YOS 20, 039 [Sale of shares of rights to cuts of meat associated with builder's prebend.]

Obverse
o 1o 1

md60-ŠEŠ-MUnu DUMU ša₂ mri-ḫat-d60 DUMU ša₂ md60-ŠEŠ-MUnu lu₂ŠIDIM ina ḫu-ud lib₃-bi-šu₂

(o 1) Anu-ah-ittannu, son of Rihat-Anu, son of Anu-ah-ittannu, a builder, voluntarily sold in perpetuity for 2 1/2 shekels of high quality silver as the complete price,to Nidintu-šarri, son of Anu-ahhe-iddin, son of Balaṭu, a builder, his rations and 1/9th of his share in the šammanda (cuts?) of the bull of the Irigal, Reš, and Akitu temples of Anu and the Akitu temple of Ištar, his shares in the leather bucket, that are monthly throughout the entire year, and everything that pertains to that builder's prebend, as much as his share which is with the owners of all those shares.

o 22

ŠUK-ḪI.A-su u₃ 9-ʾ-u₂ ḪA.LA-šu₂ ša₂ ina uzuša₂-am-ma-an-da-MEŠ

o 33

ša₂ GU₄ ša₂ e₂IRI₁₂.GAL e₂re- E₂ a-ki-tu₄ ša₂ d60 u E₂ a-ki-tu₄

o 44

ša₂ dINANA ḪA.LA-šu₂ ša₂ ina KUŠ-MEŠ gišda-lu-MEŠ ša₂ ITIus-su ša₂

o 55

MU-us-su gab-bi u mim-ma gab-bi ša₂ a-na lu₂ŠIDIMu₂-tu₂ MU-MEŠ

o 66

ik-kaš-ši-du ma-la ḪA.LA-šu₂ ša₂ KI EN-MEŠ ḪA.LA-MEŠ-šu₂ gab-bi

o 77

a-na 2 GIN₂ 1/2 GIN₂ KU₃.BABBAR bab-ba-nu-u₂ a-na ŠAM₂ TIL-MEŠ a-na

o 88

mni-din-tu₄-LUGAL DUMU ša₂ md60-ŠEŠ-MEŠ-MU DUMU ša₂ mba-la-ṭu lu₂ŠIDIM

o 99

a-na u₄-mu ṣa-a-tu₂ it-ta-din KU₃.BABBAR a₄ 2 GIN₂ 1/2 GIN₂ ŠAM₂

(o 9) Anu-ah-ittannu received that two and a half shekels of silver, the complete price of the rations and the 1/9-share in that builder's prebend, from Nidintu-šarri, son of Anu-ahhe-iddin; he is paid.

o 1010

ŠUK-ḪI.A u₃ 9-ʾ-u₂ ina GIŠ.ŠUB.BA lu₂ŠIDIMu₂-tu₂ MU-MEŠ TIL-MEŠ

o 1111

md60-ŠEŠ-MUnu ina ŠU-MIN mni-din-tu₄-LUGAL DUMU [ša₂ m]d60-ŠEŠ-MEŠ-MU

o 1212

ma-ḫir e-ṭir₃ u₄-mu pa-qa-ri ana muḫ-ḫi ŠUK-ḪI.A

(o 12) Should a claim arise concerning the rations and the monthly 1/9th share in the šammanda (cut?) of the bull,(and) the leather bucket, and everything that pertains to that builder's work, Arad-Anu, son of Nidintu-Anu, son of Arad-Anu, will clear it of claims and he will pay the 12-fold penalty to Nidintu-šarri, in perpetuity.

o 1313

[u₃] 9-ʾ-u₂ ina uzuša₂-am-ma-an-da-MEŠ ša₂ GU₄ KUŠ-MEŠ gišda-lu-MEŠ

o 1414

[ša₂ ITI]us-su u mim-ma ša₂ a-na lu₂ŠIDIMu₂-tu₂ MU-MEŠ ik-kaš-ši-du

o 1515

[it-tab-šu]-u₂? [mARAD]-d60 DUMU ša₂ mni-din-tu₄-d60 DUMU ša₂ mARAD-d60

Reverse
r 1r 1

a-di 12-TA-AM₃ u₂-mar-raq-ma a-na mni-din-tu₄-LUGAL a-na u₄-mu

r 22

ṣa-a-tu₂ ina-an-din pu-ut a-ḫa-a-miš a-na mu-ru-qu ša₂ GIŠ.ŠUB.BA MU-MEŠ

(r 2) Anu-ah-ittannu, the seller of that builder's prebend, son of Rihat-Anu, and Arad-Anu, son of Nidintu-Anu, bear shared responsibility for the clearing of that prebend for Nidintu-šarri in perpetuity.

r 33

md60-ŠEŠ-MUnu lu₂na-din GIŠ.ŠUB.BA lu₂ŠIDIMu₂-tu₂ MU-MEŠ DUMU ša₂

r 44

mri-ḫat-d60 u mARAD-d60 DUMU ša₂ mni-din-tu₄-d60 a-na mni-din-tu₄-LUGAL

r 55

a-na u₄-mu [ṣa-a-tu₂] na-šu-u₂ ŠUK-ḪI.A u₃ 9-ʾ-u₂ ina KUŠ-MEŠ

(r 5) The rations and the 1/9th share of the hide of the šammanda of the bull, the bucket, and everything which pertains to that prebend which are in the Irigal, Reš, and Akitu temples of Anu, and the Akitu temple of Ištar, that builder's prebend belongs to Nidintu-šarri, son of Anu-ahhe-iddin, son of Balaṭu, a builder, in perpetuity.

r 66

[uzuša₂]-am-ma-an-da-MEŠ ša₂ GU₄ gišda-lu-MEŠ u mim-ma gab-bi ša₂ a-na

r 77

[GIŠ.ŠUB].BA MU-MEŠ ik-kaš-ši-du ša₂ ina e₂IRI₁₂.GAL e₂re-

r 88

E₂ a-ki-[tu₄] ša₂ d60 u E₂ a-ki-tu₄ ša₂ dINANA GIŠ.ŠUB.BA lu₂ŠIDIMu₂-tu₂

r 99

MU-MEŠ [ša₂ mni-din]-tu₄-LUGAL DUMU ša₂ md60-ŠEŠ-MEŠ-MU DUMU ša₂ mba-la-ṭu lu₂ŠIDIM

r 1010

a-na u₄-mu ṣa-a-tu₂ šu-u₂

(witnesses)
r 1111

lu₂mu-kin₇ md[60]-DINiṭ DUMU ša₂ mki-din-d60 A mlu--tam-mar-dIŠKUR

(r 11) Witnesses: Anu-uballiṭ, son of Kidin-Anu, descendant of Luštammar-Adad

r 1212

md60-DINiṭ u md60-ŠEŠ-MUnu DUMU-MEŠ ša₂ mDU-A lu₂SIPA EDIN

(r 12) Anu-uballiṭ and Anu-ah-ittannu, sons of Mukin-apli, shepherds

r 1313

md60-DUMU-MUnu DUMU ša₂ mni-din-tu₄-dINANA md60-ŠEŠ-MEŠ-MU DUMU ša₂

(r 13) Anu-mar-ittannu, son of Nidintu-Ištar; Anu-ahhe-iddin, son of Arad-Ninurta; Anu-ah-ittannu, son of Anu-mukin-apli, interpreter scribes of the property of Anu

r 1414

mARAD-dMAŠ md60-ŠEŠ-MUnu DUMU ša₂ md60-DU-A lu₂se-pi-ri-MEŠ NIG₂.GA d60!

r 1515

ina a-ša₂-bi fbu-ID₂ AMA-šu₂ DUMU.MUNUS ša₂ mni-din-tu₄-d60 ša₂-ṭa-ri šaṭ-ṭar1

(r 15) In the presence of Pu-nari, his mother, daughter of Nidintu-Anu, the document is written.

(colophon)
r 1616

mdINANA-MU-KAM₂ lu₂UMBISAG DUMU ša₂ md60-SU UNUGki itiGAN U₄ 1-KAM₂ MU 78-KAM₂

(r 16) Ištar-šum-eriš, scribe, son of Anu-eriba. (Written in) Uruk, 1st day of Kislimu, 78th year, Seleucus (being) king.

r 1717

mse-lu-ku LUGAL

(sealings)
Top
Column i
t.e. i 1t.e. i 1

un-[qa]

(t.e. i 1) Ring of Anu-ahhe-iddin

(impression of seal = AUWE 19, 0400)
t.e. i 22

md60-ŠEŠ-MEŠ-MU

Column ii
t.e. ii 1t.e. ii 1

un-qa

(t.e. ii 1) Ring of Anu-mar-ittannu

(impression of seal = AUWE 19, 0246)
t.e. ii 22

md60-DUMU-MUnu

Column iii
t.e. iii 1t.e. iii 1

un-qa

(t.e. iii 1) Ring of Anu-uballiṭ

(impression of seal = AUWE 19, 0103)
t.e. iii 22

md60-DINiṭ

Bottom
Column i
b.e. i 1b.e. i 1

[un]-qa

(b.e. i 1) Ring of Anu-uballiṭ

(impression of seal = AUWE 19, 0592)
b.e. i 22

md60-DINiṭ

Column ii
b.e. ii 1b.e. ii 1

un-qa

(b.e. ii 1) Ring of Anu-ah-ittannu

(impression of seal = AUWE 19, 0994)
b.e. ii 22

md60-ŠEŠ-MUnu

Column iii
b.e. iii 1b.e. iii 1

un-qa

(b.e. iii 1) Ring of Anu-ah-ittannu

(impression of seal = AUWE 19, 0875)
b.e. iii 22

md60-ŠEŠ-MUnu

Left
Column i
l.e. i 1l.e. i 1

[un]-qa

(l.e. i 1) Ring of Pu-nari, his mother, daughter of Nidintu-Anu

seal impression mostly broken
l.e. i 22

fbu-ID₂ [AMA-šu₂] DUMU.MUNUS ša₂ mni-din-tu₄-[d60]

Right
Column i
r.e. i 1r.e. i 1

un-qa md60-ŠEŠ-MUnu

(r.e. i 1) Ring of Anu-ah-ittannu, seller of that builder's prebend

(impression of seal = AUWE 19, 1079)
r.e. i 22

lu₂na-din GIŠ.ŠUB.BA lu₂ŠIDIMu₂-tu₂; MU-MEŠ

Column ii
r.e. ii 1r.e. ii 1

un-qa

(r.e. ii 1) Ring of Arad-Anu

(impression of seal = AUWE 19, 0061)
r.e. ii 22

mARAD-d60

1reading of mother's name following Doty YOS 20 p. 44. Note, however, ID₂ = itu, MZL p. 438, which would align with syllabically written bu-ʾu-i-tu₄.