EA 010

Obverse
001001

[a-na na-ap]-⸢ḫur⸣-ra-⸢re-ia LUGAL KUR mi⸣-[iṣ-ri-i qi₂-bi₂-ma]

002002

um⸣-ma bur-ra-bu-ri-ia- LUGAL KUR ka-ra-an-⸢du-ni⸣-[ia-]

003003

a-na ia-a-ši šu-ul-⸢mu

004004

a-na ka-a-ša a-na bi-ti-ka a-na -ša-ti-ka a-⸢na [DUMU.MEŠ-ka]

005005

a-na ra-ab-bu-ti-ka a-na ṣa-bi-ka

006006

a-na GIŠ.GIGIR.ḪI.A-ka a-na si-si-ka u₃ a-na ma-ti-ka

007007

da-an-ni- lu šu-ul-mu


008008

-tu ka-ra-in-da- -tu DUMU.MEŠ ši-ip-ri

009009

ša ab-bi-ka a-na mu-uḫ-ḫi ab-bi-ia it-ta-al-la-ku-ni

010010

a-di i-na-an-na ṭa-bu-tu šu-nu

011011

i-na-an-na a-na-ku u₃ ka-ša ṭa-bu-tu ni-nu

012012

DUMU.MEŠ ši-ip-ri-ka a-di 3-šu it-ta-al-ku-ni

013013

u₃ šu-ul-ma-na ba-na-a mi-im-ma ul tu-še-bi-lam

014014

u₃ a-na-ku-ma šu-ul-ma-na ba-na-a

015015

mi-im-ma ul u₂-še-bi-la-ku

016016

a-na ia-a-ši-ma mi-im-ma ul aq-ra

017017

u₃ a-na ka-ša-ma mi-im-ma ul a-qar-ku

018018

DUMU ši-ip-ri-ka ša ta--pu-ra

019019

20 MA.NA KU₃.SIG₁₇ ša na-ša-a ul ma-li

020020

u₃ a-na u₂-tu-ni ki-i -ku-nu 5 MA.NA KU₃.SIG₁₇ ul i-la-a

021021

[x x x x] ša i-la-a i-na ṣa-la-mi pa-an di-ki-ni ša-ki⸣-in

022022

[KU₂.GI im-ma]-⸢ti⸣-ma-a -e-du

023023

[x x x x x x ni]-⸢nu ṭa-bu-tu it-ti a-[ḫa-mi-]

024024

[x x x x x x x x] ul ip-⸢pu [x x]

025025

[...]

026026

[...]

027027

[...]

028028

...

029029

[x x (x)]-e ša ri-mi a-na x x [...]

030030

[x (x)] x x-i-mu-šu-nu-ti DUMU ši-ip-ri-ka ki-i il-x x

031031

li-il-qa-a

032032

u₃ NAGAR.MEŠ le-u₂-tu i-tu-ka i-ba--šu-u₂

033033

u₂-ma-ma lu ša ta-ba-li lu ša ID₂

034034

a-⸢na-pi⸣-i ba-al-ṭi li-ma--ši-lu-ma ma--ku

035035

ki-i ša ba-al-ṭi-ma lu e-pu- DUMU ši-ip-ri-ka li-il-qa-a

036036

u₃ šum-ma la-bi-ru-tu ep-šu-tu i-ba--šu-u₂

037037

ki-i mši-in-di-šu-ga-ab DUMU ši-ip-ri-ia ik-ta-al-⸢da!⸣-ku

038038

GIŠ.GIGIR.⸢MEŠ ki-i ka-al-li-e ḫa-mu-ut-ta li--ša-am-ma

039039

a-na mu-⸢uḫ⸣-ḫi-ia li-ik-šu-da

040040

u₃ -šu⸣-ti ar-ku-ti li-pu-šu-ma

041041

ki-i DUMU ši-ip-ri-ia u₃ DUMU ši-ip-ri-ka il-la-ka

042042

it-ti a-ḫa-mi- li-il-qu₂-ni

043043

a-na šu-ul-ma-ni-ka 2 MA.NA NA₄.ZA.GIN₃ ul-te-bi-la-ku

044044

u₃ -šu DUMU⸣.MUNUS-ka fma-i-ia-⸢at ki-i -mu-u₂

045045

1 NA₄.⸢GU₂ ša ti-im-⸢bu⸣-e-ti ša NA₄.ZA.GIN₃

046046

1 lim 40 u₃ 8 mi-nu-ši-na

047047

a-na šu-ul-ma-ni-ša ul-te-bi-la--ši

048048

u₃ ki-i DUMU ši-ip-ri-ka it-ti mši-in-di-šu-ga-ab

049049

[il-la-ka x-x-x] e-pu--ma u₂-še-ba-⸢la--ši