mu [NOISE] (N)

11 instances

mu [NOISE] N (11x) Old Babylonian, Neo-Assyrian wr. mu₇-mu₇; mu₇; mu₂-mu₂; mu "noise, sound; to make a sound"

[1]𒅲𒅲mu₇-mu₇
[2]𒅲mu₇
[3]𒊬𒊬mu₂-mu₂
[4]𒈬mu
PCED IIIaED IIIbEblaOAkkLag IIUr IIIOBPost-OB(unknown)
[1]52
[2]3
[3]1
[4]

6 distinct forms attested; click to view forms table.

Attested in the following periods:

Old Babylonian (8x/73%)

Neo-Assyrian (3x/27%)

Verbal prefixes:mu.i.b.

Senses:

Lexical Associations

hubūru[bustle]N (// mu[noise])

mu₇?-mu₇ = ḫu-[bu-ru] (RA 17, 168, K 10921 i' 6').

References for all phrases

mu[noise]

mu₇?-mu₇ = ḫu-[bu-ru] (RA 17, 168, K 10921 i' 6').

Word ID: o0034323; Citation URL: http://oracc.org/epsd2/o0034323; version 2.7 (built 2022-12-21)