Names

  • Ist Ni 03858

Numbers

  • CDLI P229490
  • Ist Ni 03858
  • MSL 14, 027 Jj
  • photo Lieberman P-Ea Istanbul

View

Details

  • Old Babylonian
  • Nippur
  • Lexical
  • OB Nippur Ea

Bibliography

photo Lieberman P-Ea Istanbul

Sources

  [A] OB Nippur Ea

Ist Ni 03858 (MSL 14, 027 Jj) [OB Nippur Ea]

Obverse
o?o? OB Nippur Ea
single ruling between each line
Column i
(beginning column missing)
o? i 1'o? 1'

[*] [...]-bu?

x

o? i 2'2'

[[kurun₆> ]] 

[*] [ku?]-ru-un

GURUN

o? i 3'3'

[[lam> ]] 

[*] la-am

LAM

o? i 4'4'

[[eš₂₂> ]] 

[*] eš₃

LAM×KUR

o? i 5'5'

[[kili₃> ]] 

[*] ki-li

LAGAB.LAGAB

o? i 6'6'

[[šu-niŋin> ]] 

[*] [šu?]-ni-mi-en

ŠU-LAGAB.LAGAB


o? i 7'7'

[...]-x za₃-mi₂

Column ii
o? iio? ii erased and broken
Column i
o? i'o? i single ruling?
o? i' 1'1'

* [...]

[...]

(rest of column missing)
Column ii
o? ii'o? ii 
o? ii' 1'1'

* ga-lam

ZAG

o? ii' 2'2'

[[gu₂> ]] 

* gu-u₂

GU₂

o? ii' 3'3'

* x-še₃?

GU₂

o? ii' 4'4'

[[gun₂> ]] 

* gu-un

GU₂

o? ii' 5'5'

[[dur> ]] 

* du?-ur

GU₂×KAK

o? ii' 6'6'

* [...]-x

x

(rest of column missing)
Column iii
o? iii'o? iii 
o? iii' 1'1'

[[men> ]] 

[*] [me?]-en?

GA₂×(ME.EN)

o? iii' 2'2'

[*] [x]-x

GA₂×(NUN&NUN)

o? iii' 3'3'

[*] [...]

x

(rest of column missing)
Reverse
r?r?  (missing)