VDI 1955/4, 1 [Sale of slave]

Obverse
o 1o 1

fḫa-an-na DUMU.MUNUS ša₂ mtat-[tan-nu-d]na-na-a ina ḫu-ud lib₃-bi-šu₂ mki-[din-d60 lu₂ARAD-su]

(o 1) Hanna daughter of Tattannu-Nanaya voluntarily sold in perpetuity to Nanaya-iddin son of Tanittu-Anu descendant of Ahʾutu for the complete price of three mina of refined silver her slaves --- Kidin-Anu, Anu-ah-ittannu, Tattannu-Nanaya, Anu-uballiṭ, Labaši and her maid-servant Ana-rabut-Nanaya --- a total of six slaves whose right hands are marked with the name of Hanna daugher of Tattannu-Nanaya.

o 22

md60-ŠEŠ-MUnu lu₂ARAD-su mtat-tan-nu-dna-[na]-a lu₂ARAD-su md60-DINiṭ lu₂ARAD-su

o 33

mla-ba-ši lu₂ARAD-su fana-GAL-dna-na-a [GEME₂]-su PAP 6-TA lu₂aš₂-ta-[pir]

o 44

ša₂ ŠU-MIN 15-šu₂-nu a-na MU ša₂ fḫa-an-na-a DUMU.MUNUS ša₂ mtat-tan-nu-dna-na-a šaṭ-[rat a]-na

o 55

3 [MA.NA] KU₃.BABBAR qa-lu-u₂ a-na ŠAM₂ [TIL-MEŠ] a-na mdna-na-a-MU DUMU ša₂

o 66

mta-[nit]-tu₄-[d60 A mŠEŠ]-ʾu-u₂-tu a-na [u₄-mu ṣa-a]-tu₄ [ta]-ta-din KU₃.BABBAR a₄

(o 6) Hanna has received from Nanaya-iddin son of Tanittu-Anu descendant of Ahʾutu those three mina of refined silver,the price of those servants: Kidin-Anu, Anu-ah-ittannu, Tattannu-Nanaya, Anu-uballiṭ, Labaši and her maid-servant Ana-rabut-Nanaya. She is paid.

o 77

3 MA.NA qa-lu-u₂ ŠAM₂ mki-din-d60 m[d60-ŠEŠ-MUnu m]tat-tan-nu-dna-na-a

o 88

md60-DINiṭ mla-ba-ši u fana-GAL-dna-[na-a LU₂-ut-ti₃ MU-MEŠ f]ḫa-an-na-a DUMU.[MUNUS ša₂]

o 99

mtat-tan-nu-dna-na-a ina ŠU-MIN mdna-na-[a-MU DUMU] ša₂ mta-nit-tu₄-d[60 A mŠEŠ]-ʾu-u₂-[tu]

o 1010

[maḫ]-rat e-ṭir-tu₄ u₄-mu pa-qa-ri [a-na muḫ-ḫi] mki-din-[d60] m[d60-ŠEŠ]-MU[nu]

(o 10) Should a claim arise concerning those slaves --- Kidin-Anu, Anu-ah-ittannu, Tattannu-Nanaya, Anu-uballiṭ, Labaši and her maid-servant Ana-rabut-Nanaya --- Hanna daughter of Tattannu-Nanaya will clear (it) and pay Nanaya-iddin son of Tanittu-Anu descendant of Ahʾutu.

o 1111

[mtat]-tan-nu-dna-na-a m[d60]-DINiṭ mla-ba-[ši] u fana-GAL-[dna-na-a LU₂-ut]-ti₃ MU-MEŠ

o 1212

[it-tab]-šu-u₂ fḫa-an-na-a DUMU.MUNUS [ša₂ mtat-tan]-nu-dna-na-a tu-mar-raq-ma

o 1313

a-na mdna-na-a-MU [DUMU ša₂] mta-nit-tu₄-d60 A mŠEŠ-ʾu-[u₂]-tu ta-nam-din pu-ut

(o 13) Hanna daughter of Tattannu-Nanaya bears responsibility in perpetuity(for assuring that) those slaves are not (of the status of) temple oblates, šušānu, mār banê, royal servants, the cavalry, or the chariotry. Hanna daughter of Tattannu-Nanaya (further) bears, in perpetuity, responsibility (against) the flight of those slaves: Kidin-Anu, Anu-ah-ittannu, Tattannu-Nanaya, Anu-uballiṭ, Labaši and Ana-rabut-Nanaya.

o 1414

la lu₂šir₃-ku-u₂-tu₂ la lu₂šu-[ša₂-nu]-u₂-tu₂ la lu₂DUMU DU₃u₂-tu₂ la lu₂ARAD LUGAL[u₂]-tu₂

o 1515

la E₂ ANŠE.KUR.RA u la E₂ gišGIGIR LU₂-ut-ti₃ MU-MEŠ a-na u₄-mu ṣa-a-tu₄

o 1616

fḫa-an-na-a na-[ša₂]-at pu-ut [la ḫa-la-qa mki]-din-d60 md60-ŠEŠ-MUnu

o 1717

mtat-tan-nu-dna-na-[a md]60-DINiṭ m[la-ba-ši u] fana-GAL-dna-na-a LU₂-ut-ti₃ MU-MEŠ

o 1818

a-na u₄-mu ṣa-a-tu₄ fḫa-an-na-a DUMU.MUNUS [ša₂ m]tat-tan-nu-dna-na-a na-ša₂-at

Reverse
(witnesses)
r 11

lu₂mu-kin₇

(r 1) Witnesses: Anu-zer-iddin son of Anu-uballiṭ descendant of Šumati. Nidintu-Anu son of Širki-Anu descendant of Sin-leqi-unninni.

r 22

md60-NUMUN-MU DUMU ša₂ md60-DINiṭ A mMU-MEŠ mni-din-tu₄-d60 DUMU ša₂ mšir₃-ki-d60

r 33

A md30-TI-ER₂ md60-DIN-su DUMU ša₂ mSUa A mMU-dKUR-GAL md60-DINiṭ

(r 3) Anu-bullissu,son of Eriba descendant of Iddin-Amurru. Anu-uballiṭ son of Nidintu-Anu descendant of Ahʾutu. Anu-uballiṭ son of Iqiša descendant of Ahʾutu.

r 44

DUMU ša₂ mni-din-tu₄-d60 A mŠEŠ-ʾu-u₂-tu md60-DINiṭ DUMU ša₂ mBAša₂-a A mŠEŠ-ʾu-u₂-tu

r 55

mni-din-tu₄-d60 DUMU ša₂ mla-ba-ši A mŠEŠ-ʾu-u₂-tu mina-qi₂-bit-d60 DUMU ša₂

(r 5) Nidintu-Anu son of Labaši descendant of Ahʾutu. Ina-qibit-Anu son of Kidin-Anu descendant of Ekur-zakir. Anu-iqišanni son of Tanittu-Anu descendant of Ahʾutu.

r 66

mki-din-[d]60 A mE₂.KUR-za-kir md60-BAša₂-an-nu DUMU ša₂ mta-nit-tu₄-d60

r 77

A mŠEŠ-ʾu-u₂-tu mDU₁₀.GA-ia DUMU ša₂ map-la-a mdEN-AD-URI₃ DUMU ša₂

(r 7) Ṭabiya son of Apla. Bel-ab-uṣur son of Nadin. Sin-belšunu son of Sin-ah-iddin. Nanaya-iddin son of Kidin-Ištar.

r 88

mna-din md30-EN-[šu₂]-nu DUMU ša₂ md30-[ŠEŠ]-MU mdna-na-a-MU A mki-din-dINANA

uninscribed gap
(colophon)
r 99

md60-EN-šu₂-nu lu₂UMBISAG DUMU [ša₂] mKI-d[...] UNUGki itiKIN U₄ 10-KAM₂ MU 15-KAM₂ mse-lu-ku LUGAL

(r 9) Anu-belšunu, scribe, son of Itti-[...]. (Written in) Uruk. The tenth day of Ululu, the fifteenth year, Seleucus (was) king.

Top
Column i
(signature)
t.e. i 11

na₄KIŠIB

(t.e. i 1) Seal (of) Anu-uballiṭ

(impression of seal = AUWE 19, 0558)
t.e. i 22

[md]60-DINiṭ

Column ii
(signature)
t.e. ii 11

[na₄]KIŠIB

(t.e. ii 1) Seal (of) Anu-iqišanni

(impression of seal = AUWE 19, 0061:A)
t.e. ii 22

md60-BAša₂-an-nu

Column iii
(signature)
t.e. iii 11

na₄KIŠIB

(t.e. iii 1) Seal (of) Nidintu-Anu

(impression of seal = AUWE 19, 0616:D)
t.e. iii 22

m[ni-din]-tu₄-d60

Column iv
(signature)
t.e. iv 11

na₄KIŠIB

(t.e. iv 1) Seal (of) Anu-zer-iddin

(impression of seal = AUWE 19, 0616:C)
t.e. iv 22

md60-NUMUN-MU

Bottom
Column i
(signature)
b.e. i 11

NA₄.KIŠIB

(b.e. i 1) Seal (of) Bel-ab-uṣur

seal impression
b.e. i 22

mdEN-AD-URI₃

Column ii
(signature)
b.e. ii 11

na₄KIŠIB

(b.e. ii 1) Seal (of) Ṭabiya

(impression of seal = AUWE 19, 0916:C)
b.e. ii 22

mDU₁₀.GA-ia

Column iii
(signature)
b.e. iii 11

na₄KIŠIB

(b.e. iii 1) Seal (of) Anu-bullissu

(impression of seal = AUWE 19, 0873)
b.e. iii 22

md60-DIN-su

Column iv
(signature)
b.e. iv 11

na₄KIŠIB

(b.e. iv 1) Seal (of) Ina-qibit-Anu

seal impression
b.e. iv 22

mina-qi₂-bit-d60

Left
Column i
l.e. i 1l.e. i 1

na₄KIŠIB

(l.e. i 1) Seal (of) Nanaya-iddin

(impression of seal = AUWE 19, 0297:A = AUWE 20, *58-07)
l.e. i 22

[mdna]-na-a-MU

Column ii
(signature)
l.e. ii 11

na₄KIŠIB

(l.e. ii 1) Seal (of) Sin-belšunu

(impression of seal = AUWE 19, 0616:E)
l.e. ii 22

md30-EN-šu₂-nu

Column iii
(signature)
l.e. iii 11

na₄KIŠIB

(l.e. iii 1) Seal (of) Anu-uballiṭ

seal impression
l.e. iii 22

md60-DINiṭ

Column iv
(signature)
l.e. iv 11

na₄[KIŠIB]

(l.e. iv 1) Seal (of) Nidintu-Anu

(impression of seal = AUWE 19, 0916:B)
l.e. iv 22

mni-din-tu₄-d60

Right
r.e. 1r.e. 1

ṣu-pur fḫa-an-na-a

(r.e. 1) Nail (impression of) Hanna, the seller of those slaves.

nail impression
r.e. 22

na-din-at LU₂-ut-ti₃ MU-MEŠ