EA 006

Obverse
001 001

a-na mni?-mu-wa-re-ia LUGAL [KUR mi-iṣ-ri-i]

002 002

ŠEŠ-ia qi₂-⸢bi₂⸣-[ma]

003 003

um-ma bur-ra-bu-ri-ia- LUGAL KUR [ka-ra-du-ni-ia-]

004 004

ŠEŠ-ka-ma a-na ia-ši šu-ul-⸢mu

005 005

a-na ka-ša E₂-ka DAM.MEŠ-ka DUMU.MEŠ-[ka]

006 006

KUR-ka LU₂.⸢GAL⸣.MEŠ-ka ANŠE.KUR.RA.⸢MEŠ-ka

007 007

GIŠ.GIGIR.MEŠ-ka lu šu-ul-⸢mu


008 008

ki ša pa-na at-ta u₃ a-bu-u₂-[a]

009 009

it-ti a-ḫa-mi- ṭa-ba-tu-[nu]

010 010

i-na-an-na a-na-ku u₃ ka-ša it-[ti a-ḫa-mi- lu ṭa-ba-nu]

011 011

i-na bi-ru-un-ni a-ma-tu-⸢um

012 012

ša-ni-tu-um-ma la iq-[qa-ab-bi]


013 013

ša ḫa--ḫa-ta i-na KUR-ia šu-⸢up?⸣-[ra-am-ma]

014 014

li-il-qu-ni-ik-ku

015 015

u₃ ša a-na-ku ḫa--ḫa-ku i-na KUR-⸢ka

016 016

lu⸣--pu-ra-am-ma li-il-qu-[ni]


017 017

[...]

018 018

i?⸣-qi₃-ip-pa₂-ak-⸢ku⸣-[...]

019 019

šu-up-ra-am-ma li-[il-qu-ni-ik-ku]


020 020

u₃ a-na šu-ul-ma-ni-[ka?]

021 021

u₃ m[x] x x [...]

022 022

ul-te-bi⸣-[la-ak-ku]