Names

  • Oriento 23/2, 1-19

Numbers

  • CDLI P369429
  • IOC —
  • Oriento 23/2, 1-19
  • MSL SS 1 28-35; MC 25 (20121), 453

View

Details

  • Middle Babylonian
  • Emar
  • Lexical
  • Sag

Bibliography

MSL SS 1 28-35; MC 25 (20121), 453

Oriento 23/2, 1-19 [Sag]

Obverse
Column i
o i 1o i 1

saŋ

DINGIR

head = god

o i 22

saŋ

re-e-šum

head

o i 33

saŋ

re--tum

beginning

o i 44

saŋ

ma-ḫi-ru

person = opponent

o i 55

saŋ

pa-nu-u₂

face

o i 66

saŋ

qa-aq-qa-dum

head

o i 77

saŋ

pu-tum

head = forehead

o i 88

saŋ

ar-du

slave

o i 99

saŋ

am-tum

slave girl

o i 1010

* saŋ

i-mu

tuft

o i 1111

saŋ-saŋ

MIN<(i-mu)>

tuft

o i 1212

saŋ-saŋ-saŋ

im-ta-na-nu

tuft

o i 1313

saŋ ur-saŋ

qar-ra-du

hero

o i 1414

saŋ-ur-saŋ

as-si₂-nu

martial cultic performer (of Inana)

o i 1515

saŋ zig₃

na-še re-ši

one who raises the head (in pride)

o i 1616

saŋ zig₃

a-le-e re-ši

one who raises the head (in pride)

o i 1717

saŋ-kal

ŠU<(sankalluma)>ma

foremost

o i 1818

saŋ-kal

a-ša-re-du

pre-eminent one

o i 1919

saŋ il₂-la

na-še re-ši

one who raises the head (in pride)

o i 2020

* saŋ il₂-la

a-le re-ši

one who raises the head (in pride)

o i 2121

saŋ il₂-la

ša-qa-a-an re-ši

one who raises the head = putting down of the head

o i 2222

saŋ il₂-la

re-ša-an ša-qa-tum

raised head

o i 2323

saŋ il₂-la

MIN<(re-ša-an)> a-le-tum

raised head

o i 2424

saŋ il₂-la

a-ša-re-dum

raised head = foremost

o i 2525

saŋ-us₂

ka-ia-ma-nu-um

trusted one

o i 2626

saŋ-us₂

mu-ki-il re-ši

attendant

o i 2727

saŋ ḫa-za

ku-ul-lum

holding the head = to hold

o i 2828

saŋ-du ḫa-za

re- ku-ul-li

to be ready

o i 2929

saŋ-du

qa-aq-qa-du

head

o i 3030

* saŋ-du

na-ab-ni-tum

head = form

o i 3131

saŋ du₃

pa₂-at-qum

built

o i 3232

saŋ du₃

pu-ut-tu-qu₂

fashioned

o i 3333

saŋ du₃-du₃

pu-ut-tu-qa-tum

fashioned ones

o i 3434

saŋ du₃ tuku

i-šu

to have shape

o i 3535

saŋ du₃ nu-tuku

la i-ša-nu

to have no shape = insignificant

o i 3636

saŋ-gag

ŠU<(santakkuma)>ma

triangle

o i 3737

saŋ-gag-ga

ŠU<(santakkuma)>ma

triangle

o i 3838

saŋ-ki

pu-uḫ₂-rum

forehead = assembly

o i 3939

saŋ-ki gal-gal

MIN<(pu-uḫ₂-rum)> ra-bi-ti

big foreheads = large assembly

o i 4040

* saŋ tuku₄

mu--ši qa-aq-qa-di

to shake the head

o i 4141

saŋ tuku₄-tuku₄

mu--šu pu-tum

to shake the head

o i 4242

saŋ an-na

pu-tu₃ e-li-tum

upper forehead

o i 4343

saŋ ki-ta

MIN<(pu-tu₃)> ša-pi₂-il-tum

lower forehead

o i 4444

saŋ-ki

pu-u₂-tu₃

forehead

o i 4545

saŋ-ki

pa-nu

forehead = front

o i 4646

saŋ-ki gal

šar-ḫu

big forehead = splendid

o i 4747

saŋ sag₉ gal

šar-ḫu

good big forehead = splendid

o i 4848

saŋ-gu₂-gal

šar-ḫu

proud = splendid

o i 4949

saŋ-en₃-tar

a-ša-lum

supervisor = to muster

o i 5050

* saŋ-en₃-tar

pa-qa-du

supervisor = to entrust

o i 5151

saŋ-dili

e-du-u₂

alone = prominent

Column ii
o ii 1o ii 1

saŋ-dili

e-te-nu-[u₂]

alone

o ii 22

saŋ-dili

gi-it-ma!(LU-)lum

alone = perfect

o ii 33

saŋ-dili

pi₂-ri--tum

alone = secret

o ii 44

saŋ-bur₂-ra

ab-rum

a kind of priest

o ii 55

saŋ sun₅-na

šal-ṭum

arrogant

o ii 66

saŋ-bur

ab-rum

a kind of priest

o ii 77

saŋ aga

a-gu-u₂

crowned head

o ii 88

saŋ men!(GA₂×(A.EN))

MIN<(a-gu-u₂)>

crowned head

o ii 99

* saŋ kal-la

aq-rum

important person

o ii 1010

saŋ kal-la

šu-qu₂-rum

very important person

o ii 1111

saŋ zid-da

ki-i-nu

truthful person

o ii 1212

saŋ lul-la

ša-ar-tum

false person

o ii 1313

saŋ-DIŠ

ša-an-ta-ku

triangle

o ii 1414

saŋ niŋ₂-gur₁₁

re- nam-ku-ri

initial capital

o ii 1515

saŋ niŋ₂-gu₂-na

MIN<(re-)> <<re->> bi-il-ti

capital of the tribute

o ii 1616

saŋ u₄-sakar

MIN<(re-)> ar-ḫi

beginning of the month

o ii 1717

saŋ ŋi₆

er-bu

beginning of the night = sunset

o ii 1818

saŋ-gi₆-gi₆-ga

ṣa-al-ma-at; qa-aq-<qa>-di

humankind

o ii 1919

* saŋ-kul

si-ik-ku-rum

bolt

o ii 2020

saŋ-kul la₂-la₂

MIN si-ik-ku-ri

to secure with a bolt

o ii 2121

saŋ-kul-kul

ši-ik-ku-ra-tum

bolts

o ii 2222

saŋ-du

a-šu-u₂

head = headache

o ii 2323

saŋ-du an-na

MIN<(a-šu-u₂)> e-lu-u₂

upper part of the head = headache in the upper part of the head

o ii 2424

saŋ-du ki-ta

3<(a-šu-u₂)> ša-ap-lu

lower part of the head = headache in the lower part of the head

o ii 2525

saŋ šu₁₂? bar-ra

ŠU<(šubarrûtuma)>ma

release of a slave

o ii 2626

saŋ šu bar-ra

ŠU<(šubarrûtuma)>ma

release of a slave

o ii 2727

saŋ-ŋu₁₀ ḫum

gu-bu-<x?>

my head is paralyzed = ?

o ii 2828

saŋ-ŋu₁₀!(BAL) šub-ba

MIN<(gu-bu-<x?>)>

my head is dropped = ?

o ii 2929

* saŋ sal-la

ra-aq-qu₂

a narrow head

o ii 3030

saŋ e₂-a

ta-al-la-ak-tum

head of the house = way of life

o ii 3131

saŋ ŋa₂-ŋa₂

re-e-šum

to place the head = head

o ii 3232

saŋ ŋa₂-ŋa₂

ša-ka-nu

to place the head

o ii 3333

saŋ šum₂-mu

ḫe-e!(GIŠ-)šum

to hurry

o ii 3434

saŋ ŋeš raḫ₂

da-a-ku

to kill

o ii 3535

saŋ ŋeš raḫ₂

ma-ḫa-ṣu₂

to beat

o ii 3636

saŋ ŋeš raḫ₂-raḫ₂

ra-pa₂-su₂

to beat

o ii 3737

saŋ sukud-da

ar-gu

high head

o ii 3838

saŋ sukud-da

ku-u₂-ru

high head = short (head)

o ii 3939

* saŋ-tab

ŠUma

protection

o ii 4040

saŋ tab

šu-ur-ru-u₂

to begin

o ii 4141

saŋ-tab-ba

šu-tap-zu-ru

protection = to grant shelter

o ii 4242

saŋ tab-ba

tap-pu-u₂

companion

o ii 4343

saŋ tab-ba

ka-ba-šu

to put on headgear

o ii 4444

saŋ zi-ŋal₂

re- ši-ki-in-ni

head of living things = upper part of a hunting net

o ii 4545

saŋ siki

pa-ni-it pi₂-ir-ti

head of hair

o ii 4646

saŋ siki mu-dur₇

ma-lu-u₂

head of matted hair

o ii 4747

saŋ siki mu-dur₇

kar-rum

head with mourning hairdo

Column iii
o iiio iii Msk 731055 + Oriento tablet
o iii 11

saŋ diŋir

a-i-il i-li

man of a god

o iii 22

* saŋ diŋir tuku

ra-ši i-li

one who has a god

o iii 33

saŋ diŋir nu-tuku

la ra-ši i-li

one who has no god

o iii 44

saŋ kur-ra

re- ša-di

top of the mountain

o iii 55

saŋ kur₂-ra

ša-nu-u₂

strange person

o iii 66

saŋ kur₂-ra

na-ak-rum

hostile person

o iii 77

saŋ kud-da

za-i-ri-nu

one whose head is cut of = hostile person

o iii 88

saŋ bal-la

na-bal-ka-tum

to shake the head = crossing

o iii 99

saŋ gid₂-i

šu-ur-<ru>-rum

to encourage

o iii 1010

saŋ gid₂ i-i

ma-al-ḫu

o iii 1111

saŋ-ki gid₂

gu-ub-bu-ḫu

long forehead = bald

o iii 1212

* saŋ-DUN₃

ša-as-su₂?-ku

accountant

o iii 1313

kuš₂-u₃

ma-na-ḫu

tired = hard labor

o iii 1414

kuš₂-u₃

a-na-ḫu

to be tired

o iii 1515

kuš₂-u₃ ak-ak

šu-ta-na-ḫu

to be dejected

o iii 1616

ki-rikiri₃

ap-pu

nose

o iii 1717

kiri₃ DU

ar-ku

long nose

o iii 1818

kiri₃ sukud-da

ku-ru-u₂

short nose

o iii 1919

kiri₃ ur₅

ga-na-ṣu

to flare the nostrils

o iii 2020

kiri₃ ur₅

ḫa-na-ṣu

to curl one's lips

o iii 2121

kiri₃ ur₅

ša-na-ṣu

to sneer

o iii 2222

* kiri₃ ur₅

na-ḫa-rum

to snort

o iii 2323

kiri₃ si-il-la

MIN<(na-ḫa-rum)>

to snort

o iii 2424

kiri₃-tab

a-še-tum

reins

o iii 2525

kiri₃-dab

ki-ri-di-ip-pu?

animal driver

o iii 2626

kiri₃ ŋar-ra

ŠUma

to place the nose(?)

o iii 2727

kiri₃ ŋar-ra

ap-pu ša-qa-tum?

high nose

o iii 2828

kiri₃ kud

na-ak-šu

cut off nose

o iii 2929

kiri₃ kud

ka-aṣ-ṣu₂

cut off nose

o iii 3030

kiri₃ kud

ḫa-am-ṣu₂

torn-off nose

o iii 3131

kiri₃ ḫaḫaš

ke-el-tum

broken nose

o iii 3232

* kiri₃ dab-ba

ṣa-ab-tum

captured by the nose

o iii 3333

kiri₃ en-te-na

ša-ḫi-il-tum

pierced nose

o iii 3434

kiri₃ šu ŋal₂

la-ba-nu

to pay homage to someone

o iii 3535

kiri₃ ḫab₂

bi-i-šu

stinking nose

o iii 3636

kiri₃ e₃-a

ša-bu-lum

dry nose

o iii 3737

kiri₃ ḫum

ḫu-um-mu-ṣu₂

snapped-off nose

o iii 3838

kiri₃ ḫum

ḫa-am-šu

snapped-off nose

o iii 3939

kiri₃ šag₄-ga

ŠUma

inside of the nose

o iii 4040

kiri₃ siki šag₄-ga

pi₂-ir-tum

nose with hair inside

o iii 4141

* ka

pu-u₂

mouth

o iii 4242

ka maḫ

ŠUma

mighty mouth

o iii 4343

ka gu-la

ra-bu-u₂

big mouth

o iii 4444

ka gu-la

ab-tu

destroyed mouth

o iii 4545

ka dirig-ga

at-rum

huge mouth

o iii 4646

ka bur₂-ra

ab-rum

a kind of priest

o iii 4747

ka gin₆-na

ki-nu

true mouth

o iii 4848

ka [nu-gin₆]-na

la ki-nu

mouth that is not true

Column iv
o ivo iv Msk 731055
(3 lines missing)
o iv 44

ka [...]

[...]

... mouth

o iv 55

ka [...]

[...]

... mouth

o iv 66

ka nu?-[...]

[...]

mouth that is not ...

o iv 77

ka nu-[...]

[...]

mouth that is not ...

o iv 88

ka-tar!(AN) [x]

[...]

o iv 99

ka-tar!(AN) sil

[...]

o iv 1010

ka-tar!(AN)

x-[...]

praise

o iv 1111

ka-tar

na-[...]

praise

o iv 1212

ka-tar

da-[li-lu]

praise

o iv 1313

ka-tar!(AN) zid

da-li-[la? ...]

true praise

o iv 1414

ka-tar!(AN) si-il-la₂

da-li-la? [da-la-lu]

to praise

o iv 1515

ka ḫul-a <<x>>

lem-nu

evil mouth

o iv 1616

[ka] ḫul-a

zi-i-rum

hate

o iv 1717

[ka] ḫul

lem-nu

evil mouth

o iv 1818

[ka] ḫul

ma--kum

evil mouth

o iv 1919

[ka ḫul] ŋal₂

lem-nu-tum

bad people

o iv 2020

[...] x

x-zi?-[...]

o iv 2121

[...]

[...]

o iv 2222

ka [...]

[...]

... mouth

o iv 2323

ka [...]

[...]

... mouth

o iv 2424

ka [...]

[...]

... mouth

CM 25, 453 Folio 464
(traces of 1 line)
o iv 2'2'

[ka] sag₉-ga

el-lum

o iv 3'3'

[ka] x lu₂? zid

ki-it-tu

o iv 4'4'

zuzu₂

ši-in-nu

o iv 5'5'

zu₂ gul-gul

ḫu-us-su-ra-tum

o iv 6'6'

zu₂ dar-dar

lu-uṭ-ṭa₂-tum

o iv 7'7'

zu₂ gal-gal

ra-ba-tum

o iv 8'8'

zu₂ KID mu-ra

x-x-x

o iv 9'9'

zu₂ gilim-ma [...]

(rest of column missing)
Reverse
Column i
r ir i Oriento tablet
(4 lines missing)
r i 55

* [...]

[...]

(missing)
CM 25, 453 Folio 464
r i 1'1'

[...]

[...]-iq-tu

r i 2'2'

[...]

ik-ri-bi

r i 3'3'

[...]

bi-i GAN eq-li

r i 4'4'

[...]-ŋal₂

ŠUma

r i 5'5'

[...]

pu-uḫ₂-ri

r i 6'6'

[...]

qa-bi-i-tu-u₂

r i 7'7'

[...]

bi--[tum]

r i 8'8'

[...]

[...]-ši-[...]

(missing)
Msk 731055
r i 1''1''

ka x x

[...]

... mouth

r i 2''2''

ka uḫ₃-a

[...]

mouth with spittle

r i 3''3''

ka uḫ₃-a

x-[...]

mouth with spittle

r i 4''4''

zu₂-keš₂

ki-[iṣ-rum?]

troops

r i 5''5''

zu₂ keš₂-keš₂

[...]

to gather

r i 6''6''

zu₂ keš₂-keš₂

ki-[iṣ-rum?]

troops

r i 7''7''

* ka šita₃-na

ra-a-ṭu₃

water channel

r i 8''8''

kiri₃ gal

nam-ṣa-rum

sword

r i 9''9''

kiri₃ gal

pa-at!-[ru?]

sword

r i 10''10''

zu₂ ur₅-ra

e-[se-qu]

to tear with the teeth

r i 11''11''

zu₂ bir₉

[...]

to laugh

r i 12''12''

zu₂ bir₉

[...]

to laugh

r i 13''13''

zu₂ gul

[...]

incissor

r i 14''14''

KA×[ME?]

[...]

tongue

r i 15''15''

KA×[ME?] [...]

[...]

... tongue

r i 16''16''

KA×[ME?] [...]

[...]

... tongue

r i 17''17''

KA×[ME?] [...]

[...]

... tongue

r i 18''18''

KA×[ME?] [...]

[...]

... tongue

r i 19''19''

KA×[ME?] [...]

[...]

... tongue

Column ii
r iir ii Oriento tablet
r ii 11

eme(KA×ME) dar

ša-ti-iq-tum

split tongue

r ii 22

eme nu!(U-)dar

qa-ṣi₂-ir-tum

tongue that is not split

r ii 33

eme dar-dar

lu-ru

r ii 44

eme kad₃!(TAR.KAL) tuku

ku-uṣ-ṣu₂-rum

tongue tied

r ii 55

eme si-sa₂

ŠUma

r ii 66

eme si-sa₂

i-ša-ar-tum

straight tongue

r ii 77

eme si nu-sa₂

la i-ša-ar-tum

tongue that is not straight

r ii 88

* eme uri-maki

aq-qa-di-tum

Akkadian language

r ii 99

eme mar-tu

a-mur-ri-tum

Amorite language

r ii 1010

eme su-ti-um

su-ti-tum

Sutean language

r ii 1111

eme su-bir₄ki

su-ba-ri-[tum]

Subarean language

r ii 1212

eme elam-maki

i-la-mi-tum

Elamite language

r ii 1313

eme gu-ti-um

gu-ti-tum

Gutian language

r ii 1414

eme kur₂

na-ak-ri?-[tum]

enemy language

r ii 1515

eme kur₂

ša-[ni?-tum?]

foreign language

r ii 1616

eme kur₂-kur₂

na-ak-[ra?-tum]

enemy languages

r ii 1717

eme ḫul ŋal₂

le-[mu-ut-tum]

evil language

r ii 1818

* eme ḫul gig

ze-[er-tum?]

hateful language

r ii 1919

eme-bala

na-pa?-[al-tum]

translator = answer

r ii 2020

eme ḫa-mun

na-x-[...]

harmonic language

r ii 2121

eme saŋ gi-a

la-[...]

blocked(?) tongue

r ii 2222

eme dirig

a-tar-[tum]

huge tongue

r ii 2323

eme didli-bi

a-ḫi-[tum]

individual languages(?)

r ii 2424

eme dug₃-ga

ṭa₃-a-[ab-tum]

good tongue

r ii 2525

eme nu-dug₃-ga

la ṭa₃-[a-ab-tum]

tongue that is not good

r ii 2626

eme bar-ra

-šu-ur-[tum]

tongue hanging out (of the mouth)

r ii 2727

eme ki-en-gi

ma-at? [šu-me-ri]

language of Sumer

r ii 2828

* eme ki-en-naki uri-ma

ma-a?-[at?] šu-me-ri u a-qa?-[di?]

Language of Sumer and Akkad

r ii 2929

eme-gi₇-me

šu-me-[ri-tum]

Sumerian

r ii 3030

eme saŋ₅(ŠID)-ŋa₂

re-šu-[tum]

language of slavery

r ii 3131

eme igi saŋ₅-ŋa₂

na-[si-iq-tum]

chosen tongue

r ii 3232

eme teš₂ si₃-a-ke

še-[...]

tongues in unison

r ii 3333

eme gilim-gilim-ma

[...] x-x?-ri

tongue twisted

r ii 3434

eme suḫ₃-suḫ₃

as-[gu₅?]-gu₅

language of strife

r ii 3535

eme-sig

šu-ub-tum

plank = dwelling

r ii 3636

eme-sig

mu-ša-bu

plank = dwelling

r ii 3737

eme sig gu₇!(KA-)gu₇!

kar-ṣu₂ a-ka-lum

to slander

r ii 3838

* i-niminim

a-wa-tum

word

r ii 3939

i₅-ŋar

ŠU<(egerrûma)>ma

ominous sound

r ii 4040

inim ŋar

ša-ka-nu

to sue

r ii 4141

inim zid-da

ki-it-tu₃

true word

r ii 4242

inim gin₆-na

ki-it-tu₃

reliable word

r ii 4343

inim nu-gin₆-na

la ki-it-tu

unreliable word

r ii 4444

inim an-na

e-li-tum

upper word

r ii 4545

inim ki-ta

ša-pe₂-el-tum

lower word

r ii 4646

inim e₂-gal

e-kal₂-li

word of the palace

r ii 4747

inim e₂-gal

si-il-la-tum

impudence

Column iii
r iii 1r iii 1

* inim e₂-gal

ta--li-im-tum

malicious talk

r iii 22

inim sikil-du₃-a

ma-ki-rum1

insult

r iii 33

inim si-a

ma-li-tum

full word

r iii 44

inim dirig

a-tar-tum

additional word

r iii 55

inim si-sa₂

i-šar-tum

straight word

r iii 66

inim si nu-sa₂

la i-šar-tum

word that is not straight

r iii 77

inim bar-ra

-šu-ur-tum

exempted case

r iii 88

inim ḫul-a

le-mu-ut-tum

evil word

r iii 99

inim [x]-x

qa-ṣi-ir-tum

well structured speech(?)

r iii 1010

inim dugud

ka-bi-it-tum

important speech

r iii 1111

inim diŋir-ra

i-li

word of a god

r iii 1212

inim lugal

šar-ri

word of the king

r iii 1313

inim kal-la

su-qu₂-rum

precious word

r iii 1414

inim kal-kal-la

su-qu₂-ra-tum

very precious word

r iii 1515

inim gilim-gilim-ma

mu-uq-lu-lum

someone who belittles(?)

r iii 1616

inim lul-la

ša-ar-tum

false word

r iii 1717

inim tar

ŠU<(enimtarruma)>ma

rejection of claim

r iii 1818

inim tar

ša-i-lum

dream interpreter

r iii 1919

inim šu tag₄?-ga

MIN<(ša-i-lum)>

dream interpreter

r iii 2020

gu₃

ri-ig-mu

voice

r iii 2121

inim ŋar

ra-ga-mu

to claim

r iii 2222

[inim] ŋar

ri-gim-tum

claim

r iii 2323

[inim] ŋar-ra

ŠU<(enimgallûma)>ma

legal claim

r iii 2424

gu₃? [x]-x

ḫu-bu-rum

bustle

r iii 2525

gu₃ il₂?-la?

ḫa-ba-rum

to make noise

r iii 2626

inim ŋa₂-ŋa₂

ri?-gim-tum

claim

r iii 2727

gu₃-ŋeškiri₆

ki-ri?-i?

battle cry

r iii 2828

gu₃-ri-a

na--ra-ru

cry

r iii 2929

gu₃-ri-a

ik-ki-lum

clamor

r iii 3030

gu₃ lu-lu-a

da-al-ḫu

troubled voice

r iii 3131

gu₃ šu-ga

gu-še-eg-gu

agreeing voice

r iii 3232

gu₃ ŋar <<x x>>

kar-rum

...

r iii 3333

gu₃ de₂-a

na-šu-u₂

to speak = to carry

r iii 3434

gu₃ de₂-a

ša-šu-u₂

to shout

r iii 3535

gu₃ de₂-a

si-si-tum

call

r iii 3636

gu₃ de₂-a

šu-ta--šu-u₂

to make someone shout

r iii 3737

gu₃ de₂-a

šu-tap-pu

to glorify

r iii 3838

nundum(KA×NUN)

ša-ap-tum

lip

r iii 3939

nundum gal-gal

ra-bi-tum

large lip

r iii 4040

nundum kal-kal-la

su-qu₂-ra-tum

precious lips

r iii 4141

* nundum maḫ

ŠUma

r iii 4242

nundum sag₉-ga

el-la-tum

pure lips

r iii 4343

nundum sun₅-na

-ra-tum

humble lips

r iii 4444

nundum gin₆-na

ki-it-tu₃

reliable lip

r iii 4545

nundum!(KA) nu-gin₆-na

la ki-it-tu₃

unreliable lip

r iii 4646

nundum dug₃-ga

ṭa₂!(BA-)ab-tum

sweet lip

r iii 4747

nundum nu dug₃-ga

la ṭa₂-ba-tum

lips that are not sweet

Column iv
r iv 1r iv 1

nundum KA UD-ra

qi₂-bi-tum

speech

r iv 22

nundum dar-dar-ra

lu-uṭ-ṭa₂-tum

split lips

r iv 33

nundum lul-la

ša-ar-tum

false lip

r iv 44

* nundum šu tab-ba

šu-un-nu

...

r iv 55

nundum ḫab₂-ba

bi--tum

stinking lip

r iv 66

dug₄-ga

qi₂-bi-tum

utterance

r iv 77

dug₄-ga maḫ

ŠUma

great utterance

r iv 88

dug₄-ga gu-la

ra-bi-tum

big utterance

r iv 99

dug₄-ga zid-da

ki-it-tum

true utterance

r iv 1010

dug₄-ga nu-kur₂-ru

la na-[ka]-ar-tum

utterance that is not altered

r iv 1111

dug₄ diŋir-ra

i-li

utterance of a god

r iv 1212

dug₄ lugal

šar-ri

utterance of a king

r iv 1313

sum₄

zi-iq-nu

beard

r iv 1414

* sum₄ za-gin₃-na

el-la?-tum

lapis lazuli beard = shiny beard

r iv 1515

sum₄ e₃-de₃

su-[u₂?]-nu; zu-qu₂?-[nu?]

to grow a beard(?)

r iv 1616

sum₄ e₃-de₃

zu-[...]

to grow a beard(?)

r iv 1717

sum₄ e₃-de₃

za-aq?-[nu]

bearded

r iv 1818

šešeg₁₀!(KA×GA₂?)

ša-šu-[u₂]

shouting

r iv 1919

šeg₁₀ gin₆-na

ki-nu-[tum]

reliable shouts

r iv 2020

ga-nakana₅!(KA×DUGUD)

i-te-du?-[ru?]2

to become obscured

r iv 2121

ur-guurguₓ(KA×IM)

li-ib-ba-tum

rage

r iv 2222

uš₇

ru--tum

saliva

r iv 2323

MIN.<()>uš₇

ru-pu--tum

spittle

r iv 2424

* tu-u₂tuₓ(KA×IM)

šu-lu-tum

votive gift(?)

r iv 2525

ru-KA×IM

ru--tum

saliva

r iv 2626

ru-puKA×IM

ru-pu--tum

spittle


(colophon)
about 2 lines uninscribed
r iv 2727

AL.TIL IGI.KAR₂

completed and collated

r iv 2828

ŠU.NIGIN₂ 3 me-tim 52; MU-BI.IM

total 352 lines


r iv 2929

ŠU mdIM-MAŠ₂.ŠU.GID₂.GID₂

by Baʾal-bārû


r iv 3030

lu₂I₃.ZU x x

the diviner.


r iv 3131

ARAD dAK u dNISABA

servant of Nabu and Nisaba


(rest of line blank)

1Akkadian mākiru is an error for māgirtum (insult).

2The inscribed DUGUD is clear in the Lambert copy (CM 52 453), but looks like KA×IM in the Oriento copy. The photograph is inclonclusive. The expected sign is KA×MI (kana₅) note: in Akk. col. MSL SS1 editor reads: i-te-x#-[...]; according to Oriento photo traces after TE favor DU; perhaps derive < adaru A 'become obscured' Gtn-inf