YOS 20, 022 [Sale of share in butcher's prebend]

Obverse
o 1o 1

[mdna-na-a-MU DUMU ša₂ mla-ba-ši] DUMU ša₂ md60-AD-URI₃ A mkur-[i ina ḫu-ud]

(o 1) Nanaya-iddin, son of Labaši, son of Anu-ab-uṣur, descendant of Kuri, voluntarily sold to Labaši, son of Anu-zer-iddin, descendant of Ekur-zakir one-sixth of a day on the 28th and 29th days of the temple butcher's prebend, in the presence of Anu, Antu, Ištar, Nanaya, Beltu-ša-Reš, and all of the gods of their temples, for whom every month of the entire year, a guqqānê offering and a šeššanna offering and everything else which pertains to that one-sixth of a day on the 28th and 29th days of the temple butcher's prebend, which are from the masters of all of the shares, for 5/6 mina and 3 1/2 shekels of high quality staters of Antiochus as the complete price, in perpetuity.

o 22

[lib₃-bi-šu₂ ši--šu₂ ina 1en] u₄-mu ina U₄ 28-KAM₂ U₄ 29-KAM₂ GIŠ.ŠUB.[BA-šu₂]

o 33

[lu₂GIR₂.LA₂]u₂-tu₂ IGI d60 an-tu₄ dINANA dna-na-a dGAŠAN-ša₂-[SAG u DINGIR-MEŠ]

o 44

[E₂]-šu₂-nu gab-bi ša₂ ITIus-su kal MU.AN.NA gu-[uq-qa]-ne₂?-[e]

o 55

u še-ša₂-an-na u mim-ma gab-bi ša₂ a-na [ši]-?-[šu₂ ina 1]-en? u₄-mu ina U₄ [28-KAM₂]

o 66

u U₄ 20-9-KAM₂ GIŠ.ŠUB.[BA] [lu₂]GIR₂.LA₂u₂-[tu₂] MU-MEŠ [ik]-kaš-ši-du ša₂ KI

o 77

lu₂EN-MEŠ ḪA.LA-MEŠ-šu₂ gab-bi a-na [5/6] MA.NA 3 1/2 GIN₂ KU₃.BABBAR

o 88

is-ta-tir-ri-MEŠ ša₂ man-ti-ʾi-i-ku-su bab-ba-nu-u₂-tu₂

o 99

a-na ŠAM₂ TIL-MEŠ a-na mla-ba-ši DUMU ša₂ md60-NUMUN-MU A mE₂.KUR-za-kir

o 1010

a-na u₄-mu ṣa-a-tu₄ it-ta-din KU₃.BABBAR a₄ 5/6 MA.NA 3 1/2 GIN₂

(o 10) Nanaya-iddin, son of Labaši, descendant of Kuri, received that silver, 5/6 mina and 3 1/2 shekels, as the price of that one-sixth of a day on the 28th and 29th days of the temple butcher's prebend, from Labaši, son of Anu-zer-iddin, descendant of Ekur-sakir; he is paid.

o 1111

ŠAM₂ ši--šu₂ ina 1en u₄-mu ina U₄ 28-KAM₂ U₄ 20-9-KAM₂ GIŠ.ŠUB.BA

o 1212

lu₂GIR₂.LA₂u₂-tu₂ MU-MEŠ mdna-na-a-MU DUMU ša₂ mla-ba-ši A mkur-i

o 1313

ina ŠU-MIN mla-ba-ši DUMU ša₂ md60-NUMUN-MU A mE₂.KUR-za-kir ma-ḫir e-[ṭir₃]

o 1414

u₄-mu pa-qa-ri ana muḫ-ḫi ši--šu₂ ina 1en u₄-mu ina U₄ 28-KAM₂ U₄ 29-[KAM₂]

(o 14) Should a claim concerning that one-sixth of a day on the 28th and 29th days of the temple butcher's prebend arise, Nanaya-iddin, son of Labaši, son of Anu-ab-uṣur, descendant of Kuri, will clear it of claims up to 12 times, (and) pay it to Labaši, son of Anu-zer-iddin, descendant of Ekur-zakir, in perpetuity.

Reverse
r 1r 1

GIŠ.ŠUB.BA lu₂GIR₂.LA₂u₂-tu₂ MU-MEŠ it-tab-šu-u₂ mdna-na-a-MU DUMU ša₂ mNU-TEŠ₂

r 22

DUMU ša₂ md60-AD-URI₃ A mkur-i a-di 12-TA-AM₃ u₂-mar-raq-ma a-na mla-ba-ši

r 33

DUMU ša₂ md60-NUMUN-MU A mE₂.KUR-za-kir a-na u₄-mu ṣa-a-tu₄ ina-an-din ši--šu₂

(r 3) That one-sixth of a day on the 28th and 29th days of the temple butcher's prebend belongs to Labaši, son of Anu-zer-iddin, descendant of Ekur-zakir, in perpetuity.

r 44

ina 1en u₄-mu ina U₄ 28-KAM₂ u U₄ 29-KAM₂ GIŠ.ŠUB.BA lu₂GIR₂.LA₂u₂-tu₂

r 55

MU-MEŠ ša₂ mla-ba-ši DUMU ša₂ md60-NUMUN-MU A mE₂.KUR-za-kir a-na u₄-mu

r 66

ṣa-a-tu₄ šu₂-nu x x md60-DIN-su-E DUMU ša₂ md60-DU-A A mE₂.KUR-za-[kir]

(r 6) [...] Anu-balassu-iqbi, son of Anu-mukin-apli, descendant of Ekur-zakir.

(witnesses)
r 77

lu₂mu-kin₇ mta-nit-tu₄-d60 DUMU ša₂ mDIN A mlu--tam-mar-dIŠKUR

(r 7) Witnesses: Tanittu-Anu, son of Balaṭu, descendant of Luštammar-Adad. Anu-šum-lišir, son of Anu-zer-iddin; Kidin-Anu, son of Anu-zer-iddin; Labaši, son of Ištar-šum-eriš; descendants of Ah'utu. Anu-uballiṭ and Mannu-iqapu, sons of Labaši, descendant of Kuri. Anu-uballiṭ, son of Nanaya-iddin; Nidintu-Anu, son of Ina-qibit-Anu; Šamaš-ittannu, son of Tattannu; descendants of Ah'utu. Nidintu-Anu, son Anu-ah-iddin, descendant of Hunzu. Bassia, son of Ištar-šum-eriš, descendant of Ekur-zakir.

r 88

md60-MU-GIŠ DUMU ša₂ md60-NUMUN-MU mki-din-d60 DUMU ša₂ md60-NUMUN-MU mNU-TEŠ₂

r 99

DUMU ša₂ mdINANA-MU-KAM₂ A-MEŠ mŠEŠ-ʾu-u₂-tu₂ md60-DINiṭ u mman-nu-i-qa-[pu]

r 1010

DUMU-MEŠ ša₂ mla-ba-ši A mkur-i md60-DINiṭ DUMU ša₂ mdna-na-a-MU

r 1111

mni-din-tu₄-d60 DUMU ša₂ mina-qi₂-bit-d60 mdUTU-MUnu DUMU ša₂ mtat-tan-[nu]

r 1212

A-MEŠ mŠEŠ-ʾu-u₂-tu₂ mni-din-tu₄-d60 DUMU ša₂ md60-ŠEŠ-MU A mḫun-[zu-u₂]

r 1313

mba-as-si-ia DUMU ša₂ mdINANA-MU-KAM₂ A mE₂.KUR-za-kir

(colophon)
r 1414

md60-DINiṭ lu₂UMBISAG DUMU ša₂ mKI-d60-ḪE₂.NUN A md30-TI-ER₂ [UNUGki iti...]

(r 14) Anu-uballiṭ, scribe, son of Itti-Anu-nuhšu, descendant of Si-leqi-unninni. Uruk. 14th day of [...], 47th year of Antiochus and Antiochus, his son, kings.

r 1515

U₄ 14-KAM₂ MU 47-KAM₂ man-ti-ʾi-i-ku-[su u man-ti-ʾi-i-ku-su DUMU-šu₂ LUGAL-MEŠ]

(sealings)
Top
Column i
t.e. i 1t.e. i 1

un-qa

(t.e. i 1) Ring of [...]

(impression of seal impression broken)
t.e. i 22

[...]

Column ii
t.e. ii 1t.e. ii 1

un-[qa]

(t.e. ii 1) Ring of Bassia

seal impression mostly broken
t.e. ii 22

[mba-as-si]-ia

Column iii
t.e. iii 1t.e. iii 1

un-[qa]

(t.e. iii 1) Ring of Anu-uballiṭ

seal impression mostly broken
t.e. iii 22

md60-DINiṭ

remainder of side broken
Bottom
Column i
b.e. i 1b.e. i 1

un-qa

(b.e. i 1) Ring of Labaši

(impression of seal = AUWE 19, 0301)
b.e. i 22

mla-ba-ši

Column ii
b.e. ii 1b.e. ii 1

un-qa

(b.e. ii 1) Ring of Anu-uballiṭ

(impression of seal = AUWE 19, 0816)
b.e. ii 22

md60-DINiṭ

Column iii
b.e. iii 1b.e. iii 1

un-qa

(b.e. iii 1) Ring of Mannu-iqapu, son of Labaši, descendant of Kuri.

(impression of seal = AUWE 19, 1038)
b.e. iii 22

mman-nu-i-qa-pu DUMU-MEŠ ša₂ mNU-TEŠ₂ A mkur-i

Column iv
b.e. iv 1b.e. iv 1

un-qa

(b.e. iv 1) Ring of Anu-balassu-iqbi

(impression of seal = AUWE 19, 0067)
b.e. iv 22

md60-DIN-su-E

Left
Column i
l.e. i 1l.e. i 1

un-qa

(l.e. i 1) Ring of Nidintu-Anu

(impression of seal = AUWE 19, 0477)
l.e. i 22

mni-din-tu₄-d60

Column ii
l.e. ii 1l.e. ii 1

un-qa

(l.e. ii 1) Ring of Šamaš-ittannu

(impression of seal = AUWE 19, 0568)
l.e. ii 22

mdUTU-MUnu

Column iii
l.e. iii 1l.e. iii 1

un-qa

(l.e. iii 1) Ring of Anu-šum-lišir

(impression of seal = AUWE 19, 0888)
l.e. iii 22

md60-MU-GIŠ

Column iv
l.e. iv 1l.e. iv 1

un-qa

(l.e. iv 1) Ring of [...]

seal impression mostly broken
l.e. iv 22

m[...]

Right
r.e. 1r.e. 1

[un-qa mdna-na-a-MU] DUMU ša₂ mla-ba-ši

(r.e. 1) Ring of Nanaya-iddin, son of Labaši, seller of that prebend.

(impression of seal impression broken)
r.e. 22

[lu₂na-din GIŠ.ŠUB.BA MU-MEŠ]