BiMes 24, 26 [Sale of developed property]

Obverse
o 1o 1

mni-din-tu₄-d60 DUMU ša₂ md60-BAša₂-an-nu DUMU ša₂ mni-din-tu₄-d60 DUMU ša₂ md60-NUMUN-GAL₂ši ina ḫu-ud lib₃-bi-šu₂

(o 1) Nidintu-Anu, son of Anu-iqišanni, son of Nidintu-Anu, son of Anu-zer-ušabši, voluntarily [sold] a finished house in the city quarter of the Adad temple, which is within Uruk----3 cubits on the upper long side to the north, next to the house of Nanaya-iddin, buyer of that house, son of Nidintu-Anu; 3 cubits on the long side to the south, next to the second measurement of that house; 7 cubits on the upper short side to the west, next to the house of Nidintu-Anu, son of Anu-bel[šunu ... ]; 7 [cubits on the lower short side to the east] adjacent to the house of Nanaya-iddin, son of [... ] to the west next to [...] Anu-iqišanni, 9 1/3 cubits [...] that house [...] former [...] of that house [...] that (is) in the interior [...]

o 22

E₂ ep₂-šu₂ KIti₃ E₂ dIŠKUR ša₂ qe₂-reb UNUGki 3 KUŠ₃ US₂ ANu₂ tu₁₅SI.SA₂ DA

o 33

E₂ mdna-na-a-MU lu₂ma-ḫi-ra-nu E₂ MU-MEŠ DUMU ša₂ mni-din-tu₄-d60 3 KUŠ₃ US₂ KIu₂ tu₁₅<U₁₈.LU>

o 44

DA meš-ḫat ša₂-ni-tu₄ ša₂ E₂ MU-MEŠ 7 KUŠ₃ SAG.KI AN.TA tu₁₅MAR.TU DA E₂

o 55

mni-din-tu₄-d60 DUMU ša₂ md60-EN-[šu₂-nu ...] 7 [KUŠ₃ SAG.KI KI.TA tu₁₅KUR].RA DA E₂

o 66

mdna-na-a-MU A x [...]-u₂

o 77

tu₁₅MAR.TU DA [... md60]-BAša₂-an-nu

o 88

9 šal-šu₂ KUŠ₃ [...] nu [x x?]

o 99

E₂ MU-MEŠ [...]

o 1010

IGIti₃ ša₂ E₂ [MU-MEŠ ...]

o 1111

ša₂ ina lib₃-bi [...]

(3-4 line missing)
Reverse
r 1'r 1'

pa-qa-ri a-na muḫ-ḫi E₂ [...] x mki-din-d60 DUMU ša₂ mdINANA-ḫi-ṭu-u₂-a

(r 1') [Should there arise] a claim concerning the house [...] Kidin-Anu, son of Ištar-hiṭuʾa, will clear it and pay 12-fold to Nanaya-iddin in perpetuity.

r 2'2'

u₂-mar-raq-ma a-di [12-TA.AM₃ a-na mdna]-na-a-MU a-na u₄-mu ṣa-a-tu₂ ina-an-din

r 3'3'

pu-ut a-ḫa-miš a-na mu-[ru-qu mki]-din-d60 u₃ mni-din-tu₄-d60 a-na u₄-mu

(r 3') Kidin-Anu and Nidintu-Anu mutually bear responsibility for clearing (it) in perpetuity [...]

r 4'4'

ṣa-a-tu₂ na-šu-u₂ meš-ḫat [...] a bu meš-ḫat NU šal-ṭu₄ ša₂ E₂ MU-MEŠ

(r 4') The measurement [...] the measurement is not ... of that house belongs to Nanaya-iddin, son of Nidintu-Anu, son of Anu-zer-ušabši, in perpetuity.

r 5'5'

ša₂ mdna-na-a-MU DUMU ša₂ mni-[din-tu₄-d60 DUMU ša₂ m]d60-NUMUN-GAL₂ši a-na u₄-mu ṣa-a-tu₂ šu-u₂

r 6'6'

[x] x [...] x-tu₄ mdna-na-a-[MU DUMU ša₂] m*ni-din-tu₄-d60 KI* a-ḫa-miš u₂-ṣu-u₂

(r 6') [...] Nanaya-iddin, son of Nidintu-Anu, mutually ... and they will not renege mutual responsibility.

r 7'7'

[...] a-ṣu-u₂ u₃ pu-ut a-na a-ḫa-miš ul i-ti₄-ri-ʾi

uninscribed line
(witnesses)
r 8'8'

[lu₂mu-kin₇ x DUMU ša₂] md60-BAša₂-an-nu A md30-TI-ER₂ mni-din-tu₄-dINANA DUMU ša₂ mni-din-tu₄-d60 A

(r 8') Anu-uballiṭ, son of Anu-iqišanni, descendant of Sin-leqi-unninni; Nidintu-Ištar, son of Nidintu-Anu, son of [...]

r 9'9'

[x mina]-E-d60-GUBzu DUMU ša₂ md60-EN-šu₂-nu A mkur-i md60-DINiṭ DUMU ša₂ mri-ḫat-dINANA

(r 9') Ina-qibit-Anu-izzuzu, son of Anu-belšunu, descendant of Kuri; Anu-uballiṭ, son of Rihat-Ištar

r 10'10'

[A x] md60-ŠEŠ-MEŠ-MU DUMU ša₂ mu₂-bar A mMU-MEŠ mki-din-d60 DUMU ša₂ mil-lu-ut-d60

(r 10') [...] Anu-ahhe-iddin, son of Ubar, descendant of Šumāti; Kidin-Anu, son of Illut-Anu

r 11'11'

[...]-x md60-AD-URI₃ DUMU ša₂ msu-mut-tu₄-d60 lu₂NAGAR md60-ŠEŠ-MUnu u mni-din-tu₄-d60

(r 11') [...] Anu-ab-uṣur, son of Sumuttu-Anu, carpenter; Anu-ah-ittannu and Nidintu-Anu, sons of Kidin-Anu, son of Ištar-ahhe-iddin; Mušezib-Anu, son of Bēleṭ-ade-haʾi

r 12'12'

[DUMU-MEŠ ša₂ m]ki-din-d60 DUMU ša₂ mdINANA-ŠEŠ-MEŠ-MU mKAR!-d60 DUMU ša₂ mdGAŠAN-a-di-ḫa-i*

2 uninscribed lines
(colophon)
r 13'13'

mdum-qi₂-d60 lu₂UMBISAG DUMU ša₂ md60-DINiṭ A md30-TI-ER₂ UNUGki itiKIN

(r 13') Dumqi-Anu, the scribe, son of Anu-uballiṭ, descendant of Sin-leqi-unninni. Uruk. Ululu, 2nd day, 82nd year Seleucus (was) king.

r 14'14'

U₄ 2-KAM₂ MU 82-KAM₂ mse-lu-ku LUGAL

(sealings)
Top
Column i
(signature)
t.e. i 11

un-qa

(t.e. i 1) Ring of Ina-qibit-Anu-izzuzu

(impression of seal = AUWE 19, 0916:K)
t.e. i 22

mina-E-d60-GUBzu

Column ii
(signature)
t.e. ii 11

un-qa

(t.e. ii 1) Ring of Nidintu-Ištar

(impression of seal = AUWE 19, 0247:B)
t.e. ii 22

mni-din-tu₄-dINANA

Column iii
(signature)
t.e. iii 11

un-qa

(t.e. iii 1) Ring of Anu-uballiṭ

(impression of seal = AUWE 19, 0404)
t.e. iii 22

md60-DINiṭ

Column iv
(signature)
t.e. iv 11

un-qa

(t.e. iv 1) Ring of Anu-ab-uṣur

(impression of seal = AUWE 19, 0616:N)
t.e. iv 22

md60-AD-URI₃

Bottom
Column i
(signature)
b.e. i 11

[...]

(b.e. i 1) [Ring of] Anu-ahhe-iddin

(impression of seal = AUWE 19, 0972:E)
b.e. i 22

md60-ŠEŠ-MEŠ-MU

Column ii
(signature)
b.e. ii 11

[...]

(b.e. ii 1) [Ring of] Kidin-Anu

(impression of seal = AUWE 19, 0972:F)
b.e. ii 22

mki-din-d60

Column iii
(signature)
b.e. iii 11

[...]

(b.e. iii 1) [Ring of] Mušezib-Anu

(impression of seal = AUWE 19, 0616:Q)
b.e. iii 22

mKAR-d60

1 seal impression may be broken at right end of side
Left
Column i
(signature)
l.e. i 11

un-qa

(l.e. i 1) Ring of Anu-ah-ittannu

(impression of seal = AUWE 19, 1100:D)
l.e. i 22

[md60]-ŠEŠ-MUnu

Column ii
(signature)
l.e. ii 11

un-qa

(l.e. ii 1) Ring of Nidintu-Anu

(impression of seal = AUWE 19, 0916:L)
l.e. ii 22

mni-din-tu₄-d60

Column iii
(signature)
l.e. iii 11

un-qa

(l.e. iii 1) Ring of Anu-uballiṭ

(impression of seal = AUWE 19, 0616:O)
l.e. iii 22

md60-DINiṭ

Right
Column i
(signature)
r.e. i 11

un-qa mni-din-tu₄-d60 lu₂na-din-na

(r.e. i 1) Ring of Nidintu-Anu, the seller of that house

(impression of seal = AUWE 19, 1100:E)
r.e. i 22

E₂ MU-MEŠ

Column ii
(signature)
r.e. ii 11

un-qa mki-din-d60

(r.e. ii 1) Ring of Kidin-Anu, the guarantor

(impression of seal = AUWE 19, 0616:P = AUWE 20, *34-01)
r.e. ii 22

lu₂mu-mar-[raq-an-na]