zumušeguʾe [DISEASE] (N)

14 instances

zumušeguʾe [DISEASE] N (14x) Old Babylonian, Middle Babylonian, Neo-Assyrian, Neo-Babylonian, unknown wr. u₂zu₂-muš-e-gu₇-e; zu₂-muš-i₃-gu₇-e; na₄zu₂-muš-e-gu₇-a; u₂zu₂-keš₂-i₃-gu₇-e; na₄zu₂-muš-še-ga-a; u₂zu₂-muš-e-gu₇-a; u₂zu₂-muš-gu₇-e; u₂zu₂-muš-i₃-gu₇-e; zu₂-muš-še-ga-a; na₄zu₂-muš-e-gu₇-e "a disease; a plant; a stone"

[1]𒌑𒅗𒈲𒂊𒅥𒂊u₂zu₂-muš-e-gu₇-e
[2]𒅗𒈲𒉌𒅥𒂊zu₂-muš-i₃-gu₇-e
[3]𒉌𒌓𒅗𒈲𒂊𒅥𒀀na₄zu₂-muš-e-gu₇-a
[4]𒌑𒅗𒆟𒉌𒅥𒂊u₂zu₂-keš₂-i₃-gu₇-e
[5]𒉌𒌓𒅗𒈲𒊺𒂵𒀀na₄zu₂-muš-še-ga-a
[6]𒌑𒅗𒈲𒂊𒅥𒀀u₂zu₂-muš-e-gu₇-a
[7]𒌑𒅗𒈲𒅥𒂊u₂zu₂-muš-gu₇-e
[8]𒌑𒅗𒈲𒉌𒅥𒂊u₂zu₂-muš-i₃-gu₇-e
[9]𒅗𒈲𒊺𒂵𒀀zu₂-muš-še-ga-a
[10]𒉌𒌓𒅗𒈲𒂊𒅥𒂊na₄zu₂-muš-e-gu₇-e
PCED IIIaED IIIbEblaOAkkLag IIUr IIIOBPost-OB(unknown)
[1]13
[2]2
[3]2
[4]11
[5]1
[6]1
[7]1
[8]1
[9]
[10]

9 distinct forms attested; click to view forms table.

Attested in the following periods:

Old Babylonian (5x/36%)

Middle Babylonian (3x/21%)

Neo-Assyrian (4x/29%)

Neo-Babylonian (1x/7%)

unknown (1x/7%)

Senses:

Akk. pašittu.

Lexical Associations

šammu[plant(s)]N pašittu[(a female demon)]N (// zumušeguʾe[disease])

u₂zu₂-keš₂-i₃-[gu₇-e] = [šamme pašitti] (Ura 17 Seg.4, 23).

u₂zu₂-muš-i₃-gu₇-e = MIN<(šam-me)> pa-šit-ti ḫal-bu-uk-[ka-tu₂] (LTBA 1, 86 o iii 11').

šammu[plant]N pāšittu[obliterator]N (// zumušeguʾe[disease])

u₂ka-muš-i₃-gu₇-e = MIN<(šam-me)> pa-šit-ti ḫal-bu-uk-ka-tum (CT 14, pl. 33, K 09182+ i' 10').

šammu[plant]N x (// zumušeguʾe[disease])

u₂ka-muš-i₃-gu₇-e = šam-me [...] [...] (CT 14, pl. 03-04, K 04205+ r i 9').


References for all phrases

zumušeguʾe[disease]

na₄zu₂-muš-[e-gu₇-a] (CT 06, pl. 11-14, BM 092611 a ii 47; OB Nippur Ura 4 155).

na₄zu₂-muš-še-ga-a (AlT 447 iii 27).

u₂zu₂-keš₂-i₃-[gu₇-e] = [...] (BM 046556 o iii' 23').

u₂zu₂-muš-e-gu₇-a (CUSAS 12, 3.4.1 b ii 19).

u₂zu₂-muš-e-gu₇-e (OB Nippur Ura 4 242; AlT 447 r iii 29).

[u₂]zu₂-muš-gu₇-e (CT 06, pl. 11-14, BM 092611 c i 5).

[zu₂-muš-i₃-gu₇-e] = pa-ši-it-tum (MB List of Diseases 56).

u₂zu₂-keš₂-i₃-[gu₇-e] = [šamme pašitti] (Ura 17 Seg.4, 23).

u₂zu₂-muš-i₃-gu₇-e = MIN<(šam-me)> pa-šit-ti ḫal-bu-uk-[ka-tu₂] (LTBA 1, 86 o iii 11').

u₂ka-muš-i₃-gu₇-e = MIN<(šam-me)> pa-šit-ti ḫal-bu-uk-ka-tum (CT 14, pl. 33, K 09182+ i' 10').

u₂ka-muš-i₃-gu₇-e = šam-me [...] [...] (CT 14, pl. 03-04, K 04205+ r i 9').


na[stone] zumušeguʾe[disease]

[na₄ zu₂-muš]-i₃-gu₇-e = MIN<(NA₄)> šup-šuq-ti [...] (CT 14, pl. 16, K 06003 i' 7).

Word ID: o0018777; Citation URL: http://oracc.org/epsd2/o0018777; version 2.7 (built 2022-12-21)