EA 012

Obverse
001001

a-na mbi-li₂-ia

002002

qi₂-bi₂-ma um-ma

003003

DUMU.MUNUS LUGAL-ma

004004

a-na ka-ša GIŠ.GIGIR-⸢ti-ka

005005

a?-mi-lu-ti?-ka? [u₃ E₂]-⸢ka

006006

lu-u₂ šu-ul-mu [...]

007007

DINGIR.MEŠ ša mbur⸣-ra-bur!(ŠA)ia-⸢

008008

it-ti-ka li-li-ku

009009

šal-mi- a-li-ik

010010

u₃ i-na ša-la-⸢m

011011

ʾi-ir-ma E₂-ka a-mur [(...)]

012012

i-na pa⸣-[ni bi-li₂-ia]

013013

a-ka-an-⸢na [...]

014014

um-ma-a ul-tu₄ gi⸣-[...]

015015

DUMU šip-ri-ia ṣi-ir-pa

016016

u₂-še-bi-la a-na

017017

URU.ḪAL-ka u₃ E₂-ti-ka

018018

lu-u₂ <šu>-ul-mu

019019

it-ti li-bi-ka

020020

la ta-da-bu-⸢ub [...]

021021

u₃ ia-a-ši it-ku-⸢la [(...)]

022022

te-te-en-da-ni


023023

IR₃-ka mki-din-dIŠKUR ((erasure))

024024

i-ša-ak-ni

025025

a-na di-na-an ((erasure?))

026026

be-li₂-ia lu-ul-lik