EA 011

Obverse
o 01o 01

a-na mna-ap-ḫu-ru-ri-a LUGAL KUR mi-iṣ-ri-i ŠEŠ⸣-[ia qi₂-bi₂-ma]

o 0202

um-[ma mbur]-na-bu-ri-ia- LUGAL KUR ka-ra-du-ni-⸢ia⸣-[ ŠEŠ-ka-ma]

o 0303

a-[na ia-ši] šu⸣-ul-mu a-na ka-a-ša DAM.MEŠ-ka E₂-⸢ka [DUMU.MEŠ-ka]

o 0404

[a-na ANŠE.KUR.RA.MEŠ]-⸢ka GIŠ GIGIR.MEŠ-ka da-an-ni- lu šu⸣-[ul-mu]


o 0505

[ul-tu -ša-at] a⸣-bi-ka qu-ub-ba-tu₄ mḫu-ʾ-a DUMU ši⸣-[ip-ri-ia]

o 0606

[x x x x ta-ar]-⸢gu⸣-ma-an-na al-ta-ap-⸢ra⸣-[ak-ku]

o 0707

[a-ka-an-na al]-⸢ta⸣-ap-ra um-ma-a DUMU.MUNUS LUGAL ša [...]

o 0808

[x x a-na a-bi-ka il]-⸢qu⸣-u₂-ni ša-ni-ta-am-ma li-⸢il⸣-[qu-ni-ku]


o 0909

[u₃ at-ta mḫa-a-ma-]-ši DUMU ši-ip-ri-ka u₃ m[...]

o 1010

[u₃ mmi-ḫu-ni ta-ar-gu-ma-an]-⸢na ta al-ta-⸢ap⸣-[ra]

o 1111

[x x x x -ša-at a]-bi-ia qu-ub-ba-a-tu₄ an⸣-[na-a-tu₄]

o 1212

[x x x x x x x x x a]-ma-tu₄ an-na-a-tu₄ ša [...]

o 1313

[x x x x x x x x x a]-mi-il-ta ša-a-ši a[...]

o 1414

[x x x x x x x x x i]-⸢na mu-ta-ni mi-ta-[at x x x x] ⸣-ši

o 1515

[x x x x x al-ta-ap]-ra um-ma-a a-mi-il-ta ša-[a-ši li-il-qu-ni-(ku?)]


o 1616

[mḫa-a-ma--ši DUMU ši]-ip-ri-i-ka u₃ mmi-ḫu-ni ta⸣-[ar-gu-ma-an]-⸢na

o 1717

[DUMU.MUNUS-ti ki-i] u₂-ka-li-mu-šu-nu-ti a-na qa-qa-⸢ad DUMU.MUNUS⸣-[ti-ia]

o 1818

I₃⸣.[GIŠ it]-⸢ta⸣-du-u₂ u₃ ša a-na mu-uḫ-ḫi-i-⸢ka

o 1919

<i>-le-⸢qu⸣-[(u₂)-ši] ma⸣-an-nu i-li-qa-ak-ku--ši it-ti mḫa-a-a

o 2020

5 GIŠ GIGIR i-na 5 GIŠ GIGIR i-li-qu-ni-ik-ku--ši i-na-an-na-a-ma

o 2121

[i-na E₂]-⸢ia lu-še-bi-la-ak-ku--ši LUGAL MEŠ ša li-mi-ti-ia

o 2222

[x x x x x x] um⸣-ma-a DUMU.MUNUS LUGAL GAL i-na 5 GIŠ GIGIR [a]-na  ; KUR mi-iṣ-ri-i na-⸢šu⸣-u₂-ši


o 2323

[u₄-um a-bu-u₂-a-a DUMU.MUNUS-su] a-na a-bi-ka u₂-⸢še⸣-[bi-i]-lu

o 2424

x x x x x x x x x x-i-ka 3 lim ERIN₂.⸢MEŠ [it]-⸢ti⸣-i-šu

o 2525

[x x x x x x x x x x x x] lu⸣-ul-⸢li [x x] a-bu-u₂-a-a

o 2626

[x x x x x x x x x x x x x x x x x x x] pa⸣-ar

o 2727

[x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x] qi

o 2828

[x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x] šu⸣-up-ra-am-ma

o 2929

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Reverse
r 01r 01

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x MEŠ-šu-nu

r 0202

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -šu

r 0303

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x il-pu-tu₄

r 0404

[x x x x x x x] li⸣-il-⸢qu [x x x x x x x] il-pu-tu₄

r 0505

[ša a-na x x x] MEŠ ba-al-ṭu₂-⸢ti [ma--lu] li-il-qu-ni

r 0606

šum-ma la-bi-ru-tu₄ ga-am-ru-tu₄ i-[ba-amm]u x ḫa⸣-[mu-ut]-⸢ta šu-bi-i-la

r 0707

šum-ma la-bi-ru-tu₄ ia-a-nu -šu-u₂-ti li-il-⸢pu⸣-tu-u₂-ma

r 0808

mṣa-al-ma DAM.GAR₃ šu-bi-i-la šum-ma mṣa-al-mu DAM⸣.GAR₃ it-ta-at-la-ka

r 0909

DUMU ši-ip-ri-i-ka ša il-la-ka li-il-qa-a

r 1010

GIŠ.MEŠ ša ši-in-ni li-il-pu-tu₄ u₃ li-iṣ-ru-u₂-pu

r 1111

ša-am-mi ša ṣi-e-ri ša a-na a-ḫa-mi- ma--lu ša ši-in-ni

r 1212

li-il-pu-tu₄ u₃ li-iṣ-ru-pu-u₂-ma li-il-qu-ni


r 1313

mḫa-a-a ra-ba-a-ka ša ta--pu-ra GIŠ GIGIR u₃ ERIN₂.MEŠ it-ti-i-šu mi-i-ṣu

r 1414

[GIŠ] GIGIR u₃ ERIN₂.MEŠ ma-ʾa-da šu-up-ra-am-ma mḫa-a-a-ma DUMU.MUNUS LUGAL [li-il]-⸢qa⸣-ak-ku

r 1515

[ra]-⸢ba⸣-a ša-na-am-ma la ta-ša-ap-pa-ra DUMU.MUNUS LUGAL ša I₃.GIŠ [a-na qa]-⸢qa⸣-di-ša

r 1616

[id-du]-u₂ i-tu-u₂-a-a la uḫ-ḫa-ar šu-up-ra-am-ma ḫa-mu-ut-⸢ta

r 1717

[u₃] šum⸣-ma i-na ŠA₃ ša-at-ti an-ni-ti GIŠ GIGIR u₃ ERIN₂.MEŠ ta-ša-ap-pa-[ra]

r 1818

[DUMU].⸢KIN ki-i ka-al-li-e li-ṣa-am-ma ṭi-e-ma li-iq-⸢ba⸣-[a]


r 1919

[ki-i a]-bu-ka a-na ku-ri-gal-zu KU₃.SIG₁₇ ma-ʾa-da u₂-še-bi-i-lu [...]

r 2020

x x x ša ku-ri-gal-zu mi-nu-u₂ i-ta-ti-ir-ma i-na E₂.GAL [a-bi-ia]

r 2121

[mi-nu-u₂] in⸣-da-ṭi -šum LUGAL MEŠ ša li-mi-ti še-mi-e um-ma-a [KU₃.SIG₁₇]

r 2222

[i-na] LUGAL MEŠ aḫ-ḫu-tu₄ ṭa-bu-tu₄ sa-li-mu u₃ a-ma-tu₄ [ba-ni-tu₄]

r 2323

[šu-u₂-(ma)] ka-bi-it NA₄.MEŠ ka-bi-it KU₃.BABBAR ka-bi-it [KU₃.SIG₁₇]


r 2424

10 ku⸣-ur-ba-ni-e ša NA₄⸣.ZA.GIN₃ KUR a-na šu-ul-ma-ni-ka ul⸣-[te-bi-la-ak-ku]

r 2525

a-na be-el-ti E₂-ka 20 ti-im-bu-e-ti ša NA₄ ZA.GIN₃ KUR [ul-te-bi-la--ši]

r 2626

ki-i fma-ia-tu-ma la i-pu-ša-an-ni ša a-na-ku šu-⸢ul⸣-[lu-ma-ku]

r 2727

u₃ ši-i ri-e-ši la -šu-u₂ ki-i du-lu-uḫ-⸢ti⸣-[]

r 2828

KU₃.SIG₁₇ ma-ʾa-da at-tu-ka-a-ma li-il-qu-ni [...]

r 2929

li-il-qu-ni a-na ku-ta-al ša-at-ti [an-ni-ti-im-ma]

r 3030

du-ul-li ḫa-mu-ut-ta lu-uk-šu-ud u₃ ti

r 3131

la i-qa-ab-bi um-ma-a šu-ul-ma-na ma-⸢ʾa⸣-[da ba-na-a]

r 3232

DUMU ši-ip-ri-ka il-te-qi šu-u₂ a-ḫi [...]

r 3333

x x x x x x x ki-i lu-še-bi-la-ak-[ku KU₃.GI ma--da šu]-⸢bi⸣-la-am-ma

r 3434

[a-na-ku-ma šu-ul]-⸢ma⸣-na ma-a-da a-na ka⸣-[a-ša lu-še-bi-la-ak-ku]