TCL 13, 237 [Sale of shares in butcher's prebend]

Obverse
o 1o 1

md60-ŠEŠ-GAL₂ši DUMU ša₂ mil-lu-ut-d60 DUMU ša₂ mki-din-d60 A mlu--tam-mar-dIŠKUR

(o 1) Anu-ah-ušabši, son of Illut-Anu, son of Kidin-Anu, descendant of Luštammar-Adad, willingly sold one-twelfth of a day in one day in half (a day) in day 4, day 5, day 6, day 7, day 8, (and) day 9 (the total is one-twelfth of a day in one day in those days of his prebend, the temple-butcher's prebend), which is before Anu, Antu, Nanaya, Beltu-ša-Reš and all the gods of their temple, for which every month throughout the year (there are) a guqqānê offering, an eššeššāni offering, and all the rest that pertains to one-twelfth of a day in one day in those days of that prebend, the temple-butcher's prebend, which (he owns) along with Anu-zer-iddin, the purchaser of that prebend, son of Anu-mar-ittannu, their brothers, and the rest of the owners of shares, for 1/3 mina 4 shekels, of high quality silver staters of Antiochus as the complete price to Anu-zer-iddin, son of Anu-mar-ittannu, descendant of Ekur-zakir, in perpetuity.

o 22

ina ḫu-ud lib₃-bi-šu₂ ši-in-ze-ru-u₂ ša₂ u₄-mu ina 1en u₄-mu ina mi-šil ina U₄ 4-KAM₂

o 33

U₄ 5-KAM₂ U₄ 6-KAM₂ U₄ 7-KAM₂ U₄ 8-KAM₂ U₄ 9-KAM₂ PAP ši-in-ze-ru-u₂ ša₂ u₄-mu

o 44

ina 1en u₄-mu ina u₄-mu-MEŠ MU-MEŠ GIŠ.ŠUB.BA-šu₂ lu₂GIR₂.LA₂u₂-tu₂ IGI d60 an-tu₄

o 55

<<d60>> dna-na-a dGAŠAN-ša₂-SAG u DINGIR-MEŠ E₂-šu₂-nu gab-bi ša₂ ITIus-su

o 66

kal MU.AN.NA gu-uq-qa-ne₂-e U₄.EŠ₃.EŠ₃-MEŠ u mim-ma gab-bi ša₂ a-na

o 77

ši-in-ze-ru-u₂ ša₂ u₄-mu ina 1en u₄-mu ina u₄-mu-MEŠ MU-MEŠ GIŠ.ŠUB.BA lu₂GIR₂.LA₂u₂-tu₂

o 88

MU-MEŠ ik-kaš-ši-du ša₂ KI md60-NUMUN-MU lu₂ma-ḫi-ra-nu GIŠ.ŠUB.BA MU-MEŠ DUMU ša₂

o 99

md60-DUMU-MUnu lu₂ŠEŠ-MEŠ-šu₂-nu u lu₂EN-MEŠ ḪA.LA-MEŠ-šu₂-nu gab-bi

o 1010

a-na 1/3 MA.NA 4 GIN₂ KU₃.BABBAR is-ta-tir-ra-nu ša₂ man-ti-ʾi-i-ku-su

o 1111

bab-ba-nu-u₂-tu₂ a-na ŠAM₂ TIL-MEŠ a-na md60-NUMUN-MU DUMU ša₂ md60-DUMU-MUnu

o 1212

A mE₂.KUR-za-kir a-na u₄-mu ṣa-a-tu₄ it-ta-din KU₃.BABBAR a₄ 1/3 MA.NA

(o 12) Anu-ah-ušabši has received that silver, 1/3 mina 4 shekels, the price of one-twelfth of a day in one day among those days of that prebend, the temple-butcher's prebend, from Anu-zer-iddin; he is paid.

o 1313

4 GIN₂ ŠAM₂ ši-in-ze-ru-u₂ ša₂ u₄-mu ina 1en u₄-mu ina u₄-mu-MEŠ MU-MEŠ

o 1414

GIŠ.ŠUB.BA lu₂GIR₂.LA₂u₂-tu₂ MU-MEŠ md60-ŠEŠ-GAL₂ši ina ŠU-MIN md60-NUMUN-MU

o 1515

ma-ḫir e-ṭir₃ u₄-mu pa-qa-ri muḫ-ḫi ši-in-ze-ru-u₂

(o 15) When a claim arises against the twelfth of a day among those days of that prebend, the temple-butcher's prebend, Anu-ah-ušabši, the seller of that prebend, son of Illut-Anu, will clear (it) of claims and pay the 12-fold penalty to Anu-zer-iddin, son of Anu-mar-ittannu, in perpetuity.

o 1616

ša₂ u₄-mu ina u₄-mu-MEŠ MU-MEŠ GIŠ.ŠUB.BA lu₂GIR₂.LA₂u₂-tu₂ MU-MEŠ

Reverse
r 1r 1

it-tab-šu-u₂ md60-ŠEŠ-GAL₂ši lu₂na-din-na GIŠ.ŠUB.BA MU-MEŠ DUMU ša₂

r 22

mil-lu-ut-d60 a-di 12-TA.AM₃ u₂-mar-raq-ma a-na md60-NUMUN-MU

r 33

DUMU ša₂ md60-DUMU-MUnu a-na u₄-mu ṣa-a-tu₄ ina-an-din ši-in-ze-ru-u₂

(r 3) One-twelfth of a day in one day in half (a day) in day 4, day 5, day 6, day 7, day 8, (and) day 9 --the total is one-twelfth of a day in one day among those days of [that] prebend, [the temple-butcher's prebend,] belongs to Anu-zer-iddin, son of Anu-mar-ittannu, descendant of Ekur-zakir, in perpetuity.

r 44

ša₂ u₄-mu ina 1en u₄-mu ina mi-šil ina U₄ 4-KAM₂ U₄ 5-KAM₂ U₄ 6-KAM₂ U₄ 7-KAM₂

r 55

U₄ 8-KAM₂ U₄ 9-KAM₂ PAP ši-in-ze-ru-u₂ ša₂ u₄-mu ina 1en u₄-mu ina u₄-mu-MEŠ

r 66

MU-MEŠ GIŠ.ŠUB.BA [lu₂GIR₂.LA₂u₂-tu₂ MU-MEŠ] ša₂ md60-NUMUN-MU DUMU ša₂ md60-DUMU-MUnu

r 77

A mE₂.KUR-za-kir a-na u₄-mu [ṣa-a-tu₄] šu₂-nu

(r 7) Witnesses: Nidintu-Anu, son of Anu-[..., descendant of ...]-Anu; Anu-ah-iddin, son of Anu-mukin-apli, descendant of Hunzu

r 88

lu₂mu-kin₇ mni-din-tu₄-d60 DUMU ša₂ md60-[x-x A mx]-d60 md60-ŠEŠ-MU DUMU ša₂ md60-DU-A

r 99

A mḫun-zu-u₂ mdINANA-MU-KAM₂ DUMU ša₂ mla-ba-ši mdINANA-MU-KAM₂ DUMU ša₂ md60-AD-URI₃

(r 9) Ištar-šum-eriš, son of Labaši; Ištar-šum-eriš, son of Anu-ab-uṣur, descendants of Ahʾutu; Rihat-Ištar, son of Anu-ittannu, descendant of Luštammar-Adad

r 1010

A-MEŠ mŠEŠ-ʾu-u₂-tu mri-ḫat-dINANA DUMU ša₂ md60-MUnu A mlu--tam-mar-dIŠKUR

r 1111

mGAL-d60 u mina-qi₂-bit-d60 DUMU ša₂ mdum-qi₂-d60 mman-nu-i-qa-pu DUMU ša₂

(r 11) Rabi-Anu and Ina-qibit-Anu, sons of Dumqi-Anu; Mannu-iqapu, son of Rihat-Anu, descendant of Kuri; Anu-ah-iddin, son of Nidintu-Anu, descendant of Ekur-zakir

r 1212

mri-ḫat-d60 A mkur-i md60-ŠEŠ-MU DUMU ša₂ mni-din-tu₄-d60 A mE₂.KUR-za-kir

r 1313

mni-din-tu₄-d60 DUMU ša₂ md60-DINiṭ A mḫun-zu-u₂ mri-ḫat-d60 DUMU ša₂ mki-din-d60

(r 13) Nidintu-Anu, son of Anu-uballiṭ, descendant of Hunzu; Rihat-Anu, son of Kidin-Anu

(colophon)
r 1414

md60-DINiṭ lu₂UMBISAG DUMU ša₂ mki-din-d60! A md30-TI-ER₂ UNUGki itiZIZ₂

(r 14) Anu-uballiṭ, scribe, son of Kidin-Anu, descendant of Sin-leqi-unninni, (wrote in) Uruk, (in) the month of Šabaṭu, day 17, year 51. Antiochus was king.

(date)
r 1515

U₄ 17-KAM₂ MU 51-KAM₂ man-ti-ʾi-i-ku-su LUGAL

(sealings)
Top
Column i
(signature)
t.e. i 11

un-qa1

(t.e. i 1) Ring of Mannu-iqapu

seal impression
t.e. i 22

mman-nu-i-qa-pu

Column ii
(signature)
t.e. ii 11

un-qa

(t.e. ii 1) Ring of Rihat-Anu

seal impression
t.e. ii 22

mri-ḫat-d60

Column iii
(signature)
t.e. iii 11

un-qa

(t.e. iii 1) Ring of Anu-ah-iddin

seal impression
t.e. iii 22

md60-ŠEŠ-MU

Column iv
(signature)
t.e. iv 11

un-qa

(t.e. iv 1) Ring of Nidintu-Anu

seal impression
t.e. iv 22

mni-din-tu₄-d60

Bottom
Column i
(signature)
b.e. i 11

un-qa

(b.e. i 1) Ring of Nidintu-Anu

seal impression
b.e. i 22

mni-din-tu₄-d60

Column ii
(signature)
b.e. ii 11

un-qa

(b.e. ii 1) Ring of Rabi-Anu

seal impression
b.e. ii 22

mGAL-d60

Column iii
(signature)
b.e. iii 11

un-qa

(b.e. iii 1) Ring of Ištar-šum-eriš

seal impression
b.e. iii 22

mdINANA-MU-KAM₂

Left
Column i
(signature)
l.e. i 11

un-qa

(l.e. i 1) Ring of Rihat-Ištar

seal impression
l.e. i 22

mri-ḫat-dINANA

Column ii
(signature)
l.e. ii 11

un-qa

(l.e. ii 1) Ring of Anu-ah-iddin

seal impression
l.e. ii 22

md60-ŠEŠ-MU

Column iii
(signature)
l.e. iii 11

un-qa

(l.e. iii 1) Ring of Ina-qibit-Anu

seal impression
l.e. iii 22

mina-qi₂-bit-d60

Column iv
(signature)
l.e. iv 11

un-qa

(l.e. iv 1) Ring of Ištar-šum-eriš

seal impression
l.e. iv 22

mdINANA-MU-KAM₂

Right
(signature)
r.e. 11

un-qa md60-ŠEŠ-GAL₂ši

(r.e. 1) Ring of Anu-ah-ušabši, seller of that prebend

seal impression
r.e. 22

lu₂na-din-na GIŠ.ŠUB.BA MU-MEŠ

1Edges identified by J Monerie.