Names

  • RA 017, 193

Numbers

View

Details

  • Neo-Assyrian
  • Nineveh
  • Reciprocal Ea

Bibliography

MSL 14, 524 B2

RA 017, 193 [Reciprocal Ea]

Obverse
11

[[nu₄> ]] 

[nu-u]

LUM

ša₂ dan-num₂ dan-nu

LUM is read /nu/ in dan-num₂(LUM), which is dannu (strong)

22

[[nu₁₃> ]] 

<(nu-u)>

UḪ

na-a-pu

caterpillar

33

[[nu₁₁> ]] 

<(nu-u)>

ŠIR

ša₂ ŋeš-nu₁₁ sa-mu-lu

ŠIR is read /nu/ in ŋeš-nu₁₁(ŠIR) = samullu (white sandal wood)

44

[[nu₅> ]] 

<(nu-u)>

NUMUN

ze-e-rum

seed


55

[[nun> ]] 

[nu-un]

NUN

ru-bu-u

prince

66

[[nun₃> ]] 

<(nu-un)>

BU

a-nun-tum

combat


77

[[numun₂> ]] 

[nu-mun]

ZI&ZI.LAGAB

el::pe₂-:tum1

alfalfa grass

88

[[numun> ]] 

<(nu-mun)>

[NUMUN]

ze-e-rum

seed

99

[[numun₃> ]] 

<(nu-mun)>

UḪ

kal-ma-tum

caterpillar = insect

1010

[[nam₂> ]] 

[na-am]

[NAM₂]

ṭe₃-e-mu

thought

1111

[[nam₄> ]] 

<(na-am)>

[IGIg]

[bu]-un-na-an-[nu-u₂]2

facial features

1Akkadian be-el-tum is error for el-pe₂-tum.

2The line is related to {+na-ab}IGIg = bunnannû in Nabnitu 1, 3.