Names

  • OB Nippur Ura 04

Numbers

  • Q000041
  • MSL 10, 53-61, MSL 10, 119-124; CM 22, 164-188; 144-149

View

Details

  • Old Babylonian
  • Lexical
  • Thematic Word Lists

Sources

IMG [EX001] CBS 11055

IMG [EX002] CBS 13619

IMG [EX003] SLT 179

IMG [EX004] CBS 02175 + CBS 11018

IMG [EX005] SLT 076

IMG [EX006] PBS 12, 19

IMG [EX007] CBS 04608 + CBS 06402 + CBS 07379 + UM 29-16-220 (+) CBS 07950 + UM 29-16-452

IMG [EX008] SLT 074

IMG [EX009] SLT 149

IMG [EX010] SLT 229

IMG [EX011] SLT p. 014, CBS 04826 (unpub. dup.)

IMG [EX012] SLT 068

IMG [EX013] SLT 085 + 088

IMG [EX014] SLT 075 + 139

IMG [EX015] SLT 054

IMG [EX016] SLT 080

IMG [EX017] SLT 081

IMG [EX018] SLT 185

IMG [EX019] N 1514

IMG [EX020] N 1576

IMG [EX021] N 4682

IMG [EX022] N 5001

IMG [EX023] N 5022

IMG [EX024] N 5053 + N 5066

IMG [EX025] N 5062

IMG [EX026] AfO 29/30, 033, N 5135

IMG [EX027] N 5159

IMG [EX028] N 5209

IMG [EX029] N 5452

IMG [EX030] N 5532

IMG [EX031] N 5561

IMG [EX032] N 5618

IMG [EX033] UM 29-13-008

IMG [EX034] UM 29-13-073

IMG [EX035] AfO 29/30, 031, UM 29-13-674

IMG [EX036] UM 29-13-921

IMG [EX037] UM 29-15-773

IMG [EX038] UM 29-15-977 + UM 29-16-586

IMG [EX039] UM 29-16-013

IMG [EX040] UM 29-16-234 + UM 29-16-236 + UM 29-16-268 + N 1892 + N 3339 (+) UM 29-13-686

IMG [EX041] UM 29-16-267

IMG [EX042] UM 29-16-584

IMG [EX043] AfO 29/30, 042, UM 55-21-281

IMG [EX044] UM 55-21-405

IMG [EX045] UM 55-21-407

IMG [EX046] UM 55-21-299

IMG [EX047] UM 55-21-399

IMG [EX048] UM 55-21-411

IMG [EX049] UM 55-21-353

IMG [EX050] CBS 06575

IMG [EX051] SLT 169

IMG [EX052] SLT 173

IMG [EX053] N 6257

IMG [EX054] SLT 186

IMG [EX055] SLT 125

IMG [EX056] SLT 183

  [EX057] A 30153

IMG [EX058] N 3853a

IMG [EX059] N 6051

IMG [EX060] Ist Ni 04840 + UM 29-13-711

IMG [EX061] SLT 067

IMG [EX062] SLT 071

IMG [EX063] N 6256

IMG [EX064] SLT 064

IMG [EX065] SLT 204

IMG [EX066] SLFN 71, 3N-T916,330

IMG [EX067] SP 167 pl.56 TT

IMG [EX068] N 6226 + N 6232 + N 6234

IMG [EX069] CBS 14158 + N 3976 + N 5085 + N 6061 + UM 29-15-499

IMG [EX070] PBS 11/2, 006 +

IMG [EX071] PBS 11/2, p. 174, CBS 06676

IMG [EX072] AOAT 362, pl.07 CBS 6678

IMG [EX073] HS 1617

  [EX074] HS 1646

  [EX075] HS 1659 + 1760 + 1761 + 1813 + 1864

  [EX076] HS 1744

  [EX077] HS 1696

  [EX078] HS 1704

  [EX079] HS 1743

  [EX080] HS 1778

  [EX081] HS 1779

IMG [EX082] SLT 062

IMG [EX083] EEN 314, N 6106

  [EX084] Ist Ni 03565

IMG [EX085] CBS 08028

IMG [EX086] N 5002

IMG [EX087] EEN 319, N 5836

IMG [EX088] CBS 06458

IMG [EX089] SLT 079

  [EX090] A 30172

IMG [EX091] SLT 070

IMG [EX092] CBS 05807

IMG [EX093] CBS 05929

IMG [EX094] CBS 06368

IMG [EX095] CBS 06831

IMG [EX096] CBS 06892

IMG [EX097] N 5844

IMG [EX098] N 6129

IMG [EX099] N 5548

IMG [EX100] N 6048

IMG [EX101] N 6138 + N 6142

IMG [EX102] N 5065

IMG [EX103] N 5098

IMG [EX104] BT 19

IMG [EX105] N 5250

IMG [EX106] N 5918

IMG [EX107] SLT 072

IMG [EX108] CBS 10055

IMG [EX109] UM 29-16-788

IMG [EX110] SLT 078

IMG [EX111] AfO 29/30, 025, CBS 06523

IMG [EX112] AfO 29/30, 025, CBS 06525

IMG [EX113] CBS 06689

  [EX114] CM 22, pl. 10

  [EX115] CM 22, pl. 09

IMG [EX116] TMN p. 334, Ist Ni 03531

  [EX117] ABAW 143, 182

Parallels

  A 07896

  ABAW 143, 179

  ABAW 143, 180

  AUAM 73.2934

IMG AUCT 5, 224

  AUCT 5, 258

IMG AUWE 23, 170

IMG Ashm 1930-0177o

IMG Ashm 1932-0156c

IMG Ashm 1932-0526i

  BBVOT 03, 01

  BM 015780a

  BM 030013

  Babylon Wahrheit no. 375

IMG CBS 04608 + CBS 06402 + CBS 07379 + UM 29-16-220 (+) CBS 07950 + UM 29-16-452

IMG CBS 10183

  CM 22, pl. 12

IMG CM 22, pl. 36-37

IMG CT 06, pl. 11-14, BM 092611

IMG CULC 331

  CUNES 48-06-385

  CUNES 48-06-388

  CUNES 48-06-487

  CUNES 48-08-188

IMG CUSAS 12, 3.4.1

IMG CUSAS 12, 3.4.2

IMG CUSAS 12, 3.4.3

IMG CUSAS 12, 3.4.4

IMG CUSAS 12, 3.4.5

IMG CUSAS 12, 3.4.6

IMG CUSAS 12, 3.4.7

  CUSAS 42, 422

  CUSAS 42, 424

  CUSAS 42, 425

  CUSAS 42, 426

  CUSAS 42, 427

  CUSAS 42, 429

  CUSAS 42, 430

  CUSAS 42, 431

  CUSAS 42, 433

  CUSAS 42, 438

  CUSAS 42, 442

  CUSAS 42, 444

  CUSAS 42, 445

  CUSAS 42, 449

IMG DoCu 495

  E-dub-ba-a 7, 91

  FAOS 2, 181

  FLP 2223 P460614

  Fs Klein, 319

  Fs Steve 149, TS. B ex 034

  Fs Steve 149, TS. B ex 166

IMG Kress 013

  LTBA 1, 81

  LTBA 1, 82

IMG LoC 005

  MDP 18, 018

  MDP 18, 041

  MDP 27, 048

  MDP 27, 049

  MDP 27, 055

  MDP 27, 065

  MDP 27, 071

  MDP 27, 072

  MDP 27, 073

  MDP 27, 188

  MDP 27, 189

  MDP 27, 199

  MDP 27, 252

IMG Malter 1998d

  Mes 09-10, 009

IMG NABU 1996/068, 1

  NMI BK 00577

  OBTI 285

  OBTI 286

IMG OBTI 287

IMG PARS 12/01, 127

  PRAK A 005

  PRAK B 049

  PRAK B 173

  RT 56

IMG TIM 10, 009

IMG TIM 10, 015

IMG TIM 10, 040

IMG TIM 10, 041

IMG TIM 10, 043

IMG TIM 10, 045

IMG TIM 10, 047

IMG TIM 10, 050

IMG TIM 10, 052

IMG TIM 10, 080

IMG TIM 10, 082

IMG TIM 10, 093

IMG TIM 10, 094

IMG TIM 10, 140

IMG TIM 10, 141

  UET 6, 0838 (356)

IMG UET 7, 0088

IMG UET 7, 0092

  Ura 18

  YBC 09922

  YBC 10974

OB Nippur Ura 04

11na₄ka-gi-na

haematite

22na₄kišib ka-gi-na

haematite seal

33na₄lagab ka-gi-na

block of haematite

44na₄esi

black diorite

55na₄ŋeš-nu₁₁-gal

alabaster

66na₄kišib ŋeš-nu₁₁-gal

alabaster seal

77na₄lagab ŋeš-nu₁₁-gal

block of alabaster

88na₄a₂-šuba

a variety of šuba stone

99na₄kišib a₂-šuba

seal of ašuba stone

1010na₄lagab a₂-šuba

block of ašuba stone

1111na₄algameš

steatite

1212na₄kišib algameš

steatite seal

1313na₄lagab algameš

block of steatite

1414na₄du₈-ši-a1

chlorite

1515na₄kišib du₈-ši-a

chlorite seal

1616na₄lagab du₈-ši-a

block of chlorite

1717na₄ellaŋ₂ du₈-ši-a

chlorite bead

1818na₄da-gaz du₈-ši-a

unworked piece of chlorite

1919na₄du₈-ši-a mar-ḫa-ši

chlorite from Marhaši

2020na₄za-gin₃

lapis lazuli

2121na₄za-gin₃-duru₅

greenish lapis lazuli

2222na₄za-gin₃ dili

lapis lazuli beads

2323na₄za-gin₃ za₃-la₂-la₂

smashed lapis lazuli

2424na₄za-gin₃ gu₂ tum₁₂mušen

lapis lazuli colored like a dove's neck

2525na₄za-gin₃ gu₂ bir₅mušen

lapis lazuli colored like a locust's neck

2626na₄za-gin₃ lu-ub₂sar-da

turnip-shaped lapis lazuli

2727na₄ad za-gin₃

lapis lazuli bead

2828na₄ad gu₂ za-gin₃

lapis lazuli necklace

2929na₄ad-tab za-gin₃

harness inlayed with lapis lazuli

3030na₄niŋ₂-tag-ga za-gin₃

lapis lazuli ornament

3131na₄mu-lu-ug₂ za-gin₃

lapis lazuli needle

3232na₄dlamma za-gin₃

lapis lazuli figurine of a lamassu deity

3333na₄alan za-gin₃

lapis lazuli figurine

3434na₄igi za-gin₃

lapis lazuli eye

3535na₄sig₇-igi za-gin₃

lapis lazuli eyebrow

3636na₄sum₄ za-gin₃

lapis lazuli beard

36a36ana₄ḫu-wa-wa za-gin₃

lapis lazuli figurine of Huwawa

3737na₄bi₂-za-za za-gin₃

lapis lazuli frog

37a37ana₄ab₂-za-za za-gin₃

lapis lazuli zebu

3838na₄bibra za-gin₃

lapis lazuli vessel

3939na₄kišib za-gin₃

lapis lazuli seal

4040na₄lagab za-gin₃

block of lapis lazuli

4141na₄ellaŋ₂ za-gin₃

lapis lazuli bead

4242[na₄x]-x za-gin₃

lapis lazuli ...

4343na₄za-gin₃ dur

... lapis lazuli

4444na₄gug

carnelian

4545na₄gug gazi2

cuscuta carnelian (with patterns of veins)

4646na₄gug me-luḫ-ḫa

carnelian from Meluhha

4747na₄gug gid₂-da

long piece of carnelian

4848na₄gug lugud₂-da

short piece of carnelian

4949na₄gug burudₓ(U)-burudₓ(U)-da

perforated piece of carnelian

5050na₄kišib gug

carnelian seal

5151na₄lagab gug

block of carnelian

5252na₄ellaŋ₂ gug

carnelian bead

5353na₄nir₂

blank and white banded agate

5454na₄nir₂ ziz3

banded agate patterned like a moth

5555na₄nir₂ igi

eye banded agate

5656na₄nir₂ pa mušen-na

banded agate patterned like a feather

5757na₄nir₂ a-la-lu

brownish banded agate

5858na₄nir₂ a-la-lu

brownish banded agate

58a58ana₄nir₂ ku--x

banded agate ...

5959na₄nir₂ babbar-dili

dark stone with a single white band

6060na₄nir₂ babbar-min₅

dark stone with two white bands

60a60ana₄nir₂ babbar-eš₆

dark stone with three white bands

6161na₄nir₂ muš-ŋiri₂

red-and-white patterened banded agate

61a61ana₄nir₂-ud-sud

type of banded agate

6262na₄kišib nir₂

banded agate seal

6363na₄lagab nir₂

block of banded agate

6464na₄ellaŋ₂ nir₂

bead of banded agate

64a64ana₄dur₂ nir₂4

door socket decorated with chalcedony

6565na₄šuba₂(ZA.MUŠ₃)

conch shell

6666na₄šuba gal

large conch shell

6767na₄šuba tur

small conch shell

6868na₄šuba gun₃-a

speckled conch shell

6969na₄šuba a₂ zid-da

right handed conch

7070na₄šuba a₂ gab₂-bu

left handed conch

7171na₄amaš-[pa]-e₃-a

light blue chalcedony

7272na₄dur-mi-an-na

dark or black stone

7373na₄dur-mi-ban₃-da

red and white veined breccia

7474na₄e-gu₂-en-sag₉5

a type of stone

7575na₄e-gi-zag-ga

a type of (decorative) stone

7676na₄gi-rim-ḫi-li-e

a reddish decorative stone

7777na₄an-ta-sur-ra

a type of metal or precious stone

7878na₄TA-ba

type of stone

7979na₄ḫu-ri₂-zum

type of stone

79a79ana₄dezim₂

reddish speckled limestone

8080na₄ babbar

white stone

8181na₄ giggi

black stone

8282na₄ su₄-a

red stone

8383na₄ sig₇-sig₇

green stone

8484na₄ gun₃-a

speckled stone

8585na₄ izi

reddish stone

8686na₄ ze₂

gallstones

8787na₄ teš₂

ornamental stone

8888na₄ arḫuš

stone of compassion

88a88ana₄ du₁₄

stone of disagreement

8989na₄a-ur₄-a

a type of stone

9090na₄ḫuduš(TU)

type of stone

9191na₄ u₃-tud

stone of birth giving

9292na₄ u₃-nu-tud

stone of sterility

9393na₄ḫaš₂-bar6

"belly" stone

9494na₄naŋa

potash

9595na₄ muš

type of stone with the appearance of snake skin

9696na₄ igi muš

snake-eye stone

9797na₄ igi ku₆

pearl (fish-eye stone)

9898na₄saŋ-ŋar

millstone

9999na₄saŋ-kal

type of stone of first quality

100100na₄gul-gul

hammerstone for maintaining the millstone

101101na₄saŋ gul-gul

head of the hammerstone

102102na₄saŋ-du

type of stone

103103na₄kinkin

millstone

104104na₄kinkin zi-bi7

zibu millstone

105105na₄kinkin baḫarₓ(DUG.BUR)

potter's millstone

106106na₄kinkin ad-bar

basalt millstone

107107na₄kinkin še-ŋeš-i₃

millstone for sesame

107a107ana₄kinkin ninda še-ŋeš-i₃

millstone for preparing bread and sesame

108108na₄kinkin ŋešmu-sur-ru

millstone for ...

109109na₄kinkin zid₂-gu

millstone for flour

110110na₄kinkin niŋ₂-gir₁₅-ra

millstone for ...

111111na₄kinkin šu sig₁₀-ga

millstone provided with pounding stone

112112na₄šu-[gul-gul]

pounding stone

113113na₄mar-ḫa-lum

a banded stone in many colors

114114na₄mar-ḫu-ša8

Marhaši stone (a reddish stone)

115115na₄bur

stone vessel

116116na₄bur i₃-zag-ga

stone vessel for oil

117117na₄bur šu

portable stone vessel

118118na₄bur mar-ḫa-lum

bowl of marhali stone

119119na₄bur mar-ḫu-ša

bowl of marhuša stone

120120na₄bur babbar

white stone bowl

121121na₄bur kukku₅

black stone bowl

122122na₄im-babbar₂

gypsum

123123na₄kišib im-babbar₂

gypsum seal

124124na₄lagab im-babbar₂

block of gypsum

125125na₄an-zu₂-gul-me

a precious stone

126126na₄kišib an-zu₂-gul-me

anzugulme seal

127127na₄lagab an-zu₂-gul-me

block of anzugulme stone

128128na₄dur-ul₃

type of stone

128a128ana₄kišib dur-ul₃

seal of durul stone

128b128bna₄lagab dur-ul₃

block of durul stone

129129na₄ḫaš₂(TUM×(U.U.U))-tum9

haštum stone

130130na₄kišib ḫaš₂(TUM×(U.U.U))-tum

haštum stone seal

131131na₄lagab ḫaš₂(TUM×(U.U.U))-tum

block of haštum stone

132132na₄im-an-na10

pebble stone

133133na₄al-li₂-ga

a type of stone

134134na₄e-lal₃-la

a brownish chalcedony

135135na₄sikil-la-ta

a type of stone

136136na₄saŋ nu-sikil

impure head stone

137137na₄ mu-pad₃-da

gift stone

138138na₄ kadra(GAR.ŠA₃.A)

gift stone

139139na₄nunuz

bead

140140na₄nunuz-tab-ba11

toggle pins

140a140ana₄nunuz babbar

white bead

140b140bna₄nunuz giggi

black bead

141141na₄nunuz-gu₂

a type of necklace

142142na₄iškila(ŠA₃×A)

shell

143143na₄iškila ab-ba

seashell

144144na₄iškila anše

jenny-mare's genitals shell

145145na₄iškila-iškila

shells

146146na₄na

mortar

147147na₄na-ru₂-a

stele

148148na₄na za₃-ḫi-li

mortar for cress

149149na₄šu za₃-ḫi-li

pestle for cress

150150na₄na dub-ba-an

mortar for pulverizing dubban stone

151151na₄na gu₂-bi₂-na

Gubin mortar

151a151ana₄na la₂

... mortar

152152na₄ŋiri₂-zu₂-gal12

obsidian

153153na₄saŋ zu₂

flinthead

154154na₄ dkamad-me

demon's stone

155155na₄zu₂-muš-e-gu₇-a

pašittu-demon stone

156156na₄u₂

emery

157157na₄u₂ burudₓ(U)-burudₓ(U)

perforated emery

158158na₄zi-ib-tum

a type of shell

159159na₄šu-ḫu-um

a stone

160160na₄ka-pa-zum

a type of shell

161161na₄a-ar-tum

cowrie (?)

162162na₄amar-gu₂

a stone

163163na₄ki-maš

calculus (?)

164164na₄ ki-la₂

stone weight

165165na₄šu-u

a stone

166166na₄šu-min₃

a stone

167167na₄piriŋ-gun₃

black and white speckled diorite

168168na₄ša-ga-ra

a (friable) stone

169169na₄ḪI×AŠ₂-suḫur

a stone

170170na₄zi-kušummud

a stone

171171na₄ur-bi₂-tum

a stone

172172na₄ka-sur-ra

basalt?

173173na₄kur-ga-ra-nu-um

type of stone

174174na₄saŋ-gir-mud13

amethyst

175175na₄kišib saŋ-gir-mud

amethyst seal

176176na₄lagab saŋ-gir-mud

block of amethyst

177177na₄a-bala-e

a stone

178178na₄ gun₂

one gun (sixty mina) stone weight

179179na₄ ninnu ma-na

fifty-mina stone weight

180180na₄ nimin ma-na

forty-mina stone weight

181181na₄ ušu₃ ma-na

thirty-mina stone weight

182182na₄ niš ma-na

twenty-mina stone weight

183183na₄ 15 ma-na

fifteen-mina stone weight

184184na₄ u ma-na

ten-mina stone weight

185185na₄ ia₂ ma-na

five-mina stone weight

186186na₄ eš₅ ma-na

three-mina stone weight

187187na₄ min ma-na

two-mina stone weight

188188na₄ diš ma-na

one-mina stone weight

189189na₄ šanabi ma-na

two-thirds mina stone weight

190190na₄ sa₉ ma-na

half-mina stone weight

191191na₄ šušana ma-na

one-third mina stone weight

192192na₄ u giŋ₄

ten-shekel stone weight

193193na₄ ia₂ giŋ₄

five-shekel stone weight

193a193ana₄ limmu₅ giŋ₄

four-shekel stone weight

194194na₄ eš₅ giŋ₄

three-shekel stone weight

195195na₄ min giŋ₄

two-shekel stone weight

196196na₄ diš giŋ₄

one-shekel stone weight

196a196ana₄ 5/6 giŋ₄

5/6-shekel stone weight

197197na₄ šanabi giŋ₄

2/3-shekel stone weight

198198na₄ sa₉ giŋ₄

1/2-shekel stone weight

199199na₄ šušana giŋ₄

1/3-shekel stone weight

200200na₄ igi limmu₅ ŋal₂-la

1/4-shekel stone weight

201201na₄ igi aš₃ ŋal₂-la

1/6-shekel stone weight

202202na₄ 22.1/2 še

22 1/2-grain stone weight

203203na₄ niš še

20-grain stone weight

204204na₄ 15 še

15-grain stone weight

205205na₄ u še

10-grain stone weight

206206na₄ ia₂ še

5-grain stone weight

206a206ana₄ eš₅ še

3-grain stone weight

206b206bna₄ min še

2-grain stone weight

206c206cna₄ diš še

1-grain stone weight

207207u₂

plant

208208u₂li-gi₄

type of plant

209209u₂li-li-gi₄

type of plant

210210u₂li-li-gi₄

type of plant

211211u₂bur₂-TAR
212212u₂bur₂-bur₂

a grass

lines 213 - 219 are not attested; restored from MS 4138
213213u₂gug₄

a grass

214214u₂šub₅

rush

215215u₂NUMUN₂-[x]
216216u₂kul-[la]

a plant

217217u₂sasₓ(KI.KAL)

grass

218218u₂rib-ba

a plant

219219 (illegible)
223223u₂am-si-ḫa-ra

type of plant

224224u₂gazi am-si-ḫa-ra

condiment made from amsihara

225225u₂am-si-ḫar-ra-an-na

camel-plant

226226u₂ka-zal

a plant

227227u₂ka-zal

a plant

228228u₂a-bu₄-šu₂

a bulbous plant

229229u₂a-bu₄-šu₂ gaz

ground amuššu-plant

230230u₂-šim

greenery

231231u₂saŋ-keš₂

strap-plant

232232u₂du₆-din

...

233233u₂deḫ₃

a weed with thorns

234234u₂bulug

a weed with needles

235235u₂ama-ni

his mother-plant

236236u₂dumu-ni

his son-plant

237237u₂niŋ₂-ama-ni

a plant

238238u₂niŋ₂-u₂-rum

property-plant

239239u₂diškur

plant of Iškur

239a239au₂ka-sal-la

kasala plant

240240u₂šakir₃-ra

a medicinal plant

241241u₂ dkamad-me

lamaštu-demon plant

242242u₂zu₂-muš-e-gu₇-e

pašittu-demon plant

243243u₂su-din14

bat-plant

244244u₂ u₃-tud

birth-plant

245245u₂ nu-u₃-tud

sterility-plant

246246u₂-ḫab₂

vegetable product for dyeing leather red

247247u₂nu-gig

plant of the nugig priestess

248248u₂munzer(KI.AN.ŠEŠ.KI)

licorice

249249u₂lu-ub₂sar ze₂-ze₂

cut turnip

250250u₂in-nu-

a plant

251251[u₂]sikil

a plant

252252u₂ku-bu-ul

...

253253[u₂... ku-bu]-ul

...

(0-2 line missing)
255255u₂x?-gu-la-da

...

256256u₂ŋiri₃-mu₂-a

a plant

257257u₂ŋiri₃-ugamušen

crow's feet-plant

258258u₂ŋiri₃-ur-gi₇-ra

dog's feet-plant

259259u₂ sag₉-ga

good plant

260260u₂uzu-dirig

mushrooom

261261u₂uzu-dirig kur-ra

mountain mushroom

262262sar

garden

263263šum₂sar

garlic

264264šum₂-sikilsar

onion

265265šum₂-sikil tu-tu-basar15

Tuba-onion

266266šum₂-el-[lum]

... onion

267267šum₂ gaz-[zasar]16

wild garlic?

268268šum₂ šir-dilisar

single-bulb garlic

269269šum₂ x [...]

... garlic

(0-2 line missing)
270270ḫa-za-nu-umsar17

garlic

271271an-daḫ-šumsar18

crocus?

272272za-ḫa-dinsar

a bulbous summer vegetable

273273za₃-ḫi-li-asar

cress

274274numun za₃-ḫi-li-asar

cress seeds

275275numun sar

... seed

276276u₂gamunsar

cumin

277277u₂gamun babbarsar

white cumin

278278u₂gamun kukku₅sar

black cumin

279279še-lu₂sar

coriander

280280še-lu₂ ŋissusar

shade coriander

281281šimbirida(U₂.KUR)sar

a medicinal plant

282282šimbirida(U₂.KUR) ḫur-saŋ-ŋa₂sar

mountain šimbirida

283283u₂sullimsar

fenugreek

284284u₂sullim-šu-gub-basar

a spice

285285u₂saŋ?-ŋa₂sar

...

286286kur-gi-rin-nasar

a medicinal plant

287287tab-basar

a plant used as fodder

288288ḪI-asar

a vegetable

289289bar-barsar

a plant

290290šag₄-kisar

a plant

291291niŋ₂-nagarsar

a plant

292292ḫi-izsar

lettuce

293293ḫi-iz-ur-bar-rasar

wolf lettuce

294294ḫi-iz gakkul₃sar19

gakkul lettuce

295295lu-ub₂sar

turnip

296296dun₃-la₂sar

a vegetable

297297gan₂-šesar

ganše plant

298298ga-rašsar

leek

299299saŋ ga-rašsar

head of the leek

300300numun ga-rašsar

leek's seed

301301ga-raš-saŋsar

type of leek

302302ga-raš dun₃-la₂sar

leek of the depth (?)

303303ŋešmaš[sar]

an edible plant

304304ŋešmaš-[gurumsar]

an edible plant

305305nu-luḫ-ḫasar

asafoetida

306306ŋeš nu-luḫ-ḫasar

asafoetida tree

307307kam-kam-ma-tumsar

a plant

308308zi-bi₂-bi₂-tumsar

an aromatic seed

309309gi-bisar

a plant (?)

310310a-darsar

a medicinal plant

311311a-dar ḫab₂sar

a smelly medicinal plant

312312dim₃-gi₄sar

a plant

(missing)
314314gu₂-bi₂ku₆

eel (?)

315315suḫurku₆

carp

316316suḫur-mašku₆

a mythical fish

317317suḫur-sum₄-la₂ku₆

bearded carp

318318suḫur-xku₆

... fish

319319sumašku₆

a sea fish

320320eštub[ku₆]

carp

321321eštub sigku₆
322322eštub šešku₆
(missing)
324324saŋ-ki?ku₆
325325[duraḫ]-nitaku₆

a type of fish

326326a-bala-eku₆

a fish

327327iziku₆

fire fish

328328šešku₆20

bitter fish

329329lu₂-ulu₃ku₆

a type of fish

330330a-da-min₃ku₆

quarrel-fish

331331x-ri-buaga₃-dilku₆

a type of fish

332332aga₃-dilku₆

a type of fish

333333gi-ri-tuma-dar-ḫab₂ku₆

a type of fish

334334agargaraku₆

a type of fish

334a334aagargara-sila₃ku₆

a kind of fish

335335agargara eštubku₆

carp spawn

336336agargara ab-baku₆

spawn of the sea

337337agargara bar-ḫušku₆

spawn of the barhuš-fish

338338agargara tur-turku₆

very small fish spawn

339339gir[ku₆]

a type of fish

340340gir-šuku₆

a type of fish

341341gir-gid₂ku₆

a type of (long) fish

342342gir-ab-baku₆

a sea fish

343343ab-suḫurku₆

a type of carp

344344ninda₂-ab-suḫurku₆

a type of fish

345345kiŋ₂ku₆

a kind of fish

346346kiŋ₂-turku₆

toad

347347kas₄-kas₄ku₆

runner-fish

348348kas₄-sur-raku₆

a fish

349349dub-sarku₆

scribe-fish

350350in?-[...]ku₆

...

(2 lines missing)
353353[...]ku₆

...

354354mu-ra?ku₆

...

355355mu-saku₆

...

356356gamarku₆

...

357357kar₂?ku₆

...

358358[e]-sir₂ku₆

sandal-fish

359359gal?ku₆

a type of fish

360360šumku₆

saw-fish

361361nuz ku₆

fish egg

362362nuku₆

...

363363barku₆

a type of fish

364364ud-da-baku₆

a type of fish

365365šag₄-bar-raku₆

scaled fish

366366šag₄-luḫ-ḫaku₆

a type of fish

367367zubudku₆

mace-fish

368368ḪAtku₆

...

369369du₆ku₆

a type of fish

370370mušku₆

snake-fish

371371gur₇ku₆

granary-fish

372372NE-x-ma[ku₆]

...

373373šeš₂[ku₆]

type of fish

374374al-šeŋ₆-ŋa₂ ku₆

cooked fish

375375al-ḫab₂-ba ku₆

smelly fish

375a375ani₂?-[x]-la-gaku₆

...

376376ni₂-gu₇-gu₇-gaku₆

a type of fish

377377la-gu₇ku₆

slag-fish (?)

378378ubiku₆

a fish

379379ubi ab-baku₆

ubi-fish of the sea

380380al-us₂-sa ku₆

fish sauce

381381al-us₂-sa mur-ra ku₆

fish ... sauce

382382al-us₂-sa si-ga ku₆

fish ... sauce

383383al-kum-[ma ku₆]

crushed fish

384384al-gaz-za ku₆

ground fish

385385u₅mušen

goose

386386u₅-bi₂mušen

a type of swan (?)

387387e-zimušen

a small bird

388388a-zag-gun₃mušen

a type of water-bird

389389mi-sa-azmušen

a bird

390390gambi(SAL..DI.KID)mušen

crane

391391darmušen

francolin

392392dar-lugalmušen

chicken

393393dar-zi-zimušen

a bird

394394dar me-luḫ-ḫamušen

francolin from Meluhha

395395gan-gammušen

a type of water-bird

396396šag₄-ḫab₂mušen

a bird

397397buru₄mušen

crow

398398buru₄-ḫurmušen

bird of prey

399399buru₄ nitamušen

male crow

400400ugamušen

raven

401401uga numunmušen

type of raven (?)

402402zu₂-peš₂mušen

a bird

403403ka-sukud-ra₂mušen

a type of gull (?)

404404šu-lu₂mušen

a water-bird

405405iri-ḫul-amušen

sand-grouse (?)

406406u₃-ku-kumušen

sleeping bird

407407u₃-ku-ku-ba-uš₂mušen

it sleeps it is dead-bird

408408dni₂-nammamušen

a bird

409409dni₂-namma-mašmušen

a bird

410410anzudmušen

mythical eagle

411411nunuz anzudmušen

Anzu-bird egg

412412amar anzudmušen

Anzu-bird chick

413413sur₂-du₃mušen

falcon

414414sur₂-du₃mušen

falcon

415415bibadmušen

domestic duck

416416bibad nigamušen

fattened domestic duck

417417bibad niga sag₁₀mušen

quality fattened domestic duck

418418nunuz bibadmušen

duck egg

419419amar bibadmušen

duck chick

420420inim-bal-balmušen

talkative-bird

421421igiraₓ(KI.KA.SAL)mušen

heron

422422sipadmušen

hoopee

423423LU?mušen

a bird

424424še₂₁mušen

a bird

425425ŋi₆mušen

night bird

425a425aKUmušen

... bird

426426buru₅mušen

sparrow

427427buru₅-ḫurmušen

a type of bird

428428buru₅-nitamušen

male sparrow

429429buru₅-gi-zimušen

a type of bird

430430buru₅-kar-kidmušen

prostitute-sparrow

431431buru₅-ugu-du₃mušen

a type of bird, snorter

432432buru₅-simmušen

swallow

433433buru₅-zu₂-lum-mamušen

a type of bird

434434buru₅-ḫabrud-damušen

partridge

435435buru₅-edin-namušen

steppe-sparrow

436436buru₅-sig₇-sig₇mušen

green sparrow

437437buru₅-bad-bad-ra₂mušen

a type of bird

437a437au₅-munu₄mušen

a type of owl (?)

438438te₈mušen

raptor, buzzard

439439te₈-uzmušen

raptor, buzzard

440440uzmušen

(wild) duck

441441uz-gi₄mušen

type of (wild) duck

442442uz babbarmušen

white (wild) duck

443443uz kukku₅mušen

black (wild) duck

444444kislaḫmušen

a type of bird

445445ud-ŋešmušen

bird of prey, maybe an owl

446446ri-ŋešmušen

an edible bird

447447ki-ibmušen

type of water bird

448448ki-ib-šumušen

type of bird (of prey ?)

449449ki-ib-dnin-ka₆mušen

type of bird (of prey ?)

450450ki-ib-dnin-ka₆-maš-mašmušen

type of bird

451451ḫe₂-uš₂mušen

small water-bird

452452TARmušen

a bird

453453ir-kunmušen

a bird

454454ir-irmušen

a bird

455455ir-ir-šita₄mušen

a bird

456456bir₅mušen

locust

457457simmušen

swallow

458458gud-du₇mušen

a bird

459459igi-gud-du₇mušen

a bird

460460igi-ŋeštin-namušen

vine-eye-bird

461461niŋ₂-gur₁₁-mu-tum₂-u₃mušen

magpie

462462ba-an-tum₃mušen

magpie

463463an-ti-ri₂-gu₇mušen

wren

464464ŋeškiri₆-ŋeškiri₆mušen

a bird

465465dub₂-dub₂-bumušen

a bird

466466ŋeš₂-bur₃mušen

wasp

467467e-sigmušen

an edible bird

468468lib-lib-bi-sigmušen

stork

469469giriš-šita₃-namušen

butterfly of the gutter-bird

470470ga-nu₁₁mušen

ostrich

471471nunuz ga-nu₁₁mušen

ostrich egg

472472amar ga-nu₁₁mušen

ostrich chick

473473ga-kidmušen

a bird

474474ti-gi₄-lumušen

a bird

475475ŋir₃-papmušen

a type of bird

476476ŋir₃-mulmušen

a type of bird

477477ŋir₃-babbarmušen

a type of bird

478478kir₄-babbarmušen

a type of bird

479479dḫa-ia₃mušen

peacock

480480kur-gi₄mušen

goose

481481kur-gi₄ šu ur₃-ramušen

clipped goose

482482ummušen

coot

482a482aum-gi-du₃mušen

fence-coot

483483u₅-simmušen

an edible bird, possible wild goose

484484u₅-ḫurmušen

a type of water-bird

485485u₅-darmušen

water francolin

486486u₅-tum₁₂mušen

water dove

487487a₁₂-ra₂-bumušen

an edible bird

488488a₁₂-ra₂-min₃mušen

a type of bird

489489tum₁₂mušen

wild dove

490490tum₁₂-gur₄mušen

domesticated dove

491491tum₁₂-i-bi₂mušen

smoke-colored dove

492492ir₇-saŋmušen

pigeon

493493amar-saŋmušen

dove, chick

494494su-dinmušen

bat

495495arkabₓ(LAGAR.IB)mušen

bat

496496kir₄-gi₄-lumušen21

type of gull

497497a-ra-akmušen

blue heron (?)

498498bil₂-za-za-gu₃-balaŋ-ŋa₂-kar-gir₅-za-namušen

a type of bird

499499nunuz mušen

bird egg

500500amar mušen

chick

501501siki

hair, wool

502502siki za-ri₂-in

low-quality wool

503503siki sag₁₀

precious wool

504504siki gu₂ udu

hair from the neck of the sheep

505505siki gu₂-bar

hair from the nape

505a505asiki bar udu ug₇

fleece of a dead sheep

506506siki ŠID

... wool

507507siki šudum-ma

wool for warping thread

508508siki igi saŋ₅-ŋa₂

choice wool

509509siki nu-igi-saŋ₅-ŋa₂

wool that is not chosen

(missing)
511511siki mug

inferior wool

512512siki mug [ḫul]

bad quality inferior wool

(missing)
514514siki al-ḫi-a22

processed wool

515515siki nu-al-ḫi-a

unprocessed wool

516516siki dub₃-ba ak

wool treated on the knees

517517siki ḫu-bu- ak-a

cut wool

518518siki šag₄-sig

wool for weft thread

519519siki šag₄-sig tab-ba

wool for a double weft thread

520520siki šag₄-sig nu-nu

wool for a spun weft thread

521521siki gu-la

long-hair wool

522522siki nu-gu-la

short-hair wool

523523siki bar gu-la

long-hair fleece

524524siki gu keš₂

wool bound with a rope

525525siki gu keš₂ tab-ba

wool bound with a double rope

526526siki taḫ-ḫu-um

wig

527527siki kur-ra

mountain wool

528528siki mar-tu

wool from Amurru

529529siki uri

Akkadian wool

530530siki su-bir₄ki

wool from Subartu

531531siki sam₂-[ma]

bought wool

532532siki šakanka(KI.LAM)

wool for sale

533533siki ŠID?-x

... wool

534534siki [...]
535535siki [...]
(missing)
538538tug₂

textile

539539tug₂šutur

ceremonial garment

540540tug₂ dun!-dun

warped textile

541541tug₂ tag-tag

beaten textile

542542tug₂ ib₂ peš

thick hips-textile

543543tug₂ x [...]

... cloth

(missing)
548548tug₂ šu kud-[ru]

trimmed cloth

549549tug₂ pa kud-ru

sheared textile

549a549atug₂ ur₃-ur₃-ra

dragged clothes

549b549btug₂ bir₇-bir₇

shredded cloth

549c549ctug₂ kal-kal

precious cloth

549d549dtug₂ dun

... cloth

550550tug₂ ŋešdala₂ ur₃-ra

textile teaseled over a thorny plant

550a550atug₂ šukur(IGI.KAK)gur₈-ra

processed textile

551551tug₂ bar-DUN ur₃-ra

a cloth teaseled with a teasel comb

552552tug₂ ŋeškišig ur₃-ra

a cloth teaseled with (the thorn of) the acacia plant

553553tug₂tun₃23

trimming of a garment

554554tug₂tun₃ gi₄

... trimming

555555tug₂tun₃ bur₂-bur₂-ra?

untangled fringes

556556tug₂tun₃ sur-ra

twisted fringes

557557tug₂ zi?-x tuku
558558tug₂ dug₄-gaši-mi-ta-tum
559559tug₂ a gi₄-a

dyed textile

560560tug₂ sa ab-gi₄-a

finished textile

561561tug₂niŋ₂-lam₂

ceremonial garment

562562tug₂niŋ₂-lam₂ ḫuš-a

red ceremonial garment

563563tug₂niŋ₂-lam₂ us₂ suluḫu₃

ceremonial garment of second quality

564564tug₂niŋ₂-lam₂ šu₂? suluḫu₃ ŋeštug₂ lugal

... ceremonial garment of royal quality

565565tug₂niŋ₂-lam₂ elam-ma
566566tug₂niŋ₂-lam₂ munus kar-ra
567567tug₂niŋ₂-lam₂ mu?-[...]
568568tug₂ši-li-ib-ka

type of garment

569569tug₂bar-dul₅

full-body garment

570570tug₂bar-dul₅ ḫuš-a

red garment

571571tug₂bar-dul₅ šu ur₄-ra

garment which has been plucked

572572tug₂mu-ra

a type of garment

573573tug₂-mu-dur₇-ra

mourning garment

574574tug₂ a tu₅

washed cloth

574a574a[tug₂-...] KIN?

...

575575[tug₂] lu₂ guz-za [...]

... textile

576576[tug₂] lu₂-tun₃-[tun₃]24

textile for a fine garment

577577tug₂ im su₄-a

cloth (treated with) red clay

578578tug₂ im-babbar₂-[ra]

cloth (treated with) gypsum

579579tug₂-guz-[za]

type of textile product

580580tug₂-guz-za [tab-ba]

[double] tugguza

581581tug₂-guz-za [dugud]

[heavy] tugguza

582582tug₂pala

royal garment

583583tug₂pala₂

royal garment

584584tug₂pala₃

queen's garment

585585tug₂a₂-gu-ḫu-um

a type of sash (?)

586586tug₂ta-[ki-ru-um]

dakirum textile

587587tug₂aktum

type of garment

588588tug₂aktum sag₁₀

fine garment

589589[tug₂tu]-ba-tum

type of garment

590590tug₂tu-ba-tum-KU?-za

type of garment

591591tug₂niŋ₂-dara₂

under garment

592592tug₂niŋ₂-uš₂

sanitary towel

593593tug₂niŋ₂-ŋeš₃

loincloth

594594tug₂niŋ₂-gur₇

bandage

595595tug₂niŋ₂-du₈-GIŠ-ga

a type of garment

596596tug₂ niŋ₂-ba

textile ration

597597tug₂niŋ₂-la₂

bandage

598598tug₂bar-si

a sash

599599tug₂bar-si gal

large sash

600600tug₂bar-si ḫuš-a

red sash

601601tug₂bar-si šudum?-ma

sash of woven material

601a601a[tug₂]bar-si-sig

headdress

602602tug₂bar-si šu du₈-a

spread sash

603603tug₂-du₈-a

felt

604604tug₂-du₈-a ib₂-ba

felt belt

605605tug₂bar-si duḫ-a

loosened sash

606606tug₂saŋšu duḫ-a

loosened turban

607607tug₂saŋšu

turban

608608tug₂gu₂-e₃

shawl

609609tug₂gu₂-e₃ dirig

extra-long shawl

610610tug₂gu₂-e₃ sig₇-sig₇

green shawl

611611tug₂gu₂-e₃ gun₃-a

multi-colored shawl

612612tug₂šag₄-ga-du₃

type of belt or undergarment

613613tug₂šag₄-ga-du₃ gada

linen undergarment

614614tug₂šag₄-ga-du₃ šag₄-DU

... belt

615615tug₂šag₄-ga-du₃ šed₉(A.MUŠ₃g)

cold-weather undergarment

616616ib₂-ba-ru

armor

617617an-ta-dul

cloak

618618gada

linen

619619gada-maḫ

garment made of fine linen

620620gada diŋir-ra

divine linen garment

621621gada lugal

royal linen garment

622622gada an-dul₃

linen shade

623623gada an-ta-dul

linen cloak

624624gada A.DU

linen drapes

625625gada A.DU diŋir-ra

divine linen drapes

626626A.DU lugal

royal drapes

627627dnisaba za₃-mi₂

praise to Nisaba

1For duhšia = chlorite see Steinkeller JMS 1 (2006), 6 (http://www.etana.org/abzu/abzu-displayentry.pl?RC=20248).

2Stol in Milano Drinking, 175-179.

3see CAD S 197, STT 108: 20 Brandis-Schuster AoF 30, 263 with note 17.

4see Nammahni 2

5This stone is identical with Akkadian engisû, for which see Schuster-Brandis AOAT 46, 410. variant has en-[ge-en], as in Lugal-e 619.

6in Ugarit and Emar the entry is found among weights and calculus and is translated aban nībi (count stone) in Emar (aban emši in Ugarit).

7See Civil, ARES 4, 77 also Civil FS Sanmartin

8See Schuster-Brandis AOAT 46, 430.

9See Schuster-Brandis, AOAT 46 (2008), 416 under haltu.

10The stone im-an-na is a source of silicone in glass making. See Schuster-Brandis AOAT 46 (2008), 419.

11Klein, ZA 73 277

12RlA 10, 8

13Black Iraq 58, 183-186

14this item is skipped in most exemplars and may well be an error for {u₂}du₆-din (line 232).

15Stol BSA 3, 70 note 26

16Stol BSA 3, 64

17Stol BSA 3, 58

18CAD andašu and Stol BSA 3, 62

19On this word, see 1998 Y. Sefati, Love Songs 277.

20Akkadian mar-ru

21Veldhuis 2004: 244 fl.

22Waetzoldt UNT 120

23Akkadian sūnu (trimming or hem); see J.-M. Durand, ARM 30 93-95.

24RSO 7, 54 tug₂ lu₂-tun₃-tun₃ = tu₄ lu-du-ṭu = ša al-lu-ri

SLT 076 [OB Nippur Ura]

Obverse
Column i
o i 1'o i 1'

na₄[...]

o i 2'2'

na₄[...]

o i 3'3'

na₄niŋ₂-[...]

o i 4'4'

na₄d[lama za-gin₃]

lapis lazuli figurine of a lamassu deity

o i 5'5'

na₄igi [za-gin₃]

lapis lazuli eye

o i 6'6'

na₄sig₇-igi [za-gin₃]

lapis lazuli eyebrow

o i 7'7'

na₄sum₄ [za-gin₃]

lapis lazuli beard

o i 8'8'

na₄alan za-[gin₃]

lapis lazuli figurine

o i 9'9'

na₄ḫu-wa-wa za-gin₃

lapis lazuli figurine of the monster Huwawa

o i 10'10'

na₄bi₂-za-za za-gin₃

lapis lazuli frog

o i 11'11'

na₄dbibra za-gin₃

lapis lazuli (bird-shaped) vessel

o i 12'12'

na₄kišib za-gin₃

lapis lazuli seal

o i 13'13'

na₄lagab za-gin₃

block of lapis lazuli

o i 14'14'

na₄ellaŋ₂ za-gin₃

bead of lapis lazuli

o i 15'15'

na₄za-<gin₃> dur

... lapis lazuli

o i 16'16'

na₄gug

carnelian

o i 17'17'

na₄gug gazi

veined carnelian

o i 18'18'

[na₄]gug šu-me-[...]

o i 19'19'

[na₄gug] gid₂-[da]

long piece of carnelian

Column ii
o ii 1o ii 1

na₄dur-ul₃

type of stone

o ii 22

na₄kišib dur-ul₃

seal of durul stone

o ii 33

na₄lagab dur-ul₃

block of durul stone

o ii 44

na₄an-zu-gul-me

a precious stone

o ii 55

na₄kišib an-zu-gul-me

seal of anzugulme stone

o ii 66

na₄lagab an-zu-gul-me

block of anzugulme stone

(rest of column missing)
Column iii
o iii 1o iii 1

na₄ gun₂

one gun (sixty mina) stone weight

o iii 22

na₄ ušu₃ ma-na

30 mina stone weight

o iii 33

na₄ niš ma-na

twenty mina stone weight

o iii 44

na₄ 15 ma-na

15 mina stone weight

o iii 55

na₄ u ma-na

ten mina stone weight

o iii 66

na₄ ia₂ ma-na

five mina stone weight

o iii 77

na₄ eš₅ ma-na

three mina stone weight

o iii 88

[na₄] min ma-na

two mina stone weight

(20 lines missing)
o iii 2929

[na₄ n] še

n grain stone weight

o iii 3030

[na₄ n] še

n grain stone weight

o iii 3131

u₂

plant

o iii 3232

[u₂li]-gi₄

a type of plant

o iii 3333

[u₂...]-gu

o iii 3434

[u₂...]-x

o iii 3535

[u₂...]-še?

(traces of 1 line)
(2 lines missing)
Column iv
o iv 1o iv 1

u₂ZI&ZI.ŠE₃

o iv 22

u₂buru₁₄

harvest plant

o iv 33

u₂ninni₅

rushes

o iv 44

u₂KI.KAL

grass

o iv 55

u₂rib-ba

a type of plant

o iv 66

u₂munzer

licorice

o iv 77

u₂pe-ze₂-er

web-like plant

o iv 88

u₂-tal₂-tal₂

a plant

o iv 99

u₂am-ḫa-ru

a plant

o iv 1010

[...]-ru?

(20 lines missing)
o iv 3131

u₂[...]

o iv 3232

u₂x

o iv 3333

u₂muš

o iv 3434

u₂ur-gir₁₅-ra

o iv 3535

u₂NUMUN

o iv 3636

u₂nu-ug

o iv 3737

u₂saŋ ḫirinₓ(KWU318)-na

a plant product for aromatics

o iv 3838

u₂ŋiri₃-mu₂-a

a plant

o iv 3939

u₂ u₃-tu

plant of giving birth

o iv 4040

u₂ nu-u₃-tu

plant of not giving birth

o iv 4141

u₂du₆-din

dudin-plant

Column v
o v 1o v 1

sar

garden

o v 22

šum₂sar

garlic

o v 33

šum₂-sikilsar

onion

o v 44

šum₂-sikil tu-tu-basar

Tuba onion

o v 55

šum₂-el-lumsar

... onion

o v 66

šum₂ šir-dilisar

o v 77

šum₂-saŋsar

a kind of garlic

o v 88

šum₂ gaz-zasar

wild garlic?

o v 99

šum₂ sasar

o v 1010

ŠIR?sar

o v 1111

[ga]-rašsar

leek

(traces of 1 line)
(20 lines missing)
o v 3232

nu-luḫ-[ḫasar]

o v 3333

ŋeš nu-luḫ-[ḫasar]

o v 3434

ḪI-ḪIsar

o v 3535

ḪI-ḪI-ur-bar-rasar

o v 3636

da-pu₂sar

o v 3737

nisig tab-basar

tabba vegetables

o v 3838

nisig bar-basar

barbar vegetables

o v 3939

nisig ḪI-asar

HI.a vegetables

Reverse
Column i
r i 1r i 1

gana₂-šesar

a plant

r i 22

a-darsar

a medicinal plant

r i 33

še-lu₂sar

coriander

r i 44

še-lu₂ ŋissu[sar]

shade coriander

r i 55

u₂sullimsar

fenugreek

r i 66

u₂sullim-šu-gub-[basar]

a spice

r i 77

ŋešmaš-gurum[sar]

a plant

r i 88

gurumsar

r i 99

teme?[sar]

a plant

(20 lines missing)
r i 3030

e-[sir₂ku₆]

sandal fish

r i 3131

girku₆

a fish

r i 3232

gir nigaku₆

fattened gir fish

r i 3333

gir-gid₂ku₆

a long kind of gir fish

r i 3434

gir ab-baku₆

sea gir fish

r i 3535

ninda₂ku₆

a kind of fish

r i 3636

ab-suḫurku₆

carp

r i 3737

ninda₂-ab-suḫurku₆

a kind of carp

r i 3838

ugaku₆

raven fish

r i 3939

SAL-SALku₆

a kind of fish

r i 4040

niŋ₂-gu₇-gu₇ku₆

a type of fish

Column ii
r ii 1r ii 1

LULku₆

r ii 22

ka₅-aku₆

fox fish

r ii 33

dub-sarku₆

scribe fish

r ii 44

niŋ₂-kiku₆

a fish

r ii 55

gu₃-sur!(PAD)ku₆

a fish

r ii 66

[...]-NUNku₆

r ii 77

[...]-kar?ku₆

r ii 88

[...]-xku₆

r ii 99

[...]ku₆

(20 lines missing)
r ii 3030

mi-sa-azmušen

a bird

r ii 3131

muš-gu₇mušen

a bird

r ii 3232

u₅-bi₂mušen

a type of swan

r ii 3333

gu₂-bi₂mušen

eel bird

r ii 3434

tum₁₂mušen

wild dove

r ii 3535

tum₁₂-gur₄mušen

domesticated dove

r ii 3636

ir₇-saŋmušen

pigeon

r ii 3737

piš₁₀-balmušen

a bird

r ii 3838

darmušen

partidge

r ii 3939

dar-lugalmušen

royal partridge

r ii 4040

dar-[zi]-zi-i?mušen

zizi partridge

r ii 4141

dar me-luḫ-ḫa[mušen]

Column iii
r iiir iii  (30 lines missing)
(traces of 1 line)
r iii 3232

LAGAB?mušen

r iii 3333

nimmušen

fly

r iii 3434

bir₅mušen

locust

r iii 3535

simmušen

swallow

r iii 3636

gud-temušen

a bird

r iii 3737

gud-du₇mušen

a bird

r iii 3838

igi-gud-du₇mušen

a bird

r iii 3939

igi-ŋeštin-namušen

vine-eyed bird

r iii 4040

[niŋ₂-gur₁₁]-mu-du-ummušen

magpie

r iii 4141

[ba]-an-tum₂mušen

magpie

Column iv
r ivr iv  (30 lines missing)
r iv 3131

[...]mušen

r iv 3232

[...]mušen

r iv 3333

ugamušen

raven

r iv 3434

ti-gi₄-lumušen

a song bird

r iv 3535

arkabmušen

bat

r iv 3636

[...]mušen

Column v
r vr v  (traces of 2 lines)
r v 3'3'

gada [...]

(traces of 2 lines)
r v 4'4'

gada [...]

r v 5'5'

gada šu-[...]

r v 6'6'

gada [...]

r v 7'7'

gada [...]

r v 8'8'

gada [...]

(rest of column missing)
Column vi
(1 column blank)


CBS 04608 + CBS 06402 + CBS 07379 + UM 29-16-220 (+) CBS 07950 + UM 29-16-452 (MSL 10, 053 V02, 144 A) [OB Nippur Ura]

Obverse
Column i
o i 1o i 1

na₄ka-gi-na

haematite

o i 22

na₄esi

diorite

o i 33

na₄ŋeš-nu₁₁-gal

alabaster

o i 44

na₄kišib ŋeš-nu₁₁-gal

alabaster seal

o i 55

na₄lagab ŋeš-nu₁₁-gal

block of alabaster

o i 66

na₄a₂-šuba

a variety of šuba stone

o i 77

na₄kišib a₂-šuba

seal of ašuba stone

o i 88

na₄lagab a₂-šuba

block of ašuba stone

o i 99

na₄algameš!(SAL.ḪUB₂)

steatite

o i 1010

na₄kišib algameš!(SAL.ḪUB₂)

steatite seal

o i 1111

na₄lagab algameš!(SAL.ḪUB₂)

block of steatite

o i 1212

na₄du₈-ši-[a]

chlorite

o i 1313

na₄kišib du₈-ši-a

chlorite seal

o i 1414

na₄lagab du₈-ši-a

block of chlorite

o i 1515

na₄ellaŋ₂ du₈-ši-a

chlorite bead

o i 1616

na₄da-gaz du₈-ši-a

unworked piece of chlorite

o i 1717

na₄za-gin₃

lapis lazuli

o i 1818

[...] za-gin₃ [...]

(1 line missing)
o i 2020

[na₄za-gin₃] burudₓ(U)-burudₓ(U)-da

perforated lapis lazuli

o i 2121

[na₄za]-gin₃ gu₂ tum₁₂mušen

lapis lazuli colored like a dove's neck

o i 2222

[na₄za]-gin₃ lu-ub₂sar

o i 2323

[na₄]ad za-gin₃

lapis lazuli bead

o i 2424

[na₄]ad-tab za-gin₃

harness inlaid with lapis lazuli

o i 2525

na₄ŋeš-niŋ₂-tag-ga za-gin₃

lapis lazuli ornament

o i 2626

na₄[...]-x-x za-gin₃

o i 2727

na₄[...]-gin₃

o i 2828

na₄[...]-gin₃

o i 2929

na₄sum₄ [za]-gin₃

lapis lazuli beard

o i 3030

na₄alan za-gin₃

lapis lazuli figurine

o i 3131

na₄ḫu-wa-[wa] za-gin₃

lapis lazuli figurine of Huwawa

o i 3232

na₄bi₂-za-za za-gin₃

lapis lazuli frog

o i 3333

na₄kišib za-gin₃

lapis lazuli seal

o i 3434

[na₄]lagab za-gin₃

block of lapis lazuli

o i 3535

[...] za-gin₃

lapis lazuli ...

o i 3636

[... za]-gin₃

lapis lazuli ...

o i 3737

[... za]-gin₃

lapis lazuli ...

(5 lines missing)
Column ii
o ii 1o ii 1

na₄gug gid₂-da

long piece of carnelian

o ii 22

na₄gug lugud₂-da

short piece of carnelian

o ii 33

na₄kišib gug

carnelian seal

o ii 44

na₄lagab gug

block of carnelian

o ii 55

na₄ellaŋ₂ gug

carnelian bead

o ii 66

na₄nir₇

black and white banded agate

o ii 77

na₄nir₇ ziz

banded agate patterned like a moth

o ii 88

na₄nir₇ x [...]

... banded agate

o ii 99

na₄nir₇ pa-[mušen-na]

banded agate patterened like a bird feather

o ii 1010

na₄nir₇ [...]

... banded agate

o ii 1111

na₄nir₇ [...]

... banded agate

(traces of 18 lines)
o ii 3030

na₄SAL [...]

o ii 3131

na₄mu-[...]

o ii 3232

na₄a-x [...]

o ii 3333

na₄[...]

o ii 3434

na₄[...]

o ii 3535

na₄ babbar

white stone

o ii 3636

na₄ giggi

o ii 3737

na₄ izi

reddish stone

o ii 3838

na₄ ze₂

gall stones

o ii 3939

na₄ teš₂

ornamental stone

o ii 4040

na₄ arḫuš

stone of compassion

o ii 4141

na₄ḫuduš

a type of stone

o ii 4242

na₄ u₃-tu

stone of birth giving

o ii 4343

na₄ nu-u₃-tu

stone of sterility

o ii 4444

na₄ḫaš₄-bar

"belly" stone

o ii 4545

[na₄]saŋ-du

a type of stone

o ii 4646

[na₄saŋ]-kal

first quality type of stone

o ii 4747

[na₄]kinkin

millstone

Column iii
o iii 1o iii 1

na₄[...]

o iii 22

na₄[...]

o iii 33

na₄[...]

o iii 44

na₄[...]

(31 lines missing)
o iii 3636

na₄[...]

o iii 3737

na₄[...]

o iii 3838

na₄kišib [im-babbar₂]

gypsum seal

o iii 3939

na₄lagab im-[babbar₂]

block of gypsum

o iii 4040

na₄al-li₂-[ga]

a type of stone

o iii 3131

na₄kišib al-li₂-ga

seal of alliga stone

o iii 4242

na₄e-le-li

a brownish chalcedony

o iii 4343

na₄kišib e-le-li

eleli seal

o iii 4444

na₄lagab e-le-li

block of eleli stone

o iii 4545

na₄nunuz

bead

o iii 4646

na₄nunuz babbar

white bead

o iii 4747

na₄nunuz giggi

black bead

Column iv
o ivo iv  (42 lines missing)
o iv 4343

na₄[...]

o iv 4444

na₄[...]

o iv 4545

na₄[...]

o iv 4646

na₄x-[...]

o iv 4747

na₄x-[...]

Reverse
Column i
(beginning column missing)
r i 1'r 1'

gambi[mušen]

crane

r i 2'2'

muš-[gu₇mušen]

"snake-eater" bird

r i 3'3'

dar[mušen]

francolin

r i 4'4'

dar-lugal[mušen]

chicken

r i 5'5'

dar-zi-zi[mušen]

a bird

r i 6'6'

dar me-luḫ-[ḫamušen]

Meluhha francolin

r i 7'7'

gan-gam[mušen]

a type of water bird

r i 8'8'

buru₄[mušen]

crow

r i 9'9'

buru₄-ḫur[mušen]

bird of prey

(3 lines missing)
r i 13'13'

ŠIR?-[...]

r i 14'14'

SAG-[peš₂mušen]

a bird

r i 15'15'

ka-[sukud-ra₂mušen]

a type of gull

(traces of 1 line)
(rest of column missing)
Column ii
r ii 1'r ii 1'

[ud]-ŋešmušen

bird of prey (owl?)

r ii 2'2'

?-KID?mušen

r ii 3'3'

ki-ibmušen

a water bird

r ii 4'4'

ki-ib-šumušen

a bird

r ii 5'5'

ki-ib-dnin-ka₆?-maš-mašmušen

a bird

r ii 6'6'

igira₂mušen

heron

r ii 7'7'

[...]mušen

r ii 8'8'

[...]mušen

r ii 9'9'

[...]mušen

r ii 10'10'

[...]mušen

(3 lines missing)
r ii 13'13'

ŋi₆[mušen]

night bird

r ii 14'14'

LAGAB[mušen]

a bird

r ii 15'15'

ŋešmušen

a bird

r ii 16'16'

nu₂mušen

a night bird

r ii 17'17'

TARmušen

a bird

r ii 18'18'

ir-kunmušen

a bird

r ii 19'19'

nimmušen

fly

r ii 20'20'

bir₅mušen

locust

r ii 21'21'

simmušen

swallow

r ii 22'22'

ŋeš-bur₃mušen

wasp

Column iii
r iii 1r iii 1

ga-nu₁₁[mušen]

ostrich

r iii 22

nunuz ga-[nu₁₁mušen]

ostrich egg

r iii 33

amar ga-[nu₁₁mušen]

ostrich chick

r iii 44

a₁₂-ra₂-bu[mušen]

an edible bird

r iii 55

a₁₂-ra₂-min₃[mušen]

a type of bird

r iii 66

u₃-ku-ku[mušen]

sleeping bird

r iii 77

u₃-[ku-ku-ba-uš₂mušen]

it sleeps it is dead-bird

(missing)
r iii 15'15'

[...]mušen

r iii 16'16'

[...]-xmušen

r iii 17'17'

tum₁₂mušen

wild dove

r iii 18'18'

tum₁₂-gur₄mušen

domesticated dove

r iii 19'19'

dḫa-ia₃mušen

peacock

r iii 20'20'

ti-gi₄-lumušen

a bird

r iii 21'21'

[nunuz? ti]-gi₄-lumušen

tigilu [egg]

Column iv
r iv 1r iv 1

siki šudum-ma

wool for warping thread

r iv 22

siki peš₅-a

carded wool

r iv 33

siki al-ḫi-a

processed wool

r iv 44

siki nu-ḫi-a

unprocessed wool

r iv 55

siki šag₄-sig

wool for weft thread

r iv 66

siki šag₄-sig tab-ba

wool for a double weft thread

r iv 77

siki šag₄-[sig ...]

wool for a ... weft thread

(4 lines missing)
r iv 1212

siki [...]

r iv 1313

siki bar-[...]

r iv 1414

siki sam₂-ma

bought wool

r iv 1515

siki šakanka

wool for sale

r iv 1616

siki kur-[ra]

mountain wool

r iv 1717

siki gu-[...]

... wool

r iv 1818

siki nu-[...]

wool that is not ...

r iv 1919

siki [...]

... wool

r iv 2020

siki [...]

... wool

r iv 2121

siki [...]

... wool

(13 lines missing)
r iv 3535

tug₂niŋ₂-[lam₂ ...]

... ceremonial garment

r iv 3636

tug₂niŋ₂-lam₂ us₂ [...]

ceremonial garment of second quality

r iv 3737

tug₂niŋ₂-lam₂ us₂ 4-kam-ma x

ceremonila garment of fourth quality

r iv 3838

tug₂niŋ₂-lam₂ x [...]

... ceremonial garment

r iv 3939

tug₂niŋ₂-[lam₂ ...]

... ceremonial garment

Column v
r v 1r v 1

[...]-kešda

r v 22

[...]-kešda

r v 33

tug₂niŋ₂-dara₂

under garment

r v 44

tug₂niŋ₂-

sanitary towel

r v 55

tug₂niŋ₂-uš₂

sanitary towel

r v 66

tug₂ niŋ₂-ba

textile ration

r v 77

[tug₂]niŋ₂-barag₂

quilt

r v 88

[tug₂niŋ₂]-barag₂ tab-ba

double quilt

r v 99

tug₂-guz-[za]

type of textile product

r v 1010

tug₂-guz-za tab-ba

double tugguza

r v 1111

tug₂ guz-za dugud

r v 1212

tug₂mu-ra

a type of garment

r v 1313

tug₂-mu-dur₇-ra

mourning garment

r v 1414

tug₂ a tu₂₂

washed cloth

r v 1515

tug₂ a-ŋi₆

r v 1616

tug₂šutur

ceremonial garment

r v 1717

tug₂ bir₇-bir₇

shredded cloth

r v 1818

tug₂ kal-kal

precious cloth

r v 1919

tug₂aktum

type of garment

r v 2020

tug₂aktum sag₁₀

fine garment

(3 lines missing)
r v 2424

tug₂ [...]

r v 2525

tug₂gu₂-[e₃]

shawl

r v 2626

tug₂gu₂-e₃ [...]

... shawl

r v 2727

tug₂gu₂-e₃ a₂-[gu₄]-ḫu-um

a sash

r v 2828

tug₂ ḫe-me-da

purple cloth

r v 2929

tug₂ib₂-la₂

belt

r v 3030

tug₂ib₂-la₂ su₄-a

red belt

r v 3131

tug₂ib₂-la₂ gun₃-a

multi-colored belt

r v 3232

tug₂-du₈-a

felt

r v 3333

tug₂-du₈-a ib₂-ba

felt belt

r v 3434

tug₂niŋ₂-la₂ duḫ-a

loosened bandage

r v 3535

tug₂pala₂

royal garment

r v 3636

tug₂pala₃

queen's garment

Column vi
r vir vi  (3 lines missing)
r vi 44

tug₂ [...] x bar-dul₅

r vi 55

tug₂saŋšu [...] x

... turban

r vi 66

tug₂saŋšu TUG₂ x

... turban

r vi 77

tug₂saŋšu babbar

white turban

r vi 88

tug₂saŋšu giggi

black turban

r vi 99

tug₂saŋšu ta-ki-ru-um

takirum turban

r vi 1010

tug₂saŋšu a₂-gu₄-ḫu-um

aguhum turban

r vi 1111

[tug₂]bar-si

a sash

r vi 1212

[tug₂]bar-si šudum-ma

sash of woven material

r vi 1313

[tug₂]bar-si niŋ₂-lam₂

sash of niŋlam material

r vi 1414

[tug₂šag₄]-ga-du₃

belt or undergarment

r vi 1515

[tug₂šag₄]-ga-du₃ gada

linen undergarment

r vi 1616

[tug₂šag₄]-ga-du₃ šudum-ma

undergarment of woven material

r vi 1717

[...]-gu

r vi 1818

[...]-DU₃?-a

r vi 1919

[...]-tag?-ga

r vi 2020

[...]-x-a

r vi 2121

[tug₂][A].DU

drapes

r vi 2222

[tug₂][A].DU diŋir-ra

divine drapes

r vi 2323

[tug₂A.DU] lugal

royal drapes

r vi 2424

gada

linen

r vi 2525

[gada]-maḫ

garment made of fine linen

r vi 2626

gada diŋir-ra

divine linen garment

r vi 2727

gada lugal

royal linen garment

r vi 2828

gada an-dul₃

linen shade

r vi 2929

gada an-ta-dul

linen cloak

r vi 3030

gada A.DU

linen drapes

r vi 3131

gada daŋal-la

broad piece of linen

r vi 3232

gada šu-su-ub-ba

linen towel

r vi 3333

gada šu bur₂

combed flax

Bottom
b.e. 1b.e. 1

DIŠ dnisaba

Nisaba