YOS 20, 036 [Sale of shares in brewer's prebend]

Obverse
o 1o 1

[md60-EN-šu₂-nu DUMU ša₂ m]d60-DIN-su-E A mkur-[i ina ḫu-ud lib₃-bi-šu₂ šal-šu₂ ina ši-in-ze-ru-u₂]

(o 1) Anu-belšunu, son of Anu-balassu-iqbi, descendant of Kuri, voluntarily [sold] one-third of one-twelfth of one day on the 16th, 17th, 18th, and 19th days, and one-half of the 20th day of the brewer's prebend, before [...] Sin [...]

o 22

[ina 1en u₄-mu ina] U₄ 16-KAM₂ U₄ [17-KAM₂ U₄ 18-KAM₂ U₄ 19-KAM₂ u₃ mi-šil ina]

o 33

[U₄ 20-KAM₂ GIŠ].ŠUB.BA-šu₂ lu₂[LUNGA₃u₂-tu₂ IGI ...]

o 44

[... d]30 u d[...]

o 55

[...] x x [...]

remainder broken
fragment b
(a)
beginning broken
fragment b 1'1'

[...] x x x [...]

fragment b 2'2'

[... ši]-in-ze-ru-[u₂ ...]

fragment b 3'3'

[...] ik-kaš-ši-[du ...]

fragment b 4'4'

[...] x x [...]

remainder broken
fragment a
(fragment_a)
beginning broken
fragment a 1'1'

[... GIŠ].ŠUB.BA [...]

fragment a 2'2'

[... x]-1 1/2 GIN₂ [KU₃.BABBAR ...]

fragment a 3'3'

[...] x x [...]

remainder broken
Reverse
rbeginning broken
r 1'1'

[... a]-na u₄-mu ṣa-a-tu₂ [i-nam-din] pu-ut a-ḫa-miš a-na mu-ru-[qu]

(r 1') [...] sold in perpetuity. Anu-belšunu, son of Anu-balassu-iqbi, and Anu-balassu-iqbi, his son, bear shared responsibility for the clearing of that brewer's prebend, in perpetuity.

r 2'2'

[GIŠ.ŠUB].BA lu₂LUNGA₃u₂-tu₂ MU-MEŠ md60-EN-šu₂-nu DUMU ša₂ md60-DIN-su-E u md60-DIN-su-[E DUMU-šu₂]

r 3'3'

[a-na] u₄-mu ṣa-a-tu₂ na-šu-u₂ šal-šu₂ ina ši-in-ze-ru-u₂ ina 1en u₄-mu ina U₄ 16-[KAM₂]

(r 3') That one-third of one-twelfth of a day on the 16th, 17th, 18th, and 19th days, and one-half of the 20th day of that brewer's prebend belongs to Labaši, son of Anu-zer-iddin, descendant of Ekur-zakir, in perpetuity.

r 4'4'

U₄ 17-KAM₂ U₄ 18-KAM₂ U₄ 19-KAM₂ u₃ mi-šil ina U₄ 20-KAM₂ GIŠ.ŠUB.BA lu₂LUNGA₃u₂-tu₂

r 5'5'

MU-MEŠ ša₂ mla-ba-ši DUMU ša₂ md60-NUMUN-MU A mE₂.KUR-za-kir a-na u₄-mu ṣa-a-tu₂ šu₂-nu


r 6'6'

u₄-mu ma-la mla-ba-ši DUMU ša₂ md60-NUMUN-MU ṣe-bu-u₂ GIŠ.ŠUB.BA lu₂LUNGA₃u₂-tu₂

(r 6') When Labaši, son of Anu-zer-iddin, wishes, he shall register that brewer's prebend in the registry of prebends, which is in the temple of the gods, in his name.

r 7'7'

MU-MEŠ ina gišDA ša₂ GIŠ.ŠUB.BA-MEŠ ša₂ ina E₂ DINGIR ina MU-šu₂ u₂-šal-lam


(witnesses)
r 8'8'

lu₂mu-kin₇

(r 8') Witnesses: Anu-ahhe-iddin, son of Anu-zer-lišir, descendant of Hunzu. Anu-ah-ittannu, son of Tattannu, descendant of Ekur-zakir. Tattannu, son of Dumqi-Anu, son of Rabi-Anu. Anu-ušallim and Lišir, sons of Anu-ahhe-iddin, descendant of Gimil-Anu. Ana-rabut-Anu, son of Kidin-Anu, descendant of Kuri. Dumqi-Anu, son of Rabi-Anu. Anu-mar-ittannu, son of Nidintu-Ištar, interpreter scribe of the property of Anu.

r 9'9'

md60-ŠEŠ-MEŠ-MU A md60-NUMUN-GIŠ A mḫun-zu-u₂ md60-ŠEŠ-MUnu

r 10'10'

DUMU ša₂ mtat-tan-nu A mE₂.KUR-za-kir mtat-tan-nu DUMU ša₂ mdum-qi₂-d60

r 11'11'

A mGAL-d60 md60-GI u mliGIŠ DUMU-MEŠ ša₂ md60-ŠEŠ-MEŠ-MU

r 12'12'

A mŠU-d60 mana-GAL-d60 DUMU ša₂ mki-din-d60 A mkur-i

r 13'13'

mdum-qi₂-d60 DUMU ša₂ mGAL-d60 md60-DUMU-MUnu DUMU [ša₂] mni-din-tu₄-dINANA lu₂se-pir NIG₂.GA d[60]

uninscribed line
(colophon)
r 14'14'

mni-din-tu₄-d60 lu₂UMBISAG DUMU ša₂ md60-DINiṭ A md[30-TI-ER₂] UNUGki itiGU₄ U₄ 19-KAM₂

(r 14') Nidintu-Anu, scribe, son of Anu-uballiṭ, descendant of Sin-leqi-unninni. Uruk. 19th day of Ayyaru, 77th year of Seleucus (being)) king.

r 15'15'

MU 77-KAM₂ mse-lu-ku LUGAL

(sealings)
Top
Column i
t.e. i 1t.e. i 1

un-qa

(t.e. i 1) Ring of [...]

(impression of seal = AUWE 19, 0645)
t.e. i 22

[...]-x

Column ii
t.e. ii 1t.e. ii 1

un-qa

(t.e. ii 1) Ring of Tattannu

(impression of seal = AUWE 19, 0418)
t.e. ii 22

mtat-tan-nu

Column iii
t.e. iii 1t.e. iii 1

un-[qa]

(t.e. iii 1) Ring of Anu-mar-ittannu

(impression of seal = AUWE 19, 0246)
t.e. iii 22

md60-DUMU-MUnu

Column iv
t.e. iv 1t.e. iv 1

[un]-qa

(t.e. iv 1) Ring of Dumqi-Anu

(impression of seal = AUWE 19, 0644)
t.e. iv 22

mdum-qi₂-[d60]

Bottom
b.e.b.e.  (missing)
Left
Column i
l.e. i 1l.e. i 1

un-qa

(l.e. i 1) Ring of [...]

(impression of seal impression broken)
l.e. i 22

[...]

Column ii
l.e. ii 1l.e. ii 1

un-qa

(l.e. ii 1) Ring of [...]

(impression of seal = AUWE 19, 0133)
l.e. ii 22

[...]

Column iii
l.e. iii 1l.e. iii 1

un-qa

(l.e. iii 1) Ring of [...]

(impression of seal = AUWE 19, 0820)
l.e. iii 22

[...]

Column iv
l.e. iv 1l.e. iv 1

un-qa

(l.e. iv 1) Ring of [...]

(impression of seal = AUWE 19, 0739)
l.e. iv 22

[mliGIŠ]

Right
Column i
r.e. i 1r.e. i 1

[un-qa] md60-EN-šu₂-nu

(r.e. i 1) [Ring of] Anu-belšunu

(impression of seal impression broken)
Column ii
r.e. ii 1r.e. ii 1

un-qa md60-DIN-su-E A-[šu₂]

(r.e. ii 1) Ring of Anu-balassu-iqbi, his son

(impression of seal impression broken)
remainder of side broken