niŋ [THING] (N)

2908 instances

niŋ [THING] N (2908x) Early Dynastic IIIa, Early Dynastic IIIb, Old Akkadian, Lagash II, Ur III, Old Babylonian, Middle Assyrian, Middle Babylonian, Neo-Assyrian, Neo-Babylonian, Persian, Hellenistic, Uncertain, unknown wr. niŋ₂; ŋešniŋ₂; urudniŋ₂; kušniŋ₂; na₄niŋ₂; giniŋ₂; ni₅; ni-qiniŋ₂; me; ni; niŋ₂-ŋa₂; niŋ₂ni-ig; dugniŋ₂ "thing, possession; something"

[1]𒃻niŋ₂
[2]𒄑𒃻ŋešniŋ₂
[3]𒍏𒃻urudniŋ₂
[4]𒋢𒃻kušniŋ₂
[5]𒉌𒌓𒃻na₄niŋ₂
[6]𒄀𒃻giniŋ₂
[7]𒉈ni₅
[8]𒉌𒆥𒃻ni-qiniŋ₂
[9]𒈨me
[10]𒉌ni
[11]𒃻𒂷niŋ₂-ŋa₂
[12]𒃻𒉌𒅅niŋ₂ni-ig
[13]𒂁𒃻dugniŋ₂
+--ga₂=ŋ.a (10x/0%).
PCED IIIaED IIIbEblaOAkkLag IIUr IIIOBPost-OB(unknown)
[1]4412812925729161013023
[2]46
[3]616
[4]32
[5]14
[6]3
[7]2
[8]2
[9]1
[10]1
[11]1
[12]1
[13]1

37 distinct forms attested; click to view forms table.

Attested in the following periods:

Early Dynastic IIIa (44x/2%)

Early Dynastic IIIb (128x/4%)

Old Akkadian (129x/4%)

Lagash II (26x/1%)

Ur III (730x/25%)

Old Babylonian (1676x/58%)

Middle Assyrian (1x/0%)

Middle Babylonian (35x/1%)

Neo-Assyrian (59x/2%)

Neo-Babylonian (32x/1%)

Persian (3x/0%)

Hellenistic (22x/1%)

Uncertain (4x/0%)

unknown (19x/1%)

Verbal prefixes:nu.

Senses:

Akk. bušu; mimma.

Lexical Associations

yāʾu[my]PP (// niŋ[thing])

niŋ₂-ŋa₂ = <(ia-u-um)> (MSL 04, 130 o iv 57).

zikru[utterance]N šumu[name]N (// niŋ[thing])

niŋ₂ = zi-ki-ir šu-mi-im (YBC 13524 b 72).

namṣartu[(a storage vessel)]N (// niŋ[thing] asura[water])

niŋ₂ a-sur-ra = 3<(nam!(MU.SUM-)ṣir-tum)> (BM 085983 r ii 24).

pullušu[perforated]AJ (// niŋ[thing] burud[perforate])

dugniŋ₂ burudₓ(U)-burudₓ(U) = pul-lu--<tum> (N 2273+ o 22').

ṣabtu[captured one]N (// niŋ[thing] dab[seize])

niŋ₂ [dab-ba] = ṣa-[ab]-tum (YBC 13524 b 101).

pišhu[unknown meaning]N (// niŋ[thing] dalla[bright])

niŋ₂ dalla!(IDIGNA) = pi--ḫu-um (YBC 13524 a 39).

pitqu[casting]N (// niŋ[thing] de[pour])

niŋ₂ de₂-a = pi₂-it-qum (SLT 003 o i 3).

lā[not]MOD ṭābu[good]AJ (// niŋ[thing] dug[good])

[niŋ₂ nu]-du₁₀-ga = la ṭa-bu-um (YBC 13524 b 66).

waṣû[go out]V (// niŋ[thing] e[leave])

niŋ₂ e₃ = u₂-ṣi-ma (YBC 13524 a 63).

kamāru[pile up]V (// niŋ[thing] gar[heap])

niŋ₂ [gar] = [ka-ma-ru-um] (YBC 13524 b 117).

niŋ₂ [gar-gar] = [ku]-um-[mu-ru-um] (YBC 13524 b 118).

sumkīnu[rot]N (// niŋ[thing] gilim[cross])

[urudniŋ₂] gilim-ma = MIN<(su-un-gi-in-[nu])> (BM 047673 o 7'; Ura 11 section 3, 117).

lā[not]MOD kīnu[permanent]AJ (// niŋ[thing] gin[firm])

niŋ₂ [nu-gi-na] = la ki-nu-um (YBC 13524 b 97).

sumkīnu[rot]N (// niŋ[thing] gul[destroy] tag[touch])

[urudniŋ₂] gul tag-ga = su-un-gi-in-[nu] (BM 047673 o 6'; Ura 11 section 3, 116).

maqtu[fallen one]N (// niŋ[thing] gurud[throw])

niŋ₂ [gurud]-da = ma-aq-tum (YBC 13524 b 102).

billatu[mixture]N (// niŋ[thing] hi[mix])

urudniŋ₂ ḫi-a = bil₂-la-a-tum (BM 085983 r i 32).

kaškaššu[all powerful]N (// niŋ[thing] hul[leash])

niŋ₂ ḫul₃-la₂ = ka--ka-a-šum (CUSAS 12, 7.1 A r ii 11').

nakru[strange one]N (// niŋ[thing] hulu[bad] di[speak])

niŋ₂ ḫul? di = na-ak-ru-u₂-um (YBC 13524 b 87).

masku[bad one]N (// niŋ[thing] huludim[rotten])

niŋ₂ ḫul-dim₂-ma = ma-as₂-kum (YBC 13524 b 86).

ēpišu[doer]N lemuttu[evil]N (// niŋ[thing] huludim[rotten])

niŋ₂ ḫul-dim₂-ma = e-pi- le-mu-ut-tim (YBC 13524 b 85).

baʾūlātu[people]N īnu[eye]N (// niŋ[thing] iginiŋin[devastation])

niŋ₂ igi-nigin₂ = ba-ḫu-la-ti i-ni-im (YBC 13524 b 92).

nakmû[roasting implement]N (// niŋ[thing] izi[fire] BU)

urudniŋ₂ izi BU = MIN<(na-ak-wu-u₂)> (BM 085983 r i 35).

kišahû[(an offering)]N (// niŋ[thing] kisaha[offering])

niŋ₂ ki-za-ḫa-a = ki-sa-[ḫu]-u₂-um (YBC 13524 b 73).

emmu[hot]AJ (// niŋ[thing] kum[hot])

niŋ₂ kum₂ = e-em-mu (YBC 13524 a 33).

erēbu[enter]V (// niŋ[thing] kur[enter])

niŋ₂ ku₄-ku₄ = i-ru-um-ma (YBC 13524 a 62).

babbilu[bearer]N (// niŋ[thing] lah[bring])

[niŋ₂] laḫ₅ = ba-bi-lum (YBC 13524 b 69).

labīru[old]AJ (// niŋ[thing] libir[old])

[niŋ₂ libir]-ra = la-bi-[ru-um] (YBC 13524 a 24).

šapku[heaped up]AJ (// niŋ[thing] lu[person] ur[root])

niŋ₂ [lu₂ ur₂] = [ša]-ap-kum (YBC 13524 b 111).

ikribu[prayer]N (// niŋ[thing] mu[grow])

niŋ₂ mu₂-mu₂ = ik-ri-bu-[um] (YBC 13524 a 61).

ša[of]DET šumu[name]N išû[have]V (// niŋ[thing] mu[name] tuku[acquire])

[niŋ₂] mu tuku = ša šu-ma-am i-šu-u₂ (YBC 13524 b 70).

damāqu[be(come) good]V (// niŋ[thing] sag[good])

[niŋ₂ sa₆-sa₆] = du-um-[mu-qum] (YBC 13524 b 119).

kaṣû[cold]AJ (// niŋ[thing] sed[cold])

[niŋ₂] sed₄-de₃ = ka-ṣu₂-u₂-um (YBC 13524 b 67).

itûtu[selection]N (// niŋ[thing] sig[put])

niŋ₂ sig₁₀-si₃-ke = u₂-ta-tu₂ (TCL 06, 35 r ii 41).

labīru[old]AJ (// niŋ[thing] sumun[old])

[niŋ₂] sumun = la-bi-ru-[um] (YBC 13524 a 23).

mišlu[half]N (// niŋ[thing] sur[half])

[niŋ₂ sur]-ra = mi--lum (YBC 13524 a 40).

kaṣû[cold]AJ (// niŋ[thing] ten[cool])

niŋ₂ te-en = ka-ṣu₂-u₂-um (YBC 13524 a 34).

gamru[complete]AJ (// niŋ[thing] til[complete])

[niŋ₂ til] = [ga]-am-ru-um (YBC 13524 b 115).

lupnu[poverty]N (// niŋ[thing] tuku[acquire])

niŋ₂ nu-tuku-tuku = lu-up-nu-um (YBC 13524 b 80).

ša[of]DET matīma[ever]AV (// niŋ[thing] udbita[former])

[niŋ₂ ud]-bi-ta = ša ma-ti-[i]-ma (YBC 13524 a 27).

hūʾatu[(a meal)?]N (// niŋ[thing] ugu[food])

niŋ₂ u₂-gu₇ = ḫu-[u₂]-a-tum (YBC 13524 a 35).

naharmuṭu[dissolve]V (// niŋ[thing] zal[pass])

niŋ₂ zal-la = šu-ḫa-ar-mu-ṭu₃ (YBC 13524 b 75).

nulliātu[maliciousness]N (// niŋ[thing] ŋar[place])

[niŋ₂ nu-ŋar-ra] = nu-ul-la-a-tum (YBC 13524 b 96).


bītu[house]N šihṭu[(a kind of fodder)]N (// e[house] niŋ[thing] murgu[fodder])

e₂ niŋ₂ mur-gud = KIMIN<(E₂)> ši-iḫ-ṭi (CUSAS 12, 2.1.3 r i 3).

šušrātu[(a type of) leek]N (// garaš[leek] niŋ[thing] gid[long])

[ga-raš niŋ₂?] gid₂-dasar = -šu-ra-a-ti (CT 14, pl. 29, K 08667 pl. 37, K 08727 & CT 19, pl. 50, K 08727 r 9').

ga-raš niŋ₂ gid₂-dasar = -šu-ra-a-tu₂ (Ura 17 Seg.7, 71).

ga-raš niŋ₂ gid₂-dasar = šu--ra-tu₂ mir-[gu] (LTBA 1, 86 r i 2).

immeru[sheep]N āšipu[exorcist]N (// udu[sheep] niŋ[thing] mu[incantation])

udu niŋ₂ni-qi mu₇-mu₇.MIN<(mu-mu)> = MIN<(immer)> a-ši-pi₂ (MSL 08/1, 005 E o ii' 11').

udu niŋ₂ni-qi mu₇-mu₇.MIN<(mu-mu)> = MIN<(UDU)> a-ši-pi₂ (Ura 13 Seg.1, 155).

ṣītu[exit]N hurru[hole]N (// urud[copper] niŋ[thing] luh[clean])

[urud niŋ₂] ḫu?-luḫ-ḫa = ṣi-it ḫur-ri (Emar 6/2, p. 541, Msk 74233g o 4).

References for all phrases

niŋ[thing]

niŋ₂ (MSL 14, 110 1.1 ii' 9'; ASJ 20, 215-216 r ii 9'; OB Nippur Ea 208; MSL 14, 018 Bb o v 44).

niŋ₂ = bu-šum (MSL 14, 127-131 10 r ii 11a).

niŋ₂ = ka-lu-ma (MSL 14, 127-131 10 r ii 11h).

niŋ₂ = mi-im-ma (MSL 14, 127-131 10 r ii 11g).

niŋ₂-zu = [...] (MSL 04, 130 o iv 61).

niŋ₂-ŋu₁₀ (CUSAS 12, 2.2.2 o 1).

ni₃ (MSL 14, 29 Lb a iv 31).

niŋ₂-ŋa₂ = <(ia-u-um)> (MSL 04, 130 o iv 57).

niŋ₂ = za-ka₄-ar šu-mu (MB Ura 01 Seg.1, 39).

niŋ₂ = zi-ki-ir šu-mi-im (YBC 13524 b 72).

niŋ₂ = <(ša)> (MSL 04, 130 o iv 12).

niŋ[thing] 1/3 sila[unit]

ŋešniŋ₂ [1/3 sila₃] (MSL SS 1 96 c ii 13).

niŋ[thing] 2/3 sila[unit]

ŋešniŋ₂ 2/3 [sila₃] (MSL SS 1 96 c ii 12).

niŋ[thing] asura[water]

niŋ₂ a-sur-ra = 3<(nam!(MU.SUM-)ṣir-tum)> (BM 085983 r ii 24).

niŋ[thing] bur[grass]

niŋ₂ u₂bur₂zabar (OB Nippur Ura 2 561).

ŋešniŋ₂ u₂bur₂ (CUSAS 12, 3.1.1 b iii 61).

niŋ[thing] burud[perforate]

kušniŋ₂ burudₓ(U)-burudₓ(U) (Emar 6/2, p. 571-574, Msk 74247 o ii 39).

na₄niŋ₂ burudₓ(U)-burudₓ(U) (CT 06, pl. 11-14, BM 092611 b ii 15).

dugniŋ₂ burudₓ(U)-burudₓ(U) = pul-lu--<tum> (N 2273+ o 22').

niŋ[thing] bur₃-bur₃

kušniŋ₂ bur₃-bur₃ (ASJ 09, 289-291 o ii 4').

niŋ[thing] dab[seize]

niŋ₂ dab (Nippur Nigga 129).

niŋ₂ dab-ba (Nippur Nigga 130).

niŋ₂ [dab-ba] = ṣa-[ab]-tum (YBC 13524 b 101).

niŋ[thing] dalla[bright]

niŋ₂ dalla (Nippur Nigga 46; HS 1648 r ii 1').

niŋ₂ dalla = [pi--ḫu-um] (MSL 13, pp. 93, 113 K o i 8).

niŋ₂ dalla!(IDIGNA) = pi--ḫu-um (YBC 13524 a 39).

niŋ[thing] de[pour]

[niŋ₂ de₂-a] (OB Nippur Kagal 463, 464).

niŋ₂ de₂-a = pi₂-it-qum (SLT 003 o i 3).

niŋ[thing] dubul[paralyze?]

niŋ₂ du-bu-ul = [ḫa]-bu-um (MSL 13, pp. 93, 113 K o i 10).

niŋ[thing] dug[good]

niŋ₂ dug₃-ga (HS 1608 + HS 2629 r iv 10; Nippur Nigga 80).

niŋ₂ nu-dug₃-ga (HS 1608 + HS 2629 r iv 11; Nippur Nigga 81).

[niŋ₂ nu]-du₁₀-ga = la ṭa-bu-um (YBC 13524 b 66).

niŋ[thing] e[leave]

niŋ₂ e₃ (HS 1608 + HS 2629 r iv 7; Nippur Nigga 77).

niŋ₂ e₃ = u₂-ṣi-ma (YBC 13524 a 63).

niŋ[thing] gar[heap]

niŋ₂ [gar] = [ka-ma-ru-um] (YBC 13524 b 117).

niŋ₂ [gar-gar] = [ku]-um-[mu-ru-um] (YBC 13524 b 118).

niŋ[thing] gibil[new]

niŋ₂ gibil (HS 1608 + HS 2629 r ii 2; Nippur Nigga 26).

niŋ₂ gibil = -šum (YBC 13524 a 22).

niŋ[thing] gilim[cross]

[urudniŋ₂] gilim-ma = MIN<(su-un-gi-in-[nu])> (BM 047673 o 7'; Ura 11 section 3, 117).

niŋ[thing] gin[firm]

niŋ₂ nu-gin₆-na (Nippur Nigga 118).

niŋ₂ [nu-gi-na] = la ki-nu-um (YBC 13524 b 97).

niŋ[thing] gul[destroy]

niŋ₂ gul-la (Nippur Nigga 28).

niŋ₂ gul-lu-da = i-kil-tu₂ (TCL 06, 35 r ii 40).

niŋ[thing] gul[destroy] tag[touch]

urudniŋ₂ gul tag-[ga] = [...] (BM 033426 r i' 17').

[urudniŋ₂] gul tag-ga = su-un-gi-in-[nu] (BM 047673 o 6'; Ura 11 section 3, 116).

niŋ[thing] gurud[throw]

niŋ₂ [gurud]-da = ma-aq-tum (YBC 13524 b 102).

niŋ[thing] hi[mix]

giniŋ₂ ḫi-[a] (OB Nippur Ura 2 194).

urudniŋ₂ ḫi-a = bil₂-la-a-tum (BM 085983 r i 32).

niŋ[thing] hibiz[heir]

[niŋ₂] ḫibis-ḫibis (ASJ 20, 215-216 r ii 6').

niŋ[thing] hul[leash]

niŋ₂ ḫul₃-la₂ = ka--ka-a-šum (CUSAS 12, 7.1 A r ii 11').

niŋ[thing] hulu[bad]

kušniŋ₂ ḫul-a = 5<(zimuḫaru)> (BM 085983 o iii 3).

niŋ[thing] hulu[bad] di[speak]

niŋ₂ ḫul? di = na-ak-ru-u₂-um (YBC 13524 b 87).

niŋ[thing] huludim[rotten]

niŋ₂ ḫul-dim₂-ma (Nippur Nigga 103, 104).

niŋ₂ ḫul-dim₂-ma = ma-as₂-kum (YBC 13524 b 86).

niŋ₂ ḫul-dim₂-ma = e-pi- le-mu-ut-tim (YBC 13524 b 85).

niŋ[thing] igi[eye] niŋin[encircle]

[niŋ₂] igi niŋin = ba--u₂-la-a-tu₂ (TCL 06, 35 o i 48).

niŋ[thing] iginiŋin[devastation]

niŋ₂ igi-niŋin₂-na (Nippur Nigga 112; MSL 13, pp. 93, 113 K o ii 8').

niŋ₂ igi-nigin₂ = ba-ḫu-la-ti i-ni-im (YBC 13524 b 92).

niŋ[thing] izi[fire] BU

urudniŋ₂ izi BU = MIN<(na-ak-wu-u₂)> (BM 085983 r i 35).

niŋ[thing] izi[fire] sig[put]

niŋ₂ izi sig₉-ge₄ (Nippur Nigga 106).

urudniŋ₂ izi sig₉-ge (OB Nippur Ura 2 524).

urudniŋ₂ izi sig₃-ge = na-ak-wu-u₂ (BM 085983 r i 34).

niŋ[thing] izi[fire] tag[touch]

urudniŋ₂ [izi tag-ga] = [...] (BaM 10, 129 W 23830d r i' frg.b 3', r i' frg.b 4'; SpTU 1, 123 r 7', r 8').

[urud]niŋ₂ izi tag-ga = um-mu-rum (BM 047673 o 13'; Ura 11 section 3, 123).

urudniŋ₂ izi tag-ga = šim-tum? (BM 047673 o 14'; Ura 11 section 3, 124).

niŋ[thing] kagina[stone]

na₄niŋ₂ ka-gi-[na] (AUCT 5, 258 o ii 13).

niŋ[thing] kisaha[offering]

niŋ₂ ki-sa-ḫa (Nippur Nigga 90).

niŋ₂ ki-za-ḫa-a = ki-sa-[ḫu]-u₂-um (YBC 13524 b 73).

niŋ[thing] kum[hot]

niŋ₂ kum₂ (HS 1608 + HS 2629 r ii 13; Nippur Nigga 37).

niŋ₂ kum₂ = e-em-mu-um (MSL 13, pp. 93, 113 K o i 2).

niŋ₂ kum₂ = e-em-mu (YBC 13524 a 33).

niŋ[thing] kur[enter]

[niŋ₂] ku₄-ku₄ (HS 1608 + HS 2629 r iv 6; Nippur Nigga 76).

niŋ₂ ku₄-ku₄ = i-ru-um-ma (YBC 13524 a 62).

niŋ[thing] la[hang] šuqultu[weight]

niŋ₂ la₂ [šu-qu₃]-ul-tum (Nippur Nigga 23).

niŋ[thing] lah[bring]

[niŋ₂] laḫ₅ = ba-bi-lum (YBC 13524 b 69).

niŋ[thing] libir[old]

niŋ₂ libir-ra (Nippur Nigga 40).

[niŋ₂ libir]-ra = la-bi-[ru-um] (YBC 13524 a 24).

niŋ[thing] lu[person] ur[root]

niŋ₂ lu₂ ur₁₄ (Nippur Nigga 142).

niŋ₂ [lu₂ ur₂] = [ša]-ap-kum (YBC 13524 b 111).

niŋ[thing] lu[person] ur[root] su[sprinkle]

niŋ₂ lu₂ ur₁₄ su₃-ud (Nippur Nigga 143).

[niŋ₂ lu₂ ur₂ su₃-ud] = ši-pi-ik-tum (YBC 13524 b 112).

niŋ[thing] mu[grow]

niŋ₂ mu₂-mu₂ = ik-ri-bu-[um] (YBC 13524 a 61).

niŋ[thing] mu[name] tuku[acquire]

niŋ₂ mu tuku (HS 1608 + HS 2629 r iv 15; Nippur Nigga 87).

[niŋ₂] mu tuku = ša šu-ma-am i-šu-u₂ (YBC 13524 b 70).

niŋ[thing] mu[name] še[call]

niŋ₂ mu sa₄ = ša šu-ma-am na-bu-u₂ (YBC 13524 b 71).

niŋ[thing] pad[find]

niŋ₂ in-pad₃ = za-kar? [šu-mu] (MSL SS 1, p. 059 catalog 1924-1544 o ii 4).

niŋ[thing] sag[good]

[niŋ₂ sa₆-sa₆] = du-um-[mu-qum] (YBC 13524 b 119).

niŋ[thing] sal[thin]

na₄?niŋ₂ sal-la (CUNES 52-10-171 o 3).

niŋ[thing] sed[cold]

niŋ₂ sed₄ (Nippur Nigga 86).

niŋ₂ sedₓ(MUŠ₃g.DI) (HS 1608 + HS 2629 r iv 12).

[niŋ₂] sed₄-de₃ = ka-ṣu₂-u₂-um (YBC 13524 b 67).

niŋ[thing] sig[put]

niŋ₂ sig₁₀-si₃-ke = u₂-ta-tu₂ (TCL 06, 35 r ii 41).

niŋ[thing] sukud[height]

niŋ₂ sukud-da = i-šu-tu₂ (TCL 06, 35 r ii 39).

niŋ[thing] sumun[old]

niŋ₂ sumun (HS 1608 + HS 2629 r ii 3; Nippur Nigga 27).

[niŋ₂] sumun = la-bi-ru-[um] (YBC 13524 a 23).

niŋ[thing] sur[ditch]

niŋ₂ sur₃!(ḪI×BAD-)ra (HS 1608 + HS 2629 r iii 3).

niŋ[thing] sur[half]

niŋ₂ sur-ra (Nippur Nigga 47; HS 1648 r ii 2').

niŋ₂ sur-[ra] = [...] (MSL 13, pp. 93, 113 K o i 9).

[niŋ₂ sur]-ra = mi--lum (YBC 13524 a 40).

niŋ[thing] ten[cool]

niŋ₂ te-en (HS 1608 + HS 2629 r ii 14; Nippur Nigga 38).

niŋ₂ te-en = ka-ṣu₂-u₂-um (MSL 13, pp. 93, 113 K o i 3).

niŋ₂ te-en = ka-ṣu₂-u₂-um (YBC 13524 a 34).

niŋ[thing] til[complete]

niŋ₂ til (Nippur Nigga 147).

[niŋ₂ til] = [ga]-am-ru-um (YBC 13524 b 115).

niŋ[thing] tuku[acquire]

niŋ₂ nu-tug₂ (IM 070209 o iii 10).

[niŋ₂] nu-tuku (HS 1608 + HS 2629 r iv 21; Nippur Nigga 97; ASJ 20, 215-216 r ii 17').

niŋ₂ tug₂ (IM 070209 o iii 9).

niŋ₂ nu-tuku-tuku = lu-up-nu-um (YBC 13524 b 80).

niŋ[thing] tum-ma-al-la

niŋ₂ tum-ma-al-la (Nippur Nigga 114).

niŋ[thing] ud[sun] ri[distant]

niŋ₂ [ud ri]-a (HS 1608 + HS 2629 r ii 7; Nippur Nigga 29).

[niŋ₂ ud ri]-a = ša u₄-mi ru-[qu-tim] (YBC 13524 a 26).

niŋ[thing] udbita[former]

niŋ₂ ud-bi-ta (HS 1608 + HS 2629 r ii 6; Nippur Nigga 30).

[niŋ₂ ud]-bi-ta = ša ma-ti-[i]-ma (YBC 13524 a 27).

niŋ[thing] ugu[food]

niŋ₂ u₂-gu₇ (Nippur Nigga 41).

niŋ₂ u₂-gu₇ = ḫu-u₂-u₈-a-tum (MSL 13, pp. 93, 113 K o i 4).

niŋ₂ u₂-gu₇ = ḫu-[u₂]-a-tum (YBC 13524 a 35).

niŋ[thing] uldua[time]

[niŋ₂] ul-du₃-a = ša ṣi-a-tim (YBC 13524 a 28).

niŋ[thing] uš[blood]

niŋ₂ uš₂ = lu-ba-ru-um (YBC 13524 a 16).

niŋ[thing] x tag[touch]

[urud]niŋ₂ x? tag-ga = [...] (LTBA 1, 33 r ii 46).

niŋ[thing] x-la

[niŋ₂] x-la? (HS 1608 + HS 2629 r iv 4).

niŋ[thing] x-ra

[niŋ₂] x-ra (HS 1608 + HS 2629 r iv 5).

niŋ[thing] zaham[shine?]

urud[niŋ₂] za-ḫa-am-ma (BM 085983 r i 1).

niŋ[thing] zal[pass]

niŋ₂ zal-la (HS 1608 + HS 2629 r iii 20, r iii 21; Nippur Nigga 92, 93).

niŋ₂ zal-la = šu-ḫa-ar-mu-ṭu₃ (YBC 13524 b 75).

niŋ[thing] zalag[shine] 2

niŋ₂ zalag-ga 2 = MIN<(ne-per-du-u₂)> (MSL 16, 189 r i 17').

niŋ[thing] |KA×LI|

niŋ₂ KA×LI? = ma-ma-la-lum (YBC 13524 b 81).

niŋ[thing] ŋal[be]

[kušniŋ₂] ŋal₂-la₂ (MSL 07, 209 V01 r v 4).

niŋ[thing] ŋar[place]

niŋ₂ nu-ŋar-ra (Nippur Nigga 117).

[niŋ₂ nu-ŋar-ra] = nu-ul-la-a-tum (YBC 13524 b 96).

niŋ[thing] ŋeli[throat]

niŋ₂ ŋeli₃(KA×LI) (Nippur Nigga 99).

niŋ[thing] šakanka[market]

niŋ₂ šakanka (HS 1608 + HS 2629 r iv 9).

niŋ₂ šakanka(KI.LAM) (Nippur Nigga 79).

niŋ₂ [šakanka] = ša ma-ḫi-ri-im (YBC 13524 a 65).

niŋ[thing] šeŋ[cook]

[niŋ₂] nu-šeŋ₆-ŋa₂ (ASJ 20, 215-216 r ii 8').

[niŋ₂] šeŋ₆-ŋa₂ (ASJ 20, 215-216 r ii 7').

niŋ[thing] šukara[tool]

ŋešniŋ₂ šu-kar₂ (CUSAS 12, 3.1.1 d i 47').


e[house] niŋ[thing] murgu[fodder]

e₂ niŋ₂ mur-gud = KIMIN<(E₂)> ši-iḫ-ṭi (CUSAS 12, 2.1.3 r i 3).

garaš[leek] niŋ[thing] gid[long]

[ga-raš niŋ₂?] gid₂-dasar = -šu-ra-a-ti (CT 14, pl. 29, K 08667 pl. 37, K 08727 & CT 19, pl. 50, K 08727 r 9').

ga-raš niŋ₂ gid₂-dasar = -šu-ra-a-tu₂ (Ura 17 Seg.7, 71).

ga-raš niŋ₂ gid₂-dasar = šu--ra-tu₂ mir-[gu] (LTBA 1, 86 r i 2).

gi[reed] niŋ[thing] gal[big]

gi niŋ₂ gal-gal (OB Nippur Ura 2 160; CUSAS 12, 3.2.01 o i 12).

gi niŋ₂ gal-gal = GI kab-ba-rum (HS 1928 + HS 1929 o ii 7).

guza[chair] niŋ[thing] unkin[assembly]

ŋešgu-za niŋ₂ unkin-na = ku-us-sa pu-uḫ-[ri] (Emar 6/1, p. 128, Msk 731048 o i 14').

kuš[skin] niŋ[thing] gu[eat]

[kuš] niŋ₂ gu₇-a = MIN [...] (Emar 6/1, p. 257, Msk 74103b o ii 2').

kuš nu-niŋ₂ gu₇-a = MIN [...] (Emar 6/1, p. 257, Msk 74103b o ii 3').

kuš[skin] niŋ[thing] sis[spare]

kuš niŋ₂ nu-si-is = ša la pi-du (BM 085983 o iii 43).

lu[person] niŋ[thing] huludim[rotten]

lu₂ niŋ₂ ḫul-[dim₂-ma] = [...] (NBC 09830 o ii 1).

magaz[bench] niŋ[thing] burud[perforate]

[nam]-gaz [niŋ₂] bur₃-bur₃-re = ta--[šu ...] (Emar 6/2, p. 508-515 and Emar 6/2, p. 730, Msk 74209a r iv 21).

na[stone] niŋ[thing] na[stone]

na₄ niŋ₂ na₄ = a-ba-an ki-bat-[ti] (Emar 6/2, p. 501, Msk 74203e l.e. i' 1).

na[stone] niŋ[thing] tur[small]

na₄ niŋ₂ tur-tur = a-ba-an ṣa-aḫ-ḫe-ru (Emar 6/2, p. 501, Msk 74203e l.e. i' 2).

udu[sheep] niŋ[thing] mu[incantation]

udu niŋ₂ni-qi mu₇-mu₇.MIN<(mu-mu)> = MIN<(immer)> a-ši-pi₂ (MSL 08/1, 005 E o ii' 11').

udu niŋ₂ni-qi mu₇-mu₇.MIN<(mu-mu)> = MIN<(UDU)> a-ši-pi₂ (Ura 13 Seg.1, 155).

urud[copper] niŋ[thing] luh[clean]

urud niŋ₂ ḫu-luḫ-ḫa (ASJ 09, 289-291 o iv 27'; Emar 6/2, p. 571-574, Msk 74247 o v 11).

[urud niŋ₂] ḫu?-luḫ-ḫa = ṣi-it ḫur-ri (Emar 6/2, p. 541, Msk 74233g o 4).

zabar[bronze] niŋ[thing] gal[big]

[zabar] niŋ₂ gu-la = [...] (MSL SS 1, 024 r 1').

zabar niŋ₂ gu-la = ḫu-ut-pa-lu-u₂ (Ura 12 Seg.1, 133; SpTU 3, 111 o iii 28).

Word ID: o0035543; Citation URL: http://oracc.org/epsd2/o0035543; version 2.7 (built 2022-12-21)