Ashurbanipal
View text Ashurbanipal Babylonian 01 RIMB 2 B.6.32.1 Akkadian Babylon cylinder
View text Ashurbanipal Babylonian 02 RIMB 2 B.6.32.3 Akkadian Babylon stele
View text Ashurbanipal Babylonian 03 RIMB 2 B.6.32.4 Akkadian Babylon cylinder
View text Ashurbanipal Babylonian 04 RIMB 2 B.6.32.5 Akkadian Babylon cylinder
View text Ashurbanipal Babylonian 05 RIMB 2 B.6.32.6 Akkadian Babylon cylinder
View text Ashurbanipal Babylonian 06 RIMB 2 B.6.32.2 Akkadian Babylon stele
View text Ashurbanipal Babylonian 07 RIMB 2 B.6.32.7 Akkadian Babylon brick
View text Ashurbanipal Babylonian 08 RIMB 2 B.6.32.8 Akkadian Babylon brick
View text Ashurbanipal Babylonian 09 RIMB 2 B.6.32.9 Sumerian Babylon brick
View text Ashurbanipal Babylonian 10 RIMB 2 B.6.32.10 Akkadian Babylon brick
View text Ashurbanipal Babylonian 11 RIMB 2 B.6.32.11 Akkadian Babylon brick
View text Ashurbanipal Babylonian 12 RIMB 2 B.6.32.13 Akkadian Sippar cylinder
View text Ashurbanipal Babylonian 13 RIMB 2 B.6.32.14 Akkadian Borsippa stele
View text Ashurbanipal Babylonian 14 RIMB 2 B.6.32.12 Akkadian Borsippa cylinder
View text Ashurbanipal Babylonian 15 RIMB 2 B.6.32.15 Akkadian Nippur cylinder
View text Ashurbanipal Babylonian 16 RIMB 2 B.6.32.16 Akkadian Nippur brick
View text Ashurbanipal Babylonian 17 RIMB 2 B.6.32.17 Sumerian Nippur brick
View text Ashurbanipal Babylonian 18 RIMB 2 B.6.32.18 Sumerian Nippur brick
View text Ashurbanipal Babylonian 19 RIMB 2 B.6.32.19 Akkadian Uruk brick
View text Ashurbanipal Babylonian 20 RIMB 2 B.6.32.20 Akkadian Nineveh cylinder
View text Ashurbanipal Babylonian 21 RIMB 2 B.6.32.21 Akkadian Dur-Kurigalzu brick
View text Ashurbanipal Babylonian 22 RIMB 2 B.6.32.22 Akkadian Me-Turran brick
View text Ashurbanipal Babylonian 23 RIMB 2 B.6.32.23 Akkadian Babylonia tablet
View text Ashurbanipal Babylonian 2001 RIMB 2 B.6.32.2001 Sumerian Ur door socket
View text Ashurbanipal Babylonian 2002 RIMB 2 B.6.32.2002 Sumerian Ur cone