Old Akkadian/unknown/Girsu (mod. Tello)
View text ITT 5, 06828 Administrative Old Akkadian Girsu (mod. Tello)
Ur III/ditilla/Girsu (mod. Tello)
View text ITT 3, 06560 + 5, 06731 ditilla Ur III Girsu (mod. Tello)
Ur III/pisan-dub-ba/Girsu (mod. Tello)
View text ITT 2, 00810 pisan-dub-ba Ur III Girsu (mod. Tello)
View text ITT 2, 03272 pisan-dub-ba Ur III Girsu (mod. Tello)
View text ITT 2, 03354 pisan-dub-ba Ur III Girsu (mod. Tello)
View text ITT 2, 03401 pisan-dub-ba Ur III Girsu (mod. Tello)
View text ITT 3, 05629 pisan-dub-ba Ur III Girsu (mod. Tello)
View text ITT 3, 06032 pisan-dub-ba Ur III Girsu (mod. Tello)
View text ITT 3, 06046 pisan-dub-ba Ur III Girsu (mod. Tello)
View text ITT 3, 06588 pisan-dub-ba Ur III Girsu (mod. Tello)
View text ITT 5, 09530 pisan-dub-ba Ur III Girsu (mod. Tello)
Ur III/unknown/Girsu (mod. Tello)
View text HLC 143 (pl. 018) Administrative Ur III Girsu (mod. Tello)
View text ITT 2, 00744 Administrative Ur III Girsu (mod. Tello)
View text ITT 2, 00746 Administrative Ur III Girsu (mod. Tello)
View text ITT 2, 00752 Administrative Ur III Girsu (mod. Tello)
View text ITT 2, 00830 Administrative Ur III Girsu (mod. Tello)
View text ITT 2, 00832 Administrative Ur III Girsu (mod. Tello)
View text ITT 2, 00920 Administrative Ur III Girsu (mod. Tello)
View text ITT 2, 00925 Administrative Ur III Girsu (mod. Tello)
View text ITT 2, 00928 Administrative Ur III Girsu (mod. Tello)
View text ITT 2, 00929 Administrative Ur III Girsu (mod. Tello)
View text ITT 2, 00931 Administrative Ur III Girsu (mod. Tello)
View text ITT 2, 00932 Administrative Ur III Girsu (mod. Tello)
View text ITT 2, 00936 Administrative Ur III Girsu (mod. Tello)
View text ITT 2, 00948 Administrative Ur III Girsu (mod. Tello)