YOS 20, 064 [Dialogue document concerning biltu]

Obverse
o 1o 1

md60-u₂-bal-liṭ-su u mḫaṭ-ṭa-a A-MEŠ ša₂ mi-dat-d60 A ša₂ mri-ḫat-d[60 ...]

o 22

lu₂gad-ṭa-a-a ina ḫu-ud lib₃-bi-šu₂-nu a-na mNIG₂.SUM.MU-LUGAL ša₂ MU-šu₂ ša₂-nu-u₂ [md60-DINiṭ]

o 33

A ša₂ md60-AD-URI₃ lu₂NAGAR iq-bu-u₂ um-ma 3-ta šal-šu₂ GU₂.UN x-[...]

o 44

TA GU₂.UN-MEŠ ša₂ ik-kaš-ši-du-MEŠ a-na muḫ-ḫi-ka a-na SUMin [...]1

o 55

a-na e₂IRI₁₂.GAL u e₂re- a-na E₂ DINGIR-MEŠ ša₂ UNUGki bi-in-[nam-ma ...]

o 66

u SUMin a-na gi-nu-u₂ TA U₄ 1-KAM₂ EN U₄ 6-KAM₂ a-na [...]

o 77

ša₂ ITIus-su u MU.AN.NA-us-su KI lu₂gad-ṭa-a-a lu₂[...]

o 88

a-na u₄-mu ṣa-a-tu₂ u₄-mu šu-u₂ md60-DINiṭ A ša₂ md[60-AD-URI₃ ...]

o 99

-še-mu-šu₂-nu-ma 3-ta šal-šu₂ GU₂.UN TA GU₂.UN [...]

o 1010

a-na 3-ta šal-šu₂ GU₂.UN ina E₂ DINGIR-MEŠ u₃ E₂ [...]

o 1111

KI lu₂gad-ṭa-a-a it-x-[x?]-x pa?-ni-ti in u₂? [... md60-u₂-bal-liṭ-su u]

o 1212

mḫa-ṭa-[a A-MEŠ ša₂] mi-dat-d60 A mri-ḫat-d60 lu₂gad-[ṭa-a-a ...]

o 1313

[... md60]-AD-URI₃ A mḫun-zu-u₂ ša₂ 3-ta [šal-šu₂ GU₂.UN ...]

remainder broken
Reverse
rbeginning broken
(witnesses)
r 1'1'

[...] x [...]

(r 1') [Witnesses: ... ; [...], son of Anu-ah-x

r 2'2'

[... A] ša₂ md60-ŠEŠ-[...]

r 3'3'

[...] A ša₂ md60-AD-URI₃ A ša₂ mdUTU-MU[nu] A m[...]

(r 3') [...] son of Anu-ab-uṣur, son of Šamaš-ittannu, descendant of [...]

r 4'4'

[...]-x-x A ša₂ md60-DU-A A ša₂ md60-ŠEŠ-MEŠ-MU A mŠEŠ-[ʾu-u₂-tu₂]

(r 4') [...] son of Anu-mukin-apli, son of Anu-ahhe-iddin, descendant of Ahʾutu

r 5'5'

[...]-x-x A ša₂ md60-ŠEŠ-MEŠ-MU A ša₂ mtat-tan-nu A [...]

(r 5') [...] son of Anu-ahhe-iddin, son of Tattannu, son of [...]

r 6'6'

[m]ana-GAL-d60 A ša₂ mba-la-ṭu A ša₂ mdUTU-MUnu A [...]

(r 6') Ana-rabut-Anu, son of Balaṭu, son of Šamaš-ittannu, descendant of [...]

r 7'7'

mNIG₂.SUM.MU-d60 A ša₂ md60-AD-URI₃ A ša₂ mni-din-tu₄-d60 A [...]

(r 7') Nidintu-Anu, son of Anu-ab-uṣur, son of Nidintu-Anu, descendant of [...]

r 8'8'

md60-NUMUN-GIŠ A ša₂ mMUa [A ša₂ ...] A mx-[...]

(r 8') Anu-zer-lišir, son of Iddinaya, son of [...], descendant of [...]

r 9'9'

mri-ḫat-dINANA A ša₂ md60-EN-šu₂-nu [...]

(r 9') Rihat-Ištar, son of Anu-belšunu [...]

r 10'10'

mki-din-d60 A ša₂ mdna-na-a-MU A ša₂ md60-ŠEŠ-MEŠ-MU [...]

(r 10') Kidin-Anu, son of Nanaya-iddin, son of Anu-ahhe-iddin [...]

uninscribed line
(colophon)
r 11'11'

mNIG₂.SUM.MU-d60 lu₂UMBISAG A ša₂ md60-EN-šu₂-nu A md30-TI-ER₂ [UNUGki ...]

(r 11') Nidintu-Anu, scribe, son of Anu-belšunu, descendant of Sin-leqe-unninni. (Written in) Uruk. [day. month.] Year 126 SE, Seleucus (was) king.

r 12'12'

[...] MU 126?-KAM₂ mse-lu-ku LUGAL

(sealings)
Top
(signature)
Column i
t.e. i 1t.e. i 1

un-qa

(impression of seal = AUWE 19, 0747)
t.e. i 22

mNIG₂.SUM.MU-d60

Column ii
t.e. ii 1t.e. ii 1

un-qa

(impression of seal = AUWE 19, 0441)
t.e. ii 22

mana-GAL-d60

Column iii
t.e. iii 1t.e. iii 1

[un-qa]

(impression of seal = AUWE 19, 0447)
t.e. iii 22

mla-ba-ši

Bottom
b.e.b.e.  (missing)
Left
(signature)
Column i
l.e. i 1l.e. i 1

[un-qa]

(impression of seal impression broken)
l.e. i 22

[...]-MU

Column ii
l.e. ii 1l.e. ii 1

[un]-qa

(impression of seal = AUWE 19, 0446)
l.e. ii 22

mina-qi₂-bit-d60

Column iii
l.e. iii 1l.e. iii 1

un-qa

(impression of seal = AUWE 19, 0699)
l.e. iii 22

mla-ba-ši

Column iv
l.e. iv 1l.e. iv 1

un-[qa]

seal impression
l.e. iv 22

md60-AD-URI₃

Right
r.e.r.e.  (missing)

1Broken context makes it difficult to determine whether SUM{+in} to be understood as infinitive or bound form of the participle.