OECT 09, 15 [Sale of shares in baker's prebend]

Obverse
o 1o 1

mki-din-d60 u mba-la-ṭu DUMU-MEŠ ša₂ md60-DUMU-MUnu DUMU ša₂ mni-din-tu₄-d60 A-MEŠ mkur-[i]

(o 1) Kidin-Anu and Balaṭu, sons of Anu-mar-ittannu, son of Nidintu-Anu, descendant of Kuri, voluntarily sold in perpetuity one-thirty-sixth of a day in day five and one-sixth of a day in day fifteen of their cook's prebend that are before Anu, Antu, Ištar, Nanaya, Beltu-ša-Reš and all the gods in their temple, are monthly, throughout the year, the guqqānû and eššeššu offering, and whatever pertains to one-thirty-sixth of a day in day five and one-sixth of a day in day fifteen of that cook's prebend that is with their brothers and all the co-owners of their shares for one-third of a mina of refined silver, high-quality staters of Seleucus, as the complete price to Eṭirtu, daughter of Anu-uballiṭ, wife of Kidin-Anu, son of Anu-ahhe-iddin, son of Nanaya-iddin, descendant of Hunzu.

o 22

ina ḫu-ud lib₃-bi-šu₂-nu šal-šu₂ ina ši-in-ze-ru-u₂ ša₂ u₄-mu ina U₄ 5-KAM₂ u₃

o 33

ši--šu₂ ša₂ u₄-mu ina U₄ 15-KAM₂ GIŠ.ŠUB.BA-šu₂-nu lu₂MUḪALDIMu₂-tu₂ IGI d60

o 44

an-tu₄ d15 dna-na-a dGAŠAN-ša₂-e₂re- u DINGIR-<MEŠ> E₂-šu₂-nu gab-bi

o 55

ša₂ ITIus-su kal MU.AN.NA gu-uq-qa-ne₂-e u U₄..-MEŠ

o 66

u mim-ma gab-bi ša₂ a-na šal-šu₂ ina ši-in-ze-ru-u₂ ša₂ u₄-mu ina U₄ 5-KAM₂ u ši--[šu₂]

o 77

ša₂ u₄-mu ina U₄ 15-KAM₂ GIŠ.ŠUB.BA lu₂MUḪALDIMu₂-tu₂ MU-MEŠ ik-kaš-ši-du ša₂ KI ŠEŠ-MEŠ-šu₂-[nu]

o 88

u EN-MEŠ ḪA.LA-MEŠ-šu₂-nu gab-bi a-na 1/3 MA.NA KU₃.BABBAR qa-lu-u₂ is-ta-tir-ra-[nu]

o 99

ša₂ mse-lu-ku bab-ba-nu-u₂-tu₂ a-na ŠAM₂ TIL-MEŠ a-na fSURtu₄ DUMU.MUNUS ša₂ md60-DIN[iṭ]

o 1010

DAM mki-din-d60 DUMU ša₂ md60-ŠEŠ-MEŠ-MU DUMU ša₂ mdna-na-a-MU A mḫun-zu-u₂

o 1111

a-na u₄-mu ṣa-a-tu₂ it-tan-nu-ʾu KU₃.BABBAR a₄ 1/3 MA.NA ŠAM₂ šal-šu₂

(o 11) Kidin-Anu and Balaṭu, sons of Anu-mar-ittannu, received that silver, one-third of a mina, the complete price of one-thirty-sixth of a day in day five and one-sixth of a day in day fifteen of their cook's prebend; they are paid. Should a claim arise concerning that one-thirty-sixth of a day in day five and one-sixth of a day in day fifteen of their cook's prebend, Kidin-Anu and Balaṭu, sellers of that prebend, sons of Anu-mar-ittannu, will clear it 12-fold and will pay Eṭirtu, daughter of Anu-balliṭ in perpetuity. Kidin-Anu and Balaṭu, sons of Anu-mar-ittannu, bear mutual responsibility for the clearing of that prebend for Eṭirtu in perpetuity. One-thirty-sixth of a day in day five and one-sixth of a day in day fifteen of that cook's prebend belongs to Eṭirtu, daughter of Anu-uballiṭ, wife of Kidin-Anu, son of Anu-ahhe-iddin, son of Nanaya-iddin, descendant of Hunzu, in perpetuity.

o 1212

ina ši-in-ze-ru-u₂ ša₂ u₄-mu ina U₄ 5-KAM₂ u ši--šu₂ ša₂ u₄-mu ina U₄ 15-KAM₂ GIŠ.ŠUB.[BA-šu₂-nu]

o 1313

lu₂MUḪALDIMu₂-tu₂ MU-MEŠ TIL-MEŠ mki-din-d60 u mba-la-ṭu DUMU-MEŠ ša₂ md60-DUMU-MUnu ina ŠU-MIN

o 1414

fSURtu₄ DUMU.MUNUS ša₂ md60-DINiṭ maḫ-ru-ʾu e-ṭir-ʾu u₄-mu pa-qa-ri ana muḫ-[ḫi]

o 1515

[šal-šu₂ ina ši-in]-ze-ru-u₂ ša₂ u₄-mu ina U₄ 5-KAM₂ u ši--šu₂ ša₂ u₄-mu ina U₄ 15-KAM₂

o 1616

[GIŠ.ŠUB.BA] lu₂MUḪALDIMu₂-tu₂ MU-MEŠ it-tab-šu-u₂ mki-din-d60 u mba-la-ṭu lu₂na-din-[na-MEŠ]

Reverse
r 1r 1

GIŠ.ŠUB.BA MU-MEŠ DUMU-MEŠ ša₂ md60-DUMU-MUnu a-di 12-TA.AM₃ u₂-mar-raq-u₂-ma a-na u₄-mu [ṣa-a-tu₂]

r 22

a-na fSURtu₄ DUMU.MUNUS ša₂ md60-DINiṭ ina-an-din-ʾu pu-ut a-ḫa-a-miš a-na mu-ru-qu [ša₂ GIŠ.ŠUB.BA]

r 33

MU!-MEŠ a-na u₄-mu ṣa-a-tu₂ mki-din-d60 u mba-la-ṭu DUMU-MEŠ ša₂ md60-DUMU-MUnu a-na [fSURtu₄]

r 44

DUMU.MUNUS ša₂ md60-DINiṭ na-šu-u₂ šal-šu₂ ina ši-in-ze-ru-u₂ ša₂ u₄-mu ina U₄ 5-KAM₂ [u ši--šu₂]

r 55

ša₂ u₄-mu ina U₄ 15-KAM₂ GIŠ.ŠUB.BA lu₂MUḪALDIMu₂-tu₂ MU-MEŠ ša₂ fSURtu₄ [DUMU.MUNUS ša₂ md60-DINiṭ]

r 66

DAM mki-din-d60 DUMU ša₂ md60-ŠEŠ-MEŠ-MU DUMU ša₂ mdna-na-a-MU A mḫun-zu-[u₂ ana u₄-mu ṣa-a-tu₂ šu₂-nu]

(witnesses)
r 77

lu₂mu-kin₇ mla-ba-ši DUMU ša₂ mta-nit-tu₄-d60 A mkur-i mina-qi₂-bit-d[60 DUMU ša₂ ...]

(r 7) Witness(es): Labaši, son of Tanittu-Anu, descendant of Kuri; Ina-qibit-Anu, son of ..., descendant of Hunzu; Anu-ušallim, son of Kidin-Anu, descendant of Luštammar-Adad; Ina-qibit-Anu, son of Nanaya-iddin, descendant of Abu-ṭab; Anu-ahhe-iddin, son of Tattannu, descendant of Luštammar-Adad;

r 88

A mḫun-zu-u₂ md60-GI DUMU ša₂ mki-din-d60 A mlu--tam-mar-dIŠKUR mina-[qi₂-bit-d60 DUMU ša₂]

r 99

mdna-na-a-MU A mAD-DU₁₀.GA md60-ŠEŠ-MEŠ-MU DUMU ša₂ mtat-tan-nu A mlu-[-tam-mar-dIŠKUR]

r 1010

mri-ḫat-d60 DUMU ša₂ md60-BAša₂-an-nu A md30-TI-ER₂ mni-din-tu₄-d60 DUMU ša₂ m[...]

(r 10) Rihat-Anu, son of Anu-iqišanni, descendant of Sin-leqi-unninni; Nidintu-Anu, son of ..., descendant of Kuri; Anu-ab-uṣur, son of Nanaya-iddin, descendant of Kuri; Rihat-Anu, son of ..., descendant of Ahʾutu; Anu-belšunu, son of Rihat-Ištar, descendant of Luštammar-Adad; Rabi-Anu, son of Anu-zer-iddin, descendant of Ekur-zakir; Anu-mar-ittannu, son of Sin-... the interpreter scribe of the property of Anu;

r 1111

A mkur-i md60-AD-URI₃ DUMU ša₂ mdna-na-a-MU A mkur-i mri-ḫat-d60 DUMU [ša₂ ...]

r 1212

A mŠEŠ-ʾu-u₂-tu md60-EN-šu₂-nu DUMU ša₂ mri-ḫat-dINANA A mlu--tam-[mar-dIŠKUR]

r 1313

mGAL-d60 DUMU ša₂ md60-NUMUN-MU A mE₂.KUR-za-kir md60-DUMU!-MUnu DUMU ša₂ m30-[...]; lu₂se-pi-ri [NIG₂.GA d60]

2 lines uninscribed
(colophon)
r 1414

md60-SU lu₂UMBISAG DUMU ša₂ mGAL-d60 A mkur-i UNUGki itiŠE U₄ 8-KAM₂ MU 72-KAM₂ mse-lu-[ku LUGAL]

(r 14) Anu-eriba, scribe, son of Rabi-Anu, descendant of Kuri. (Written in) Uruk, the 8th day of Addaru, year 72 Seleucus (being) king.

(sealings)
Top
Column i
(signature)
t.e. i 11

un-qa1

(t.e. i 1) Ring of Ina-qibit-Anu

seal impression
t.e. i 22

mina-qi₂-bit-d60

Column ii
(signature)
t.e. ii 11

un-qa

(t.e. ii 1) Ring of Anu-mar-ittannu

seal impression
t.e. ii 22

md60-DUMU-MUnu

Column iii
(signature)
t.e. iii 11

un-qa

(t.e. iii 1) Ring of Ina-qibit-Anu

seal impression
t.e. iii 22

mina!-qi₂-bit-d60

Column iv
(signature)
t.e. iv 11

un-qa

(t.e. iv 1) Ring of Nidintu-Anu

seal impression
t.e. iv 22

mni-din-tu₄-d60

Bottom
Column i
(signature)
b.e. i 11

un-qa

(b.e. i 1) Ring of Rihat-Anu

seal impression
b.e. i 22

mri-ḫat-d60

Column ii
(signature)
b.e. ii 11

un-qa

(b.e. ii 1) Ring of Labaši

seal impression
b.e. ii 22

mla-ba-ši

Column iii
(signature)
b.e. iii 11

un-qa

(b.e. iii 1) Ring of Anu-ušallim

seal impression
b.e. iii 22

md60-GI

Column iv
(signature)
b.e. iv 11

un-qa

(b.e. iv 1) Ring of Anu-ahhe-iddin

seal impression
b.e. iv 22

md60-ŠEŠ-MEŠ-MU

Left
Column i
(signature)
l.e. i 11

un-qa

(l.e. i 1) Ring of Rabi-Anu

seal impression
l.e. i 22

mGAL-d60

Column ii
(signature)
l.e. ii 11

un-qa

(l.e. ii 1) Ring of Anu-ab-uṣur

seal impression
l.e. ii 22

md60-AD-URI₃

Column iii
(signature)
l.e. iii 11

un-qa

(l.e. iii 1) Ring of Rihat-Anu

seal impression
l.e. iii 22

mri-ḫat-d60

Column iv
(signature)
l.e. iv 11

un-[qa]

(l.e. iv 1) Ring of Anu-belšunu

seal impression
l.e. iv 22

md60-EN-šu₂-nu

Right
r.e.r.e. edge destroyed

1seal impression positions confirmed by photographs provided by JMonerie 2010