Names

  • N 3984

Numbers

View

Details

  • Old Babylonian
  • Nippur
  • Lexical
  • OB Nippur Ea

Bibliography

MSL 14, p.18 Ar

Sources

  [A] OB Nippur Ea

N 3984 (MSL 02, pl. 01-02) [OB Nippur Ea]

Obverse
x428OB Nippur Ea
single ruling between each line
Obverse
Column i
o i 1o i 1

[[a> ]] 

[*] a₂

A

o i 22

[[ya₁₀> ]] 

[*] ia

A

o i 33

[[duru₅> ]] 

* du-ru

A

o i 44

[[e₄> ]] 

* e

A

o i 55

* (blank)

A

o i 66

[[]] *

A.A

o i 77

[[saḫ₆> ]] 

* sa-aḫ

ḪA.A

o i 88

[[am₃> ]] 

* am?

A.AN

o i 99

[[šeŋ₃> ]] 

* še-eŋ₃

A.AN

o i 1010

[[ku> ]] 

* ku-u₂

KU

o i 1111

[[ku> ]] 

* ku-u₂

KU

o i 1212

[[suš> ]] 

* su₂-

KU

o i 1313

[[tuš> ]] 

* tu-

KU

o i 1414

[[suḫ₅> ]] 

* su-uḫ₂!(UD.GU)

KU

o i 1515

[[ši₅> ]] 

* [ši]-i

KU

o i 1616

[[be₅> ]] 

* [bi?]-e

KU

o i 1717

[[bid₃> ]] 

* [bi]-id

KU

(rest of column missing)
Column ii
o ii 1o ii 1

[[gunin₂> ]] 

* gu-ni::in

LAGAB×A

o ii 22

[[umuḫ> ]] 

* u₄-mu-uḫ₂

LAGAB×A

o ii 33

[[engur> ]] 

* en-gur

LAGAB×ḪAL

o ii 44

[[i₈> ]] 

* i

LAGAB×ḪAL

o ii 55

* nam?-mu?

(...)

o ii 66

[[esir₂> ]] 

* e-sir₂ <<x>>

LAGAB×KUL

o ii 77

[[tuku₄> ]] 

* tu-ku

LAGAB×(U.U.U)

o ii 88

[[bul> ]] 

* bu-ul

LAGAB×(U.U.U)

o ii 99

[[zar> ]] 

* za-ar

LAGAB×SUM

o ii 1010

[[buru₁₆> ]] 

* bu-ru

LAGAB×SUM

o ii 1111

[[šurum₃> ]] 

* šu-rum

LAGAB×GUD

o ii 1212

[[u₈> ]] 

* u₂-u₈

LAGAB×(GUD&GUD)

o ii 1313

[[niŋimₓ(LAGAB×)> ]] 

* niŋ₂-ni-in

LAGAB×

o ii 1414

[[nammu> ]] 

* nam-mu

LAGAB×ḪAL

o ii 1515

[[šara₂> ]] 

* ša-ra

LAGAB×IGIg

o ii 1616

[[gigir> ]] 

* gi-gi-ir

LAGAB×[BAD]

o ii 1717

[[ŋarim> ]] 

* ŋa₂-ri-[im?]

[LAGAB×KU₃]

o ii 1818

[[ḫuŋ> ]] 

* ḫu-[un]

[EŠ₂]

o ii 1919

* x?-[x?]

[...]

o ii 2020

* [...]

[...]

(rest of column missing)
Column iii
o iii 1o iii 1

* x-[x?]

[KAK?]

o iii 22

[[ḫuburₓ(KAK)> ]] 

* ḫu-bu-ur

KAK!(NI)

o iii 33

[[gag> ]] 

* ga-ag?

KAK!(NI)

o iii 44

[[ir> ]] 

* ir

IR

o iii 55

[[i₃> ]] 

* i

NI

o iii 66

[[ne₂> ]] 

* ne-x?

NI

o iii 77

[[zal> ]] 

* za-al

NI

o iii 88

[[digi> ]] 

* di-gi

NI

o iii 99

[[mu₅> ]] 

* mu-u₄

NI

o iii 1010

[[šar₈> ]] 

* ša-ar

[NI]

o iii 1111

[[li₂> ]] 

* li-i

[NI]

o iii 1212

[[]] *

NI-[NI]

o iii 1313

* [...]

[...]

(rest of column missing)
Reverse
Column i
(beginning column missing)
r i' 1'r 1'

* [...]

[...]

r i' 2'2'

* x-ga-x

[...]

r i' 3'3'

[[eme₃> ]] 

* e-me

SAL.ANŠE?

r i' 4'4'

[[eme₅> ]] 

* e-me

SAL.ḪUB₂?

r i' 5'5'

[[el> ]] 

* el?

EL

r i' 6'6'

[[nig> ]] 

* ni-ig

SAL.UR

r i' 7'7'

[[rig₂> ]] 

* ri-ig

ZUM

r i' 8'8'

* ḫa-IG

ZUM

r i' 9'9'

[[zum> ]] 

* zu-um

ZUM

r i' 10'10'

* x-x

KUR

r i' 11'11'

[[gam> ]] 

* ga?-am

GAM

r i' 12'12'

[[gurum> ]] 

* gu-rum

GAM

r i' 13'13'

[[nu> ]] 

* nu-u₂

NU

r i' 14'14'

[[maḫ> ]] 

* ma-aḫ

MAḪ

Column ii
(beginning column missing)
r ii' 1'r 1'

[*] [x?]-ir?

BU?

r ii' 2'2'

[[su₃> ]] 

* su₂-u₂

SUD

r ii' 3'3'

[[dim₄> ]] 

* di-im

PAP.PAP

r ii' 4'4'

[[buluŋ₃> ]] 

* bu-lu-un

PAP.PAP

r ii' 5'5'

[[munu₄> ]] 

* mu-nu

PAP.PAP

r ii' 6'6'

[[ga> ]] 

* ga-a

GA

r ii' 7'7'

[[gara₂> ]] 

* ga!-ra

GAg

r ii' 8'8'

[[zaḫan₂> ]] 

* za-ḫa-an

U.GA

r ii' 9'9'

[[ud₆> ]] 

* ud

U.GA

r ii' 10'10'

[[nam> ]] 

* na-am

NAM

r ii' 11'11'

[d]nisaba za₃-mi₂


four lines with undeciphered colophon?