Names

  • CUSAS 12, 3.2.08

Numbers

View

Details

  • Old Babylonian
  • uncertain
  • Lexical
  • OB Ura
  • 2

CUSAS 12, 3.2.08 [OB Ura]

Obverse
x997single ruling between each entry
Obverse
Column i
o i 1o i 1

gikid

a reed mat

o i 22

gi bar-ra

peel of reed

o i 33

gi saŋ bar-ra?

o i 44

gi SUM

o i 55

giša₃-sig₉-ga

reed rail

o i 66

gix sig₉-ga

o i 77

gi duru₅

fresh reed

o i 88

gi-diš-nindan

measuring reed of 1 nindan (6 meters)

o i 99

gi [diš] kuš₃

measuring reed of one el

rest cut off
Column ii
o ii 1o ii 1

gi-gid₂

flute

o ii 22

gi DI MURUB₄?

o ii 33

gi nisig-ga

reed and vegatbles

o ii 44

giBI ur₂

reed foliage

o ii 55

giur₂ gi₄

root of a reed

o ii 66

gipa gi₄

branch of a reed

o ii 77

gianzalub!(ŠA₃.GI₄)

reed pith

o ii 88

gi ŋeša-a

o ii 99

giu₂-saga₁₁

reed bundle for water works

o ii 1010

gi[...]

rest cut off
Column iii
o iii 1o iii 1

gi[...]

o iii 22

gi[...]

o iii 33

gi[...]

o iii 44

gi[...]

o iii 55

gi[...]

o iii 66

gi[...]

rest broken
Reverse
Column i
r i'r i beginning cut off
traces
rest broken
Column ii
r ii'r ii beginning cut off
uninscribed