Names

  • Syria 12, 234, 08 + Syria 13, 236, 11

Numbers

  • CDLI P332932
  • NMSA 3360
  • RS 02.023 + RS 03.360
  • Syria 12, 234, 08 + Syria 13, 236, 11

View

Details

  • Middle Babylonian
  • Ugarit
  • Lexical
  • Hh 2-3

Syria 12, 234, 08 + Syria 13, 236, 11 [Hh 2-3]

Obverse
Column i
i 1'i 1'

šid ma-na

[...]

i 2'2'

di

[...]

i 3'3'

di-kud

[...]

i 4'4'

di-kud gal

[...]

i 5'5'

di-kud gal

[...]

i 6'6'

di-kud iriki

[...]

i 7'7'

di-kud lugal

[...]

i 8'8'

di-kud-e-ne-ne

[...]

i 9'9'

ab-ba

[...]

i 10'10'

ab-ba iriki

[...]

i 11'11'

ab-ba lugal

[...]

i 12'12'

ab-ba di-kud

[...]

i 13'13'

ab-ba-e-ne-ne

[...]

i 14'14'

igi ab-ba iriki

[...]

i 15'15'

maškim

[...]

i 16'16'

maškim iriki

[...]

i 17'17'

maškim lugal

[...]

i 18'18'

maškim di-kud

[...]

i 19'19'

maškim-e-ne-ne

[...]

i 20'20'

nam-kur₂

[...]

i 21'21'

nam-kur₂-e-meš

[...]-pa-šu-ku

i 22'22'

nam-dumu-munus-a-ni-še₃

[...] x-di-e

i 23'23'

nam-ibila-a-ni-še₃

[...]-e

i 24'24'

nam-šeš-[a-ni-še₃]

[...]

i 25'25'

nam-ad-a-ni-še₃

[...]

i 26'26'

[nam]-ab-[ba]-a-ni-še₃

[...]

i 27'27'

[nam]-lugal-a-ni-še₃

[...]

i 28'28'

nam-nin-a-ni-še₃

MIN-di-[e]

i 29'29'

nam-arad-a-ni-še₃

MIN-di-e

i 30'30'

nam-lu₂-ḫuŋ-ŋa₂?-a-ni-še₃

MIN-di-e

i 31'31'

nam-zu₂-kešda ib-ta-e

nam-ri-ša

i 32'32'

zu₂-kešda mu diš!(UD-)kam₂

ša-wa-la-we

i 33'33'

kug-babbar aš₃ i₃-la₂-e

6(diš) x x a-mi-di-šu

i 34'34'

[in]-an-tuk

ḫi-li-šu

i 35'35'

[nu-bi₂?]-an-tuk

MIN<(ḫi-li-)>šu-ki

i 36'36'

[ba]-an-tuk

pa?-li-šu

i 37'37'

nu-ba-an-tuk

MIN<(pa?-li-)>ia-mi

i 38'38'

ka na₄<kišib>-a-ni nu-me-a

KA? a-šu-di-ni-wi-pa-du x x

i 39'39'

e₂-a-ni du₃-a

MIN ti-ni-šu

i 40'40'

egir-bi niŋ₂-kalag-ga

MIN ti-pu-ša

i 41'41'

šu-a-ni-še₃ ba-si-sa₂

MIN ša-we-ša

i 42'42'

sar-re a du₃-a

na-ri-we <ti>-ni-šu

i 43'43'

e₂!(GIŠ) ki al-bal-la₂

ša-li!-we ḫi-na-šu

i 44'44'

ka₂ ki du₃-a ig ŋešḫul na-gub

ša-<li> ti-na-šu ḫe-ri-nu-ḫi pi₂-ti-ḫi ka-bu-šu

i 45'45'

in-an-šum₂

e-di?-ni

i 46'46'

ba-an-šum₂

MIN<(e-di-)>ki-ni

i 47'47'

[nu]-ba-an-šum₂

MIN<(e-di-)>la-di-e

i 48'48'

[saŋ] niŋ₂-gur₁₁

MIN<(e-di-)>la-lam

i 49'49'

[in-ŋar]-ra

e-di-la-lam

i 50'50'

[in]-ŋar

ki-ba-šu

i 51'51'

[in-ŋar-e-meš]

MIN<(ki-ba-)>ša-la

Column ii
ii 1'ii 1'

[še niŋ₂-ba]

[MIN<(ka-te])> ga-ni-[...]

ii 2'2'

še [niŋ₂]-šu

MIN<(ka-te)> šu-mu-ni-we

ii 3'3'

še babbar

MIN<(ka-te)> šu-ru-ti-ḫi

ii 4'4'

še babbar-e-de₃!(SUM)

MIN<(ka-te)> ša-ri-ti-ḫi a-ḫu-ši

ii 5'5'

še pa-ri₂-ki

MIN<(ka-te)> pa-ar-zi-[ik?]-di-ni

ii 6'6'

še <ba>-an-[da?]

MIN<(ka-te)> ma-[...]

ii 7'7'

še i₃-[dub]

MIN<(ka-te)> ka-ru-pi-ni-we

ii 8'8'

[i₃]-dub

ka-ru-pi

ii 9'9'

[i₃-dub] še

MIN<(ka-ru-pi)> ka-te-ni-we

ii 10'10'

[i₃-dub še]-i₃-ŋeš

MIN<(ka-ru-pi)> šu-mi-šu-mi-ni-we

ii 11'11'

[i₃-dub zu₂-lum]-ma MIN<(ka-ru-pi)> zi-lu-um-pa-ni-we

ii 12'12'

[i₃-dub] siki

MIN<(ka-ru-pi)> im-mu-ri-we

ii 13'13'

[i₃-dub ib₂]-gi-gi

MIN<(ka-ru-pi)> a-la-da-mi-ni-we

ii 14'14'

i₃-[dub šag₄ i₃]-dub

MIN<(ka-ru-pi)> MIN<(ka-ru-pi-)>ni-we e-gi

ii 15'15'

šag₄ [i₃]-dub

MIN<(ka-ru-pi-)>ni-we e-gi

ii 16'16'

šakanka(KI.LAM)

ma-[ḫi]-ri

ii 17'17'

šakanka [gu]-la

MIN<(ma-ḫi-ri)> te-la-ma-e

ii 18'18'

šakanka [tur]-ra

MIN<(ma-ḫi-ri)> zu-gi

ii 19'19'

šakanka sig₅?-ga

MIN<(ma-ḫi-ri)> ni-ra-e

ii 20'20'

šakanka(KI.LAM) gi-na

MIN<(ma-ḫi-ri)> ur-uḫ-zi

ii 21'21'

šakanka(KI.LAM) dug₃?-ga

MIN<(ma-ḫi-ri)> pa-ḫi-ri-e

ii 22'22'

šakanka(KI.LAM) kalag-ga

MIN<(ma-ḫi-ri)> tu-pu-e

ii 23'23'

šakanka(KI.LAM) zalag-ga

MIN<(ma-ḫi-ri)> te-gi-še

ii 24'24'

šakanka(KI.LAM) iriki al-x-x

MIN<(ma-ḫi-ri)> a-ir!(NI-)di-ni-ni-ḫi u₂-ša-e

ii 25'25'

NAM šag₄ gur-ra x x

MIN gur?-ni-we e-gi-di ḫi-ba-šu

ii 26'26'

šag₄

ti--ni

ii 27'27'

šag₄-bi

MIN<(ti--ni-)>di

ii 28'28'

šag₄-bi-še₃

MIN<(ti--ni-)>di-e

ii 29'29'

šag₄-bi-še₃ <<A>> in-ŋar

MIN<(ti--ni)> ki-e

ii 30'30'

in-dadag

ša-ḫa-la-šu

ii 31'31'

in-dadag-e-meš

MIN<(ša-ḫal-la-)>ša-[la]

ii 32'32'

zi-ga

zu-bal-gi

ii 33'33'

zi-ga

mi-zi-mi

ii 34'34'

zi-ga

x-bu-mi

ii 35'35'

zi-[ga] didli

ii 36'36'

a-[ga]-zi

Column iii
iii 1'iii 1'

[mu]-na?-[gaz]

[...]

iii 2'2'

mu [...]

[...]-e

iii 3'3'

mu kalag-[ga]

[...]-e

iii 4'4'

mu da-[ri-a]

[...]-we

iii 5'5'

maš₂-da-ri-[a]

[...]-me

iii 6'6'

maš₂-da-ri-[a daŋal]

[...] pa-šu-ši-te

iii 7'7'

maš₂-šu-gid₂-[gid₂]

[pu-ru]-la-ni

iii 8'8'

ugula maš₂-šu-gid₂-[gid₂]

[pu-ru-la-ni] te-ša-ḫi

iii 9'9'

dam-gar₃

[ta-am]-gi-ru

iii 10'10'

ugula dam-gar₃

[ta-am-gi-ru] te-ši-ḫi

iii 11'11'

sa-ma!-la

[...]-ni

iii 12'12'

sa-la-la₂

ši-ma-ni-šu-ḫi

iii 13'13'

mu-un-la₂

pa-[ḫi]--tu?

iii 14'14'

mu-un-du

u₂-bu-[x]-ni

iii 15'15'

mu-un-RU

pi₂-ša-ša-te

iii 16'16'

eg₂

te-ma-ri

iii 17'17'

pa₅

pa-la

iii 18'18'

pa₅ la₂

MIN<(pa-la)> la-ma

iii 19'19'

pa₅ sig

MIN<(pa-la)> la-ma

iii 20'20'

pa₅ šita₃!(MAR)

MIN<(pa-la)> la-ma

iii 21'21'

pa₅ mu-un-bal

MIN<(pa-la)> pi₂-šu-šu-te

iii 22'22'

a-ga šag₄-ga

MIN

iii 23'23'

in-du₃-a

MIN

iii 24'24'

im-ma

MIN [...]

iii 25'25'

im-ma ak

MIN [...]

iii 26'26'

nam-me-en-na

en-ni-[x]

iii 27'27'

nam-erim₂

e-la-mi

iii 28'28'

nam-erim₂ ku

MIN<(e-la-mi)> [x]-ma

iii 29'29'

nam-erim₂ ak

MIN<(e-la-mi)> ma-e

iii 30'30'

nam-<<GAR>>-ra

šar-ri

iii 31'31'

nam-<<GAR>>-ra ak

MIN<(šar-ri)> šu-ḫu-šu-ru-e

iii 32'32'

nam-me-en-na ak

[...]

Reverse
Column i
r i 1r i 1

nam-[me-en]-na

MIN

r i 22

nam-me-en-na-nin-la₂-si ib₂-e

r i 33

an-ta

-ḫu-we

r i 44

ki-ta

tu-ri-we

lower

r i 55

an-ta ki-ta

-ḫu tu-ri

r i 66

zi-ia-ri

r i 77

an-ta

MIN<(zi-ia-ri)> -ḫu-we

r i 88

ki-ta

MIN<(zi-ia-ri)> tu-ri-we

r i 99

saŋ

te-ri-ni

r i 1010

saŋ an-na

MIN<(te-ri-ni)> -ḫu-we

r i 1111

saŋ ki-na

MIN<(te-ri-ni)> tu-ri-we

r i 1212

bur₃

tu-ri-we

r i 1313

sukud

-ḫu-we

r i 1414

daŋal

rap-šu

r i 1515

a₂

ut-ḫu-ru

r i 1616

a₂-bi

MIN<(ut-ḫu-)>ri-di

r i 1717

a₂-bi-e-ne-ne

MIN<(ut-ḫu-ri-)>ia-ša

r i 1818

a₂-bi ba-ra

MIN<(ut-ḫu-ri)> a-ga-e

r i 1919

da

ša-we-ni

r i 2020

da-bi

MIN<(ša-we-)>nu-di

r i 2121

da-bi-e-ne-ne

MIN<(ša-we-ni-)>ia-ši

r i 2222

da e₂

MIN<(ša-we-ni)> ša-li-ni-we

r i 2323

egir e₂

u₂-ra-da-ši ša-li-ni-we

r i 2424

us₂-sa-da-da

u-li-wi-ru

r i 2525

us₂-sa a-šag₄-ga

MIN<(u-li-wi-ru)> a-wa-ri-we

r i 2626

us₂-sa-da ŋeškiri₆

MIN<(u-li-wi-ru)> ša-aḫ-ri-we

r i 2727

us₂ saŋ

zi-ia-ri

r i 2828

us₂ gid₂-da

MIN<(zi-ia-ri)> ki-ra-i

r i 2929

us₂ ku-da

MIN<(zi-ia-ri)> -ḫu-we

r i 3030

us₂ nu-ku-da

MIN<(zi-ia-ri)> tu-ri-we

r i 3131

zag

pa-[...]

r i 3232

zag ŋeškiri₆

[...]

Column ii
r ii 1r ii 1

[saŋ] šum₂

r ii 22

x-ar-mi

r ii 33

ki bal

r ii 44

ki bal kur-ra

r ii 55

lum-lum

r ii 66

lam-lam

r ii 77

si-si-ig

r ii 88

si-si-ig

r ii 99

si-si-ig

r ii 1010

si-si-ig

r ii 1111

šurum

r ii 1212

šurum

r ii 1313

šurum

r ii 1414

šurum [gud]

r ii 1515

si₃? šurum gud

r ii 1616

sig₃ šurum gud

(4 lines missing)
r ii 2121

ab?-zi

r ii 2222

ab?-zi

r ii 2323

gud-da us₂

r ii 2424

gud-da ri-ri-a

r ii 2525

gud-da dirig-ga

r ii 2626

gud-da an-na-da

r ii 2727

[gud] la₂

r ii 2828

[lu₂ sa]-gaz

r ii 2929

[lu₂] ḫuŋ

r ii aa

a-ḫi zi-lu-e

r ii bb

a-za-li ni-ri-nu

Column iii
r iiir iii  (4 lines missing)
r iii 55

[...]-ki-en-ki

r iii 66

[en] lugal-a-ni al-til-la

r iii 77

lugal-a-ni in-na-me-il₂

r iii 88

egir lugal-a-ni ba-an-da-ku-da

r iii 99

dumu-munus lugal-a-ni in-na-me niŋ₂-ŋal₂-la

r iii 1010

nam-geme₂-a-ni-še₃ inim ŋa₂-ŋa₂-a

r iii 1111

inim-bi nu-an-tuku

r iii 1212

gun

r iii 1313

gun-bi-še₃

r iii 1414

gun-bi-še₃ e-ne-ne

r iii 1515

gun a-šag₄-ga

r iii 1616

gun ŋeškiri₆

r iii 1717

gun še

r iii 1818

gun še-i₃-ŋeš

r iii 1919

gun še? [...]-ma

r iii 2020

gun [...]

r iii 2121

gun [...]

r iii 2222

gun [...]

r iii 2323

gun [...]

r iii 2424

gun ŋeš

r iii 2525

gun siki

r iii 2626

gun siki IG-X

r iii 2727

gun!(GU₂) gada

r iii 2828

gun ḫur-saŋ

r iii 2929

gun a-ab!(AD-)ba

r iii 3030

gun a-da

r iii 3131

gun ma-da

r iii 3232

gun ma-da igi-nim

r iii 3333

gun ma-da igi-sig

r iii 3434

gun ma-da uri-aki

r iii 3535

gun dugud

r iii 3636

gun ḫi-a


r iii 3737

ŋeštaskarin

r iii 3838

[...] iri u₂-ga-ri-it