Old Akkadian/unknown/Girsu (mod. Tello)
View text CT 50, 110 Administrative Old Akkadian Girsu (mod. Tello)
View text CT 50, 112 Administrative Old Akkadian Girsu (mod. Tello)
View text CT 50, 113 Administrative Old Akkadian Girsu (mod. Tello)
View text CT 50, 114 Administrative Old Akkadian Girsu (mod. Tello)
View text CT 50, 115 Administrative Old Akkadian Girsu (mod. Tello)
View text CT 50, 116 Administrative Old Akkadian Girsu (mod. Tello)
View text CT 50, 117 Administrative Old Akkadian Girsu (mod. Tello)
View text CT 50, 118 Administrative Old Akkadian Girsu (mod. Tello)
View text CT 50, 119 Administrative Old Akkadian Girsu (mod. Tello)
View text CT 50, 120 Administrative Old Akkadian Girsu (mod. Tello)
View text CT 50, 121 Administrative Old Akkadian Girsu (mod. Tello)
View text CT 50, 122 Administrative Old Akkadian Girsu (mod. Tello)
View text CT 50, 139 Administrative Old Akkadian Girsu (mod. Tello)
View text CT 50, 140 Administrative Old Akkadian Girsu (mod. Tello)
View text CT 50, 141 Administrative Old Akkadian Girsu (mod. Tello)
View text CT 50, 142 Administrative Old Akkadian Girsu (mod. Tello)
View text CT 50, 143 Administrative Old Akkadian Girsu (mod. Tello)
View text CT 50, 144 Administrative Old Akkadian Girsu (mod. Tello)
View text CT 50, 145 Administrative Old Akkadian Girsu (mod. Tello)
View text CT 50, 146 Administrative Old Akkadian Girsu (mod. Tello)
View text CT 50, 147 Administrative Old Akkadian Girsu (mod. Tello)
View text CT 50, 148 Administrative Old Akkadian Girsu (mod. Tello)
View text CT 50, 155 Administrative Old Akkadian Girsu (mod. Tello)
View text CT 50, 157 Administrative Old Akkadian Girsu (mod. Tello)
View text CT 50, 163 Administrative Old Akkadian Girsu (mod. Tello)