Sargon II

[ki-ma] ti-ib me-ḫe-e as-ḫup-ma msa-[x]-nu msi-in-gam-ši-bu .GAL URU.ḪAL.ṢU.MEŠ a-di 7 LIM 5 ME 20 .ELAM.MA.KI-a-a ša it-ti-šú-un ù 12 LIM 62 UN.MEŠ91

(Sargon II 2: 339)

mni-[]-e ma-ʾa-at- id?-du-ku?-ma šu-ú a-[di] 4 LIM 5 ME .ELAM.MA.KI-a-a ERIM.MEŠ GIŠ.PAN a-na šu-zu-ub ZI.MEŠ-šú-nu [ip-par-ši-du-ma]188

(Sargon II 2: 462)

Ashurbanipal

.ELAM.MA-a-a šá ti-bu-us-su it-ti lìb-bi-ia la da-ba-ku

(Ashurbanipal 3: iv 24)

[... KUR].ELAM.MA.KI-a-a šú-nu-ti [...]

(Ashurbanipal 169: 3')

.ELAM.MA.KI-a-a x [...]

(Ashurbanipal 1017: o 1)