YOS 20, 025 [Sale of share in butcher's prebend]

Obverse
o 1o 1

md60-ŠEŠ-MUnu DUMU ša₂ mil-lu-ut-d60 ša₂ MU-šu₂ ša₂-nu-u₂ md60-AD-URI₃ DUMU ša₂ mki-din-d60 A

(o 1) Anu-ah-ittannu, son of Illut-Anu, whose other name is Anu-ab-uṣur, son of Kidin-Anu, descendant of Luštammar-Adad, voluntarily sold one-twelfth in one day, in one-half in the fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth days--a total of a twelfth of a day in one day--in those days, his temple-butcher's prebend, before anu, antu, Ištar, Nanaya, Bēltu-ša-Rēš, and all the gods in their temple, monthly throughout the year, the guqqû-offerings and eššeššu-offerings and everything that pertains to that temple-butcher's prebend that are with Labaši, the son of Anu-zer-iddin, the purchaser of that prebend, and all the owners of their shares, for 16 1/2 šeqels of silver in high-quality staters of Antiochus, for the complete price, to Labaši, son of Anu-zer-iddin, descendant of Ekur-zakir, in perpetuity.

o 22

mlu--tam-mar-dIŠKUR ina ḫu-ud lib₃-bi-šu₂ ši-in-ze-ru-u₂ ina 1en u₄-mu

o 33

ina mi-šil ina U₄ 4-KAM₂ U₄ 5-KAM₂ U₄ 6-KAM₂ U₄ 7-KAM₂ U₄ 8-KAM₂ U₄ 9-KAM₂

o 44

PAP ši-in-ze-ru-u₂ ša₂ u₄-mu ina 1en u₄-mu ina u₄-mu-MEŠ MU-MEŠ GIŠ.ŠUB.BA-šu₂

o 55

lu₂GIR₂.LA₂u₂-tu₂ IGI d60 an-tu₄ dINANA dna-na-a dGAŠAN-ša₂-SAG u DINGIR-MEŠ E₂-šu₂-nu

o 66

gab-bi ša₂ ITIus-su kal MU.AN.NA gu-uq-qa-ne₂-e U₄.EŠ₃.EŠ₃-MEŠ

o 77

u mim-ma gab-bi ša₂ a-na GIŠ.ŠUB.BA lu₂GIR₂.LA₂u₂-tu₂ MU-MEŠ ik-kaš-ši-du

o 88

ša₂ KI mla-ba-ši lu₂ma-ḫi-ra-nu GIŠ.ŠUB.BA MU-MEŠ DUMU ša₂ md60-NUMUN-MU u lu₂EN-MEŠ

o 99

lu₂ḪA.LA-MEŠ-šu₂-nu gab-bi a-na 16 1/2 GIN₂ KU₃.BABBAR is-ta-tir-ra-nu

o 1010

ša₂ man-ti-ʾi-i-ku-su bab-ba-nu-u₂-tu₂ a-na ŠAM₂ TIL-MEŠ a-na mla-ba-[ši]

o 1111

DUMU ša₂ md60-NUMUN-MU A mE₂.KUR-za-kir a-na u₄-mu ṣa-a-tu₄ it-ta-din KU₃.[BABBAR a₄]

(o 11) Anu-ah-ittannu, son of Illut-Anu received that 16 1/2 šeqels of silver, the price of one-twelfth (share) in a day, in those days of that temple-butcher's prebend, from Labaši, son of Anu-zer-iddin. When a claim arises concerning that one-twelfth of a day in those days of the templebutcher's prebend, Anu-ah-ittannu, the seller of that prebend, son of Illut-Anu, will clear the claim and will pay the 12-fold penalty to Labaši, son of Anu-zer-iddin, in perpetuity. One-twelfth of a day in one day, in one half of the fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, and ninth days, a total of one-twelfth of day in those days of that temple-butcher's prebend belongs to Labaši son of Anu-zer-iddin, descendant of Ekur-zakir, in perpetuity.

o 1212

16 1/2 GIN₂ ŠAM₂ ši-in-ze-ru-u₂ ina 1en u₄-mu ina u₄-mu-MEŠ [MU-MEŠ]

o 1313

GIŠ.ŠUB.BA lu₂GIR₂.LA₂u₂-tu₂ MU-MEŠ md60-ŠEŠ-MUnu DUMU ša₂ mil-[lu-ut-d60 ina ŠU-MIN]

o 1414

mla-ba-ši DUMU ša₂ md60-NUMUN-MU ma-ḫir e-ṭir₃ [u₄-mu pa-qa-ri ana muḫ-ḫi]

o 1515

ši-in-ze-ru-u₂ ina 1en u₄-mu ina [u₄-mu-MEŠ MU-MEŠ GIŠ.ŠUB.BA]1

Reverse
r 1r 1

lu₂GIR₂.LA₂u₂-tu₂ MU-MEŠ it-tab-šu-u₂ md60-ŠEŠ-MUnu [lu₂na-din-na GIŠ.ŠUB.BA MU-MEŠ]

r 22

DUMU ša₂ mil-lu-ut-d60 a-di 12-TA-AM₃ u₂-mar-[raq-ma a-na mla-ba-ši]

r 33

DUMU ša₂ md60-NUMUN-MU a-na u₄-mu ṣa-a-tu₄ ina-an-din ši-in-[ze-ru-u₂ ša₂ u₄-mu ina 1en]

r 44

u₄-mu ina mi-šil ina U₄ 4-KAM₂ U₄ 5-KAM₂ U₄ 6-KAM₂ U₄ 7-KAM₂ [U₄ 8-KAM₂]

r 55

U₄ 9-KAM₂ PAP ši-in-ze-ru-u₂ ša₂ u₄-mu ina u₄-mu-MEŠ MU-MEŠ GIŠ.ŠUB.BA

r 66

lu₂GIR₂.LA₂u₂-tu₂ MU-MEŠ ša₂ mla-ba-ši DUMU ša₂ md60-NUMUN-MU A mE₂.KUR-za-kir

r 77

[a]-na u₄-mu ṣa-a-tu₄ šu₂-nu

(witnesses)
r 88

[lu₂mu-kin₇] mri-ḫat-dINANA u md60-DU-A DUMU-MEŠ ša₂ mina-qi₂-bit-d60 mba-as-si-ia

(r 8) Witnesses: Rihat-Ištar and Anu-mukin-apli, sons of Ina-qibit-Anu. Bassia, son of Ištar-šum-eriš. Rihat-Ištar, son of Anu-ah-iddin. Anu-ahhe-iddin, son of Anu-ah-ušabši.

r 99

[DUMU ša₂ mdINANA-MU]-KAM₂ mri-ḫat-dINANA DUMU ša₂ md60-ŠEŠ-MU md60-ŠEŠ-MEŠ-MU DUMU ša₂ md60-ŠEŠ-GAL₂ši

r 1010

[...] DUMU ša₂ mni-din-tu₄-d60 md60-NUMUN-MU DUMU ša₂ mdna-na-a-MU A-MEŠ

(r 10) ... son of Nidintu-Anu. Anu-zer-iddin, son of Nanaya-iddin, descendants of Ekur-zakir. Ištar-šum-eriš, son of Nidintu-Anu. Anu-ah-iddin, son of Anu-mukin-apli, descendants of Hunzu.

r 1111

[mE₂.KUR-za]-kir mdINANA-MU-KAM₂ DUMU ša₂ mni-din-tu₄-d60 md60-ŠEŠ-MU DUMU ša₂ md60-DU-A

r 1212

[A-MEŠ mḫun]-zu-u₂ md60-ŠEŠ-MUnu DUMU ša₂ mina-qi₂-bit-d60 mina-qi₂-bit-d60 DUMU ša₂

(r 12) Anu-ah-ittannu, son of Ina-qibit-Anu. Ina-qibit-Anu, son of ..., descendants of Luštammar-Adad. Lišir, son of Zeriya, descendant of Gimil-Anu.

r 1313

[...] A-MEŠ mlu--tam-mar-dIŠKUR mliGIŠ DUMU ša₂ mNUMUN-ia A mŠU-d60

r 1414

[...] DUMU ša₂ mliGIŠ A mŠU-d60

(r 14) ... son of Lišir, descendant of Gimil-Anu.

(colophon)
r 1515

[md60-DIN]iṭ lu₂UMBISAG DUMU ša₂ mKI-d60-ḪE₂.NUN A md30-TI-ER₂ UNUGki itiBARA₂

(r 15) Anu-uballiṭ, scribe, son of Itti-Anu-nuhšu, descendant of Sin-leqi-unnini. (Written in) Uruk. The 28th day of Nisannu, year 52. Antiochus (being) king.

r 1616

[U₄] 28-KAM₂ MU 52-KAM₂ man-ti-ʾi-i-ku-su LUGAL

(sealings)
Top
Column i
t.e. i 1t.e. i 1

un-qa

(t.e. i 1) Ring of Anu-ahhe-iddin

(impression of seal = AUWE 19, 0161)
t.e. i 22

md60-ŠEŠ-MEŠ-MU

Column ii
t.e. ii 1t.e. ii 1

un-qa

(t.e. ii 1) Ring of Anu-zer-iddin

(impression of seal = AUWE 19, 0119)
t.e. ii 22

md60-NUMUN-MU

Column iii
t.e. iii 1t.e. iii 1

un-qa

(t.e. iii 1) Ring of Anu-ah-iddin

(impression of seal = AUWE 19, 0118)
t.e. iii 22

md60-ŠEŠ-MU

Column iv
t.e. iv 1t.e. iv 1

un-qa

(t.e. iv 1) Ring of Bassia

(impression of seal = AUWE 19, 0665)
t.e. iv 22

mba-as-si-ia

Column v
t.e. v 1t.e. v 1

un-qa

(t.e. v 1) Ring of Rihat-Ištar

(impression of seal = AUWE 19, 0890)
t.e. v 22

mri-ḫat-dINANA

Bottom
Column i
b.e. i 1b.e. i 1

un-qa

(b.e. i 1) Ring of Anu-ah-ittannu

(impression of seal = AUWE 19, 0634)
b.e. i 22

md60-ŠEŠ-MUnu

Column ii
b.e. ii 1b.e. ii 1

un-qa

(b.e. ii 1) Ring of Ina-qibit-Anu

(impression of seal = AUWE 19, 0055)
b.e. ii 22

mina-qi₂-bit-d60

Column iii
b.e. iii 1b.e. iii 1

un-qa

(b.e. iii 1) Ring of Lišir

(impression of seal = AUWE 19, 0790)
b.e. iii 22

mliGIŠ

Left
Column i
l.e. i 1l.e. i 1

un-qa

(l.e. i 1) Ring of Anu-mukin-apli

(impression of seal = AUWE 19, 0718)
l.e. i 22

md60-DU-A

Column ii
l.e. ii 1l.e. ii 1

un-qa

(l.e. ii 1) Ring of Anu-ah-iddin

(impression of seal = AUWE 19, 0515)
l.e. ii 22

md60-ŠEŠ-MU

Column iii
l.e. iii 1l.e. iii 1

un-qa

(l.e. iii 1) Ring of Ištar-šum-eriš

(impression of seal = AUWE 19, 0495)
l.e. iii 22

mdINANA-MU-KAM₂

Column iv
l.e. iv 1l.e. iv 1

[un-qa]

(l.e. iv 1) [Ring of] Anu-mukin-apli

(impression of seal = AUWE 19, 0570)
l.e. iv 22

md60-DU-A

Right
Column i
r.e. i 1r.e. i 1

un-qa md60-ŠEŠ-MUnu

(r.e. i 1) Ring of Anu-ah-ittannu, seller of those prebends

(impression of seal = AUWE 19, 0937)
r.e. i 22

lu₂na-din-na GIŠ.[ŠUB.BA MU-MEŠ]

1ina 1{+en} u4- written over erasure