EA 008

Obverse
001001

[a]-⸢na na-ap-ḫu-ʾ-ru-ri-[ia]

002002

LUGAL KUR mi-iṣ-ri-i ŠEŠ-ia qi₂⸣-[bi₂-ma]

003003

um-ma bur-ra-bu-ri-ia- LUGAL KUR ka-ra-[du-ni-ia-]

004004

ŠEŠ-ka-ma a-na ia-a-ši šu-ul-mu

005005

a-na ka-ša KUR-ka E₂-ka DAM.MEŠ-ka DUMU.MEŠ-⸢ka

006006

LU₂.GAL.MEŠ-ka ANŠE.KUR.RA.MEŠ-ka GIŠ.GIGIR.MEŠ-ka

007007

da-an-ni- lu šu-ul-mu

008008

a-na-ku u₃ ŠEŠ-ia it-ti a-ḫa-mi-

009009

ṭa-bu-ta ni-id-da-bu-ub

010010

u₃ an-ni-ta ni-iq-ta-bi

011011

um-ma-a ki-i ab-bu-ni it-ti a-ḫa-mi- ṭa-a-bu

012012

ni-i-nu lu ṭa-ba-nu

013013

i-na-an-na DAM.GAR₃-u₂-a

014014

ša it-ti ŠEŠ-ṭa-a-bu te-bu-u₂

015015

i-na KUR ki-na-aḫ-ḫi a-na ši-ma-a-ti it-ta-ak-lu-u₂

016016

ul-tu ŠEŠ-ṭa-a-bu a-na mu-uḫ-ḫi ŠEŠ-ia i-ti-qu

017017

i-na URU KI ḫi-in-na-tu-ni ša KUR ki-na-aḫ-ḫi

018018

mšu-um-ad-da DUMU mba-lum-me-e

019019

mšu-ta-at-na DUMU mša-ra-a-tum ša URU ak-ka

020020

LU₂.MEŠ-šu-nu ki -pu-ru LU₂ DAM.GAR₃.MEŠ-ia

021021

id-du-ku u₃ KU₃.BABBAR-⸢šu⸣-nu it-tab-lu

022022

[x-(x)] a-na pa-[ni]-⸢ka ki-i [ka-al-li-e]

023023

al⸣-ta-ap-ra-⸢ak-ku ši-ta-[al-šu-ma]

024024

li-iq-ba-ak-[ku]

025025

[KUR] ki⸣-na-aḫ-ḫi KUR-ka u₃ LUGAL.MEŠ⸣-[ša IR₃.MEŠ-ka]

026026

i-na KUR-ka ḫu-um-mu-ṣa-ku su-ni-iq-[šu-nu-ti-ma]

027027

KU₃.BABBAR ša it-ba-lu šu-ul-⸢li⸣-[im-šu]

028028

u₃ LU₂.MEŠ ša IR₃.MEŠ-ia i-[du]-⸢ku

029029

du-uk-šu-nu-ti-ma da-mi-⸢šu⸣-nu te-e-ir

030030

u₃ šum-ma LU₂.MEŠ an-nu-ti ul ta-ad-du-uk

031031

i-tu-ur-ru-ma lu-u₂ girra at-tu-u₂-a

032032

u₃ lu LU₂.MEŠ DUMU.MEŠ ši-ip-ri-ka i-du-ku-u₂-ma

033033

i-na bi-ri-ni DUMU ši-ip-ri ip-pa-ar-ra-as

034034

u₃ šum-⸢ma i-na-ak-ki-ru-ka

035035

1 LU₂ at-tu-u₂-a mšu-um-ad-da

036036

GIR₃.MEŠ-šu ki-i u₂-na-ak-ki-su

037037

i-tu-šu ik-ta-la-šu

038038

u₃ LU₂ ša-na-a mšu-ta-at-na ak-ka-a-a-u₂

039039

i-na re-ši ki-i ul-zi-zu-šu

040040

a-na pa-ni-šu iz-za-az LU₂.MEŠ ša-šu-nu

041041

li-il-ku⸣-ni-ik-ku-um-ma a-mu-ur-ma

042042

ki⸣-[i mi]-tu ša-al-ma lu ti-i-di

043043

[a-na šu]-⸢ul-ma⸣-ni 1 MA.NA NA.ZA.GIN₃ -te-bi-la-ak-ku

044044

[DUMU ši-ip]-ri-ia ḫa-mu-ut-ta ku-[-ši-da]-⸢šu

045045

[ṭe-e]-ma ša aḫi-ia lu i-⸢di⸣-[ma]

046046

[DUMU] ši-ip-ri-ia la ta-ka-al-[la-šu]

047047

ḫa⸣-mu-ut-ta li-it-ta-a-⸢al⸣-[ka]