OECT 09, 16 [Lease of dutes attached to brewer, butcher, baker prebends]

Obverse
(date)
o 11

itiSIG U₄ [25-KAM₂ MU] 73-KAM₂ mse-lu-ku LUGAL

(o 1) Simanu. 25th day. Year 73. Seleucus is king.

o 22

GARin ne₂-re-bi md60—DIN-suE DUMU ša₂ mni-din-tu₄d60

(o 2) Aššess is granted (by): Anu-balassu-iqbi, son of Nidintu-Anu, son of Nanaya-iddin, desšendent of Hunzu to Anu-uballiṭ, his brother, son of Nidintu-Anu concerning (the) half (that is) as much of his share in the prebend of the brewer, butcher, and cook which pertains to Nidintu-Anu, his father, who will perform the prebend service and serve for 10 years.

o 33

DUMU ša₂ mdna-na-aMU A mḫun-zu-u₂ a-na md60—DINiṭ

o 44

ŠEŠ-šu₂ DUMU ša₂ mni-din-tu₄d60 a-na muḫ-ḫi mi-šil ma-la

o 55

ḪA.LA-šu₂ ina GIŠ.ŠUB.BA lu₂LUNGA₃u₂-tu₂ lu₂GIR₂.LA₂[u₂-tu₂]

o 66

u₃ lu₂MUḪALDIMu₂-tu₂ ša₂ a-na mni-din-tu₄d60 AD-šu₂

o 77

[ik]-kaš-ši-du ša₂ ir-re-se-in i-pal-laḫ₃-ḫa

o 88

[a]-di UGU! 10-ta MU.AN.NA-MEŠ pu-ut pa-laḫ₃-ḫa1

(o 8) Anu-uballiṭ, his brother, bears responsibility for performing the service without interruption for 10 years.

o 99

re-se-en u₃ la ša₂-ka-nu ša₂ baṭ!-lu!2

o 1010

a-di 10-ta MU.AN.NA-MEŠ a-na md60—DINiṭ ŠEŠ-šu₂

o 1111

na-ši ina GIŠ.ŠUB.BA lu₂MUḪALDIMu₂-tu₂ MU-MEŠ

(o 11) Between them, they will serve in that cook's prebend.

o 1212

TA bi-ri-šu₂-nu i-pal-laḫ₃-MEŠ

Reverse
(witnesses)
r 11

lu₂mu-kin₇

(r 1) Witnesses:

1 line uninscribed
r 22

md60—DUMUMUnu [DUMU ša₂ m]d[...]-URI₃ A mḫun-zu-u₂

(r 2) Anu-mar-ittannu, son of [...] descendant of Hunzu

r 33

mil-lut-[d60 DUMU ša₂ ...] A mkur-i

(r 3) Illut-Anu, son of [...], descendant of Kuri

r 44

mni-din-[tu₄d60 DUMU ša₂] md60-DINiṭ [A md30]-TI-ER₂

(r 4) Nidintu-Anu, son of Anu-uballiṭ, descendant of Sin-leqi-unninni

r 55

md60—x [... DUMU ša₂ m]d60-EN-šu₂-nu A [m]kur-i

(r 5) Anu-x [...], son of Anu-belšunu, descendant of Kuri

r 66

mta-nit-tu₄d60 DUMU ša₂ mdINANA-MU-KAM₂? A md[30-TI]-ER₂

(r 6) Tanittu-Anu, son of Ištar-šum-eriš, descendant of Sin-leqi-unninni

r 77

md60—DUMUMUnu DUMU ša₂ mman-nu-ki-i-dDIL-BAT

(r 7) Anu-mar-ittannu, son of Mannu-ki-Ištar

(colophon)
2 lines uninscribed
r 88

md60—ŠEŠMUnu lu₂UMBISAG DUMU ša₂ mri-ḫat-d60 A md30—TIER₂

(r 8) Anu-ah-ittannu, the scribe, son of Rihat-Anu, descendant of Sin-leqi-unninni. Uruk. Simanu. 25th day. Year 73. Seleucus (is) king.

r 99

UNUGki itiSIG U₄ 25-KAM₂ MU 73-KAM₂ mse-lu-ku LUGAL

(sealings)
Top
Column i
(signature)
t.e. i 11

un-qa

(t.e. i 1) Ring of Il[lut-Anu]

t.e. i 22

mil-[lutd60]

Column ii
(signature)
t.e. ii 11

un-qa

(t.e. ii 1) Ring of [...]

t.e. ii 22

[...]

Column iii
(signature)
t.e. iii 11

un-qa

(t.e. iii 1) Ring of Nidintu-Anu

t.e. iii 22

mni-din-tu₄d60

Bottom
Column i
(signature)
b.e. i 11

un-qa

(b.e. i 1) Ring of Tanittu-Anu

b.e. i 22

mta-nit-tu₄d60

Left
Column i
(signature)
l.e. i 11

un-qa

(l.e. i 1) Ring of [...]

l.e. i 22

md[...]

Column ii
(signature)
l.e. ii 11

un-qa

(l.e. ii 1) Ring of [Anu]-mar-ittannu

l.e. ii 22

[md60]-DUMU-MUnu

Right
Column i
(signature)
r.e. i 11

un-qa

(r.e. i 1) Ring of Anu-balassu-iqbi

r.e. i 22

md60—DIN-suE

1ugu written MAH, perhaps a writing for adi muhhi (Doty 1977 235)

2bat,-lu written BAL-T,U ## PSU: šakānu ša baṭlu "to cause cessation", but let's give it the sense 'to interrupt' see CAD here for a