OECT 09, 19 [Sale of shares in brewer's prebend]

Obverse
o 1o 1

md60-ŠEŠ-MUnu DUMU ša₂ mni-din-tu₄-d60 DUMU ša₂ md60-ŠEŠ-MUnu DUMU ša₂ mtat-tan-nu A

(o 1) Anu-ah-ittannu, son of Nidintu-Anu, son of Anu-ah-ittannu, son of Tattannu, descendant of Hunzu, voluntarily sold 1/3 of 1 day and 1/3 in 1/12 of 1 day in 1 day on the 16th day, the 17th day, the 18th day, the 19th day, the 20th day, a total of 1/3 of a day and 1/3 in 1/12 of 1 day in those days of the brewer's prebend, before Anu, Antu, Ištar, Delet-ṣeri, Nanaya, Beltu-Reš, and all of the gods of their temples, monthly throughout the year, (there are) guqqānê offerings (and) eššeššāni offerings, and everything that pertains to that prebend, which is with Kidin-Anu, the purchaser of that prebend, and all of the co-owners, for 1 mina, 18 šekels of silver, high quality staters of Seleucus, as the complete price, to Kidin-Anu, son of Anu-ahhe-iddin, son of Nanaya-iddin, descendant of Hunzu, in perpetuity.

o 22

mḫun-zu-u₂ ina ḫu-ud lib₃-bi-šu₂ šal-šu₂ ša₂ 1en u₄-mu u₃ šal-šu₂ ina ši-in-ze-ru-u₂

o 33

ša₂ 1en u₄-mu ina 1en u₄-mu ina U₄ 16-KAM₂ U₄ 17-KAM₂ U₄ 18-KAM₂ U₄ 19-KAM₂ U₄ 20-KAM₂

o 44

PAP šal-šu₂ ša₂ u₄-mu u₃ šal-šu₂ ina ši-in-ze-ru-u₂ ša₂ u₄-mu 1en u₄-mu ina u₄-mu-MEŠ

o 55

MU-MEŠ GIŠ.ŠUB.BA-šu₂ lu₂LUNGA₃u₂-tu₂ IGI d60 an-tu₄ dINANA dGAŠAN-EDIN dna-na-a

o 66

dGAŠAN-ša₂-SAG u DINGIR-MEŠ E₂-šu₂-nu gab-bi ša₂ ITIus-su kal MU.AN.NA gu-uq-qa-ne₂-e

o 77

U₄..-MEŠ u mim-ma gab-bi ša₂ a-na GIŠ.ŠUB.BA MU-MEŠ ik-kaš-ši-du ša₂ KI

o 88

mki-din-d60 lu₂ma-ḫi-ra-nu GIŠ.ŠUB.BA MU-MEŠ u lu₂EN ḪA.LA-MEŠ-šu₂-nu gab-bi

o 99

[a-na 1] MA.NA 18 GIN₂ KU₃.BABBAR is-ta-tir-ra-nu ša₂ mse-lu-ku bab-ba-nu-tu₂

o 1010

[a-na] ŠAM₂ TIL-MEŠ a-na mki-din-d60 DUMU ša₂ md60-ŠEŠ-MEŠ-MU DUMU ša₂ mdna-[na-a-MU A]

o 1111

[mḫun-zu]-u₂ a-na u₄-mu ṣa-a-tu₂ it-ta-din KU₃.BABBAR a₄ 1 MA.NA 18 [GIN₂ ŠAM₂]

(o 11) That silver, 1 mina, 18 šekels (being) the price of that prebend, Anu-ah-ittannu received from Kidin-Anu; he is paid.

o 1212

[GIŠ.ŠUB.BA MU]-MEŠ md60-ŠEŠ-MUnu ina ŠU-MIN mki-din-d60 ma-ḫir e-[ṭir₃]

o 1313

[u₄-mu pa-qa]-ri ana muḫ-ḫi GIŠ.ŠUB.BA MU-MEŠ it-tab-šu-u₂ md60-ŠEŠ-[MUnu lu₂na-din-na]

(o 13) Should a claim concerning that prebend arise, Anu-ah-ittannu, seller of that prebend, son of Nidintu-Anu, will clear it of claims and will pay it 12-fold to Kidin-Anu in perpetuity.

o 1414

GIŠ.ŠUB.BA MU-MEŠ DUMU ša₂ mni-din-tu₄-d60 u₂-mar-raq-ma a-di 12-TA.AM₃ [a-na]

o 1515

mki-din-d60 a-na u₄-mu ṣa-a-tu₂ ina-an-din šal-šu₂ ša₂ u₄-mu u₃ šal-šu₂ [ina ši-in-ze-ru-u₂]

(o 15) That 1/3 of a day and 1/3 in 1/12 of a day in 1 day on the 16th day, the 17th day, the 18th day, the 19th day, the 20th day of that brewer's prebend belongs to Kidin-Anu, son of Anu-ahhe-iddin, son of Nanaya-iddin, descendant of Hunzu, in perpetuity.

Reverse
r 1r 1

ša₂ u₄-mu ina 1en u₄-mu ina U₄ 16-KAM₂ U₄ 17-KAM₂ U₄ 18-KAM₂ U₄ 19-KAM₂ U₄ 20-KAM₂

r 22

GIŠ.ŠUB.BA lu₂LUNGA₃u₂-tu₂ MU-MEŠ ša₂ mki-din-d60 DUMU ša₂ md60-ŠEŠ-MEŠ-MU DUMU ša₂

r 33

mdna-na-a-MU A mḫun-zu-u₂ a-na u₄-mu ṣa-a-tu₂ šu₂-nu

r 44

u₄-mu ma-la mki-din-d60 ṣe-bu-u₂ GIŠ.ŠUB.BA MU-MEŠ ina gišDA ša₂

(r 4) For as many days, Kidin-Anu will register his name for that desired prebend in the registry of prebends that is in the temple of the gods.

r 55

GIŠ.ŠUB.BA-MEŠ ša₂ ina E₂ DINGIR-MEŠ MU-šu₂ u₂-šal-lim

(witnesses)
r 66

lu₂mu-kin₇

(r 6) Witness:

r 77

mki-din-d60 DUMU ša₂ mDU-A A mkur-i md60-MUnu DUMU ša₂ mNUMUN-ia A mŠU-d60

(r 7) Kidin-Anu, son of Mukin-apli, descendant of Kuri. Anu-ittannu, son of Zeriya, descendant of Gimil-Anu

r 88

mki-din-d60 DUMU ša₂ mdna-na-a-MU A mAD-DU₁₀.GA mni-din-tu₄-d60 DUMU ša₂ mta-nit-tu₂-d60

(r 8) Kidin-Anu, son of Nanaya-iddin, descendant of Abu-ṭab

(r 8) Nidintu-Anu, son of Tanittu-Anu, descendant of Luštammar-Adad

r 99

A mlu--tam-mar-dIŠKUR md60-DINiṭ DUMU ša₂ mri-ḫat-d60 A mlu--tam-mar-dIŠKUR

(r 9) Anu-uballiṭ, son of Rihat-Anu, descendant of Luštammar-Adad

r 1010

mina-qi₂-bit-d60 DUMU ša₂ mri-ḫat-dINANA A mE₂.KUR-za-kir mšib-qat₂-d60 DUMU ša₂

(r 10) Ina-qibit-Anu, son of Rihat-Ištar, descendant of Ekur-zakir

(r 10) Šibqat-Anu, son of Mušezib-Anu, descendant of Ekur-zakir

r 1111

mKAR-d60 A mE₂.KUR-za-kir mina-qi₂-bit-d60 DUMU ša₂ mKAR-d60 A mlu--tam-mar-dIŠKUR

(r 11) Ina-qibit-Anu, son of Mušezib-Anu, descendant of Luštammar-Adad

r 1212

mki-din-d60 DUMU ša₂ mtat-tan-nu A mE₂.KUR-za-kir mtat-tan-nu DUMU ša₂

(r 12) Kidin-Anu, son of Tattannu, descendant of Ekur-zakir

(r 12) Tattannu, son of Sin-banunu, descendant of Ekur-zakir

r 1313

md30-ba-nu-nu A mE₂.KUR-za-kir mARAD-a-de-e-šu₂ DUMU ša₂ mni-din-tu₄-d60

(r 13) Arad-adešu, son of Nidintu-Anu

(colophon)
r 1414

mdum-qi₂-d60 lu₂UMBISAG DUMU ša₂ md60-DINiṭ A md30-TI-ER₂ UNUGki itiDU₆

(r 14) Dumqi-Anu, scribe, son of Anu-uballiṭ, descendant of Sin-leqi-unninni. Uruk. Tašritu. 26th day. 78th year. Seleucus (is) king.

r 1515

U₄ 26-KAM₂ MU 78-KAM₂ mse-lu-ku LUGAL

(sealings)
Top
Column i
(signature)
t.e. i 11

un-qa

(t.e. i 1) Ring of Šibqat-Anu

seal impression
t.e. i 22

mšib-qat₂-d60

Column ii
(signature)
t.e. ii 11

un-qa

(t.e. ii 1) Ring of [...]

seal impression
t.e. ii 22

m[...]

Column iii
(signature)
t.e. iii 11

un-qa

(t.e. iii 1) Ring of [...]

seal impression
t.e. iii 22

[...]-x

Column iv
(signature)
t.e. iv 11

un-qa

(t.e. iv 1) Ring of Ina-qibit-Anu

seal impression
t.e. iv 22

mina-qi₂-bit-d60

Bottom
Column i
(signature)
b.e. i 11

[un]-qa

(b.e. i 1) Ring of [Ina]-qibit-[Anu]

seal impression
b.e. i 22

[mina]-qi₂-bit-d[60]

Column ii
(signature)
b.e. ii 11

un-qa

(b.e. ii 1) Ring of Kidin-Anu

seal impression
b.e. ii 22

mki-din-d60

Column iii
(signature)
b.e. iii 11

un-qa

(b.e. iii 1) Ring of Anu-uballiṭ

seal impression
b.e. iii 22

md60-DINiṭ

Column iv
(signature)
b.e. iv 11

un-qa

(b.e. iv 1) Ring of Tattannu

seal impression
b.e. iv 22

mtat-tan-nu

Right
Column i
(signature)
r.e. i 11

un-qa md60-ŠEŠ-MUnu lu₂na-din-na

(r.e. i 1) Ring of Anu-ah-ittannu, seller of that prebend

seal impression
r.e. i 22

GIŠ.ŠUB.BA MU-MEŠ

Left
Column i
(signature)
l.e. i 11

un-qa

(l.e. i 1) Ring of Nidintu-[Anu]

seal impression damaged
l.e. i 22

[m]ni-din-tu₄-[d60]

Column ii
(signature)
l.e. ii 11

[un-qa]

(l.e. ii 1) [Ring of] Kidin-Anu

seal impression damaged
l.e. ii 22

mki-din-d60

Column iii
(signature)
l.e. iii 11

un-qa

(l.e. iii 1) Ring of Arad-adešu

seal impression damaged
l.e. iii 22

mARAD-a-de-e-šu₂