TCL 13, 249 [Sale of arable land]

Obverse
o 1o 1

2 MA.NA KU₃.BABBAR qa-lu-u₂ ŠAM₂ re-bu-u₂ ḪA.LA-šu₂ ša₂ ina ŠE.NUMUN zaq-pi KA šul-pu

(o 1) 2 mina of refined silver (is) the price of one-fourth of the share that is in that arable land, land planted with date palms and cultivated land, in Birānātu, fronting on the Meslamtaea gate in the district of Uruk----100 [...] the upper length to the north, next to [the canal] of the king, which goes to Udannu, 160+ [...] the lower length to the south, next to the arable land, property of Anu, a bīt ritti of Di[...] Anu-Belšunu, son of Nidintu-Anu and Ina-qibit-Anu, son of Anu-[...] Anu-belšunu, son of Tanittu-Anu, Balaṭu and Nidintu-Anu, sons of [...] 45 cubits (being) the upper width to the west [... that goes] to Udannu; 75 cubits (being) the lower width to the east next to [...] Anu-ikṣur and [...] Kidin-Anu; the total of 160 cubits (being) the lengths, 75 cubits (being) [the widths]----as little and as much as there is, all of it, [...]

o 22

ina urubi-ra-na-a-tu₄ GAB KA₂.GAL dMES.LAM.TA.E₃.A NAM UNUGki 100 x-[...]

o 33

US₂ ANu₂ tu₁₅SI.SA₂ US₂.SA.DU [...] LUGAL ša₂ a-na u₂-dan-nu tal-lak 160 [...]

o 44

US₂ KI.TA tu₁₅U₁₈.LU US₂.SA.DU ŠE.NUMUN NIG₂.GA d60 E₂ rit-tu₄ ša₂ mdi-[...]

o 55

[...] md60-EN-šu₂-nu DUMU ša₂ mni-din-tu₄-d60 u mina-qi₂-bit-d60 DUMU ša₂ md60-[...]

o 66

md60-EN-šu₂-nu DUMU ša₂ mta-[nit-tu₄]-d60 mba-la-ṭu u mni-din-tu₄-d60 DUMU-[MEŠ ša₂] md[...]

o 77

55 KUŠ₃ SAG.KI AN.TA tu₁₅MAR.TU [...] a-na u₂-dan-nu [tal-lak]

o 88

75 KUŠ₃ SAG.KI KI.TA tu₁₅KUR.RA US₂.SA.[DU ...] md60-ik-ṣur u [...]

o 99

mki-din-d60 ŠU.NIGIN 160 KUŠ₃ US₂ 75 KUŠ₃ [SAG.KI ...]

o 1010

i-ṣi u ma-a-du ma-la ba-šu-u₂ gab-bi KU₃.BABBAR a₄ 2 MA.NA qa-lu-u₂ [...]

(o 10) Anu-ab-uṣur, son of Anu-[bel-zeri], descendant of Kuri received that silver --- 2 refined mina [...] one-fourth of his share that is in that arable land, the complete silver --- from Labaši, son of Šamaš-ittannu, descendant of Ahʾutu; he is paid.

o 1111

re-bu-u₂ ḪA.LA-šu₂ ša₂ ina ŠE.NUMUN MU-MEŠ KU₃.BABBAR TIL-ti₃ md60-AD-URI₃ DUMU ša₂ md60-[EN-NUMUN]

o 1212

A mkur-i ana ŠU-MIN mla-ba-ši DUMU ša₂ mdUTU-MUnu A mŠEŠ-ʾu-u₂-tu ma-ḫir e-ṭir₃ [u₄-mu pa-qa-ri]

(o 12) [Should a claim] concerning that arable land arise, Anu-ab-uṣur, son of Anu-bel-zeri, descendant of Kuri will clear the 1/4 (share) of that arable land and will pay the 12-fold penalty to Labaši, son of Šamaš-ittannu, descendant of Ah'utu.

o 1313

a-na muḫ-ḫi ŠE.NUMUN MU-MEŠ it-tab-šu-u₂ md60-AD-URI₃ DUMU ša₂ md60-EN-NUMUN A m[kur-i]

o 1414

re-bu-u₂ ina ŠE.NUMUN MU-MEŠ u₂-mar-raq-ma a-di 12-TA.AM₃ a-na mla-ba-ši DUMU ša₂

Reverse
r 1r 1

mdUTU-MUnu A mŠEŠ-ʾu-u₂-tu ina-an-din 3-ta ŠU-MIN-MEŠ ina ŠE.NUMUN MU-MEŠ TILri

(r 1) That complete 3/4 in that arable land belongs to [Labaši], son of Šamaš-ittannu, descendant of Ahʾutu in perpetuity.

r 22

ša₂ [mla-ba-ši] DUMU ša₂ mdUTU-MUnu A mŠEŠ-ʾu-u₂-tu a-na u₄-mu ṣa-a-tu₂ [šu]-u₂

(witnesses)
r 33

lu₂mu-kin₇ md60-MU-MU u md60-NUMUN-GIŠ DUMU-MEŠ ša₂ mdUTU-MUnu A mŠEŠ-ʾu-u₂-tu

(r 3) Witnesses: Anu-šum-iddin and Anu-zer-lišer, sons of Šamaš-ittannu, descendant of Ahʾutu

r 44

mina-qi₂-bit-d60 DUMU ša₂ md60-ŠEŠ-MEŠ-MU A mŠEŠ-ʾu-u₂-tu md60-ŠEŠ-MUnu DUMU [ša₂]

(r 4) Ina-qibit-Anu, son of Anu-ahhe-iddin, descendant of Ahʾutu

(r 4) Anu-ah-ittannu, son [of Anu]-belšunu, descendant of Ekur-zakir

r 55

[md60]-EN-šu₂-nu A mE₂.KUR-za-kir md60-NUMUN-MU DUMU ša₂ md60-DINiṭ [A m]šu-ma-a-ti

(r 5) Anu-zer-iddin, son of Anu-uballiṭ [...]

r 66

[mri]-ḫat DUMU ša₂ mni-din-tu₄-d60 A mAM-d60 mNIG₂.BA-d60 DUMU [ša₂ mina]-qi₂-bit-d60

(r 6) [Ri]hat, son of Nidintu-Anu, descendant of Rim-Anu

(r 6) Qišti-Anu, son [of Ina]-qibit-Anu, [descendant of ...]-Anu

r 77

[A m...]-d60 mdna-na-a-MU DUMU ša₂ md60-ŠEŠ-GAL₂ši A mE₂.KUR-[za]-kir mni-din-tu₄-d60 DUMU ša₂

(r 7) Nanaya-iddin, son of Anu-ah-ušabši, descendant of Ekur-[za]kir

(r 7) Nidintu-Anu, son of [Anu]-zer-ušabši, descendant of Šumāti

r 88

[md60]-NUMUN-GAL₂ši A mMU-MEŠ md60-DINiṭ DUMU ša₂ mdna-na-a-[...] A mE₂.KUR-za-kir

(r 8) Anu-uballiṭ, son of Nanaya-[...], descendant of Ekur-zakir

r 99

[mana-GAL-ka]-d60 DUMU ša₂ mlib-luṭ A md30-TI-ER₂ I [...]

(r 9) [Ana-rabutika]-Anu, son of Libluṭ, descendant of Sin-leqi-unninni

(r 9) This [...] is written in the presence of Nidintu-Nanaya, his wife, daughter of Anu-[...]-dari

r 1010

ina a-ša-bi [f]ni-din-tu₄-dna-na-a DAM-šu₂ DUMU.MUNUS ša₂ md60-[...]-da-ri an-na-ʾa ša₂-ṭir

(colophon)
r 1111

md60-ŠEŠ-MEŠ-MU lu₂UMBISAG DUMU ša₂ mKI-d60-ḪE₂.NUN A [md30]-TI-ER₂ UNUGki itiNE

(r 11) Anu-ahhe-iddin, scribe, son of Itti-Anu-nuhšu, descendant of [Sin]-leqi-unninni. Uruk. 20th day. 8th year. Philip (was) king of the lands.

r 1212

U₄ 20-KAM₂ MU 8-KAM₂ mpi-li-pi-is LUGAL KUR.KUR

(sealings)
Top
Column i
(signature)
t.e. i 11

un-qa1

(t.e. i 1) Ring of Ina-qibit-Anu

seal impression
t.e. i 22

mina-qi₂-bit-d60

Column ii
(signature)
t.e. ii 11

na₄KIŠIB

(t.e. ii 1) Seal of Nanaya-iddin

seal impression
t.e. ii 22

mdna-na-a-MU

Column iii
(signature)
t.e. iii 11

un-qa

(t.e. iii 1) Ring of Ana-rabutika-Anu

seal impression
t.e. iii 22

mana-GAL-ka-d60

Column iv
(signature)
t.e. iv 11

na₄KIŠIB

(t.e. iv 1) Seal of Rihat

seal impression
t.e. iv 22

mri-ḫat

Bottom
Column i
(signature)
b.e. i 11

un-qa

(b.e. i 1) Ring of Anu-šum-ittannu

seal impression
b.e. i 22

md60-MU-MUnu

Column ii
(signature)
b.e. ii 11

un-[qa]

(b.e. ii 1) Ring of Nidintu-Anu

seal impression
b.e. ii 22

mni-din-tu₂-d60

Column iii
(signature)
b.e. iii 11

un-qa

(b.e. iii 1) Ring of Anu-uballiṭ

seal impression
b.e. iii 22

md60-DINiṭ

Column iv
(signature)
b.e. iv 11

un-qa

(b.e. iv 1) Ring of [...]

seal impression
b.e. iv 22

[...]

Left
Column i
(signature)
l.e. i 11

[un-qa]

(l.e. i 1) [Ring of] Anu-zer-iddin

seal impression
l.e. i 22

md60-NUMUN-MU

Column ii
(signature)
l.e. ii 11

[un-qa]

(l.e. ii 1) [Ring of ...]

seal impression destroyed
l.e. ii 22

[...]

Column iii
(signature)
l.e. iii 11

[un-qa]

(l.e. iii 1) [Ring of] Qišti-Anu

seal impression
l.e. iii 22

mNIG₂.BA-d60

Right
Column i
(signature)
r.e. i 11

un-qa md60-AD-URI₃2

(r.e. i 1) Ring of Anu-ab-uṣur seller of that arable land

seal impression
r.e. i 22

lu₂na-din ŠE.NUMUN MU-MEŠ

Column ii
(signature)
r.e. ii 11

un-qa

(r.e. ii 1) Ring of Nidintu-Nanaya

seal impression
r.e. ii 22

fni-din-tu₄-dna-na-a

1all edge identitifications courtesy JMonerie, 2010.

2copy lacks URI₃, clear on photograph