Names

  • KBo 13, 001 + KBo 26, 20 + KBo 01, 44

Numbers

  • CDLI P435408
  • 451/s + M¸nchen 9 + VAT 07450
  • KBo 13, 001 + KBo 26, 20 + KBo 01, 44
  • MSL 17, 098 A

View

Details

  • Middle Babylonian
  • Hattusa
  • Lexical
  • Erimhuš Boghazkoy

Bibliography

MSL 17, 098 A

KBo 13, 001 + KBo 26, 20 + KBo 01, 44 [Erimhuš Boghazkoy]

Obverse
Column i
o io i VAT 7450
o i 11

[erim-ḫuš]

a-na-[an-tu₃?]

[...]

o i 22

[...]

ip-pi₂-[ru]

[...]

o i 33

[...]

a-dam-mu-[u₂?]

[...]


o i 44

zil-zil

ḫi-it-ru-ṣu₂

x-x-x-kan₂ ta-[...]1

o i 55

šu zag-zag

ḫi-it-nu-qu₂

u?-e-šu?-ri--kan₂-[za]

o i 66

šu si sa₂

ši-it-ru-ṣu₂

ŠU?-kan₂ ta-ri-ia-[...]

o i 77

nam-nir ri-a

ši-it-pu-ṣu₂

ŠU-az?-kan₂ ta-ri-ia-za?-kan₂?2


o i 88

ul₄!(ŠIR) gal

ka-šu

me-ek-ki ši-na-ak-ku-ri-ia-u-wa-ar

o i 99

ul₄!(ŠIR) gal-gal

uz-zu-zu

NU.GAL₂-kan₂ ku-e-da-ni

o i 1010

ul₄!(ŠIR) gal ri-a

a-na mi-ma la-a mi-ma

ku-it


o i 1111

en₃ tar

ša-ʾa-a-lu

pu-nu--šu-u-wa-ar

o i 1212

en₃ tar-tar

ši-ta--a-lu

pu-nu--ki-u-wa-ar

o i 1313

en₃ tar ri-a

uṣ-ṣu₂-ṣu₂

kat-ta--ša-an ar-nu-mar


o i 1414

i₃-ne-eš₂

i-na-an-na

ki-nu-un

o i 1515

a-da-lam

i-na-an-na-ma

ki-nu-un-pat₂

o i 1616

u₃-ul₄!(ŠIR) sa₂

iḫ-tam-ṭa₂-ak-ku

li-li-wa-aḫ-ki--ki-it-ta

o i 1717

ab?-za

a-di

ku-it-ma-an


o i 1818

uš₂ gu₇

pe₃-du-u₂

GUD-i EGIRpa tar-nu-mar

o i 1919

uš₂ gu₇-gu₇

pe₃-du-u₂!(LU)

ta-at-ta-lu--ki-u-wa-ar

o i 2020

saŋ?-ki DU

ka₄-šu!(BA-)u₂

ḫu--ki-u-wa-ar

o i 2121

šu bar zi₂

az-za-ru

PAP-nu-mar


o i 2222

a-na-am₃

mi-nu

ku-it

o i 2323

a-na--am₃

a-na mi-ni

nu ku-it

o i 2424

nam-mu-u

mi-in₄-šu

nu--ši ku-it3


o i 2525

bul

ub-bu-lu

e-et-ri-x-x

o i 2626

bul-bul

šu!(EŠ₂-)up-pu-lu

ḫa--te-li-an-za

o i 2727

gur₄-ra

gi₅-it-ma-lu

za-ak-ki-

o i 2828

ŋir₃ ri-a

kap-kap-pu

ḫa?--x-x-an-za


o i 2929

tuku

ša-ru-u₂

[...]

o i 3030

nu-tuku

la-ap-nu

[...]

o i 3131

diŋir? tuku

ra-a- DINGIRlim

[...]-x-x

o i 3232

[diŋir nu?]-tuku

na-zar-ti DINGIRlim

[...]-x-an?-za? [(...)]4


o i 3333

[...]

[te?]-e-bu

[...]-wa-ar

o i 3434

[...]

ti-ib ša-ni-

[...]-x-šu-u?-wa-[ar]

o i 3535

[...]

na-ka₄?-su₂

pi₂?-[...]


o i 3636

[...]

qa₂-na-a-u

ar-ša-na-[at]-tal-la-

o i 3737

[...]

re-e-u₂

kar-tim-mi-ia-za

o i 3838

[...]

ra-ʾi-i-bu

TUKU.TUKU-u-wa-ar


o i 3939

[x?] sur?-sur

za-a-bu

ḫal-ḫa-x-x-wa-x

o i 4040

[x?] ḫul?-ḫul

ḫa-a-lu

u₂-i-wi₅--kat-tal-la-

o i 4141

igi libₓ(LUL.A)

da₂-la-pu

ar-ri-ia-a-u-wa-ar

o i 4242

igi libₓ(LUL.A) PAP

la-a ṣa-la-lu

U₂-UL še--ki-ia-u-wa-ar


o i 4343

aš₂ sur₂

al-pu

šar-ḫu-un-ta-al-liš

o i 4444

aš₂-daḫ

ar-ta-ti-il₅-lu

ka--ta-an-za

o i 4545

aš₂-daḫ di

kar-ri-ru

za-ap-pi₂-at-tal-la-


o i 4646

u₃-ma

en-ni-it-tu₃

x-x-[x]-ia-u-wa-ar

o i 4747

u₃-na

kat-ti-lu

ar-ma-li?-ia-u-wa-ar

o i 4848

igi ḫuš

ne₂-kil₂-mu-[u?]

tar-kul₂-li-ia-u-wa-ar


o i 4949

<(gu?)> dšakkan₂?

qu₂-u dGIR₃

dGIR₃- ḫa-an-za-na-

o i 5050

gu si₂

qu₂-u et-tu₃-ti

a-u-wa-wa- ḫa-an-za-na-

o i 5151

x? x DIŠ?

qu₂-u nu-na-ti

ḫa--mu-ša-al-li-ia- ga-pa-an-za

o i 5252

sila₃zabar

qa-azabar

par₂-ku-ia- ḫa-zi-la-


o i 5353

a?-ga

DIŠen

DIŠ-

o i 5454

a?-ga-ga

e-de₄-nu

DIŠe-la-

o i 5555

a-ga-bi

a-ḫu-ru-u

nu-u-ma-an DU₃-an-za

o i 5656

[a-ga]-bi ri-a

a-ḫu-ru-u-tim?

MUNUSza nu-u-ma-an DU₃-an-za


o i 5757

[x] sig₁₀-ge

-pal-x-x?

U₂-UL tar-aḫ-ḫa-an-za

o i 5858

[x] sig₁₀?-ge? sig₁₀-ge

-pal-tu₂

MUNUSza U₂-UL tar-aḫ-ḫa-an-za

o i 5959

[x]-x-ge? x

a-ḫu-ru-u

nu-u-ma-an DU₃-an-za

o i 6060

[x]-x ri?-a

a-ḫu-ur-tu₃

MUNUSza nu-u-ma-an DU₃-an-za


o i 6161

[...]-x

u₂-i

u₂-i

o i 6262

[...]

a-i

a-i

o i 6363

[...]-x?

x-x-a-x

[pid₂]-du-li-ia-

o i 6464

[...]

[...]

[pid₂]-du-li--ki-u-wa-ar5

single ruling?
o i 6565

[...]

[...]

[ša?]-ak-ki-za ku-

o i 6666

[...]

[...]

[x]-la-u-za


o i 6767

[...]

[...]

[x]-x- gišDIM₃!

o i 6868

[...]

[...]

[...]-

o i 6969

[...]

[...]

[...]-ti-ia- ZI-


Column ii
o iio ii München 9
beginning broken
o ii 1'1'

[...]

[...]

[...]-x


o ii 2'2'

[...]

[...]

[...]-x-za

o ii 3'3'

[...]

[...]

[par₂-ku]-

o ii 4'4'

[...]

[...]

[me]-ek-ki par₂-ku-

o ii 5'5'

[...]

[...]

[x-x?]-x-ia-tar


o ii 6'6'

[ur₅-ra]

[...]

[...]-x

o ii 7'7'

[šu la₂]

[...]

[x-x]-a ti-i-ia-u-wa-ar

o ii 8'8'

[šu bala]

[...]

[...]-mar

o ii 9'9'

[šu bala-bala]

x-[...]

[...]--ki-u-wa-ar6


o ii 10'10'

šu gir₅!(ŠUDUL₃)

e-le-pu

[...]-a?-u-wa-ar

o ii 11'11'

šu gir₅!(ŠUDUL₃-)[gir₅!(ŠUDUL₃)

ḫa-la-pu

[...]-x-liš-šu-u-wa-ar7

o ii 12'12'

šu-ur? kar₂-kar₂

na--lu-lu

[...]-kan₂ KIMIN<([...]-x-liš-šu-u-wa-ar)>


o ii 13'13'

šu ḫi

šu-tam₂-ḫu-ru

[an-da] im-mi-ia-u-wa-ar

o ii 14'14'

šu ḫi-ḫi

šu-ta-bu-lum

[IGI?]an-da im-mi-ia-u-wa-ar

o ii 15'15'

šu ḫi tab-ba

šu-ta-at-te-nu

[x-x?]-x an-da im-mi-ia-u-wa-ar8


o ii 16'16'

šu gid₂-da

-ša-tu₃

[...] ku- ku-e-da-ni pa-a-[i]

o ii 17'17'

šu su₃?-ud?-da?

az-zi-ba₂-tu₃

[...] te-ez-zi le-e-wa [e]-ep-ši

o ii 18'18'

šu su₃-ud-da ri-a

a-za-ba₂-tu₃

[nu-wa]-ra-at-mu EGIRpa

o ii 19'19'

šu bar zi₂ ri-a

aṣ-ṣi-tu₃

[ša-ku]-wa- ša-ra pa-a-i *(z) ḫa-an-ti-i ḫa-a-ši MINan-ki [...] PAP-nu-mar


o ii 20'20'

ka ba-ra?

e-piš pi₂-i

a--ši-it me-mi-ia-u-wa-ar

o ii 21'21'

inim <<x>> bala

da-ba₂-bu

me-mi- <<x x>>

o ii 22'22'

inim <<x>> bala-bala

at-mu-u₂

me-ek-ki me-mi-ia-u-wa-ar


o ii 23'23'

kir₁₄ [ur₅]

te-bu

tar-ma?-u-wa-ar

o ii 24'24'

kir₁₄ ur₅-ur₅

ti-ib ša-ni-

MINan-ki tar-ma?-u-wa-ar

o ii 25'25'

kir₁₄ TE ri?-a

na-ka?-su₂

pi₂-ip-pu-u-wa-ar


o ii 26'26'

kiri₃-zal

mu-ti-il₅-lu

wa-al-li-u-ra-

o ii 27'27'

kiri₃-zal-[zal?]

[x]-lu-u

MIN-an ḫa-ad-da-an-za

o ii 28'28'

kiri₃-zal [ri-a]

a-wa-num₂?

ud-da-na-la-


o ii 29'29'

inim be₂

a-mu-u

UR.GI₇- ku-? wa-ap-pe₂--ki-[iz-zi]

o ii 30'30'

inim-ŋal₂

a-mi-it-tu₃

MUNUSza ku- UR.GI₇- i-wa-ar-[...]

o ii 31'31'

inim-ŋal₂ TA-a

ši-it-lu-u

ḫur?-za-ki-iz-zi ku-


o ii 32'32'

zu₉

ṣu₂-uḫ-ḫu

ḫa-aḫ-ḫar-ša-na-an-za

o ii 33'33'

zu₉ e₃-a

me₂-lu-lu

ḫi-in-ga-ni-ia-u-wa-ar

o ii 34'34'

zu₉ e₃-a di

TAR-ra-ZU!

a-ri IGIan-da KIMIN<(ḫi-in-ga-ni-ia-u-wa-ar)>


o ii 35'35'

ki?-U

ši-IB-BU

ka-ru--ši-ia-u-wa-ar9

o ii 36'36'

[x?]-x-ga

ki-lu

a-ra-a-u-wa-ar

o ii 37'37'

[...]

ki-lu-tu₃

x- KIMIN<(a-ra-a-u-wa-ar)>


o ii 38'38'

DU GAM

mu ma mi

ma-a-an10

o ii 39'39'

lu₂

ḫu ḫa <<x>> ḫi

ku-it

o ii 40'40'

e?-še?

lu la li

GIMan11


Reverse
Column i
r ir i München 9
r i 11

x e₃

[...]

[...]

r i 22

UD?-ni?-še₃ la₂

x-[...]

[...]


r i 33

ŋeštug₂

ši-mu-[u?]

[...]

r i 44

ŋeštug₂ gu-la

ši-ti-mu-u

[...]

r i 55

ŋeštug₂ ŋar-ra

a-du-u

[...]


r i 66

libₓ(LUL.A) ŋar

pu-qu₂-u

[...]

r i 77

libₓ(LUL.A) ŋar-ŋar

ku-ud-du-u

[...]

r i 88

libₓ(LUL.A) ŋar ri-a

ka₄-du-u₂

[...]


r i 99

libₓ(LUL.A) kur₂

qa-a-lu

x-[...]

r i 1010

libₓ(LUL.A) kur₂-kur₂

šu-ḫar-ru-ru

-kal-la-x-[...]


r i 1111

šu bala

su₂-up-pu-u

mu-qa-a-u-wa-ar

r i 1212

šu-lum

su₂-ul-lu-u

tal-li-ia-u-wa-ar

r i 1313

šu sa <<x>> la₂-e

ku-ud-du-u

ḫi-in-ku-u-wa-ar


r i 1414

su

su-u

ši-ru

UZU.I₃

r i 1515

uš₂

u-

da₂-mu

e--ḫar

r i 1616

šar₂

ša-ar

ri-ša-tu₃

ši-im-na-ta


r i 1717

a₂-taḫ

na-ra-ru

wa-ar-ri- ERIN₂-MEŠ-za

r i 1818

erin₂ zu₂ keš₂

bi-ir-tu₃

a-ša-an-du-liš ERIN₂-MEŠ-za

r i 1919

erin₂ nir-ra

EN na-ra-ri

wa-ar-ri- EN-

r i 2020

erin₂ nir ri-a

ni-ru

[al?]-ša-an-za ERIN₂-MEŠ-za


r i 2121

erin₂ illat la₂

ti-il₅-la-tu₃

šar?-ti-ia-

r i 2222

erin₂ keš₂-da

na-mu-u

[...] ḫa-li-ia-12


r i 2323

ŋeš-šub-ba

is-si-qu₂

[pu]-u₂-ul

r i 2424

erin₂ sig₅

is-si-iq ni-ši

[LU₂.U₁₉].LU- pu-u₂-ul


r i 2525

dnin-piriŋ₃

al-mu

[tu]-ti-

r i 2626

[d]nin-piriŋ₃ gal

al-la-mu

[x-x?] tu-ti-

r i 2727

[x?]-x kur₂-ra

bi-bu

[x]-x UDU- MUL-

r i 2828

[x]-x-an? kur₂

ḫa-lu-la-ia

[u₂-e]-ri-ti-ma-

r i 2929

[x?]-x kur₂

DINGIRlum šu-na-ti

[U₃?-ḪI?].A?- DINGIR-LIM-


r i 3030

usu(A₂.KAL)

e-mu-qu₂

[na-ak]-ki-ia-tar

r i 3131

[x]-x

gip₂-šu₂

[x-x]-u?-wa- na-ak-ki-ia-tar

r i 3232

[x]-x

ša-ka₄-nu

[...]-mar


r i 3333

[...]

ṣi₂-il₅-lum

[...]

r i 3434

[...]

ku-ša-ru

[...]-

r i 3535

[...]

-šu-ru

[x-x] tar-nu-mar


r i 3636

[...]

[...]

[...]-at-ti-

r i 3737

[...]

[...]

[...] KIMIN


r i 3838

[...]

[...]

[...]-ia?-u-wa-ar

r i 3939

[...]

[...]

[...]-mar


r i 4040

[...]

[...]

[...]-x-?-x-[(...)]

rest broken
Column ii
r iir ii 451/s

r ii 11

[...]

[...]-x

x-x?-na?-


r ii 22

[...]

[...]

mar-la-an-za13

r ii 33

[ḫu-ba]

[...]

-ša-al-la-an-za

r ii 44

[...]

[...]

ar-[x?]-x-an-za

r ii 55

[...]

[...]

EGIR[zi]- EGIR-


r ii 66

[...]

[...]-x

ka-ri--ša-ni-wa-an-za

r ii 77

[...]

[pa?-an? ki]-li

MINan-ki

r ii 88

[...]

[la ta]-ka?-la

mar-la-an-za


r ii 99

[ḫabruda]

ḫu-ur-ru

ḫa-at-te--šar

r ii 1010

[...]

ne₂-en-gi₅-ṣa-at i-ga₅-a-ri

ku-ut-ta- par₂-še--šar

r ii 1111

[...]

ne₂-en-gi₅-ṣa-at qa-aq-qa-ri

KI- par₂-še--šar


r ii 1212

[...]-a

BU-ZU-mu

a--šu

r ii 1313

[x?]-x?-a

ar-ka₃ u₄-mi

EGIR UD.KAM-

r ii 1414

x-PAP

i-ši-it-tu₃

mar-ri-


r ii 1515

ka zu kal-la

:" qa zu gal-la

šu-up-pu-u

šu-up-pi₂-ia-u-wa-ar

r ii 1616

pa₃ <<x>> e₃-a

:" pa e

uṣ-ṣu₂-tu₃

pa-ra-a-kan₂ pa-a-u-wa-ar

r ii 1717

dalla!(GU₂.GI%GI.AN.NA)

:" da-la?

šu-uq-qu₂-u

gul-ku-le--ki-iz-zi


r ii 1818

eme sig

kar-ṣu₂

ku--du-wa-an-za

r ii 1919

šag₄-ŋar-ra

a-kil₂ kar-ṣi₂

GAMan ša-ra-a ku- ap-pe₂--ki-zi

r ii 2020

inim e₂-gal

ta₂--li-im-tu₃

MINan-ki-kan₂ ku-i-e- me-mi--kan₂-zi

r ii 2121

kur₂ dug₄-ga

qu₂-ut-tu-u <<x-x>>

x-[...] x x x [...]


r ii 2222

kur₂ dug₄-ga-ta

er-re-tu₃

[...]14

r ii 2323

kur₂ inim <<x>> bala

ba₂-ar-tu₃

[...]


r ii 2424

igi-kal

ik-ṣu₂

[...]

r ii 2525

igi-kal-kal

ši-ik!(UZ-)ṣu₂

x-šu?-wa-an-za

r ii 2626

igi-kal di-di

e-re-šu

u₂-e-ku-u-wa-ar


r ii 2727

UD.KUŠU₂

ša-a-u

ut-tar-za ku- pu-nu--ki-iz-zi

r ii 2828

[x-x?]-ga

ši-ik-ṣu₂

ša-al-ḫu-ri-ia-u-wa-ar

r ii 2929

[...]-ta?

e-ri-šu

ḫu-un-tar?-ri-ia-u-wa-ar


r ii 3030

[...]

zi-im-mu

NI₂.TE-

r ii 3131

[...]

ṣa-al-mu

e--ša-ri

r ii 3232

[...]

bu-na-nu-u₂

ši-im-ma-na-ta


r ii 3333

[me]

du₂-tu

A.A.TEŠ₂-

r ii 3434

[teš₂]

ba₂--tu₃

TEŠ₂.X-

r ii 3535

[d]KAL

še-du

tar-pi₂-15

r ii 3636

[d]lamma

la-ma-su₂

a-an-na-ri-


r ii 3737

a-da-min₃

šu-te!(UD-)eṣ-pu

an-da tak₂-ša-an-za

r ii 3838

lu₂ kur₂ du₁₂-du₁₂

qab₂ ša-ni-du

UL ḫa-an-da-a-an ku- me-mi--[ki-iz-zi]


r ii 3939

saŋ!(KA) il₂-la₂

ša-qu₂-u₂

par₂-ku-

r ii 4040

a₂ dugud

ku-ub-bu-tu₃

da--ša-nu-wa-an-za PAP


r ii 4141

me-ta

a-ia-nu

ku-iz?-za

r ii 4242

me-ta-a

a-ia-ne₂-

ku-e-da-za

r ii 4343

me-ta-a-kam

-tu a-ia-ne₂-

nu ku-[e]-da-za


r ii 4444

me-en-na

ma-ti

ku-it-[ma-an]

r ii 4545

me-en-na-a

ma-ti-ma

nu ku-it-[ma-an]

r ii 4646

me-en-na-a-še₃

a-di im-ma-ti

nu ku-it-ma-an-[pat₂]


r ii 4747

me-ta

im-ma-ti

ku--ša-an

r ii 4848

me-ta-a

im-ma-ti-ma

nu ku--ša-an

r ii 4949

me-ta-a-kam

a-di im-ma-ti

nu ku--ša-an-pat₂


(colophon)
2 lines uninscribed
r ii 5050

NU QA-TI

rest uninscribed

1in Akk. col.: entry possibly aspirated /k/ of kitruṣu < karāṣu 'pinch off'

2in Sum. col.: entry probably mistake for nam-lirum 'strength', understanding it as more obscure mng for nam-nir

3451/s joins VAT 7450

4in Akk. col.: if restoration of negative in Sum. col. is correct, nazartu for nizirtu 'curse'; if Sum. entry is same as previous line, then naṣartu 'protection' note: in Sum. col.: in photo spacing of traces seems slightly more to the right than previous entry, NU may have been present

5so KBo 13 copy; not visible on photo

6München 9 joins 451/s

7in Sum. col.: for this entry & next, cf, Erimhuš 02 (Q000204), Seg.1, 96: sur gir₅ = ha-la-pu

8in Sum. col.: tab-ba probably in sense of 'repeated' (ie, same entry as l. 13', 2nd listing); cf, Scheucher, diss., 220f note: in Akk. col.: šutattenu for šutētumu 'to mix'

9interpretation of Akk. col. made difficult by partially broken Sum. col. & uncertain Hit. understanding note: in Sum. col.: possibly indented, needs coll.; perhaps read: ki-šu₄ for ki-šu₂ 'a rubric'?; or lit. 'a covered place'? note: in Akk. col.: perhaps, šīpu/šippu '(part of a roof)' (VAT 10237 [Idu similar] iii 10f, with ṣalūlu 'roof'); perhaps < WSem. *šby 'to lead away as captive' (so Scheucher, diss., 625 n. to ll. 124-126 [can't find his source]) note: scribe understood Akk. entry as derived < šapû/šepû 'to be silent', hence karuššiya- 'schweigen' (HW, 104)

10Akk. col. in this section seems to represent TU TA TI syllables; cf, Erimhuš 01 Seg.4, 3-8

11Sum. e-še probably is the direct quote particle, which may have been equated with variations of Akk. precative, then equated with Hit. mahhan/mān 'if/when' note: in Sum. col.: Güterbock in MSL 17: 'e-še possible but not certain, acc. to photo'; Scheucher, diss., reads: [x]-du₃-a-bi; needs coll.

12see n. to l. 20

13for this section, cf, Erimhuš 02 Seg.2, 57-60

14Sum. entry seems to be an Akkadianizing nominal based on vb. in previous line; ie, kur₂ dug₄ + ta (fem. suffix < Akk.) 'curse' note: in Sum. col.: Scheucher, diss., 221, 637 n. to l. 217, hypothetically considers TA as reflecting Akk. vbl infix -ta- (reflexive)

15VAT 7450 joins 451/s note: in Hit. col.: for this line & next, cf, discussion in M. Weeden, StBoT 54, 263-268; also, Hoffner, JNES 27, 61-68, for identification of Hit. tarpi- as an evil demon, & with Heb. teraphim