VS 15, 30 [Sale of house, passageway. undeveloped land]

Obverse
o 1o 1

[md60-ŠEŠ-MEŠ-MU DUMU ša₂] msu-mut-tu₄-d60 A ša₂ md60-ŠEŠ-MEŠ-MU A mMU-MEŠ ina ḫu-ud lib₃-bi-šu₂

(o 1) [Anu-ahhe-iddin], son of Sumuttu-Anu, son of Anu-ahhe-iddin, descendant of Šumati, voluntarily has sold the east-facing room of a house and and its passageway and built house and its undeveloped plot in the city quarter of the Adad temple that is in Uruk: the upper long north side is adjacent to the cultivated garden of Anu-ah-iddin, son of Nidintu-Anu; the lower long south side is adjacent to the house (that is) the share of Illut-Anu, son of Ubar and is adjacent to the access-way that is between them; the upper west width is adjacent to the wide street, "Passageway of the gods and king"; the lower east width is adjacent to another plot of land, the courtyard of that house and adjacent to the house and courtyard of Illut-Anu, son of Ubar. The other plot of land, the courtyard of that house: 11 units, the upper north length, adjacent to the cultivated garden of Anu-ah-iddin, son of Nidintu-Anu; 11 units, the lower south length, adjacent to the courtyard (that is) the share of Illut-Anu, son of Ubar, and the access-way that is between them; 8 units, the upper width, and that is adjacent to the previous(ly mentioned) plot of land of the east wing of that house; 8 units, the lower west width adjacent to the house of Isidoros, son of Isitheos and adjacent to the access-way of that house--(this is) the total of the other measurements of that house, courtyard and undeveloped plot--that house, courtyard, and undeveloped plot, as little and the entirety of as much as there is--for 1/3 mina refined silver, high quality staters of Antiochus, as the complete price to Nidintu-Anu, son of Antiochus, whose other name is Anu-belšunu, son of Nidintu-Anu, descendant of Ahʾutu in perpetuity.

o 22

E₂ tu₁₅KUR.RA E₂ dul-ba-ni-šu₂ u E₂-E₂ ep₂-šu₂-u₂-tu₂ u ki-šub-ba-a-šu₂

o 33

KIti₃ E₂ dIŠKUR ša₂ qe₂-reb UNUGki US₂ ANu₂ tu₁₅SI.SA₂ DA gišKIRI₆ zaq-pi

o 44

ša₂ md60-ŠEŠ-MU DUMU ša₂ mNIG₂.SUM.MU-d60 US₂ KIu₂ tu₁₅U₁₈.LU DA E₂ ḪA.LA ša₂

o 55

mil-lut-d60 DUMU ša₂ mu₂-bar u DA mu-ṣu-u₂ ša₂ ina bi-rit-šu₂-nu SAG.KI AN.TA

o 66

tu₁₅MAR.TU DA SILA rap-šu₂ mu-taq DINGIR-MEŠ u LUGAL SAG.KI KI.TA tu₁₅KUR.RA

o 77

DA meš-ḫat 2-tu₄ TUR₃ ša₂ E₂ MU-MEŠ u DA E₂ u TUR₃ ša₂ mil-lut-d60 A ša₂

o 88

mu₂-bar meš-ḫat 2-tu₄ TUR₃ ša₂ E₂ MU-MEŠ 11 KUŠ₃ US₂ ANu₂ tu₁₅2 DA

o 99

gišKIRI₆ zaq-pi ša₂ md60-ŠEŠ-MU A ša₂ mNIG₂.SUM.MU-d60 11 KUŠ₃ US₂ KIu₂ tu₁₅1 DA

o 1010

TUR₃ ḪA.LA ša₂ mil-lut-d60 A ša₂ mu₂-bar u mu-ṣu-u₂ ša₂ bi-rit-šu₂-nu 8 KUŠ₃ SAG.KI AN.TA

o 1111

u₃ ša₂ DA meš-ḫat IGItu₄ ša₂ E₂ tu₁₅KUR.RA ša₂ E₂ MU-MEŠ 8 KUŠ₃ SAG.KI KI.TA tu₁₅3 DA E₂

o 1212

mi-si-du-ur-su DUMU ša₂ mi-si-te-u₂-su u DA mu-ṣu-u₂ ša₂ E₂ MU-MEŠ

o 1313

PAP 2-ta meš-ḫat ša₂ E₂ TUR₃ u ki-šub-ba-a MU-MEŠ E₂ TUR₃ u ki-šub-ba-a MU-MEŠ

o 1414

i-ṣi u ma-a-du <ma-la> ba-šu-u₂ gab-bi a-na 1/3 MA.NA KU₃.BABBAR qa-lu-u₂

o 1515

is-ta-tir-ra-nu ša₂ man-ti-ʾi-i-ku-su bab-ba-nu-u₂-tu₂ a-na ŠAM₂ TIL!-MEŠ1

Reverse
r 1r 1

a-na mNIG₂.SUM.MU-d60 DUMU ša₂ man-<<60>>-ti-ʾi-i-ku-su ša₂ MU-šu₂ 2-u₂ md60-EN-šu₂-nu A ša₂ mNIG₂.SUM.MU-d60 A

r 22

mŠEŠ-ʾu-u₂-tu a-na u₄-mu ṣa-a-tu₂ it-ta-din KU₃.BABBAR a₄ 1/3 MA.NA ŠAM₂ E₂ u ki-šub-ba-a MU-MEŠ

(r 2) Anu-ahhe-iddin, son of Nidintu-Anu received that silver, 1/3 mina, is the price of the house and that undeveloped field. He is paid. Should a claim arise concerning that house and undeveloped plot, Libluṭ, the son of Anu-iqišanni, descendant of Luštammar-Adad, will clear (it) and will pay the 12-fold penalty to Nidintu-Anu in perpetuity.

r 33

md60-ŠEŠ-MEŠ-MU A ša₂ mNIG₂.[SUM].MU-d60 ma-ḫir e-ṭir₃ u₄-mu pa-qa-ri a-na muḫ-ḫi E₂ u ki-šub-ba-a MU-MEŠ

r 44

it-tab-šu₂-u₂ mlib-luṭ [x] A ša₂ md60-BAša₂-an-ni A mlu--tam-mar-dIŠKUR u₂-mar-raq-ma

r 55

a-di 12-TA.AM₃ a-na mNIG₂.SUM.MU-d60 a-na u₄-mu ṣa-a-tu₂ i-nam-din pu-ut a-ḫa-a-miš

(r 5) Anu-ahhe-iddin and Libluṭ bear mutual responsibility in perpetuity for the clearing of that house and undeveloped plot for Nidintu-Anu. That house and undeveloped plot belong to Nidintu-Anu, son of Antiochus, whose other name is Anu-belšunu, son of Nidintu-Anu, descendant of Ahʾutu, in perpetuity.

r 66

a-na mu-ru-qu ša₂ E₂ u ki-šub-[ba]-a MU-MEŠ md60-ŠEŠ-MEŠ-MU u mlib-luṭ a-na mNIG₂.SUM.MU-d60

r 77

a-na u₄-mu ṣa-a-tu₂ na-šu!-u₂ E₂-E₂ u ki-šub-ba-a MU-MEŠ ša₂ mNIG₂.SUM.MU-d60 DUMU ša₂2

r 88

man-ti-ʾi-i-ku-su ša₂ MU-šu₂ 2-u₂ md60-EN-šu₂-nu A ša₂ mNIG₂.SUM.MU-d60 A mŠEŠ-ʾu-u₂-tu

r 99

a-na u₄-mu ṣa-a-tu₂ šu-u₂

(witnesses)
r 1010

lu₂mu-kin₇ md60-EN-šu₂-nu DUMU ša₂ mNIG₂.SUM.MU-d60 A md30-TI-ER₂ md60-ŠEŠ-MUnu DUMU ša₂ md60-ik-ṣur A ša₂

(r 10) Witness(es): Anu-belšunu, son of Nidintu-Anu, descendant of Sin-leqi-unnini; Anu-ah-ittannu, son of Anu-ikṣur, son of Anu-ahhe-iddin, descendant of Hunzu; Anu-zer-ušabši, son of Ina-qibit-Anu, son of Šibqat-Anu, descendant of Ekur-zakir

r 1111

m!d60-ŠEŠ-MEŠ-MU A mḫun-zu-u₂ md60-[NUMUN]-GAL₂ši DUMU ša₂ mina-qi₂-bit-d60 A ša₂ mšib-qat₂-d<60> A mE₂.KUR-za-kir

r 1212

mša₂!-d<60>--šu-u₂ DUMU ša₂ md60-ŠEŠ-MUnu A ša₂ mba-la-ṭu u md60-DUMU-MUnu DUMU ša₂ mri-ḫat-dINANA A-MEŠ

(r 12) Ša-Anu-iššu, son of Anu-ah-ittannu, son of Balaṭu and Anu-mar-ittannu, son of Rihat-Ištar, descendants of Luštammar-Adad; Anu-ab-utir, son of Anu-ikṣur, son of Šullum, descendant of Hunzu; Iddinaya, son of Anu-uballiṭ and Rabi-Anu, son of Dumqi-Anu, son of Anu-uballiṭ, descendants of Kuri

r 1313

mlu--tam-mar-dIŠKUR md60-AD-GUR DUMU ša₂ md60-ik-ṣur A ša₂ mšul-lum A mḫun-zu-u₂

r 1414

mMUa DUMU ša₂ md60-DINiṭ u mGAL-d60 DUMU ša₂ mdum-qi₂-d60 A ša₂ md60-DINiṭ A-MEŠ mkur-i

(colophon)
r 1515

mNIG₂.SUM.MU-d60 lu₂UMBISAG A ša₂ mil-lut-d60 A md30-TI-ER₂ UNUGki itiSIG₄ U₄ 25-KAM₂

(r 15) Nidintu-Anu, scribe, son of Illut-Anu, descendant of Sin-leqi-unninni. (Written in) Uruk, 25th day of Simanu, 144th year of Antiochus (being) king

r 1616

MU 144-KAM₂ man-ti-ʾi-i-ku-su LUGAL

(sealings)
Top
Column i
(signature)
t.e. i 11

un-qa

(t.e. i 1) Ring of Anu-ah-ittannu

(impression of seal = AUWE 20, *54-01)
t.e. i 22

md60-ŠEŠ-MUnu

Column ii
(signature)
t.e. ii 11

un-qa

(t.e. ii 1) Ring of Anu-belšunu

seal partially broken
t.e. ii 22

md60-EN-šu₂-nu

Column iii
(signature)
t.e. iii 11

un-qa

(t.e. iii 1) Ring of Iddinaya

(impression of seal = AUWE 20, *54-02)
t.e. iii 22

mMUa

Bottom
Column i
(signature)
b.e. i 11

un-qa

(b.e. i 1) Ring of Anu-mar-ittannu

(impression of seal = AUWE 20, *54-05)
b.e. i 22

md60-DUMU-MUnu

Column ii
(signature)
b.e. ii 11

un-qa

(b.e. ii 1) Ring of Ša-Anu-iššu

(impression of seal = AUWE 19, 0696:S = AUWE 20, *54-06)
b.e. ii 22

mša₂-d<60>--šu-u₂

Column iii
(signature)
b.e. iii 11

un-qa

(b.e. iii 1) Anu-ab-utir

(impression of seal = AUWE 19, 1017:A = AUWE 20, *54-07)
b.e. iii 22

md60-AD-GUR

Left
Column i
(signature)
l.e. i 11

un-[qa]

(l.e. i 1) Ring of Anu-rabut-Anu

(impression of seal = AUWE 20, *54-08)
l.e. i 22

mana-GAL-d60

Column ii
(signature)
l.e. ii 11

un-qa

(l.e. ii 1) Ring of Anu-zer-ušabši

(impression of seal = AUWE 20, *54-09)
l.e. ii 22

md[60]-NUMUN?-[GAL₂]ši

Right
Column i
(signature)
r.e. i 11

un-qa md60-ŠEŠ-MEŠ-MU

(r.e. i 1) Ring of Anu-ahhe-iddin, seller of that house

(impression of seal = AUWE 20, *54-03)
r.e. i 22

lu₂na-din E₂ MU-MEŠ

Column ii
(signature)
r.e. ii 11

un-qa mlib-luṭ

(r.e. ii 1) Ring of Libluṭ, clearer of that house

(impression of seal = AUWE 20, *54-04)
r.e. ii 22

lu₂mu-mar-raq-an E₂ MU-<MEŠ>

1TIL written GAM

2šu in našû written MA note: spacing in copy may allow for a sign between E2# & E2#; needs coll.