EA 004

Obverse
001' 001'

[x x x x x] it⸣-ti-ia DUMU.⸢MEŠ

002' 002'

[x x x] x-i ki-i a-[...]

003' 003'

[DUMU.MUNUS].MEŠ GAL.MEŠ ša i-ša-ap-pa-ru-ni a-⸢na


004' 004'

[ap-pu-na]-ma at-ta ŠEŠ-ia ki-i la na-⸢da⸣-[ni?-im?-ma?]

005' 005'

a⸣-na DUMU.MUNUS-ka a-na a-ḫa-zi ki-i aš₂-pu-⸢ra⸣-[ak-ku ta-al/tal-ta-ap-ra]

006' 006'

um-ma-a ul-tu₄ pa-na DUMU.MUNUS LUGAL ša KUR mi-iṣ-[ri-i]

007' 007'

a-na ma-am-ma ul in-na-ad-di-in am-mi-ni la? [in-na-ad-di-in?]

008' 008'

LUGAL at-ta ki-i ŠA₃-ka te-ep-[pu-?]

009' 009'

šum-ma ta-at-ta-di-in ma-an-nu mi-na-a i-[qa-ab-bi]

010' 010'

ki-i an-ni-ta a-ma-ta iq-bu-ni a-na-ku a?-[na? ŠEŠ?-ia?]

011' 011'

a-ka-an-na al-ta-ap-ra um-ma-a DUMU.MUNUS.MEŠ GAL.⸢MEŠ

012' 012'

MUNUS.MEŠ ba-na-tu₄ i-ba--ša-a 1 MUNUS ba-ni-ta ki-⸢i DUMU⸣.[MUNUS]-⸢ka ši-i šu-bi-la

013' 013'

ma-an-nu i-qa-ab-bi um-ma-a ul DUMU.MUNUS.MUNUS LUGAL ši-i

014' 014'

at-ta ki-i la šu-bu-li-im-ma ul tu-še-bi-la

015' 015'

at-ta ul aḫ-ḫu-ta-a u₃ ṭa-bu-ta tu-bi-ʾi-i-ma

016' 016'

ki-i a-na a-ḫa-mi- qe₂-re-bi-ni a-na a-ḫu-za-ti ta--pu-ra

017' 017'

u₃ a-na-ku -šum an-ni-ti-im-ma a-na aḫ-ḫu-ti u₃ ṭa-bu-ti

018' 018'

-šum a-na a-ḫa-mi- qe₂-re-bi-ni a-na a-ḫu-za-ti ⸣-pu-ra-ak-ku

019' 019'

ŠEŠ-ia 1 MUNUS am-mi-ni la u₂-še-bi-la

020' 020'

mi-in-de at-ta MUNUS ul tu-še-bi-la

021' 021'

a-na-ku ki-i ka-ša-ma-a MUNUS lu-uk-la-ak-ku-um-ma la? [...]

022' 022'

DUMU.MUNUS.MEŠ-u₂-a i-ba--ša-a ul a-ka-al-la-⸢ak⸣-[ku]


023' 023'

mi-in-de-e-ma a-na a-ḫu-za-ti ki-i -⸢pu?⸣-[ra?-ak?-ku? u₃?]

024' 024'

a-⸢na u₂-ma-mi ki-i -pu-ra-ak-ku at?⸣-[ta? ta?-aq?-ta?-bi?]

025' 025'

[x x x] GAL⸣.MEŠ-ka ki-i ḫa⸣;-[...]

026' 026'

[...]

027' 027'

[...]

028' 028'

[...]

029' 029'

[...]

030' 030'

[...]

031' 031'

[...]

032' 032'

x [x x] GAL⸣.MEŠ-ka iq-bu-ni x [...]

033' 033'

i-na-an-na ša DUMU.MUNUS-ia ša u₂-še-[bi-la?-ak?-ku?]

034' 034'

at-ta ze-ra-ša ul ta-ṣa-⸢ab⸣-[ba-at u₃?]

035' 035'

ša u₂-ma-mi mi-nu-um-ma e-ri--ka šu?⸣-[bi?-la?]


036' 036'

u₃ -šum KU₃.SIG₁₇ ša -pu-ra-ak-ku KU₃.SIG₁₇ DIR ba?⸣-[šu?-u₂?]

037' 037'

ma-ʾ-da la-am DUMU ši-ip-ri-ka a-na mu-uḫ-ḫi-ia il?⸣-[la?-kam?]

038' 038'

i-na-an-na ḫa-mu-ut-ta i-na ŠA₃ BURU₁₄ an-ni-i

039' 039'

lu-u₂ i-na ITU ŠU.NUMUN lu-u₂ i-na ITU NE.NE.NIG₂

040' 040'

šu-bi-la-am-ma du-ul-la ša ṣa-ab-ta-ku lu-pu-⸢

041' 041'

šum-ma i-na BURU₁₄ an-ni-i i-na ITI.ŠU.NUMUN u₃ ITI.[NE.NE].GAR

042' 042'

KU₃.SIG₁₇ ša -pu-ra-ak-ku tu-ul-te-bi-la-⸢am

043' 043'

DUMU.MUNUS-ti a-na-di-na-ak-ku u₃ at-ta i-na ṭu-bi KU₃.SIG₁₇ [ki?-i? ša? lib₃?]-bi?-ka šu-bi-la

044' 044'

u₃ šum-ma i-na ITI.ŠU.NUMUN u₃ ITI.NE.[NE.GAR]

045' 045'

KU₃.SIG₁₇ la tu-ul-te-bi-la-am-ma du-ul-la ša ṣa-ab-ta-ku la e-te-pu-

046' 046'

u₃ i-na ṭu-bi a-na mi-ni-i tu-še-bi-la-am

047' 047'

ul-tu₄ du-ul-la ša ṣa-ab-ta-ku e-te-ip-šu

048' 048'

KU₃.SIG₁₇ a-na mi-ni-i lu-uḫ-ši-iḫ

049' 049'

lu-u₂ 3 lim GUN ša KU₃.SIG₁₇ šu-bi-la ul a-ma-aḫ-ḫa-⸢ar

050' 050'

u₂-ta-ar-ra-ak-ku u₃ DUMU.MUNUS-ti a-na a-ḫu-za-ti ul a-na-⸢di⸣-[in]