Names

  • Syria 12, pl. 46-47, 03 + pl. 47, 04

Numbers

  • CDLI P332934
  • AO 17194 + NMSA 03405
  • RS 02.017 + RS 02.020
  • Syria 12, pl. 46-47, 03 + pl. 47, 04
  • RSO 05/1, 27; RSO 5, 24 fig. 6a (photograph); MSL 5, 90

View

Details

  • Middle Babylonian
  • Ugarit
  • Lexical
  • ur5-ra wooden objects

Bibliography

RSO 05/1, 27; RSO 5, 24 fig. 6a (photograph); MSL 5, 90

Syria 12, pl. 46-47, 03 + pl. 47, 04 [ur5-ra wooden objects]

Obverse
Column i
o io i RS 02.[017] = Syria 12 no. 3
o i 11

[ŋeštaškarin]

boxwood

o i 22

[ŋeš]esi

ebony

o i 33

[ŋeš]-BUR₂

white sandalwood

o i 44

[ŋešḫa-lu]-ub₂

Prunus mahaleb

o i 55

[ŋeššag₄]-ul₄

a type of willow

o i 66

[ŋeš]-kin₂

birch

o i 77

[ŋeš-kin₂] babbar

silver birch

o i 88

[ŋeš-kin₂] giggi

black birch

o i 99

[ŋeš-kin₂] su₄

red birch

o i 1010

[ŋešbar]-ŋeš? gun₃

speckled ...

o i 1111

[ŋeš] babbar

white tree

o i 1212

[ŋeš] giggi

black tree

o i 1313

[ŋeš] su₄

red tree

o i 1414

ŋeš gun₃

speckled tree

o i 1515

ŋešŋeštin

grape vine

o i 1616

ŋešŋeštin-ŋir₂-ri-a

bramble

o i 1717

ŋešŋeštin-zug₂

a grape

o i 1818

ŋešŋeštin-ka₅-a

"fox-grape"

o i 1919

ŋešŋeštin ga-ra-an

bunch of grapes

o i 2020

ŋešŋeštin-GAM-ma

vine stock

o i 2121

ŋešŋeštin sur-ra

pressed grapes

o i 2222

ŋešŋeštin igi gud

bull's-eye grape

o i 2323

ŋešillat(KASKAL.KUR) ŋeštin

grapevine

o i 2424

ŋešgurum-ma ŋeštin

tendril of the grape vine

o i 2525

ŋešga-ra-an ŋeštin

bunch of grapes

o i 2626

ŋešpeš₃

fig

o i 2727

ŋešpeš₃ ma₂-ri₂ki

Mari fig

o i 2828

ŋešpeš₃ su-bir₄ki

Subartu fig

o i 2929

ŋešpeš₃ elam-maki

Elamite fig

o i 3030

ŋešpeš₃ mar-tuki

Martu fig

o i 3131

ŋešpeš₃ še-er-kum

string of figs

o i 3232

ŋešama peš₃

shoot of a fig tree

o i 3333

ŋešpa peš₃?

brach of a fig tree

o i 3434

[ŋeš]ḫašḫur

apple tree

o i 3535

[ŋeš]ḫašḫur x

... apple

o i 3636

[ŋeš]ḫašḫur kur-ra

mountain apple

o i 3737

[ŋeš]ḫašḫur kur-ra

quince tree

o i 3838

[ŋeš]ḫašḫur ar-mi-an-nu-um

apricot tree

o i 3939

[ŋeš]ḫašḫur gur-di-mi-an-nu-um

o i 4040

[ŋeš]ḫašḫur dam-ši-mi-an-nu-um

damšilum apple

o i 4141

[ŋeš]ḫašḫur a-ab-ba

sea-apple

o i 4242

[ŋeš]ḫašḫur ba-an-za

dwarf apple

o i 4343

[ŋeš]ḫašḫur igi gun₃

"sparkling eyes" apple

o i 4444

[ŋešḫašḫur] še-ga1

"agreement" apple

o i 4545

[ŋešḫašḫur] še kud-da

o i 4646

[ŋešḫašḫur] ŋeš?peš₃

o i 4747

[ŋešše]-nu₂

chaste tree

o i 4848

[...]

o i 4949

[...]

o i 5050

[...]-x

(7-10 line missing)
RS 02-020 = Syria 12 no. 4
o i 1'1'

[ŋeš]an-na u₃-suḫ₅!(LU)

pine cone

o i 2'2'

[ŋeš]pa u₃-suḫ₅!

branch of a pine tree

o i 3'3'

ŋešnumun u₃-suḫ₅!

pine cone

o i 4'4'

ŋešBIR-GAM-ME-NE

pine tree bud

o i 5'5'

ŋeššim-gig-a

an aromatic tree

o i 6'6'

ŋeššimaz

myrtle

o i 7'7'

ŋeššim li!

juniper resin

o i 8'8'

ŋeššennur

plum

o i 9'9'

ŋeššennur gal

large plum

o i 10'10'

ŋeššennur kur-ra

mountain plum

o i 11'11'

ŋešlam-gal

terebinth

o i 12'12'

ŋešlam-tur

small terebinth

o i 13'13'

ŋešlam-ḫal

almond

o i 14'14'

ŋešal-la-an

hazelnut

o i 15'15'

ŋešildag₂

black poplar

o i 16'16'

ŋešildag₂ kur-ra

mountain black poplar

o i 17'17'

ŋešildag₂ kug!(ḪA-)ga

pure black poplar

o i 18'18'

ŋešildag₂ bur-ra

black poplar sapling

o i 19'19'

ŋešildag₂ eden-na

black poplar of the steppe

o i 20'20'

ŋešildag₂ kin-tur

black poplar at a river course

o i 21'21'

ŋešildag₂ tur

black poplar shoot

o i 22'22'

ŋešildag₂ tur

black poplar shoot

o i 23'23'

ŋešildag₂ tur

black poplar shoot

o i 24'24'

ŋeš-ku-ra

mountain tree

o i 25'25'

ŋeš kur-ra

tree of the mountain

Column ii
o iio ii RS 02.[017] = Syria 12 no. 3
o ii 11

ŋeš-a-ab-ba

a thorny tree

o ii 22

ŋeš-a-ab-ba me-luḫ-ḫa

Meluhha ŋešaʾaba tree

o ii 33

ŋešŋi₆-par₄

fruit tree

o ii 44

ŋešma-nu

willow

o ii 55

ŋešma-nu duru₅

fresh willow

o ii 66

ŋešma-nu e₃

dry willow

o ii 77

ŋešma-nu šu ak-a

stripped willow

o ii 88

ŋešma-nu gibil-le ak-a

willow fire wood

o ii 99

ŋešma-nu eden-na

steppe willow

o ii 1010

ŋešma-nu sig₇-sig₇

green willow

o ii 1111

ŋešma-nu mur-ra-an

muran willow

o ii 1212

ŋešma-nu tur-tur

a type of tree

o ii 1313

ŋešma-nu ŋeš-kal

a strong stick

o ii 1414

ŋešma-nu ŋeš kalag-ga

staff

o ii 1515

ŋešma-nu šu

stick

o ii 1616

ŋešma-nu šu

stick

o ii 1717

ŋeštir

forest

o ii 1818

ŋeštir-tir

forests

o ii 1919

ŋeštir kug!(ḪA-)ga

pure forest

o ii 2020

ŋeštir ŋešerin-na

cedar forest

o ii 2121

ŋeštir ŋešu₃-suḫ₅!(LU)

pine forest

o ii 2222

ŋeštir ŋešasal₂

poplar forest

o ii 2323

ŋeštir ŋešḫa-šur

cypress forest

o ii 2424

ŋeštir ŋešma-nu

willow forest

o ii 2525

ŋeštir ŋeš šen?-šen?-na?

forest of pure trees

o ii 2626

ŋešnu-ur₂-ma?

pomegranate

o ii 2727

ŋešše-du₃-a

a type of tree

o ii 2828

ŋeššed-du

twig

o ii 2929

ŋeššed-du

twig

o ii 3030

ŋeššed-du

twig

o ii 3131

ŋeššed-du-šed-du EŠ₂-la₂

stripped twigs

o ii 3232

ŋešmes

type of tree

o ii 3333

ŋešmes

type of tree

o ii 3434

ŋešmes ma₂-gan-[na?]

Magan mes tree

o ii 3535

ŋešmes me-luḫ-ḫa

Meluhha mes tree

o ii 3636

ŋešmes ŋešLAGAB×X

... mes tree

o ii 3737

ŋešmes ḫa-lu-ub₂!(LU) ḫar-ra-an

mes tree 'halub tree of the road'

o ii 3838

ŋešmes-gam₃

a tree

o ii 3939

ŋešmes-TU

a tree

o ii 4040

ŋešmes babbar

white mes tree

o ii 4141

ŋešmes giggi

black mes tree

o ii 4242

ŋeš ŋešerin-na

cedar wood

o ii 4343

ŋeššu-ur₂-min₃

cypress

o ii 4444

ŋešza-ba-lum

juniper

o ii 4545

ŋeše-lam-gi

a type of tree (Elamite tree)

o ii 4646

ŋešgi-ri-num₂

berry tree

o ii 4747

ŋešgi-ri-zum

a tree

o ii 4848

ŋešgi-rim!(EŠ₂)

berry tree

o ii 4949

ŋešgi-rin₅!(DIM₃.MA)

a tree

o ii 5050

ŋešzi-ir-dum

olive

o ii 5151

ŋešmi-ri₂-ša

a tree

o ii 5252

ŋešur₂-nu-um

a cedar

o ii 5353

[ŋeš]ti-i-lum

white cedar

o ii 5454

[ŋeš]ti-ia-lum

white cedar

o ii 5555

[ŋeš]i-li-ia-an-nu-um

a tree

o ii 5656

[ŋeš]ur₂-zi-in-ni

sycamore

o ii 5757

[ŋeš]ka-ma-ša-ru

pear

o ii 5858

ŋeš[isi₂]-mu₂

sprout

RS 02-020 = Syria 12 no. 4 joins RS 02-17
o ii 5959

ŋeš gibil

sprout

o ii 6060

ŋeš[gag ŋeš]kiri₆

garden peg

o ii 6161

ŋešligimaₓ(IGI.TUR?)

shoot

o ii 6262

ŋešligima(IGI.[TUR.TUR])

shoot

o ii 6363

ŋeš[ŋešnimbar]

date palm

o ii 6464

ŋešŋešnimbar [...]

... date palm

o ii 6565

ŋešŋešnimbar [...]

... date palm

o ii 6666

ŋešŋešnimbar [...]

... date palm

o ii 6767

ŋešŋešnimbar [...]

... date palm

o ii 6868

ŋešŋešnimbar [...]

... date palm

o ii 6969

ŋešŋešnimbar [...]

... date palm

o ii 7070

ŋešŋešnimbar al-[...]

... date palm

o ii 7171

ŋešŋešnimbar al-[...]

... date palm

o ii 7272

ŋešŋešnimbar al-[...]

... date palm

o ii 7373

ŋešŋešnimbar al-[...]

... date palm

o ii 7474

ŋešŋešnimbar al-[...]

... date palm

o ii 7575

ŋeš[ŋešnimbar ...]

... date palm

o ii 7676

ŋeš[ŋešnimbar ...]

... date palm

o ii 7777

ŋeš[ŋešnimbar ...]

... date palm

o ii 7878

ŋeš[ŋešnimbar ...]

... date palm

Column iii
o iiio iii RS 02.[017] = Syria 12 no. 3
o iii 11

[ŋešŋešnimbar ...]

... date palm

o iii 22

ŋeš[ŋešnimbar ...]

... date palm

o iii 33

ŋeš[ŋešnimbar ...]

... date palm

o iii 44

ŋešŋešnimbar [...]

... date palm

o iii 55

ŋešŋešnimbar [...]

... date palm

o iii 66

ŋešŋešnimbar [...]

... date palm

o iii 77

ŋešŋešnimbar kum₂-[ma]

"hot" date palm

o iii 88

ŋešŋešnimbar lul-[la]

false date palm

o iii 99

ŋešŋešnimbar al-[ŋal₂-la]

date palm that carries yield

o iii 1010

ŋešŋešnimbar nu-al-ŋal₂-la

date palm that carries no yield

o iii 1111

ŋešŋešnimbar al-dar-ra

split date palm

o iii 1212

ŋešŋešnimbar nu-al-dar-ra

date palm that is not split

o iii 1313

ŋešŋešnimbar al-šeŋ₆-ŋa₂

date palm with ripe dates

o iii 1414

ŋešŋešnimbar nu-al-šeŋ₆-ŋa₂

date palm with unripe dates

o iii 1515

ŋešŋešnimbar u₄!(ERIN₂-)ḫi-in

date palm with fresh dates

o iii 1616

ŋešŋešnimbar u₄-ḫi-in duru₅

date palm with moist fresh dates

o iii 1717

ŋešŋešnimbar u₄-ḫi-in e₃

date palm with dried-out fresh dates

o iii 1818

ŋešŋešnimbar u₄-ḫi-in ku₇-ku₇

date palm with sweet fresh dates

o iii 1919

ŋešŋešnimbar u₄-ḫi-in zag-ga

date palm with choice (sweet) fresh dates

o iii 2020

ŋešŋešnimbar u₄-ḫi-in dug₃-ga

date palm with sweet fresh dates

o iii 2121

ŋešŋešnimbar u₄-ḫi-in ses

date palm with bitter fresh dates

o iii 2222

ŋešŋešnimbar u₄-ḫi-in šag₄-sug₄!(MUŠ)

date palm with bad, seedless fresh dates

o iii 2323

ŋešŋešnimbar u₄-ḫi-in šag₄ ud-da

artificially ripened fresh dates (in open air)

o iii 2424

ŋešŋešnimbar u₄-ḫi-in babbar

date palm with white fresh dates

o iii 2525

ŋešŋešnimbar u₄-ḫi-in giggi

date palm with black fresh dates

o iii 2626

ŋešŋešnimbar u₄-ḫi-in su₄?

date palm with red fresh dates

o iii 2727

ŋešŋešnimbar u₄-ḫi-in sig₇-sig₇

date palm with green fresh dates

o iii 2828

ŋešŋešnimbar u₄-ḫi-in sig₇-sig₇ al-kum₂-ma

date palm with hot green fresh dates

o iii 2929

ŋešŋešnimbar u₄-ḫi-in dub-dub

date palm with heaped-up fresh dates

o iii 3030

ŋešŋešnimbar an-na

upper date palm

o iii 3131

ŋešŋešnimbar nud

reclining date palm

o iii 3232

ŋešŋešnimbar gurum-ma

bent date palm

o iii 3333

ŋešŋešnimbar ŋeštin

vine date palm

o iii 3434

ŋešan-dul gilim-la₂ ŋešnimbar2

shade for sleeping under a date palm

o iii 3535

ŋeššag₄ ŋešnimbar

heart of the date palm

o iii 3636

ŋešsuḫur ŋešnimbar

crown of the date palm

o iii 3737

ŋešpa ŋešnimbar

date palm frond

o iii 3838

ŋešpa x-x-na ŋešnimbar3

cut date palm frond

o iii 3939

ŋešdala₂ ŋešnimbar

date palm spine

o iii 4040

ŋešzi-na-na ŋešnimbar

midrib of date palm front

o iii 4141

ŋešzi-na-na ŋešnimbar

midrib of date palm front

o iii 4242

ŋešgag zi-na-na [ŋešnimbar]

sharp end of the midrib of a date palm front

o iii 4343

ŋešmud [ŋešnimbar]

date palm stump

o iii 4444

ŋešmud al-peš [ŋešnimbar]

thick stump of a date palm

o iii 4545

ŋešsu₁₁ gir₂ [ŋešnimbar]

fibers from a date palm garden

o iii 4646

ŋešsu₁₁ bar-da-na [ŋešnimbar]

fibers from side-shoots of a date palm

o iii 4747

ŋešsu₁₁ [ŋešnimbar]

date palm fibers

o iii 5050

ŋešsu₁₁ al-peš [ŋešnimbar]

combed date-palm fibers

o iii 5151

ŋešsu₁₁ al-KU-ra [ŋešnimbar]

... date palm fibers

o iii 5252

ŋeššag₄-zu [ŋešnimbar]

"midwife" of a date palm

o iii 5353

ŋeštubaₓ(EŠ₂)-la₂!(ME) [ŋešnimbar]

harness (for climbing) a date palm)

o iii 5454

ŋešlagab!(EŠ₂) [ŋešnimbar]

date palm stump

o iii 5555

ŋešpeš [ŋešnimbar]

young date palm frond

o iii 5656

ŋešpeš tur [ŋešnimbar]

small young date palm frond

o iii 5757

ŋešpeš- x [ŋešnimbar]

o iii 5858

ŋešpeš-mu-kun [ŋešnimbar]

o iii 5959

ŋešpeš tur mu-kun [ŋešnimbar]4

o iii 6060

ŋešpeš ḫa-ra [ŋešnimbar]

young palm frond

o iii 6161

ŋešḫa-ra [ŋešnimbar]

palm shoot

o iii 6262

ŋešŋa₂-ŋa₂-na [ŋešnimbar]5

... of a date palm

o iii 6363

[ŋeš]BU?-da x-[...]6

(rest of column missing)
Column iv
o ivo iv RS 02.[017] = Syria 12 no. 3
(beginning column missing)
o iv 1'o 1'

ŋešx-[...]

o iv 2'2'

ŋešzi?-[...]

o iv 3'3'

ŋešSIG₂-LAM-[x]

o iv 4'4'

ŋeš[zar]

o iv 5'5'

ŋešzar!(EŠ₂.SUM-)x

a plant

o iv 6'6'

ŋešzar!(EŠ₂.SUM-)aš₂-[tum]

a plant

o iv 7'7'

ŋešzar!(EŠ₂.SUM-)lam-[tum]

a plant

o iv 8'8'

ŋeš[x]

o iv 9'9'

ŋeššeš₂(SIG₂.[LAM])?7

licorice

o iv 10'10'

ŋešgi-zu₂-[lum]

type of mullein

o iv 11'11'

ŋešbu-zu₂-[num₂]

mullein

o iv 12'12'

ŋešSIG₂-[x]

o iv 13'13'

ŋešan-[ta]

a type of plant

o iv 14'14'

ŋešmaš-an-[ta]

o iv 15'15'

ŋešmaš-[maš?]

o iv 16'16'

ŋešmaš-[ḫuš?]

o iv 17'17'

ŋešmaš-gurum-[ma]

o iv 18'18'

ŋešKA×GUD-[...]

o iv 19'19'

ŋešsaŋ-[KEŠ₂]

o iv 20'20'

ŋeššid saŋ-[KEŠ]

o iv 21'21'

ŋeši-ri-[na]

madder

o iv 22'22'

ŋeša-ri-[na]

madder

o iv 23'23'

ŋešniŋ₂-gu₂-gilim [an-na]

upper foliage

o iv 24'24'

ŋešniŋ₂-gu₂-gilim [abzu]

underground foliage (root system)

o iv 25'25'

ŋešu₂-luḫ

o iv 26'26'

ŋešluḫ-[...]

o iv 27'27'

ŋešluḫ-[...]

o iv 28'28'

ŋešur₂ gibil

new roots

o iv 29'29'

ŋešpa kud-da

cut branches

o iv 30'30'

ŋeša-za-lum

o iv 31'31'

ŋešli₂-u₅-[um]

writing board

o iv 32'32'

ŋešmaš-[dara₃]

inscription

o iv 33'33'

ŋešme-[dim₂]8

a vessel or ewer

o iv 34'34'

ŋešdib-[dib]

o iv 35'35'

ŋešx?-[...]

(rest of column missing)
Reverse
Column i
r ir i  (missing)
Column ii
r iir ii RS 02.[017] = Syria 12 no. 3
(beginning column missing)
r ii 1'r 1'

ŋeš[...]

r ii 2'2'

ŋeš[...]

(rest of column missing)
Column iii
r iiir iii RS 02-020 = Syria 12 no. 4
(4 lines missing)
r iii 55

ŋeš[ma₂ ...]

r iii 66

ŋeš[ma₂ ...]

r iii 77

ŋeš[ma₂ ...]

r iii 88

ŋeš[ma₂ ...]

r iii 99

ŋeš[ma₂ ...]

r iii 1010

ŋešma₂ [...]

r iii 1111

ŋešma₂ uri-a[ki]

Akkadian boat

r iii 1212

ŋešma₂ [šu₂]9

sunken boat

r iii 1313

ŋešma₂-gi-[lum]

Magilum boat

r iii 1414

ŋešma₂-gi-[zum]

Magizum boat

r iii 1515

ŋešma₂ kud-[da]

broken boat

r iii 1616

ŋešma₂ kud-[da]

broken boat

r iii 1717

ŋešma₂ [x]

r iii 1818

ŋešma₂ [x]

r iii 1919

ŋešma₂ [x]

r iii 2020

ŋešma₂ [x]

r iii 2121

ŋešma₂ [x]

r iii 2222

ŋešma₂ x-[x]

(missing)
RS 02.[017] = Syria 12 no. 3
r iii 1'1'

[ŋešma₂ ...] x

r iii 2'2'

[ŋešma₂] [d]utu

Boat of Utu

r iii 3'3'

[ŋešma₂] [d]illat

boat of Illat (deified tribe)

r iii 4'4'

[ŋešma₂-dgur₈]-ra-na-ab-zu

ship no one can know (Enlil's boat)

r iii 5'5'

[ŋešma₂]-[d]dar₃-ra-na-ab-zu

boat: ibex of the Abzu (Enki's boat)

r iii 6'6'

[ŋešma₂] did₂-lu₂-ru-gu₂

boat of Idlurugu (boat of the Divine River)

r iii 7'7'

[ŋeš]ma₂-dtuš-ša

Idle Boat (boat of Marduk)

r iii 8'8'

[ŋeš]ma₂ dgu₂-du₈

r iii 9'9'

[ŋeš]ma₂ dgu₂-du₈ niŋ₂-da

r iii 10'10'

[ŋeš]ma₂ dnin-urta

boat of Ninurta

r iii 11'11'

ŋešma₂ dlu₂-unugki

boat of Luʾunug

r iii 12'12'

ŋešma₂ did₂-lu₂-ru-gu₂10

boat of Idlurugu (the Divine River)

r iii 13'13'

ŋešma₂ dnin-a-zu

boat of Ninazu

r iii 14'14'

ŋešma₂ dšag₄-ḫul₂

Joyful Heart (boat of Šulpaʾe)

r iii 15'15'

ŋešma₂ dḫe₂-du₇

Ornament (of the river) boat (of Nabû)

r iii 16'16'

ŋešu₅ ma₂

boat cabin

r iii 17'17'

ŋešPAD ma₂

... of a boat

r iii 18'18'

ŋešad-du₅ [ma₂]

beam of a boat

r iii 19'19'

ŋešad-du₅-[gi? ma₂]

... of a boat

r iii 20'20'

ŋeški [ma₂]

boat deck

r iii 21'21'

ŋešsi [ma₂]

boat prow

r iii 22'22'

ŋešigi [ma₂]

front side of a boat

r iii 23'23'

ŋešte [ma₂]

side wall of a boat

r iii 24'24'

ŋešegir [ma₂]

boat stern

r iii 25'25'

ŋešti [ma₂]

rib of a boat

r iii 26'26'

ŋešti-ti ma₂

side of a ship

r iii 27'27'

ŋešanše ma₂

"donkey" of a boat

r iii 28'28'

ŋešmu-kun ANŠE ma₂

shoulder of a boat

r iii 29'29'

ŋešme-te-na ma₂

ornament of a boat

r iii 30'30'

ŋešgag ma₂

boat nail

r iii 31'31'

ŋeš<<ŋeš>>-gag ma₂

boat nail

r iii 32'32'

ŋešma₂-du-

part of a boat

r iii 33'33'

ŋešus₂ ma₂-du-

... of a maduš

r iii 34'34'

ŋešŋiri₃ ma₂-du-

"foot" of a maduš

r iii 35'35'

ŋešŋiri₃ a-šag₄-ga

"foot" of a field

r iii 36'36'

ŋešgag

nail

r iii 37'37'

ŋeš[...]

r iii 38'38'

ŋeš[...]

r iii 39'39'

ŋešgag [...]

peg of a ...

r iii 40'40'

ŋeš[...]

r iii 41'41'

ŋeš[...]

r iii 42'42'

ŋeš[...]

r iii 43'43'

ŋeš[...]


Column iv
r ivr iv RS 02-020 = Syria 12 no. 4
r iv 11

ŋeššag₄ ḫul₂

"joyful heart" (a wooden object)

r iv 22

ŋešgigir

r iv 33

ŋešgigir dmaḫ

Great Chariot (of Enlil)

r iv 44

ŋešgigir d50!(ŠE)

chariot of Enlil

r iv 55

ŋešgigir me-te-na11

Ornament Chariot

r iv 66

ŋešgigir gi a-ab-ba12

Reed of the Sea chariot

r iv 77

ŋešgigir zabar ŋar-ra

chariot plated with bronze

r iv 88

ŋeše₂ gigir

chariot cabin

r iv 99

ŋeše₂ suḫur gigir

box for the goad stick of a chariot

r iv 1010

ŋeššu-mar gigir

r iv 1111

ŋešsasₓ(KI.KAL) gigir

chariot floor

r iv 1212

ŋešsuḫur gigir

goad stick of a chariot

r iv 1313

ŋešgaba gigir

chest of the chariot

r iv 1414

ŋešgaba-gal gigir

front guard of the chariot

r iv 1515

ŋeškun gigir

tail of the chariot

r iv 1616

ŋešsi gigir

horn of the chariot

r iv 1717

ŋešgag si gigir

peg of the horn of the chariot

r iv 1818

ŋešmud gigir

chariot socket

r iv 1919

ŋešgag mud gigir

peg of the chariot socket

r iv 2020

ŋešza-ra gigir

chariot pole pivot

r iv 2121

ŋešgag [za]-ra gigir

peg of the chariot pole pivot

(missing)
RS 02.[017] = Syria 12 no. 3
r iv 1'1'

[...]-ga

r iv 2'2'

[...]-ra

r iv 3'3'

[ŋeš]usan₃

whip

r iv 4'4'

[ŋešusan₃] gud

ox whip

r iv 5'5'

[ŋeš]usan₃ anše

goat whip

r iv 6'6'

[ŋeš]eš₂ usan₃ anše

rope of a goat whip

r iv 7'7'

[ŋeš]mar-gid₂-da

wagon

r iv 8'8'

ŋešmar-gid₂-da ma₂-ri₂ki

Mari wagon

r iv 9'9'

ŋešmar-gid₂-da su-bir₄ki

Subarean wagon

r iv 10'10'

ŋešmar-gid₂-da elam-maki

Elamite wagon

r iv 11'11'

ŋešmar-gid₂-da mar-tuki

Martu wagon

r iv 12'12'

ŋešmar-gid₂-da še-er-kum13

Šerkum wagon

r iv 13'13'

ŋešgu₂ mar-gid₂-da

neck of a wagon

r iv 14'14'

ŋeš-dal mar-gid₂-da

cross bar of a wagon

r iv 15'15'

[ŋeš]ta-ta mar-gid₂-da

r iv 16'16'

[ŋeš]u₄-sakar mar-gid₂-da

half-wheel of a wagon

r iv 17'17'

[ŋeš]nam-ḫa-ra mar-gid₂-da

vessel of a wagon

r iv 18'18'

[ŋešḫa]-ra mar-gid₂-da

container of a wagon

r iv 19'19'

[ŋešza]-ra mar-gid₂-da

pivot of a wagon pole

r iv 20'20'

[ŋešgag za]-ra mar-gid₂-da

peg of the pivot of a wagon pole

r iv 21'21'

[...] mar-gid₂-da

... of a wagon

r iv 22'22'

[...] mar-gid₂-da

... of a wagon

r iv 23'23'

[...] mar-gid₂-da

... of a wagon

r iv 24'24'

[...] mar-gid₂-da

... of a wagon

r iv 25'25'

[...] mar-gid₂-da

... of a wagon

r iv 26'26'

[...] mar-gid₂-da

... of a wagon

r iv 27'27'

[...] mar-gid₂-da

... of a wagon

r iv 28'28'

[...] mar-gid₂-da

... of a wagon

r iv 29'29'

[...] mar-gid₂-da

... of a wagon

r iv 30'30'

[...] mar-gid₂-da

... of a wagon

r iv 31'31'

[...] mar-gid₂-da

... of a wagon

r iv 32'32'

[...] mar-gid₂-da

... of a wagon

r iv 33'33'

[...]-x

r iv 34'34'

[ŋeš]ig

door

r iv 35'35'

[ŋešig] gal

big door

Left
(colophon)
l.e. 11

[...]-LUGAL lu₂DUB.SAR GAB₂.ZU.[ZU ša ... ARAD] [d]AK u₃ dnisaba

[hand of ...], the scribe; student of [... servant of] Nabu and Nisaba

l.e. 22

[...] u₃ dGIR₃ ša LUGAL [...] il-ta-ṭar-šu14

[...] and Šakkan of the king ... he wrote it

1This is an error for {ŋeš}hašhur še eštub(GUD) "spring barley apple," attested in Old Babylonian and first millennium versions. The entry is always found together with {ŋeš}hašhur še-muš₅(ŠEŠ). Presumably this entry somehow transformed in into our next line.

2The Syrian Emar tradition has {ŋeš}an-dul nud ŋešnimbar (dcclt:P271771 and dcclt:P731301).

3The expected entry is {ŋeš}pa kud-da ŋešnimbar

4This entry may be derived from peš-banda₃(TUR)-zi ŋešnimbar = date palm offshoot.

5May be equivalent to {ŋeš}ŋa₂-li ŋešnimbar in Old Babylonian versions (e.g. OB Nippur 97 dcclt:Q000039) and in the Syrian Emar version (dcclt:P271301 o iv 24).

6The expected entry is {ŋeš}ŋa₂-da ŋešnimbar, as in the Syrian Emar version (dcclt:P271301 o iv 25).

7šeš₂ for šušin(MUŠ₃.SIG₂.LAM).

8The entry appears in first millennium Ura 4 as {ŋeš}me-dim₂ = maṣarru. For Akkadian maṣarru see Guichard, ARM 31 233. Presumably, the vessel meant here is used for water to keep clay tablets moist during writing.

9restored after the Ugarit parallel AO 17199 (dcclt:P332930) {ŋeš}ma₂ šu₂ = te-bu-[tum].

10The entry duplicates line 6' above. Parallels show that this is an error for {ŋeš}ma₂ id₂ nir-ŋal₂

11This is likely an error for {ŋeš}gigir me₃ tum₂-ma: "Chariot Fit for Battle" (chariot of Ninurta)

12This likely corresponds to {ŋeš}gigir sa₂-ab-ba-sa₂-ab-ba in the first millennium tradition (Chariot of Papniŋinŋara)

13The item is attracted by a similar series in the section {ŋeš}peš₃ (fig). Šerkum means "string of fruit" and is out of place here.

14For the colophon see van Soldt, UF 20 (1988), 316.