RIAA2 294 [Sale of shares in temple enterer's prebend]

Obverse
o 1o 1

md60—DUMUMUnu A ša₂ md60—GI A ša₂ mBARA₂d60 A mlu--tam-mardIŠKUR ina ḫu-ud lib₃-bi-šu₂

(o 1) Anu-mar-ittannu, son of Anu-ušallim, son of Kidin-Anu, descendant of Luštammar-Adad, voluntarily sold one-twelfth of a day on the 16th, 17th, and 18th days, a total of one-twelfth of a day on those days, in his temple-enterer's prebend, before Ellil, Ea, Sîn, Šamaš, Marduk, Nanaya, Beltu-ša-Reš, and all of the gods of their temples, monthly throughout the year, the guqqû and eššēšu offerings, and everything else which pertains to that temple-enterer's prebend, which is with his brothers and the owners of their shares, for eight shekels of silver, high quality staters of Antiochus, as the complete price, to Belessunu, daughter of Anu-ab-uṣur, son of Nidintu-Anu, descendant of Hunzu, wife of Anu-uballiṭ, son of Anu-zer-iddin, descendant of Ekur-zakir, in perpetuity.

o 22

12-u₂ ša₂ u₄-mu ina U₄ 16-KAM₂ U₄ 17-KAM₂ u₃ U₄ 18-KAM₂ PAP ši-in-ze-ru-u₂ ša₂ 1en u₄-mu

o 33

ina 1en u₄-mu ina u₄-mu-MEŠ MU-MEŠ GIŠ.ŠUB.BA-šu₂ lu₂KU₄ E₂u₂-tu₂ IGI dEN.LIL₂ de₂-a

o 44

d30 dUTU dIŠKUR dAMAR.UTU dna-na-a dGAŠANša₂e₂SAG u₃ DINGIR-MEŠ E₂-šu₂-nu gab-bi

o 55

ša₂ ITIus-su kal MU.AN.NA gu-uq-qa-ne₂-e U₄.EŠ₃.EŠ₃-MEŠ u₃ mim-ma gab-bi

o 66

ša₂ a-na GIŠ.ŠUB.BA lu₂KU₄ E₂u₂-tu₂ MU-MEŠ ik-kaš-ši-du ša₂ KI ŠEŠ-MEŠ-šu₂ u₃

o 77

lu₂EN-MEŠ ḪA.LA-MEŠ-šu₂ gab-bi a-na 8 GIN₂ KU₃.BABBAR is-ta-tir-ra-nu

o 88

ša₂ man-ti-ʾi-i-ku-su bab-ba-nu-tu₂ a-na ŠAM₂ TIL-MEŠ a-na fGAŠAN-su-nu

o 99

DUMU.MUNUS ša₂ md60—ADURI₃ A ša₂ mNIG₂.SUM.MUd60 A mḫun-zu-u₂ DAM md60—DINiṭ

o 1010

A ša₂ md60—NUMUN-MU A mE₂.KURza-kir a-na u₄-mu ṣa-a-tu₂ it-ta-din KU₃.BABBAR a₄ 8 GIN₂

(o 10) That silver, the eight shekels, the complete price of that temple-enterer's prebend, Anu-mar-ittannu, son of Anu-ušallim, received from Belessunu, wife of Anu-uballiṭ; he is paid.

o 1111

ŠAM₂ GIŠ.ŠUB.BA lu₂KU₄ E₂u₂-tu₂ MU-MEŠ TIL-MEŠ md60—DUMUMUnu A ša₂ md60—GI

o 1212

ina ŠU-MIN fGAŠAN-su-nu DAM md60—DINiṭ ma-ḫir e-ṭir₃ u₄-mu pa-qa-ri

(o 12) Should a claim concering that one-twelfth of one day on the 16th, 17th, and 18th days of the temple-enterer's prebend arise, Ana-rabut-Anu, son of Ina-qibit-Anu, son of Šamaš-ittannu, descendant of Luštammar-Adad, will clear it, and will pay the twelve-fold penalty to Belessunu, daughter of Anu-ab-uṣur, descendant of Hunzu, wife of Anu-uballiṭ, son of Anu-zer-iddin, descendant of Ekur-zakir, in perpetuity.

o 1313

a-na muḫ-ḫi 12-u₂ ša₂ 1en u₄-mu ina 1en u₄-mu ina U₄ 16-KAM₂ U₄ 17-KAM₂ u₃

o 1414

U₄ 18-KAM₂ GIŠ.ŠUB.BA lu₂KU₄ E₂u₂-tu₂ MU-MEŠ it-tab-šu-u₂ manaGALd60 A ša₂

o 1515

mina-qi₂-bitd60 A ša₂ mdUTUMUnu A mlu--tam-mardIŠKUR u₂-mar-raq-ma

o 1616

a-di 12-TA.AM₃ a-na fGAŠAN-su-nu DUMU.MUNUS ša₂ md60—ADURI₃ A mḫun-zu-u₂

Reverse
r 1r 1

DAM md60—DINiṭ A ša₂ md60—NUMUN-MU A mE₂.KURza-kir a-na u₄-mu ṣa-a-tu₂ SUMin

r 22

pu-u₂-ut a-ḫa-a-miš a-na mu-ur-ru-qu ša₂ GIŠ.ŠUB.BA lu₂KU₄ E₂u₂-tu₂ MU-MEŠ

(r 2) Anu-mar-ittannu, the seller of that temple-enterer's prebend, son of Anu-ušallim, and Ana-rabut-Anu, son of Ina-qibit-Anu, bear mutual responsibility for the clearing of that temple-enterer's prebend for Belessunu, wife of Anu-uballiṭ, in perpetuity.

r 33

md60—DUMUMUnu lu₂na-din-na GIŠ.ŠUB.BA lu₂KU₄ E₂u₂-tu₂ MU-MEŠ A ša₂ md60—GI

r 44

u₃ manaGALd60 A ša₂ mina-qi₂-bitd60 a-na fGAŠAN-su-nu DAM md60—DINiṭ

r 55

a-na u₄-mu ṣa-a-tu₂ na-šu-u₂ ši-in-ze-ru-u₂ ša₂ 1en u₄-mu ina 1en u₄-mu

(r 5) That one-twelfth of one day on the 16th, 17th, and 18th days of that temple-enterer's prebend belongs to Belessunu, daughter of Anu-ab-uṣur, son of Nidintu-Anu, descendant of Hunzu, wife of Anu-uballiṭ, son of Anu-zer-iddin, descendant of Ekur-zakir, in perpetuity.

r 66

ina U₄ 16-KAM₂ U₄ 17-KAM₂ u₃ U₄ 18-KAM₂ GIŠ.ŠUB.BA lu₂KU₄ E₂u₂-tu₂ MU-MEŠ

r 77

ša₂ fGAŠAN-su-nu DUMU.MUNUS ša₂ md60—ADURI₃ A ša₂ mNIG₂.SUM.MUd60 A mḫun-zu-u₂

r 88

DAM md60—DINiṭ A ša₂ md60—NUMUN-MU A mE₂.KURza-kir a-na u₄-mu ṣa-a-tu₂ šu-u₂

(witnesses)
r 99

lu₂mu-kin₇ md60—DIN-su-E A ša₂ md60—DUA A ša₂ mE₂.KURza-kir md60—DUA A ša₂

(r 9) Witnesses: Anu-balassu-iqbi, son of Anu-mukin-apli, descendant of Ekur-zakir. Anu-mukin-apli, son of Anu-uballiṭ, descendant of Hunzu. Ištar-šum-eriš, son of Šamaš-ittannu, descendant of Ah'utu. Anu-uballiṭ, son of Anu-šum-lišir, son of Anu-uballiṭ, descendant of Hunzu. Uṣuršu-Anu, son of Anu-uballiṭ, descendant of Sin-leqi-unninni. Dannat-Belti, son of Nanaya-iddin, Anu-mar-ittannu, son of Anu-ab-utir, his brother, and Anu-ikṣur, son of Kidin-Anu, (all) descendants of Luštammar-Adad. Kidin-Anu, son of Illut-Anu, interpreter scribe of the property of Anu. Rihat-Anu, son of Illut-Anu, descendant of Hunzu.

r 1010

md60—DINiṭ A mḫun-zu-u₂ mdINANAMUKAM₂ A ša₂ mdUTUMUnu A ša₂ mŠEŠ-ʾu-u₂-tu₂

r 1111

md60—DINiṭ A ša₂ md60—MUGIŠ A ša₂ md60—DINiṭ A mḫun-zu-u₂ mURI₃-šu₂d60 A ša₂

r 1212

md60—DINiṭ A md30—TIER₂ mBAD₄-dGAŠAN A ša₂ mdna-na-aMU md60—DUMUMUnu

r 1313

A ša₂ md60—AD-GUR ŠEŠ-šu₂ u₃ md60—ik-ṣur A ša₂ mBARA₂d60 A-MEŠ mlu--tam-mardIŠKUR

r 1414

mBARA₂d60 A ša₂ mil-lutd60 lu₂se-pir NIG₂.GA d60 mri-ḫatd60 A ša₂ mil-lutd60 A mḫun-zu-u₂

(colophon)
r 1515

mNIG₂.SUM.MUd60 lu₂UMBISAG A ša₂ md60—EN-šu₂-nu A mE₂.KURza-kir UNUGki itiAB-KAM₂ U₄ 10-KAM₂

(r 15) Nidintu-Anu, scribe, son of Anu-belšunu, descendant of Ekur-zakir. Uruk. 10th day of Ṭebetu, year 107, Antiochus and Antiochus, his son, being kings.

r 1616

MU 107-KAM₂ man-ti-ʾi-i-ku-su u man-ti-ʾi-i-ku-su A-šu₂ LUGAL-MEŠ

(sealings)
Top
Column i
t.e. i 1t.e. i 1

un-qa

(t.e. i 1) Ring of Anu-uballiṭ

(impression of seal = AUWE 19, 0848-0872)
t.e. i 22

md60—DINiṭ

Column ii
t.e. ii 1t.e. ii 1

un-qa

(t.e. ii 1) Ring of Uṣuršu-Anu

(impression of seal = AUWE 19, 0358)
t.e. ii 22

mURI₃-šu₂d60

Column iii
t.e. iii 1t.e. iii 1

un-qa

(t.e. iii 1) Ring of Kidin-Anu

(impression of seal = AUWE 19, 0525:B)
t.e. iii 22

mBARA₂d60

Column iv
t.e. iv 1t.e. iv 1

un-qa

(t.e. iv 1) Ring of Dannat-Belti

(impression of seal = AUWE 19, 0226)
t.e. iv 22

mBAD₄-dGAŠAN

Bottom
Column i
b.e. i 1b.e. i 1

un-qa

(b.e. i 1) Ring of Ištar-šum-eriš

(impression of seal = AUWE 19, 0369:C)
b.e. i 22

mdINANAMUKAM₂

Column ii
b.e. ii 1b.e. ii 1

un-qa

(b.e. ii 1) Ring of Rihat-Anu

(impression of seal = AUWE 19, 0228 = AUWE 20, *61-04)
b.e. ii 22

mri-ḫatd601

Column iii
b.e. iii 1b.e. iii 1

un-qa

(b.e. iii 1) Ring of Anu-mukin-apli

(impression of seal = AUWE 19, 0858 = AUWE 20, *07-01)
b.e. iii 22

md60—DUA

Column iv
b.e. iv 1b.e. iv 1

un-qa

(b.e. iv 1) Ring of Anu-ikṣur

(impression of seal = AUWE 19, 0227)
b.e. iv 22

md60—ik-ṣur

Left
Column i
l.e. i 1l.e. i 1

un-qa

(l.e. i 1) Ring of Anu-mar-ittannu

(impression of seal = AUWE 19, 0444:F)
l.e. i 22

md60—DUMUMUnu

Column ii
l.e. ii 1l.e. ii 1

un-qa

(l.e. ii 1) Ring of Anu-balassu-iqbi

(impression of seal = AUWE 19, 0796 = AUWE 20, *14-03)
l.e. ii 22

md60—DIN-su-E

Right
Column i
r.e. i 1r.e. i 1

un-qa md60—DUMUMUnu

(r.e. i 1) Ring of Anu-mar-ittannu, the seller of that prebend

(impression of seal impression)
r.e. i 22

lu₂na-din-na GIŠ.ŠUB.BA MU-MEŠ

Column ii
r.e. ii 1r.e. ii 1

un-qa manaGALd60

(r.e. ii 1) Ring of Ana-rabut-Anu, the guarantor

(impression of seal impression)
r.e. ii 22

lu₂mu-mar-raq-an-na

1Seal is uncertain