VS 15, 48 [Sale of share in buildings associated with Anu temple]

Obverse
o 1o 1

[md60-EN]-šu₂-nu DUMU ša₂ mina-qi₂-[bit-d60 A ...]

(o 1) Anu-belšunu son of Ina-qibit-Anu [son of Anu-zer-iddin descendant of Ahʾutu] voluntarily sold in perpetuity to Anu-belšunu son of Tanittu-Anu son of Nidintu-Anu descendant of Ahʾutu one-half of the extent of his share in the bīt qāti [...] concerning that bīt qāti which is at the portico of the gate [...]: x units (at the) north, adjacent to the portico of the gate of (the) Anu-[temple ...] adjacent to the partition-wall of that bīt qāti of the temple-enterer, adjacent to the courtyard of the bīt dulli; the wide upper side (is) adjacent to the cella of Nergal and adjacent to the courtyard of the gate of the Rēš; the wide lower side (is) adjacent to the accessway of that bīt qāti and adjacent to the upper? house of that upper bīt qāti. Total of lengths and widths of the measurement of the developed, lower bīt qāti and the bīt qāti that is before that bīt qāti (and?) one-half (share) in that bīt qāti---as little or as much as there is, in its entirety---for one-half mina refined, high quality silver staters of Antiochus, as the complete price.

o 22

[ina] ḫu-ud lib₃-bi-šu₂ mi-šil ma-la ḪA.LA-šu₂ ša₂ ina E₂ ŠU-MIN? [...]

o 33

[x] ina muḫ-ḫi E₂ ŠU-MIN MU-MEŠ ša₂ ina E₂ mu-tir-tu₄ ša₂ KA₂.GALu₂ [...]

o 44

[...] KUŠ₃ tu₁₅SI.SA₂ DA E₂ mu-tir-tu₄ ša₂ KA₂.GALu₂ ša₂ d60 x-[...]

o 55

[DA? E₂ a]-ma-aš₂-tu₄ ša₂ E₂ ŠU-MIN ša₂ lu₂KU₄ E₂-MEŠ DA! tar-ba-ṣi ša₂ E₂ dul-lu SAG.KI AN.TA

o 66

[x?] DA E₂!-pa-pa-ḫa ša₂ dGIR₃ u DA tar-ba-aṣ ša₂ KA₂.GAL ša₂ e₂re- SAG.KI KI.TA

o 77

[x?] DA mu-ṣu-u₂ ša₂ E₂ ŠU-MIN MU-MEŠ u DA E₂ a-lu-u₂ ša₂ E₂! ŠU-MIN e-le-ni-tu₄ MU-MEŠ

o 88

[x?] ŠU.NIGIN US₂-MEŠ u SAG.KI-MEŠ mi-šiḫ-tu₄ E₂ ŠU-MIN DU₃-tu₄ šu-pal-lit-tu₄ u E₂ ŠU-MIN ša₂ ina muḫ-ḫi E₂? [ŠU?-MIN?]

o 99

[u₃?] mi-šil ina E₂ ŠU-MIN-MEŠ MU-MEŠ i-ṣi u ma-a-du ma-la ba-šu-u₂ gab-bi a-na 1/2 MA.NA KU₃.BABBAR

o 1010

[qa-lu]-u₂ is-ta-tir-ra-nu ša₂ man-ti-ʾi-i-ku-su bab-ba-nu-u₂-tu₂ a-na ŠAM₂ TIL-MEŠ

o 1111

[a]-na md60-EN-šu₂-nu DUMU ša₂ mta-nit-tu₄-d60 DUMU ša₂ mni-din-tu₄-d60 DUMU ša₂! mŠEŠ-ʾu-u₂-tu a-na

o 1212

[u₄]-mu ṣa-a-tu₂ it-ta-din KU₃.BABBAR a₄ 1/2 MA.NA KU₃.[BABBAR] bab-ba-nu-u₂ ŠAM₂ mi-šil ina E₂ ŠU-MIN šu-pal-[lit-tu₄]

(o 12) That one-half mina high quality silver is the price of one-half (share) in the lower bīt qāti and one-half (share) in the bīt qāti which fronts (on) that bīt qāti. Anu-belšunu son of Ina-qibit-Anu son of Anu-zer-iddin descendant of Ahʾutu received from Anu-belšunu son of Tanittu-Anu son of Nidintu-Anu descendant of Ahʾutu received the total (amount) of silver; he is paid.

o 1313

u₃ mi-šil ina E₂ ŠU-MIN ša₂ ana muḫ-ḫi E₂ ŠU-MIN MU-MEŠ ka-sap TIL-MEŠ md60-EN-šu₂-nu DUMU ša₂ mina-qi₂-bit-d[60]

o 1414

DUMU ša₂ md60-NUMUN-MU DUMU ša₂ mŠEŠ-ʾu-u₂-tu ina ŠU-MIN md60-EN-šu₂-nu DUMU ša₂ mta-nit-tu₄-d60 DUMU ša₂ mni-din-tu₄-d60

o 1515

[A m]ŠEŠ-ʾu-u₂-tu ma-[ḫir e-ṭir] u₄-mu pa-qa-ri a-na muḫ-ḫi mi-šil ina E₂ ŠU-MIN šu-pal-[lit-tu₄]

(o 15) Should a claim arise concerning the half (share) in that lower [bīt qāti ...], Zeriya son of Anu-ušallim son of [... will guarantee it ... and] will pay the 12-fold penalty to Anu-belšunu son of Tanittu-Anu [son of Nidintu-Anu descendant of] Ahʾutu in perpetuity. That bīt qāti that is [....] belongs to Anu-belšunu son of Tanittu-Anu son of Nidintu-Anu [descendant of Ahʾutu] in perpetuity.

o 1616

[...] x x [... MU]-MEŠ it-tab-šu-u₂ mNUMUN-ia DUMU ša₂ md60-GI DUMU ša₂ mx-[...]

o 1717

[... a-di] 12-TA.AM₃ a-na md60-EN-šu₂-nu DUMU ša₂ mta-nit-tu₄-[d60 ...]

o 1818

[DUMU ša₂ ... A mŠEŠ-ʾu]-u₂-tu a-na u₄-mu ṣa-a-tu₂ i-nam-[din ...]

o 1919

[...] E₂? ŠU-MIN ša₂ ina x [...]

Reverse
r 1r 1

[md60-EN]-šu₂-nu DUMU ša₂ mta-nit-tu₄-[d60] A? ša? mni-din-tu₄-d60 DUMU ša₂ [...] a-na u₄-mu ṣa-a-tu₂ šu-[u₂]

(witnesses)
r 22

lu₂mu-kin₇

(r 2) Witness(es): Anu-balassu-iqbi son of Rihat-Anu son of Anu-uballiṭ descendant of Luštammar-Adad

r 33

md60-DIN-su-E DUMU ša₂ mri-ḫat-d60 DUMU ša₂ md60-DINiṭ A mlu--tam-mar-dIŠKUR

r 44

md60-EN-šu₂-nu DUMU ša₂ mta-nit-tu₄-d60 DUMU ša₂ mba-la-ṭu A mlu--tam-mar-d[IŠKUR]

(r 4) Anu-belšunu son of Tanittu-Anu son of Balaṭu descendant of Luštammar-Adad; Kidin-Anu son of Anu-ah-ušabši son of Kidin-Anu descendant of Ekur-zakir

r 55

mki-din-d60 DUMU ša₂ md60-ŠEŠ-GAL₂ši DUMU ša₂ mBARA₂-d60 A mE₂.KUR-za-kir

r 66

md60-ik-ṣur DUMU ša₂ md60-ŠEŠ-MEŠ-MU DUMU ša₂ md60-ŠEŠ-MU A mḫun-zu-u₂

(r 6) Anu-ikṣur son of Anu-ahhe-iddin son of Anu-ah-iddin descendant of Hunzu; Anu-balassu-iqbi son of Anu-mukin-apli son of Anu-balassu-iqbi descendant of Ekur-zakir

r 77

md60-DIN-su-E DUMU ša₂ md60-DU-A [DUMU ša₂] md60-DIN-su-E A mE₂.KUR-za-kir

r 88

mdUTU-MUnu DUMU ša₂ md60-AD-URI₃ DUMU ša₂ mdUTU-MUnu A mlu--tam-mar-d[IŠKUR]

(r 8) Šamaš-ittannu son of Anu-ab-uṣur son of Šamaš-ittannu descendant of Luštammar-Adad; Labaši son of Anu-belšunu son of Nikarchos descendant of Ahʾutu

r 99

mla-ba-ši DUMU ša₂ md60-EN-šu₂-nu DUMU ša₂ mni-iq-qar-su A mŠEŠ-ʾu-u₂-tu

r 1010

mina-qi₂-bit-d60 DUMU ša₂ md60-DINiṭ DUMU ša₂ md60-ŠEŠ-GAL₂ši A mE₂.KUR-za-kir

(r 10) Ina-qibit-Anu son of Anu-uballiṭ son of Anu-ah-ušabši descendant of Ekur-zakir; Šamaš-ittannu son of Anu-ušallim son of Kidin-Anu descendant of Luštammar-Adad

r 1111

mdUTU-MUnu DUMU ša₂ md60-GI DUMU ša₂ m<<d!60>>-BARA₂-d60 A mlu--tam-mar-dIŠKUR

r 1212

mu₂-ṣur-šu₂-d60 DUMU ša₂ md60-DIN-su-E DUMU ša₂ mri-ḫat-d60 A mlu--tam-mar-dIŠKUR

(r 12) Anu-qišanni, scribe, son of Nidintu-Anu descendant of Sin-leqi-unninni, chief lamentation priest of Anu. (Written in) Uruk, 17th day of Abu. Year 102. Antiochus (being) king.

about 3 lines uninscribed
(colophon)
r 1313

[md60]-BAša₂-an-ni lu₂UMBISAG DUMU ša₂ mni-din-tu₄-d60 DUMU ša₂ md30-TI-<ER₂>in-ni lu₂GALA.MAḪ d60 [...]

r 1414

[UNUGki] itiNE U₄ 17-KAM₂ MU 102-KAM₂ man-ti-ʾi-i-ku-su LUGAL

(sealings)
Top

(t.e.) top edge broken

t.e.t.e.  (missing)
Bottom

(b.e.) bottom edge broken

b.e.b.e.  (missing)
Left
Column i
(signature)
l.e. i 11

un-qa

(l.e. i 1) Ring of Anu-ikṣur

seal impression
l.e. i 22

md60-ik-ṣur

Column ii
(signature)
l.e. ii 11

un-qa

(l.e. ii 1) Ring of [...]

seal impression
l.e. ii 22

[...]

Column iii
(signature)
l.e. iii 11

un-qa

(l.e. iii 1) Ring of [...]

seal impression
l.e. iii 22

[...]

Right

(r.e.) bottom edge broken

r.e.r.e.  (missing)