Names

  • SpTU 3, 110

Numbers

View

Details

  • Hellenistic
  • Uruk
  • Lexical
  • Ura
  • 11

SpTU 3, 110 [Ura]

Obverse
Column i
o i 1o i 1

kuš

maš-ku

hide

o i 22

[kuš] gud

MIN<(maš-ku)> al-pi

ox hide

o i 33

[kuš] am

MIN<(maš-ku)> ri-i-mu

hide of a wild bull

o i 44

[kuš am] kur-ra

MIN<(maš-ku)> MIN<(ri-i-mu)> ša₂-di-i

hide of a mountain bull

o i 55

[kuš am]-si

MIN<(maš-ku)> pi-i-lu

hide of an elephant

o i 66

[kuš am]-si-kur-ra

MIN<(maš-ku)> MIN<(pi-i-lu)> ša₂-di-i

hide of a camel

o i 77

[kuš] sumun₂

MIN<(maš-ku)> rim-ti

hide of a wild cow

o i 88

[kuš] sumun₂ kur-ra

MIN<(maš-ku)> MIN<(rim-ti)> ša₂-di-i

hide of a wild mountain cow

o i 99

[kuš] šilam

MIN<(maš-ku)> lit-tum

hide of a cow

o i 1010

[kuš] šilam kur-ra

MIN<(maš-ku)> MIN<(lit-tum)> ša₂-di-i

hide of a mountain cow

o i 1111

kuš ur-maḫ

MIN<(maš-ku)> ne₂-e-šu₂

hide of a lion

o i 1212

kuš ur-nig

MIN<(maš-ku)> ne₂--tum

hide of a lioness

o i 1313

kuš ur-bar-ra

MIN<(maš-ku)> bar-ba-ri

hide of a wolf

o i 1414

kuš ur-gir₁₅

MIN<(maš-ku)> kal-bi

hide of a dog

o i 1515

kuš ur-tur

MIN<(maš-ku)> mi-ra-nu

hide of a puppy

o i 1616

kuš ur-niŋ₂

MIN<(maš-ku)> gir-ri

hide of an urnim lion = hide of a lion cub

o i 1717

kuš ur-nim

MIN<(maš-ku)> gir-ri

hide of an urnim lion = hide of a lion cub

o i 1818

kuš ur-dib

MIN<(maš-ku)> gir-ri

hide of a lion cub

o i 1919

kuš ur-šu!-ubšub₅

MIN<(maš-ku)> MIN<(gir-ri)>

hide of a tiger = hide of a lion cub

o i 2020

kuš ur-zib₂

MIN<(maš-ku)> MIN<(gir-ri)>

hide of an urzib animal = hide of a lion cub

o i 2121

kuš ur-dib

MIN<(maš-ku)> par-ri-su

hide of a cub = hide of a parrisu wolf


o i 2222

kuš ur-šub₅

MIN<(maš-ku)> min₃-di-nu

hide of a tiger

o i 2323

kuš ur-šub₅-kud-da

MIN<(maš-ku)> tu-ʾa-a-mu

hide of an uršubkuda animal = hide of a leopard


o i 2424

kuš nemur₂ni-mi-ir

MIN<(maš-ku)> nim-ri

hide of a black leopard

o i 2525

kuš x

[...]-x-x-[x]

hide of a wild sheep

o i 2626

[kuš] šeg₈?-[bar?]

[...]

hide of a mountain goat

rest broken
Column ii
o ii 1o ii 1

*(MIN) kuš peš₂-niŋ₂-gilim-ma

maš-[ku ...]

hide of a pešniŋgilima rodent = hide of [...]

o ii 22

*(MIN) kuš peš₂-ki-bala

MIN<(maš-ku)> [...]

hide of a peškibala rodent = hide of [...]

o ii 33

*(MIN) kuš peš₂-sila₃-gaz

MIN<(maš-ku)> [...]

#tr: hide of a pešsilagaz rodent = hide of [...]

o ii 44

*(MIN) kuš peš₂-ki-bala

MIN<(maš-ku)> [...]

skin of a peškibala rodent = hide of [...]

o ii 55

*(MIN) kuš peš₂tum₂um-me

MIN<(maš-ku)> x-[...]

#tr: hide of a tumtume rodent = hide of (...)

o ii 66

*(MIN) kuš udu

MIN<(maš-ku)> im-[me-ru]

hide of a sheep

o ii 77

*(MIN) kuš udu babbar

MIN<(maš-ku)> ṣu-[up-pu]

hide of a white sheep

o ii 88

*(MIN) kuš udu giggi

MIN<(maš-ku)> ZA-x-[...]

hide of a black sheep = (...)

o ii 99

*(MIN) kuš <<x>> udu gukkal

MIN<(maš-ku)> ku-[...]

hide of a fat-tailed sheep

o ii 1010

*(MIN) kuš sila₄

MIN<(maš-ku)> pu-[ḫa-di?]

hide of a lamb

o ii 1111

*(MIN) kuš uzud

MIN<(maš-ku)> en-[zu]

hide of a (she-)goat

o ii 1212

*(MIN) kuš maš₂

MIN<(maš-ku)> u₂-[ri-ṣu]

hide of a billy-goat

o ii 1313

*(MIN) kuš maš₂ tur

MIN<(maš-ku)> la-[le-e?]

hide of a male kid

o ii 1414

*(MIN) kuš munusaš₂-gar₃

MIN<(maš-ku)> u₂-[ni-qu]

hide of a female kid

o ii 1515

*(MIN) kuša-ga-la₂

tuk?-ka?-[an?-nu?]

leather sack

o ii 1616

*(MIN) kušummud

MIN<(tuk?-ka?-[an?-nu?])>

waterskin

o ii 1717

*(MIN) kušsa-la₂

MIN<(tuk?-ka?-[an?-nu?])>

leather strap = sack

o ii 1818

*(MIN) kušniŋ₂-umbin-la₂

[...]

niŋumbinak object = [...]

o ii 1919

*(MIN) kušzi-im-bu-ḫa-ri

[...]

zinbuharu object = [...]

o ii 2020

*(MIN) kušga-[ri?-in?]

[...]

leather screen = [...]

o ii 21a21a

*(MIN) kušma-ri-in-zum?

[...]

leather screen = [...]

o ii 21b21b

[...]

[...]

o ii 2222

*(MIN) kušniŋ₂-ŋal₂-la₂?

[...]

a leather object = [...]

o ii 2323

*(MIN) kuš al-[gu₇-e]

[...]

[treated] skin = [...]

o ii 2424

*(MIN) kuš nu-[al-gu₇-e]

[...]

un[treated] skin = [...]

o ii 2525

*(MIN) kuš al-[...]

[...]

o ii 2626

*(MIN) kuš nu-[...]

[...]

remainder broken
Reverse
r (missing)