Names

  • CBS 02178 +

Numbers

  • CDLI P227892
  • CBS 02178 + N 5491 (+) CBS 02258 + CBS 09802 + N 1866 + N 4131 + N 5280 + N 5464
  • SLT 037 + 046 +
  • MSL 09, 041 (V1+V19); MSL 08/1, 82 (V09+V36 +V42+V52)

View

Details

  • Old Babylonian
  • Nippur
  • Lexical
  • OB Nippur Ura
  • 3

Bibliography

MSL 09, 041 (V1+V19); MSL 08/1, 82 (V09+V36 +V42+V52)

Sources

Parallels

  Ura 13

CBS 02178 + (SLT 037 + 046 +) [OB Nippur Ura]

Obverse
Column i
o io i  (6 lines missing)
o i 77

udu DAG.[X]

o i 88

udu a-[...]

o i 99

udu a-lum niga

o i 1010

udu a-lum niga sig₅

o i 1111

udu a-lum gukkal

o i 1212

udu gukkal

o i 1313

udu gukkal [...]

o i 1414

udu gukkal niga [...]

o i 1515

udu gukkal [...]

o i 1616

udu [...]

(1 line missing)
o i 1818

[...]-ra₂

o i 1919

[...]-ga

o i 2020

[...]-ga

o i 2121

[...] kur

o i 2222

[...]-na

o i 2323

[...]-a

o i 2424

[...] gu₇-a

o i 2525

[...] x?

o i 2626

[...] gu₇-a

o i 2727

[...]-ba

o i 2828

[...]-ba

o i 2929

[...]-ba

o i 3030

[...] gig

o i 3131

[...]-sur

o i 3232

[...]-du₇

o i 3333

[...]-gur₄

o i 3434

[...]-ra

o i 3535

[...] ur₅-ra

o i 3636

[...] nim

o i 3737

[...] nim-nim

o i 3838

udu sa nim-nim

o i 3939

udu sa-ad gal

o i 4040

udu sa-ad nim

o i 4141

udu si il-la₂

o i 4242

udu si min la₂

o i 4343

udu ŠID-si-ga

o i 4444

udu ŠID-si-ga kur-ra

o i 4545

udu ŠID-si-ga mar-tu

o i 4646

udu maš₂-šu-gid₂-gid₂

o i 4747

udu maš₂-da-ri-a

o i 4848

udu nam-en-na

o i 4949

udu nam-erim₂-ma

o i 5050

udu nam-ra-ak

Column ii
o ii 1'o ii 1'

[...] ri-[...]

o ii 2'2'

udu si-si-ga

o ii 3'3'

udu a-ak

o ii 4'4'

udu lipiš

o ii 5'5'

udu zu₂-a

o ii 6'6'

udu TUG₂-da

o ii 7'7'

udu ad₃

o ii 8'8'

udu gurušda

o ii 9'9'

udu gurušda

o ii 10'10'

udu ŋissu

o ii 11'11'

udu su-ga

o ii 12'12'

udu ŋešbun(KI.BI.GAR)

o ii 13'13'

udu KI-BI-NI

o ii 14'14'

udu ki-ba ŋar-ra

o ii 15'15'

udu gu₂-ba ŋar-ra

o ii 16'16'

udu šum-ma

o ii 17'17'

udu šu-šum₂-ma

o ii 18'18'

udu šu-duḫ-a

o ii 19'19'

udu šu saŋ-ŋa₂ dug₄-ga

o ii 20'20'

udu si₂-il-qum!(GUM׊E)

o ii 21'21'

udu te-er-zum

o ii 22'22'

udu BALAG-ma

o ii 23'23'

udu sam₂-ma

o ii 24'24'

udu [...] LAM

o ii 25'25'

udu siskur₂-re

o ii 26'26'

udu šud₃-de₃

o ii 27'27'

udu eš₃-eš₃

o ii 28'28'

udu sikil-la-ta

o ii 29'29'

udu saŋ nu-sikil

o ii 30'30'

udu mu-pad₃-da

o ii 31'31'

udu kadra

o ii 32'32'

udu niŋ₂-de₂-a

o ii 33'33'

udu niŋ₂-de₂-a mi₂-us₂-sa₂-e-ne

o ii 34'34'

udu sila ur-bar-ra

o ii 35'35'

udu gug-ga-nu₂

o ii 36'36'

udu ḫi-a

o ii 37'37'

udu maš₂-anše

o ii 38'38'

udu babbar

Column iii
o iii 1'o iii 1'

[...]-zu

o iii 2'2'

[...]-zu

o iii 3'3'

[...]-gig

(2 lines missing)
o iii 6'6'

u₈ sila₄ de₆-a

o iii 7'7'

u₈ sila₄ šub-[ba]

o iii 8'8'

u₈ si mu₂-a

o iii 9'9'

u₈ RI-RI-ga

o iii 10'10'

u₈ gan₂ gig dug₄-dug₄-ga


o iii 11'11'

ud₅

o iii 12'12'

ud₅ [...]

o iii 13'13'

ud₅ šag₄-peš₁₃(ŠA₃×TUR)

o iii 14'14'

ud₅ u₃-tu

o iii 15'15'

ud₅ nu-u₃-[...]

o iii 16'16'

ud₅ ŋeš₃ zu-zu

o iii 17'17'

ud₅ ŋeš₃ nu-zu

o iii 18'18'

ud₅ ib₂ gig

o iii 19'19'

ud₅ šag₄ an-sur


o iii 20'20'

maš₂

o iii 21'21'

maš₂ gal

o iii 22'22'

maš₂ saŋ

o iii 23'23'

maš₂ zu₂

o iii 24'24'

maš₂ zu₂-[...]

o iii 25'25'

maš₂ gaba

o iii 26'26'

maš₂ gaba-ri-a

o iii 27'27'

maš₂ igi duḫ-a

o iii 28'28'

maš₂ gub

o iii 29'29'

maš₂ lipiš

o iii 30'30'

maš₂ za-la₂

o iii 31'31'

maš₂ kur

o iii 32'32'

maš₂ sa keš₂-keš₂-sa

o iii 33'33'

maš₂ gu₂-ed₂-gu₂-ed₂

o iii 34'34'

maš₂ min₂

o iii 35'35'

maš₂ eš₅

o iii 36'36'

maš₂ babbar

o iii 37'37'

maš₂ [...]

Column iv
o ivo iv  (traces of 1 line)
o iv 2'2'

[...]-en-[...]

(traces of 1 line)
o iv 4'4'

sila₄ a-lum

o iv 5'5'

sila₄ ga

o iv 6'6'

sila₄ ga gu₇-a

o iv 7'7'

sila₄ ga naŋ-a

o iv 8'8'

[...] subšub-ba

o iv 9'9'

[...]-gub

(2 lines missing)
o iv 12'12'

sila₄ dil [ur₄]


o iv 13'13'

munusaš₂-gar₃

o iv 14'14'

munusaš₂-gar₃ ŋeš₃ zu-zu

o iv 15'15'

munusaš₂-gar₃ ŋeš₃ nu-zu


o iv 16'16'

gud

o iv 17'17'

gud a₂-ur₃-ra

o iv 18'18'

gud ŋeš du₃-a

o iv 19'19'

gud ŋeš tag-ga

o iv 20'20'

gud maḫ₂

o iv 21'21'

gud šu-gi!(ZI)

o iv 22'22'

gud šu-gi-na

o iv 23'23'

gud ri-ri-ga

o iv 24'24'

gud na de₅-ga

o iv 25'25'

gud babbar

o iv 26'26'

gud kukku₅

o iv 27'27'

gud su₄-a

o iv 28'28'

gud gun₃-a

o iv 29'29'

gud dalla

o iv 30'30'

gud [...]

o iv 31'31'

gud al-[...]

o iv 32'32'

gud a₂-[...]

o iv 33'33'

gud a₂-[...]

o iv 34'34'

gud a₂-[...]

o iv 35'35'

gud [...]

o iv 36'36'

gud alim-[...]

o iv 37'37'

gud an-[...]

o iv 38'38'

gud dumu d[...]

o iv 39'39'

gud [...]

o iv 40'40'

gud [...]

Column v
o v 1'o v 1'

[X.X.X].KISIM₅?

o v 2'2'

[...]-tu

o v 3'3'

[...]-tu

o v 4'4'

[...]-zu

o v 5'5'

[...]-zu

o v 6'6'

[...] x

o v 7'7'

[...] gig

(9 lines missing)
o v 17'17'

amar ga gu₇-a

o v 18'18'

amar ga subšub-ba

o v 19'19'

amar saḫ₄

o v 20'20'

amar lirum

o v 21'21'

amar ban₃-da

o v 22'22'

amar mu-3()

o v 23'23'

amar mu-2()

o v 24'24'

amar mu-1()

o v 25'25'

amar babbar

o v 26'26'

amar kukku₅

o v 27'27'

amar su₄-a

o v 28'28'

amar sig₇-sig₇

o v 29'29'

[...]-a

Column vi
o vi 1'o vi 1'

eme₅ [...]


o vi 2'2'

muš

o vi 3'3'

muš ḫuš

o vi 4'4'

muš dniraḫ

o vi 5'5'

muš ušumgal

o vi 6'6'

muš na₄

o vi 7'7'

muš [...]

o vi 8'8'

muš saḫar-[...]

o vi 9'9'

muš U₂-[...]

(1 line missing)
o vi 11'11'

muš [...]-ba

o vi 12'12'

muš ki-in-dar

o vi 13'13'

[...] ki-uš₂

o vi 14'14'

[...]-ur₃-ra

o vi 15'15'

muš [...]

o vi 16'16'

muš [...]

o vi 17'17'

muš [...]

o vi 18'18'

muš [...]

o vi 19'19'

muš si-[...]

o vi 20'20'

muš šag₄ [...]

o vi 21'21'

muš u₂-ŋir₃-[...]

o vi 22'22'

muš gar₃-ŋeštin-[...]

o vi 23'23'

muš igi-[...]

o vi 24'24'

ur-[...]

o vi 25'25'

ur-[...]

o vi 26'26'

ur-bar-[...]

o vi 27'27'

ur-[...]

o vi 28'28'

ur-ki

o vi 29'29'

ur-tur

o vi 30'30'

ur-dib

o vi 31'31'

ur-šub₅

o vi 32'32'

ur-šub₅-kud-da

o vi 33'33'

az

o vi 34'34'

piriŋ

Reverse
Column i
r i 1'r i 1'

udu [...]

r i 2'2'

maš-[...]

r i 3'3'

amar maš-[...]

r i 4'4'

šeg₉ a₂?-tu-du

r i 5'5'

šeg₉-[...]

r i 6'6'

dara₃ tu-ra-ḫu-um

r i 7'7'

dara₃-maš

r i 8'8'

KUN-

r i 9'9'

ban₂-[...]

r i 10'10'

dim₃-[...]

r i 11'11'

[am] ri-[mu]

(14 lines missing)
r i 26'26'

saŋ-[...]

r i 27'27'

zu₂ [...] <ka>-al-ma-tum?

r i 28'28'

eḫ saŋ-du

r i 29'29'

eḫ a-šag₄-ga

r i 30'30'

eḫ a

r i 31'31'

eḫ [...]

r i 32'32'

eḫ zi₃-[...]

r i 33'33'

eḫ [...]

(2 lines missing)
r i 36'36'

nim saḫar-[...]

r i 37'37'

nim ur-[...]

r i 38'38'

nim ur-[...]

r i 39'39'

nim ur-[...]

r i 40'40'

nim ur-[...]

r i 41'41'

nim ur-[...]

Column ii
r ii 1'r ii 1'

[...]-lum

r ii 2'2'

peš₂

r ii 3'3'

[...]-gi

r ii 4'4'

[...] gu₇-a

r ii 16'16'

šaḫ₂

r ii 17'17'

šaḫ₂ ŋeš-gi

r ii 18'18'

šaḫ₂ u₄--šu₂

r ii 19'19'

šaḫ₂ niga

r ii 20'20'

šaḫ₂ ma₂-gan

r ii 21'21'

šaḫ₂ nam-erim₂-ma

r ii 22'22'

šaḫ₂ nam-en?-ak

r ii 23'23'

šaḫ₂ ze₂-tur-tur


r ii 24'24'

KUN

(1 line missing)
r ii 26'26'

[...] ri-ri

r ii 27'27'

kiši₈ su₄-a

r ii 28'28'

kiši₈ sig₇-sig₇

r ii 29'29'

mul-da-mul

r ii 30'30'

da-a-da-a-mul

r ii 31'31'

[...]-tab

Column iii
r iii 1'r iii 1'

[...]-za-za gu₃-[...]

r iii 2'2'

DAG.KISIM₅ ši-ḫu!(RI-)um

r iii 3'3'

DAG.KISIM₅×X za-ra-ru-um1

r iii 4'4'

DAG.KISIM₅×X na-pi!(IGI-)lum2

r iii 5'5'

DAG.KISIM₅×BI? i-ši-du bu-ku-ni

r iii 6'6'

uzu ši-ru-um

r iii 7'7'

uzu saŋ-du

r iii 8'8'

uzu u₄--šu₂

r iii 9'9'

uzu me-ze₂

r iii 10'10'

uzu KA-[...]

r iii 11'11'

uzu X-[...]

r iii 12'12'

uzu a-sa

Column iv
r ivr iv  (4 lines missing)
r iv 55

uzu [me]-ḫi

r iv 66

uzu mur

r iv 77

uzu niŋ₂-kukku₅

r iv 88

uzu ur₂

r iv 99

uzu ur₂ kun

r iv 1010

uzu gaba

r iv 1111

uzu ŋeš gaba

r iv 1212

uzu tugul(NAGAR.ZAt)

r iv 1313

uzu tugul(NAGAR.ZAt) sila

r iv 1414

uzu saŋ tugul(NAGAR.ZAt)

(1 line missing)
r iv 1616

uzu [...]

r iv 1717

uzu ŋir₃-[...]

r iv 1818

uzu ŋir₃-[...]

r iv 1919

uzu-[...]

r iv 2020

uzu-[...]

r iv 2121

uzu BALAG-[...]

r iv 2222

uzu sam₂-[...]

r iv 2323

uzu šakanka(KI.LAM)

r iv 2424

uzu al-šeŋ₆-[...]

r iv 2525

uzu al-šag₄-[...]

r iv 2626

uzu al-[...]

r iv 2727

uzu [...]

Column v
r v 1r v 1

uzu bir(ḪI׊E)-[...]

r v 22

uzu ellaŋ₂(ḪI׊E)-[...]

r v 33

uzu ellaŋ₂-gun₃!(MUŠ₂) x-x

r v 44

uzu ellaŋ₂-gun₃!(MUŠ₂) bar-ra

r v 55

uzu lipiš!(UR×AB₂)

r v 66

uzu niŋ₂-ŋidru

r v 77

uzu ab-tir

r v 88

uzu sa

r v 99

uzu sa-sa

r v 1010

uzu sa gal

r v 1111

uzu sa sal

r v 1212

uzu sa daḫ

r v 1313

uzu [...]

r v 1414

uzu [...]

r v 1515

uzu E₂×SAL

r v 1616

uzu a sila₃ ŋar-ra

r v 1717

uzu sil

r v 1818

[uzu] zi-in-gi₄

r v 1919

[uzu] i₃ nun-ne₂

r v 2020

[uzu] ŋeš₃

r v 2121

[uzu] šir

(1 line missing)
r v 2323

[uzu] umbin gud

r v 2424

uzu in-ŋar

r v 2525

uzu in-ma

r v 2626

[uzu] daḫ-ma-sa

r v 2727

[uzu] en₃-dur

r v 2828

[...]-mi₂

1X = U₂?

2X = RI?