G) (, NIGIN-šum-ma); isḫuru (G) (, is-ḫu-ru); isḫurū (G) (, is-ḫu-ru); isḫurūni (G) (, is-ḫu-ru-ni, is-ḫu-ru-u-ni, is-ḫu-ru-ú-ni); isḫurūnu (G) (is-ḫu-ru-nu); issaḫra (); issaḫrū (N) (, is-saḫ-ru); issaḫrūni (N) (, is-saḫ-ru-ni); issanaḫḫur (Gtn) (, is-sa-na-aḫ-ḫu-ur, is-sa-na-aḫ-ḫur, is-sa-na-ḫur); issanaḫḫuranni (Gtn) (, is-sa-na-aḫ-ḫur-an-ni, is-sa-na-ḫur-an-ni); issanaḫḫuršu (is-sa-na-ḫur-šú); išḫuršu (); ittanasḫar (Ntn) (, it-ta-na-as-ḫar); lisaḫḫir-ma (D) (, li-sa-ḫi-ir-ma); lisḫurū-ma (G) (, NIGIN-ma, li-is-ḫu-ru-ma, li-is-ḫur-ú-ma); lisḫurūnikkim-ma (G) (li-ís-ḫu-ru-ni-ik-ki-im-ma); lissahrūka (N) (li-is-saḫ-ru-ka); lissahrūki (N) (, lis-saḫ-ru-ú-ki); lissaḫer (N) (li-is-sa-ḫir); lissaḫer-ma (N) (li-is-sa-ḫir-ma); lusḫur (G) (, lu-us-ḫu-ur); saḫāri (G) (, NIGIN, sa-ḫa-ri); saḫārim-ma (G) (, NIGIN-ma, sa-ḫa-rim-ma); saḫāru (G) (sa-ḫa-ru); suḫḫirī-ma (D) (suḫ-ḫi-ri-ia); suḫḫirīšu (D) (, suḫ₄-ḫi-ri-šú); suḫḫur (D) (, su-ḫu-ur); suḫḫurim-ma (D) (, suḫ₄-ḫu-rim-ma); suḫrā (G) (, su-uḫ-ra); suḫrī-ma (G) (, su-uḫ-ri-ma, suḫ-ri-ma, suḫ₄-ri-ma); suḫrīšum-mi (G) (, su-uḫ-ri-šum-mi); suḫurī-ma (G) (su-ḫu-ri-ma); šusḫeršunūti (Š) (, šu-us-ḫir-šú-nu-ti); tasaḫḫaru (G) (, ta-sa-aḫ-ḫa-ru, ta-saḫ-ḫa-ru); tasaḫḫirīnni (G) (ta-sa-ḫi-ri-in-ni); tasḫur (G) (ta-as-ḫur); tasḫura (G) (, NIGIN-ra); tasḫurī (G) (, ta-as-ḫu-ri); tasḫurīnni (G) (, ta-as-ḫu-ri-in-ni); tasḫuršu (G) (, ta-as-ḫur-šú); tassanahhurīnni (Gtn) (, ta-as-sa-na-aḫ-ḫur-in-ni); tusaḫḫar-ma (D) (, tu-sáḫ-ḫa-ar-ma); usaḫḫar (D) (, ú-saḫ-ḫar); usaḫḫiranni (D) (, ú-saḫ-ḫi-ir-an-ni); usaḫḫirū (D) (, ú-sa-ḫi-ru, ú-saḫ-ḫi-ru); usaḫḫirūni (D) (, ú-sa-ḫi-ru-u-ni); ušasḫir (Š) (, ú-šá-as-ḫi-ir); ušasḫira (Š) (, ú-ša-as-ḫi-ra, ú-šá-as-ḫi-ra); ušasḫirūni (Š) (, ú-ša-ás-ḫi-ru-ni, ú-šá-as-ḫi-ru-ni, ú-šá-as-ḫi-ru-u-ni, ú-šá-as-ḫi-ru-ú-ni); ušasḫirūninni (Š) (, ú-šá-as-ḫi-ru-nin-ni); ušasḫirūnu (Š) (ú-šá-as-ḫi-ru-nu); ušesḫira (Š) (ú-še-es-ḫi-ra).

1. (D) avert (3x/1%)

2. (Š) cause to seek out (24x/8%)

3. (Š) cause to turn away (3x/1%)

4. (Š) cause to turn on (2x/1%)

5. (D) dismiss (3x/1%)

6. (D) dispel (2x/1%)

7. (G) ensnare (3x/1%)

8. (G) go around (4x/1%)

9. keep ensnaring (1x/0%)

10. (Gtn) keep looking around (10x/3%)

11. (Gtn) keep looking for (4x/1%)

12. (Gtn) keep turning (5x/2%)

13. (G,D) perform (witchcraft) (15x/5%)

14. repellence (N) (2x/1%)

15. (G) return (4x/1%)

16. (G) seek out (48x/16%)

17. seeking out (N) (8x/3%)

18. (G,D) turn around (5x/2%)

19. (G,D) turn away (4x/1%)

20. (Ntn) turn back and forth (2x/1%)

21. (N) turn back (16x/5%)

22. (G) turn to (105x/35%)

23. (G,D) turn (12x/4%)

24. turning away (N) (2x/1%)

25. turning back (N) (11x/4%)


saḫḫaru [(AN OFFERING BOWL)] (N)

3 instances

Written forms:; saḫ-ḫa-ra.

Normalized forms:saḫḫara (, saḫ-ḫa-ra).

1. (an offering bowl) (3x/100%)


saḫḫiru [PERIPATETIC] (N)

5 instances

Normalized forms:saḫḫiri (, saḫ-ḫi-ri); saḫḫiru (, saḫ-ḫi-ru, saḫ-ḫi-ru).

1. enchanter (5x/100%)


saḫḫû [(A STONE)] (N)

5 instances

Normalized forms:saḫḫâ (, sa-aḫ-ḫa-a); saḫḫû (, na₄saḫ-ḫu-u).

1. (a stone) (5x/100%)


saḫḫu [(A BODILY FLUID)] (N)

4 instances

Written forms:; sa-a-ḫu.

Normalized forms:sāḫu (, sa-a-ḫu).

1. (a bodily fluid) (4x/100%)


saḫḫu [(WATER-)MEADOW] (N)

7 instances

Written forms:; saḫ-ḫa-a-ti.

Normalized forms:saḫḫāti (, saḫ-ḫa-a-ti).

1. (water-)meadow (7x/100%)


sāḫirtu [TURNING] (N)

50 instances

Normalized forms:sāḫerti (, sa-ḫir-ti); sāḫertī (sa-ḫir-ti); sāḫertīya (, sa-ḫir-ti-ia₅); sāḫertu (, sa-ḫir-tum, sa-ḫir-); sāḫirti (, sa-ḫir-ti); sāḫirtī (); sāḫirtu (, sa-ḫi-ir-).

1. (a type of sorceress) (50x/100%)


sāḫiru [TURNING] (N)

25 instances

Normalized forms:saḫḫirīya (saḫ-ḫi-ri-ia₅); saḫḫiru (, saḫ-ḫi-ru); sāḫirī (, sa-ḫi-ri); sāḫirīya (, sa-ḫi-ri-ia₅, sa-ḫir-ia₅); sāḫiru (, sa-ḫi-ru).

1. sorcerer (25x/100%)


saḫlu [PIERCED] (AJ)

2 instances

Written forms:; sa-ḫi-lu.

Normalized forms:saḫilū (, sa-ḫi-lu).

1. pierced (2x/100%)


saḫlû [CRESS] (N)

69 instances

Normalized forms:saḫlâ (.ḪI.LI); saḫlê (, .ḪI.LI, .ḪI.LIsar, saḫ-le-e, saḫ-le₁₀, saḫ--e, ú.ḪI.LIsar, úsaḫ-le-e); saḫlû (, .ḪI.LI, saḫ-lu-u, úsaḫ-lu-ú).

1. cress (69x/100%)


saḫmaštu [REBELLION] (N)

2 instances

Written forms:; saḫ-maš-ti.

Normalized forms:saḫmašti (, saḫ-maš-ti).

1. turmoil (2x/100%)


saḫpu [OVERTHROWN] (AJ)

11 instances

Normalized forms:saḫip (, sa-ḫi-ip); saḫpanni (, saḫ-pan-ni, saḫ-panan-ni).

1. covered (3x/27%)

2. overwhelmed (8x/73%)


saḫru [TURNED] (AJ)

18 instances

Normalized forms:saḫranni-ma (, saḫ-ra-ni-ma); saḫrū (, NIGIN); saḫrūʾinni-ma (saḫ-ru-in-ni-ma); saḫrūka (, saḫ-ru-ka); saḫrūni (, saḫ-ru-ni); saḫrūnim-ma (, saḫ-ru-ni-ma, saḫ-ru-nim-ma); saḫrūšu (, NIGIN-šu, NIGIN-šú).

1. sought out (11x/61%)

2. surrounded (5x/28%)

3. turned (2x/11%)


sakāpu [PUSH DOWN] (V)

9 instances

Written forms:; i-sak₆-ki-pa (G); li-is-kip (G); lis-ki-pu-šu-ma (G); lis-ki-pu-šú-ma (G).

Normalized forms:isakkipā (G) (i-sak₆-ki-pa); liskip (G) (, li-is-kip); liskipūšu-ma (G) (, lis-ki-pu-šu-ma, lis-ki-pu-šú-ma).

1. (G) fend off (4x/44%)

2. (G) overthrow (4x/44%)

3. (G) push away (1x/11%)


sākipu [ONE WHO OVERTHROWS] (N)

2 instances

Written forms:; sa-kip.

Normalized forms:sākip (, sa-kip).

1. one who overthrows (2x/100%)


sakku [BLOCKED] (AJ)

2 instances

Written forms:; šá-ak.

Normalized forms:sāk (, šá-ak).

1. blocked (2x/100%)


sâku [POUND] (V)

232 instances

Normalized forms:isâkšunūti-ma (G) (, SÚD-šu-nu-ti-ma, SÚD-šú-nu-ti-ma); tasâk (G) (, SÚD, ta-sa-a-ak, ta-sàk, ta-sa₁₅-ak, ta--a-ak, ta--ak, -sàk); tasâk-ma (G) (, SÚD-ma, ta-sàk-ma); tusāk (D) (, tu-sak₆, tu--a-ak); usāk-ma (D) (, ú-sak₆-ma); uzakka (D) (, ú-za-ak-ka, ú-za-ka-a).

1. (G) pound (216x/93%)

2. (D) strain (16x/7%)


SAL.LA [(A STONE)] (N)

10 instances

Written forms:na₄SAL.LA; SAL.LA.

Normalized forms:SAL.LA (SAL.LA, na₄SAL.LA).

1. (a stone) (10x/100%)


salāḫu [SPRINKLE (WITH)] (V)

93 instances

Normalized forms:asallaḫ (G) (, a-sal-laḫ); asluḫ (G) (, as-luḫ); tasallaʾ (G) (, ta-sal-la-); tasallaḫ (G) (, ); tasallaḫ-ma (G) (, -ma, ta-sa-la-aḫ-ma); tasallaḫšunūte (G) (, -šú-nu-te); tasallaḫšunūti (G) (, -šú-nu-ti, ta-sal-láḫ-šu-nu-ti, ta-sal-láḫ-šú-nu-ti); tasallaḫšunūtu (G) (-šú-nu-); tašallaḫ (G) (, ta-šá-laḫ); tusallaḫ (D) (, tu-sal-laḫ); usalliʾanni (D) (, ú-sa-li--an-ni, ú-sa-li-ʾa-an-ni).

1. (G,D) sprinkle (with) (93x/100%)


salāmu [BE(COME) AT PEACE (WITH SOMEONE)] (V)

68 instances

Written forms:; li-is-li-mu (G); lis-lim (G); lu-sal-lim (D); sa-lim (D); SILIM-ma (D); SILIM-me (D); SILIM-mi (D); SILIM- (D); SILIM-mu (G); su-lu-mi (D); su-lu- (D); sul-li-ma-am-ma (D); sul-lim-ma (D); sul-lu-mi (D); sul-lu-mi-šu (D); sul-lu-mi-šú (D); sul-lúm-im-ma (D); ú-sal-lam (D).

Normalized forms:isallimū (G) (, SILIM-mu); lislim (G) (lis-lim); lislimū (G) (, SILIM-mu, li-is-li-mu); lusallim (D) (, lu-sal-lim); sallim (D) (, sa-lim); sullim-ma (D) (, sul-lim-ma); sullima (D) (, SILIM-ma); sullimam-ma (D) (, sul-li-ma-am-ma); sullume (D) (SILIM-me); sullumi (D) (, SILIM-mi, SILIM-, su-lu-mi, su-lu-, sul-lu-mi); sullumim-ma (D) (, sul-lúm-im-ma); sullumīšu (D) (, sul-lu-mi-šu, sul-lu-mi-šú); usallam (D) (, ú-sal-lam).

1. (G) be(come) at peace (with someone) (3x/4%)

2. (G) be(come) reconciled (17x/25%)

3. (D) reconcile (15x/22%)

4. reconciliation (N) (33x/49%)


salāmu [BE(COME) AT PEACE (WITH SOMEONE)BE(COME) RECONCILED] (V)

2 instances

Written forms:.

Normalized forms:isallim ().

1. be(come) at peace (with someone)be(come) reconciled (2x/100%)


salāqu [BOIL] (V)

2 instances

Written forms:; su-lu-uq-ma (G).

Normalized forms:suluq-ma (G) (, su-lu-uq-ma).

1. (G) boil (2x/100%)


salātu [FAMILY] (N)

12 instances

Normalized forms:salāti (, sa-la-ti); salātīya (, sa-la-ti-ia, sa-la-ti-ia₅).

1. relative(s) (12x/100%)


salātu [SLIT] (V)

2 instances

Written forms:; tu-sa-lat (D).

Normalized forms:tusallat (D) (, tu-sa-lat).

1. (D) split (2x/100%)


salīmu [PEACE] (N)

11 instances

Written forms:; sa-li-ma; sa-li-mu; sa-lim; SILIM-ma.

Normalized forms:salīm (, sa-lim); salīma (, SILIM-ma, sa-li-ma); salīmu (, sa-li-mu).

1. reconciliation (11x/100%)


salmu [PEACEFUL] (AJ)

17 instances

Written forms:; sal-mu-šu; SILIM.MEŠ; SILIM-mu.

Normalized forms:salmū (, SILIM-mu, SILIM.MEŠ); salmūšu (, sal-mu-šu).

1. friendly (4x/24%)

2. reconciled (13x/76%)


salû [SICK] (AJ)

4 instances

Written forms:; sa-li-; -li-.

Normalized forms:saliʾ (, sa-li-, -li-).

1. sick (4x/100%)


samādu [GRIND (FINELY)] (V)

2 instances

Written forms:; i--mu-du-ú-ma (G).

Normalized forms:isammudū-ma (G) (, i--mu-du-ú-ma).

1. (G) grind (finely) (2x/100%)


samāḫu [MIX] (V)

5 instances

Written forms:; tu-sa-maḫ (D).

Normalized forms:tusammaḫ (D) (, tu-sa-maḫ).

1. (D) mix (5x/100%)


samāku [COVER UP] (V)

10 instances

Normalized forms:asammakšunūti (G) (, a-sa-am-ma-ak-šú-nu-ti); lisammekūši-ma (D) (, li-sa-am-me-ku-ši-ma); lisammikūši-ma (D) (li-sa-am-mi-ku-ši-ma).

1. (G) drive away? (2x/20%)

2. (D) knock away (8x/80%)


samānû [EIGHTH] (NU)

1 instance

Written forms:.

Normalized forms:samānî ().

1. eighth (1x/100%)


samdu [GROUND] (AJ)

2 instances

Written forms:; -an-du-ti.

Normalized forms:sandūti (, -an-du-ti).

1. ground (2x/100%)


samīdu [(A SOAPWORT)?] (N)

2 instances

Written forms:; úsa--du.

Normalized forms:samīdu (, úsa--du).

1. (a soapwort)? (2x/100%)


samīdu [(A SOAPWORT?)] (N)

15 instances

Written forms:; úKUR.ZI; úKUR.ZIsar.

Normalized forms:samīdi (, úKUR.ZI, úKUR.ZIsar); samīdu (, úKUR.ZI).

1. (a medicinal plant) (15x/100%)


samītu [WALL-PLINTH] (N)

13 instances

Written forms:; sa-me-ti; sa-me-; sa-mit.

Normalized forms:samēti (, sa-me-ti); samētu (, sa-me-); samīt (, sa-mit).

1. battlement (4x/31%)

2. parapet (2x/15%)

3. revetment (7x/54%)


sāmtu [REDNESS] (N)

73 instances

Written forms:; GUG; na₄GUG; sa-an-ta.

Normalized forms:sāmta (, na₄GUG); sāmti (, na₄GUG); sāmtu (, GUG, na₄GUG); sānta (, sa-an-ta, na₄GUG).

1. carnelian (73x/100%)


samû [VACILLATE] (V)

5 instances

Written forms:; li-sa-am-mu-ši (D).

Normalized forms:lisammûši (D) (, li-sa-am-mu-ši).

1. (D) hamper (5x/100%)


sāmu [RED] (AJ)

35 instances

Written forms:; sa-am-tum; sa-mu-; SA₅.

Normalized forms:sām (, SA₅); sāmāti (, SA₅); sāmātu (, SA₅); sāmi (, SA₅); sāmti (); sāmtu (sa-am-tum); sāmu (, SA₅); sāmū (, SA₅); sāmūtu (, sa-mu-).

1. flushed (6x/17%)

2. red (29x/83%)


sanāqu [CHECK] (V)

75 instances

Normalized forms:isanniqa (G) (, DIM₄); isanniqšu (G) (, DIM₄-šú); isanniqūka (G) (, DIM₄.MEŠ-ka); isanniqūni (G) (, DIM₄-u-ni); isniq (G) (, is-níq); isniqa (G) (, DIM₄, DIM₄-qa, is-ni-qa, is-ni-); isniqanni (G) (DIM₄-nu, ís-ni-qa-ni); isniqūni (G) (, DIM₄-ni, DIM₄.MEŠ-ni, is-ni-qu-ni); isniqūšu (G) (, is-ni-qu-šú); lisniqūšunūti (G) (, li-is-ni-qu-šú-nu-ti); sanāqi (G) (, sa₂₀-na-); sanāqīšu (G) (, DIM₄-šú, .-šú); tasanniqā (G) (, DIM₄, DIM₄-qa); tasanniqšu-ma (G) (, ta-sa-niq-šu-u-ma, ta--niq-šu-ma); tušasnaqa (Š) (, tu-šá-as-na-qa); tušasniqa (Š) (, tu-šá-as-ni-qa, -šá-as-ni-qa); ušasnaqā (Š) (, ú-šá-as-na-qa); ušasniqa (Š) (, ú-šas-ni-qa).

1. approach (N) (6x/8%)

2. (G) approach (55x/73%)

3. (Š) let approach (14x/19%)


sanāšu [STICK IN] (V)

21 instances

Normalized forms:lusanniš (D) (lu-sa-an-niš); tusannaš (D) (, tu-sa-an-na-, tu-sa-an-na-áš, tu-sa-na-áš, -sa-na-áš); usanniš (D) (, ú-sa-an-ni-, ú-sa-an-niš).

1. (D) drive into (7x/33%)

2. (D) insert (14x/67%)


sangilmud [(A BLUISH STONE)] (N)

9 instances

Written forms:; na₄SAG.GIL.MUD.

Normalized forms:sangilmud (, na₄SAG.GIL.MUD).

1. (a bluish stone) (9x/100%)


sanḫulḫazû [(A DEMON)] (N)

17 instances

Written forms:; SAG.ḪUL.ḪA.ZA.

Normalized forms:sanḫulḫazâ (, SAG.ḪUL.ḪA.ZA); sanḫulḫazû (, SAG.ḪUL.ḪA.ZA).

1. (a demon) (17x/100%)


sankidabbû [(A HEAD ILLNESS)] (N)

4 instances

Written forms:; SAG.KI.DAB.BA.

Normalized forms:sankidabbû (, SAG.KI.DAB.BA).

1. (a head illness) (4x/100%)


sanqu [CHECKED] (AJ)

4 instances

Written forms:; IGI.KÁR.

Normalized forms:saniq (, IGI.KÁR).

1. checked (4x/100%)


sapāḫu [SCATTER] (V)

66 instances

Normalized forms:asappaḫ (G) (, a-sap-paḫ); aspuḫ (G) (, as-pu-uḫ); ispuḫ (G) (, BIR-uḫ); lisappiḫū (D) (, li-sap-pi-ḫu); lispuḫ (G) (, li-is-pu-uḫ, lis-pu-uḫ); lispuḫkunūši (G) (, li-is-pu-uḫ-ku-nu-ši, lis-puḫḫi-ku-nu-ši); lissapḫū-ma (N) (, lis-sap-ḫu-ma); lissapiḫ (N) (, li-is-sa-pi-iḫ); lissapiḫ-ma (N) (li-sa-pi-iḫ-ma); lissapiḫū (N) (li-is-sa-pi-ḫu, li-sa-pi-ḫu); lusappiḫ (D) (, lu-sa-ap-pi-iḫ); suppiḫ (D) (, su-pi-iḫ); suppiḫi (D) (, su-pi-ḫi); suppiḫī (D) (su-up-pi-ḫi); usappaḫ (D) (, ú-sa-ap-paḫ, ú-sa-paḫ, ú-sap-pa-aḫ, ú-sap-paḫ); usappaḫū-ma (D) (, ú-sap-pa-ḫu-ma).

1. (N) be(come) dispersed (7x/11%)

2. (G) confound (2x/3%)

3. (G) derange (6x/9%)

4. (D) disperse (4x/6%)

5. (G,D) scatter (47x/71%)


sapāriš [LIKE A NET] (AV)

2 instances

Written forms:; sa-pa-riš.

Normalized forms:sapāriš (, sa-pa-riš).

1. like a net (2x/100%)


sapāru [(DEITY'S) NET] (N)

5 instances

Written forms:; sa-pa-ri; sa-pár-ri.

Normalized forms:sapāri (, sa-pa-ri); saparri (, sa-pár-ri).

1. net (5x/100%)


sāpiḫu [ONE WHO SCATTERS] (N)

2 instances

Written forms:; BIR-iḫ.

Normalized forms:sāpiḫ (, BIR-iḫ).

1. one who scatters (2x/100%)


sarāqu [STREW] (V)

118 instances

Normalized forms:asruqka (G) (, as-ru-uq-ka); asruqki (G) (, as-ruq-ki); assaraq (G) (, a--raq, as-sa-raq); isarraqšunūti (G) (, i-sa-raq-šu-nu-ti, i-sa-raq-šú-nu-ti); isruq (G) (is-ru-uq); tasarqa (G) (ta-sar-); tasarraq (G) (, DUB, DUB-aq, ta-sar-raq, ta-sár-ra-aq, ta-sár-raq); tasarraqī (G) (, ta-sar-ra-); tusarriqī (D) (, tu-sar-ri-).

1. (G) pour (1x/1%)

2. (G,D) strew (117x/99%)


sarru [FALSE] (AJ)

2 instances

Written forms:; sa-ar-ru.

Normalized forms:sarru (, sa-ar-ru).

1. hostile (2x/100%)


sartu [FALSEHOOD] (N)

2 instances

Written forms:; sar-ra-a-.

Normalized forms:sarrātu (, sar-ra-a-).

1. lie (2x/100%)


sâru [ROTATE] (V)

18 instances

Written forms:; li-su-ru (G).

Normalized forms:lisūrū (G) (, li-su-ru).

1. (G) whirl (18x/100%)


sasqû [(A FINE FLOUR)] (N)

54 instances

Written forms:; EŠA.

Normalized forms:sasqâ (, EŠA); sasqê (, EŠA); sasqî (, EŠA).

1. fine flour (54x/100%)


sassatu [GRASS] (N)

23 instances

Written forms:; úKI.KAL; sa-as-sa-ti.

Normalized forms:sassati (, sa-as-sa-ti, úKI.KAL); sassatu (, úKI.KAL).

1. grass (23x/100%)


sebe [SEVEN] (NU)

104 instances

Written forms:; se-bi; se-e-be.

Normalized forms:sebe (, se-bi, se-e-be); sebet ().

1. seven (104x/100%)


sebîšu [SEVEN TIMES] (AV)

111 instances

Written forms:; 7.KAM; 7-šú.

Normalized forms:sebîšu (, 7-šú, 7.KAM).

1. seven times (111x/100%)


sebû [SEVENTH] (NU)

22 instances

Written forms:; 7-i; 7.KAM; 7.KÁM; 7-u; se-bi-i.

Normalized forms:sebî (, 7-i, 7.KAM, 7.KÁM, se-bi-i); sebû (, 7-u).

1. seventh (22x/100%)


seḫru [BEND] (N)

14 instances

Written forms:; séḫ-ru; si-ḫir.

Normalized forms:seḫer (, si-ḫir); seḫru (, séḫ-ru).

1. bent (AJ) (8x/57%)

2. rim (6x/43%)


sekēru [HEAT] (V)

13 instances

Written forms:; te-se-ek-ke-er (G); te-se-ke-er (G); te-se-ker (G); te-sek-ker (G); ÚŠ-er (G).

Normalized forms:tesekker (G) (, ÚŠ-er, te-se-ek-ke-er, te-se-ke-er, te-se-ker, te-sek-ker).

1. (G) heat (13x/100%)


sekēru [SHUT OFF] (V)

4 instances

Written forms:; is-ki-ru (G); li-is-se-ker (N).

Normalized forms:iskirū (G) (, is-ki-ru); lisseker (N) (, li-is-se-ker).

1. (N) be(come) dammed up (2x/50%)

2. (G) block (2x/50%)


sēkiru [(A CANAL-WORKER)] (N)

4 instances

Written forms:; sa-ki-rat; se-ki-rat.

Normalized forms:sākirat (, sa-ki-rat); sēkirat (, se-ki-rat).

1. one who blocks (2x/50%)

2. one who shuts off (2x/50%)


serqu [STREWN OFFERING] (N)

10 instances

Normalized forms:serqa (, se-er-); serqu (ser-qu); siriq (, si-riq); sirqīkunu (, si-ir--ku-nu).

1. strewn offering (10x/100%)


serrēmu [ONAGER] (N)

4 instances

Written forms:; ANŠE.EDIN.NA; EDIN.

Normalized forms:serrēmi (, EDIN); serrēmu (, ANŠE.EDIN.NA).

1. onager (4x/100%)


sêru [PLASTER] (V)

15 instances

Normalized forms:isêr (G) (, i-sér); isêršu-ma (G) (, i-sér-šu-ma); isêršunūti (G) (, i-sa-er-šú-nu-ti, i-se-er-šú-nu-ti); tasêršu (G) (, ta-se-er-šú); tesêršū-ma (G) (te-se-er-šu-ma); tesêršu-ma (); tesêršunūti (G) (, te-sér-šú-nu-ti).

1. (G) crush (13x/87%)

2. (G) smear (2x/13%)


sibbirru [(A TREE)] (N)

2 instances

Written forms:; sim-bir-ru.

Normalized forms:simbirru (, sim-bir-ru).

1. (a medicinal plant) (2x/100%)


siḫiltu [THORN] (N)

2 instances

Written forms:; si-ḫi-il-ti.

Normalized forms:siḫilti (, si-ḫi-il-ti).

1. pain (2x/100%)


siḫlu [THORN] (N)

7 instances

Written forms:; si-ḫi-il; si-iḫ-lu.

Normalized forms:siḫil (, si-ḫi-il); siḫlu (, si-iḫ-lu).

1. piercing pain (3x/43%)

2. thorn (4x/57%)


sīḫu [WORMWOOD (ARTEMISIA)?] (N)

18 instances

Normalized forms:sīḫa (, gišsi-ḫa, úsi-i-ḫa); sīḫu (, gišsi-ḫu, úsi-ḫu, úsi-i-ḫu); šīḫu (, úši-ḫu).

1. (an aromatic plant and its resin) (18x/100%)


sikillu [(A PLANT)] (N)

106 instances

Normalized forms:sikilla (, SIKIL, si-ki-il-la, úSIKIL); sikillam (, úSIKIL); sikilli (, úSIKIL, úsi-ki-il-li); sikillu (, úSIKIL).

1. (a plant) (106x/100%)


sikkūru [BAR] (N)

18 instances

Written forms:; gišSAG.KUL.

Normalized forms:sikkūra (, gišSAG.KUL); sikkūri (, gišSAG.KUL); sikkūru (, gišSAG.KUL).

1. bolt (18x/100%)


sīku [POUNDED] (AJ)

19 instances

Written forms:; KU; KU.KU; si-ik-ti; -ki; sik-ti.

Normalized forms:sīki (-ki); sīkta (, KU); sīkti (, KU.KU, si-ik-ti, sik-ti).

1. powder (N) (19x/100%)


siliʾtu [SICKNESS] (N)

7 instances

Normalized forms:siliʾtu (, si-li--tu, si-li--tum, si-li--).

1. disease (7x/100%)


siltu [SLIVER (OF WOOD)] (N)

3 instances

Written forms:; si-lit.

Normalized forms:silit (, si-lit).

1. sliver (of wood) (3x/100%)


simtu [APPROPRIATE SYMBOL] (N)

2 instances

Written forms:; si-mat.

Normalized forms:simat (, si-mat).

1. appropriate symbol (2x/100%)


sinništu [WOMAN] (N)

214 instances

Normalized forms:sinniš (, MUNUS, sin-niš); sinnišat (, MUNUS); sinnišāti (, MUNUS.MEŠ); sinnišātu (MUNUS.MEŠ-i-šá-); sinništa (, MUNUS); sinništi (, MUNUS, sin-niš-ti); sinništīšu (, MUNUS-šú); sinništu (, MUNUS, MUNUS.BI, sin-niš-tum, sin-niš-, munussin-niš-tum, munussin-niš-).

1. female (AJ) (33x/15%)

2. wife (6x/3%)

3. woman (175x/82%)


sinuntu [SWALLOW] (N)

6 instances

Written forms:; SIMmušen.

Normalized forms:sinunta (, SIMmušen); sinunti (, SIMmušen).

1. swallow (6x/100%)


siparru [BRONZE] (N)

54 instances

Written forms:; ZABAR; ZABAR.KÁM; ZABAR.MEŠ.

Normalized forms:siparra (, ZABAR); siparri (, ZABAR, ZABAR.KÁM, ZABAR.MEŠ); siparri-KÁM (); siparru (, ZABAR).

1. bronze (54x/100%)


sipdu [WAILING] (N)

6 instances

Written forms:; si-ip-da; si-ip-di; si-ip-du.

Normalized forms:sipda (si-ip-da); sipdi (, si-ip-di); sipdu (si-ip-du).

1. mourning (6x/100%)


sippu [(DOOR-)JAMB] (N)

16 instances

Written forms:; si-ip-pi; sip-pe-e; sip-; ZAG.DU₈.

Normalized forms:sippa (, ZAG.DU₈); sippē (, sip-pe-e); sippī (, ZAG.DU₈, si-ip-pi, sip-).

1. (door-)jamb (16x/100%)


sīrāsu [(A KIND OF) BEER] (N)

2 instances

Written forms:.

Normalized forms:siris ().

1. (a kind of) beer (2x/100%)


sīru [(WALL-)PLASTER] (N)

4 instances

Written forms:; si-ir; si-ri.

Normalized forms:sīr (, si-ir); sīri (, si-ri).

1. plaster (4x/100%)


sissiktu [HEM] (N)

61 instances

Normalized forms:sissiktaka (, TÚG.SÍK-ka); sissiktakunu (, TÚG.SÍK-ku-nu, -sik-ta-ku-nu); sissiktaša (, TÚG.SÍK-šá); sissiktašu (, TÚG.SÍK-šú); sissikti (, TÚG.SÍK, si-sik-ti); sissiktī (, TÚG.SÍK, TÚG.SÍK-MU, TÚG.SÍK.MU, si-sik-ti, sis-sik-ti); sissiktīšu (, TÚG.SÍK-šú); sissiktīya (, TÚG.SÍK-MU).

1. hem (61x/100%)


sisû [HORSE] (N)

4 instances

Written forms:; ANŠE.KUR.RA.

Normalized forms:sisû (, ANŠE.KUR.RA).

1. horse (4x/100%)


[(A HARD STONE)] (N)

2 instances

Written forms:; na₄x.SAL.LA.

Normalized forms: (, na₄x.SAL.LA).

1. (a hard stone) (2x/100%)


suādu [SEDGE(-TUBERS)] (N)

34 instances

Normalized forms:suʾādī (su-ʾa-a-di, -ʾa-a-di); suādi (, šimMAN.DU); suādī (, šimIM.DU); suādū (, šimMAN.DU); suādu (, gišEN.DI, šimMAN.DU).

1. (an aromatic plant) (34x/100%)


suālu [COUGH] (N)

6 instances

Written forms:; su-a-la; su-a-lam.

Normalized forms:suāla (, su-a-la, su-a-lam).

1. cough (2x/33%)

2. phlegm (4x/67%)


suḫḫû [CONFUSED] (AJ)

2 instances

Written forms:; su-uḫ-ḫa-a.

Normalized forms:suḫḫā (, su-uḫ-ḫa-a).

1. ruined (2x/100%)


suḫḫuru [CURVES] (AJ)

3 instances

Normalized forms:suḫḫurūšu (, suḫ-ḫu-ru-šu, suḫ₄-ḫu-ru-šu).

1. turned away (3x/100%)


suḫsu [BED] (N)

4 instances

Written forms:; su-ʾu-su; šu-ʾu-šú.

Normalized forms:suʾussu (, su-ʾu-su); šuʾuššu (šu-ʾu-šú).

1. private parts (4x/100%)


suḫuššu [YOUNG DATE PALM] (N)

25 instances

Written forms:; gišGIŠIMMAR.TUR.

Normalized forms:suḫušša (, gišGIŠIMMAR.TUR); suḫuššu (, gišGIŠIMMAR.TUR).

1. palm-shoot (25x/100%)


sukannīnu [DOVE] (N)

2 instances

Written forms:; TU.GUR₄mušen.

Normalized forms:sukannīnu (, TU.GUR₄mušen).

1. dove (2x/100%)


sullû [PRAY TO] (V)

12 instances

Written forms:; -li-ka (D); ú-sa-la (D); ú-sa-lu-ku-nu-ši (D); ú-sal-la (D).

Normalized forms:sullêka (); sullîka (D) (, -li-ka); usalla (D) (, ú-sa-la, ú-sal-la); usallûkunūši (D) (, ú-sa-lu-ku-nu-ši).

1. (D) appeal to (2x/17%)

2. (D) implore (5x/42%)

3. prayer (N) (5x/42%)


sulû [PRAYER] (N)

2 instances

Written forms:; su-lu-šú-nu.

Normalized forms:sulûšunu (, su-lu-šú-nu).

1. prayer (2x/100%)


suluppu [DATE] (N)

79 instances

Written forms:; -lu-up-pi; .LUM; .LUM.MA.

Normalized forms:suluppī (, .LUM, .LUM.MA, -lu-up-pi); suluppi (, .LUM.MA); suluppū (, .LUM.MA).

1. date (79x/100%)


summatu [(FEMALE) DOVE] (N)

2 instances

Written forms:; TUmušen.MEŠ.

Normalized forms:summāti (, TUmušen.MEŠ).

1. (female) dove (2x/100%)


sūnu [(A CLOTH TRIMMING)] (N)

7 instances

Written forms:; su-ni; túg-u-na; ÚR.

Normalized forms:sūna (túg-u-na); sūni (, ÚR, su-ni).

1. (a cloth) (7x/100%)


sūnu [LOIN] (N)

17 instances

Written forms:; su-un; ÚR.

Normalized forms:sūn (, ÚR, su-un).

1. lap (17x/100%)


supālu [(A) JUNIPER] (N)

13 instances

Normalized forms:supāla (, su-pa-la, -pa-la, úNIGINsar, úsu-pa-la, úsu-pa-lam).

1. (a) juniper (13x/100%)


suppû [PRAY] (V)

11 instances

Written forms:; su-pi-ka (D); ú-sa-pa-ka-ma (D); ú-sa-pi-ka (D); ú-sa-pu-ku-nu-ši (D).

Normalized forms:suppîka (D) (, su-pi-ka); usappāka-ma (D) (, ú-sa-pa-ka-ma); usappīka (D) (, ú-sa-pi-ka); usappûkunūši (D) (, ú-sa-pu-ku-nu-ši).

1. (D) beseech (2x/18%)

2. (D) pray (4x/36%)

3. prayer (N) (5x/45%)


suppuḫu [SCATTERED] (AJ)

2 instances

Written forms:; su-up-pu-ḫu-ma.

Normalized forms:suppuḫū-ma (, su-up-pu-ḫu-ma).

1. scattered (2x/100%)


supû [PRAYER] (N)

5 instances

Written forms:; su-pe-e-šú; su-pu-šú-nu.

Normalized forms:supêšu (, su-pe-e-šú); supûšunu (, su-pu-šú-nu).

1. supplication (5x/100%)


supūru [SHEEPFOLD] (N)

3 instances

Written forms:; su-pu-ri.

Normalized forms:supūri (, su-pu-ri).

1. sheepfold (3x/100%)


sūq-erbetti [CROSSROADS] (N)

39 instances

Normalized forms:sūq-erbetta (, SILA.LÍMMU-ta); sūq-erbetti (, E.SÍR.KA.LÍM.MA, SILA.LIMMU.BA, SILA.LÍMMU, SILA.LÍMMU-ti, SILA.LÍMMU.BA, SILA.LÍM.MA); sūq-erbettu (SILA.LÍMMU-).

1. crossroads (39x/100%)


sūqu [STREET] (N)

119 instances

Normalized forms:sūq (, SILA); sūqa (, SILA, su-qa); sūqāta (, SILA.MEŠ-ta); sūqāti (, SILA, SILA.MEŠ, SILA.MEŠ-ti, su-qa-ti); sūqi (, SILA, su-, -); sūqim-ma (, SILA-im-ma, SILA-ma, su--im-ma); sūqu (, SILA, su-ú-qu).

1. street (119x/100%)


surqēnu [STREWN OFFERING] (N)

4 instances

Written forms:; sur-qi-ni; sur--ni-ki.

Normalized forms:surqīnī (, sur-qi-ni); surqīnīki (, sur--ni-ki).

1. strewn-offering (4x/100%)


surriš [QUICKLY] (AV)

10 instances

Written forms:; sur-riš.

Normalized forms:surriš (, sur-riš).

1. quickly (10x/100%)


sūtu [SEAH] (N)

4 instances

Written forms:; gišBÁN.

Normalized forms:sūta (, gišBÁN); sūti (, gišBÁN).

1. seah-container (4x/100%)