Names

  • CBS 01862

Numbers

View

Details

  • Old Babylonian
  • Sippar
  • Lexical
  • OB Sippar Ura 1-2

CBS 01862 [OB Sippar Ura 1-2]

Obverse
Column i
o i 1'o i 1'

[ba-an]-zal

o i 2'2'

[...]-in-dim₂

o i 3'3'

šu

o i 4'4'

[šu] ŋar

o i 5'5'

[šu ŋar] gi₄

o i 6'6'

[šu ŋar]-ra

o i 7'7'

ḫa-la

o i 8'8'

[še]-ba

o i 9'9'

[i₃]-ba

o i 10'10'

[siki]-ba

(12 lines missing)
(traces of 1 line)
o i 24'24'

[kug pad]-ra₂

o i 25'25'

maš₂

o i 26'26'

[maš₂]-maš₂

o i 27'27'

[maš₂]-bi

o i 28'28'

[maš₂]-bi-še₃

o i 29'29'

[maš₂]-bi-še₃ in-ŋar

o i 30'30'

maš₂ dutu

o i 31'31'

maš₂ dutu gi₄-na

o i 32'32'

maš₂ gi₄-na

o i 33'33'

maš₂ gi₄-na taḫ-ḫe-dam

o i 34'34'

maš₂ ŋa₂-ŋa₂-dam

o i 35'35'

maš₂ taḫ-ḫe-dam

o i 36'36'

maš₂ nu-me-a

o i 37'37'

maš an-tuku

o i 38'38'

maš₂ nu-an-tuku

o i 39'39'

maš₂ iriki-gin₇

o i 40'40'

maš₂ ba-ra-bala

o i 41'41'

[maš₂]-maš₂?

(1 line illegible)
Column ii
o ii 1'o ii 1'

dam [...]

o ii 2'2'

dam [...]

o ii 3'3'

dam [...]

o ii 4'4'

dam ban₃-[da]

o ii 5'5'

dam tab-[ba]

o ii 6'6'

[nin]

o ii 7'7'

nin

o ii 8'8'

ereš

o ii 9'9'

dumu-munus

o ii 10'10'

ibila

o ii 11'11'

dumu gaba

o ii 12'12'

dumu-munus gaba

o ii 13'13'

dumu

o ii 14'14'

dumu-a-ni

o ii 15'15'

dumu-munus-a-ni

o ii 16'16'

šeš

o ii 17'17'

šeš gal

o ii 18'18'

šeš ban₃-da

o ii 19'19'

šeš-a-ni

o ii 20'20'

nin₉-a-ni

o ii 21'21'

ad-da-a-ni

o ii 22'22'

ama-a-ni

o ii 23'23'

lugal-a-ni

o ii 24'24'

nin-a-ni

o ii 25'25'

ki

o ii 26'26'

nam

o ii 27'27'

saŋ arad

o ii 28'28'

saŋ geme₂

o ii 29'29'

saŋ geme₂ arad

o ii 30'30'

igi

o ii 31'31'

šu ba-an-teŋ₄

o ii 32'32'

šu ba-an-teŋ₄-e-meš

o ii 33'33'

šu ba-ab-ta-ŋa₂

o ii 34'34'

šu ba-ab-ta-ŋa₂-e-meš

o ii 35'35'

šu teŋ₄-a

o ii 36'36'

šu teŋ₄-a-ni

o ii 37'37'

šu teŋ₄-a-ne-ne

o ii 38'38'

šu teŋ₄-a šu ba-an-teŋ₄

o ii 39'39'

*(u) še gur₁₀(KIN) kud

o ii 40'40'

še gur₁₀(KIN) kud-še₃

o ii 41'41'

ud še gur₁₀(KIN) [kud]

o ii 42'42'

egir še gur₁₀(KIN) [kud]

(1 line illegible)
Column iii
o iii 1'o iii 1'

ud [...]

o iii 2'2'

ud [...]

o iii 3'3'

ud [...]

o iii 4'4'

ud [...]

o iii 5'5'

ud [...]

o iii 6'6'

ud [...]

o iii 7'7'

ud [...]

o iii 8'8'

ud [...]

o iii 9'9'

ud [...]

o iii 10'10'

ud ki-[sig₁₀-ga]

o iii 11'11'

ud a-tu₅-[a]

o iii 12'12'

*(u) ud sikil-e-[de₃]

o iii 13'13'

ud ezen-na

o iii 14'14'

ud eš₃-[eš₃]

o iii 15'15'

ud-da [...]

o iii 16'16'

ud-da [...]

o iii 17'17'

ud [...]

o iii 18'18'

gaba ud-[da]

o iii 19'19'

ud AN-usan-[...]

o iii 20'20'

[itud]

o iii 21'21'

itud [...]

o iii 22'22'

*(u) saŋ itud [...]

o iii 23'23'

egir itu [...]

o iii 24'24'

ud kaš₄ [...]

o iii 25'25'

saŋ ud [...]

o iii 26'26'

itud [...]

o iii 27'27'

itud [...]

o iii 28'28'

itud [...]

o iii 29'29'

itud [...]

Reverse
Column i
r ir i  (5 lines missing)
r i 6'6'

a₂-[...]

r i 7'7'

a₂-[...]

r i 8'8'

[da]

r i 9'9'

da-[...]

r i 10'10'

da-bi-[...]

r i 11'11'

us₂-sa-[...]

r i 12'12'

us₂-sa-[...]

r i 13'13'

us₂-sa-DU? [...]

r i 14'14'

us₂ gid₂-[...]

r i 15'15'

us₂ nu-gid₂-[da]

r i 16'16'

dal-ba-[na]

r i 17'17'

x-[...]

(traces of 1 line)
(11 lines missing)
r i 30'30'

x-[...]

r i 31'31'

x-[...]

r i 32'32'

ki [bala]

r i 33'33'

lum-[...]

r i 34'34'

lam-[...]

r i 35'35'

si!-si

r i 36'36'

si!-si

(3 lines missing)
r i 40'40'

šurum? [...]

r i 41'41'

a-ŋar-[ŋar]

r i 42'42'

apin-[la₂]

r i 43'43'

engar-re

r i 44'44'

lu₂ x

r i 45'45'

lu₂ x

r i 46'46'

lu₂ x

r i 47'47'

lu₂ x-[...]

Column ii
r ii 1'r ii 1'

[...]-x

r ii 2'2'

[saŋ-ki]-a-ni in-dadag

r ii 3'3'

[dug] nam-geme₂?-a-ni-še₃ in-gaz

r ii 4'4'

[ama]-ar-gi₄-a-ni-še₃ in-ŋar

r ii 5'5'

ni₂-ta-a-ni in-duḫ

r ii 6'6'

ŋeš-ŋiri₃-a-ni igi dutu-še₃ in-duḫ?

r ii 7'7'

nam? dutu-še₃ in-na-an-ba?

r ii 8'8'

[...]-a-ni

(5 lines missing)
r ii 14'14'

[egir lugal-a-ni ba-uš₂]-a-ta

r ii 15'15'

[lu₂-na-me] niŋ₂-na-me

r ii 16'16'

ugu-bi nu-tuku

r ii 17'17'

gu₂-un

r ii 18'18'

gu₂-un-bi

r ii 19'19'

gu₂-un-bi-ne-ne

r ii 20'20'

gu₂-un a-šag₄-ga

r ii 21'21'

gu₂-un ŋeškiri₆

r ii 22'22'

*(u) gu₂-un urudu?

r ii 23'23'

gu₂-un zabar

r ii 24'24'

gu₂-un kug-babbar

r ii 25'25'

gu₂-un kug-sig₁₇

r ii 26'26'

gu₂-un še

r ii 27'27'

gu₂-un še ŋeš-i₃

r ii 28'28'

gu₂-un siki

r ii 29'29'

gu₂-un ma-da

r ii 30'30'

gu₂-un ma-da ki-en-ki gi₄-uri

r ii 31'31'

gu₂-un igi-nim

r ii 32'32'

gu₂-un igi-sig

r ii 33'33'

gu₂-un ensi₂

r ii 34'34'

gu₂-un e₂-gal


r ii 35'35'

ŋeš 42 taškarin

r ii 36'36'

al-til-la [n] mu šid-bi