niŋnam [ANYTHING] (N)

255 instances

niŋnam [ANYTHING] N (255x) Old Akkadian, Ur III, Old Babylonian, Middle Assyrian, Middle Babylonian, Neo-Assyrian, Neo-Babylonian, Hellenistic, Uncertain, unknown wr. niŋ₂-nam; niŋ₂-na-me; niŋ-nam; niŋ₂-na; niŋ₂-na-me-en; me-e-ga-na; ni-ig-na-ma; ni-ig-nam; niŋ₂-ga-na; niŋ-na-me-en "anything"

[1]𒃻𒉆niŋ₂-nam
[2]𒃻𒈾𒈨niŋ₂-na-me
[3]𒊩𒌨𒉆niŋ-nam
[4]𒃻𒈾niŋ₂-na
[5]𒃻𒈾𒈨𒂗niŋ₂-na-me-en
[6]𒈨𒂊𒂵𒈾me-e-ga-na
[7]𒉌𒅅𒈾𒈠ni-ig-na-ma
[8]𒉌𒅅𒉆ni-ig-nam
[9]𒃻𒂵𒈾niŋ₂-ga-na
[10]𒊩𒌨𒈾𒈨𒂗niŋ-na-me-en
+--ma=m.a (55x/22%); --me=m.0 (2x/1%).
PCED IIIaED IIIbEblaOAkkLag IIUr IIIOBPost-OB(unknown)
[1]1180245
[2]271511
[3]2
[4]11
[5]2
[6]1
[7]1
[8]1
[9]1
[10]

33 distinct forms attested; click to view forms table.

Attested in the following periods:

Old Akkadian (2x/1%)

Ur III (8x/3%)

Old Babylonian (202x/79%)

Middle Assyrian (1x/0%)

Middle Babylonian (6x/2%)

Neo-Assyrian (24x/9%)

Neo-Babylonian (3x/1%)

Hellenistic (4x/2%)

Uncertain (3x/1%)

unknown (2x/1%)

Senses:

Akk. mimma; mimma šumšu.

Lexical Associations

mimma[anything]XP šumu[name]N (// niŋnam[anything])

[niŋ₂-na]-me = mi-im-ma šum-šu (YBC 13524 a 47).

[niŋ₂-nam]-ma = mi-im-ma šum-šu (YBC 13524 a 46).

mimma[anything]XP x (// niŋnam[anything] MI-da)

[niŋ₂-na]-me MI-da = mim-ma [...] (PBS 12, 13 r i 10').

mimma[anything]XP elû[go up]V (// niŋnam[anything] ba-TU-de₃)

niŋ₂-na-me-a ba-TU-de₃ = mi-im-ma i!-li-a!-šum (BM 013128 o ii 15').

mimma[anything]XP elû[go up]V (// niŋnam[anything] ed[ascend])

niŋ₂-na-me-a ba-ed₃!(TU-)de₃ = mi-im-ma i-li-a-šum (MB List of Diseases 111).

mimma[anything]XP x (// niŋnam[anything] mi-da)

[niŋ₂-na]-me mi-da = mim-ma [...] (MB List of Diseases 111a).

mala[as much as]PRP x bašû[exist]V (// niŋnam[anything] niŋŋala[possessions])

niŋ₂-nam-ma! niŋ₂-ŋal₂-la = ma!-[la ...] ba-[šu-u₂] (Iraq 06, 25 o 13').


References for all phrases

niŋnam[anything]

niŋ₂-nam (HS 1608 + HS 2629 r iii 8; Nippur Nigga 54; IM 070209 o iii 21).

[niŋ₂]-nam-ma = mi-im-ma (MSL 13, pp. 93, 113 K o i 15).

niŋ₂-nam-me (HS 1608 + HS 2629 r iii 9; Nippur Nigga 55).

[niŋ₂-na]-me = mi-im-ma šum-šu (YBC 13524 a 47).

[niŋ₂-nam]-ma = mi-im-ma šum-šu (YBC 13524 a 46).

niŋnam[anything] MI-da

[niŋ₂-na]-me MI-da = mim-ma [...] (PBS 12, 13 r i 10').

niŋnam[anything] ba-TU-de₃

niŋ₂-na-me-a ba-TU-de₃ = mi-im-ma i!-li-a!-šum (BM 013128 o ii 15').

niŋnam[anything] ed[ascend]

niŋ₂-na-me-a ba-ed₃!(TU-)de₃ = mi-im-ma i-li-a-šum (MB List of Diseases 111).

niŋnam[anything] mi-da

[niŋ₂-na]-me mi-da = mim-ma [...] (MB List of Diseases 111a).

niŋnam[anything] niŋŋala[possessions]

niŋ₂-nam niŋ₂-ŋal₂-la = [...] (MKT 1, 029, K 08687 r i' 12).

niŋ₂-nam-ma! niŋ₂-ŋal₂-la = ma!-[la ...] ba-[šu-u₂] (Iraq 06, 25 o 13').

[niŋ₂-nam niŋ₂-ŋal₂-la] = [mim-ma] ma-la ba-šu-u₂ (KAL 08, 005 r ii 6').

[niŋ₂-nam niŋ₂-ŋal₂]-la = mim-ma ma-la ba-šu₂-[u] (CT 18, pl. 33-35, K 04370+ r i 43').

niŋ₂-nam niŋ₂-ŋal₂-la = mim-ma [...] (CT 18, pl. 32, 34-35, K 02008 r i 5').

niŋnam[anything] niŋŋala[possessions] x-x

[niŋ₂]-nam niŋ₂-ŋal₂-la x-x = iz-zu-[zu] (MSL SS 1, p. 059 catalogue 1924-1502 o 1').

niŋnam[anything] taka[abandon]

niŋ₂-nam nu-tak₄-tak₄ = kam₂-su (CT 19, pl. 17-19, K 04386+ r i 34).

niŋ₂-nam nu-tak₄ = bir-ṣu (CT 19, pl. 17-19, K 04386+ r i 33).


luname[someone] niŋnam[anything]

lu₂-na-me niŋ₂-na = [...] (MB Ura 02 Seg.3, 48'').

[lu₂-na-me] niŋ₂-na-me (CBS 01862 r ii 15').

nim[fly] niŋnam[anything] ŋal[be]

nim niŋ₂-na-me nu-ŋal₂ = MIN<(baq-qu)> (LTBA 1, 40 r ii 9; LTBA 1, 44 r ii 5'; Ura 14 312).

niŋziŋal[living creature] niŋnam[anything] mu[name] še[call] kalam[land] ŋal[be]

niŋ₂-zi-ŋal₂ niŋ-nam mu še₂₁ kalam-ma ŋal₂-la-a (CBS 08801 o 11).

ŋešnimbar[palm] niŋnam[anything] ak[do]

ŋešŋešnimbar niŋ₂-nam mu-un-ak (CUSAS 12, 3.1.1 c iii 53).

Word ID: o0035954; Citation URL: http://oracc.org/epsd2/o0035954; version 2.7 (built 2022-12-21)