VS 15, 02 [Sale]

Obverse
o (missing)
Reverse
r 1r 1

uz-za-ʾa i-pu-u₂-šu-u₂

(r 1) [...] they did [...].

(witnesses)
r 22

lu₂mu-kin₇ mki-din-d60 DUMU ša₂ mtat-tan-nu

(r 2) Witnesses: Kidin Anu, son of Tattannu

r 33

mana-GAL-ka-d60 DUMU ša₂ mki-din-d60

(r 3) Ana-rabutika-Anu, son of Kidin-Anu

r 44

md60-DINiṭ DUMU ša₂ mni-din-tu₄-d60

(r 4) Anu-uballiṭ, son of Nidintu-Anu

r 55

mša₂-d60--šu-u₂ DUMU ša₂ mdUTU-SUR

(r 5) Ša-Anu-iššu, son of Šamaš-eṭir

r 66

md60-DIN-su-E DUMU ša₂ mGEME₂-x-A

(r 6) Anu-balassu-iqbi, son of Amat-X-A

(colophon)
r 77

md60-ŠEŠ-GAL₂ši lu₂UMBISAG DUMU ša₂ md60-DIN-su-E

(r 7) Anu-ah-ušabši, scribe, son of Anu-balassu-iqbi

r 88

UNUGki itiGU₄ U₄ 5-KAM₂ MU 13-KAM₂; mse-lu-ku LUGAL

(r 8) Uruk. Ayyaru, 5th day, 13th year Seleucus (was) king.

(sealings)
Top
Column i
(signature)
t.e. i 11

un-qa

(t.e. i 1) Ring of Anu-uballiṭ

(impression of seal = AUWE 20, *16-01)
t.e. i 22

[m]d60-DINiṭ

Column ii
(signature)
t.e. ii 11

un-qa

(t.e. ii 1) Ring of Anu-balassu-iqbi

(impression of seal = AUWE 20, *16-02)
t.e. ii 22

[md60-DIN-su-E]

Bottom
Column i
(signature)
b.e. i 11

[...]

(b.e. i 1) [Ring of] Ša-Anu-iššu

seal impression damaged
b.e. i 22

mša₂-d60--šu-u₂

Left
Column i
(signature)
l.e. i 11

un-qa

(l.e. i 1) Ring of Kidin-Anu

(impression of seal = AUWE 20, *16-03)
l.e. i 22

[mki]-din-d60

Column ii
(signature)
l.e. ii 11

un-qa

(l.e. ii 1) Ring of Ana-rabutika-Anu

(impression of seal = AUWE 20, *16-04)
l.e. ii 22

[m]ana-GAL-ka-d60

Right
(signature)
r.e. 11

un-[qa]

(r.e. 1) Ring [of] Šamaš-ittannu

seal impression
r.e. 22

mdUTU-MUnu1

160 mistakenly written between {d} & UTU