Nineveh/Sennacherib
View text BM 102996 BM 102996 1909-02-13, 01 RINAP 3/1 Sennacherib 17, ex. 03 prism
View text BM 103000 BM 103000 1909-03-13, 01 RINAP 3/1 Sennacherib 17, ex. 01 prism
View text GMII 1502 GMII 1502 RINAP 3/1 Sennacherib 17, ex. 01* prism
View text IM 056578 IM 056578 RINAP 3/1 Sennacherib 17, ex. 02 prism
View text Rm 0026 BM — Rm 0026 RINAP 3/1 Sennacherib 17, ex. 04 prism