Sargon II 4

Continued from several unpreserved slabs XIV,1:1
1'. 1' [i]-na GIŠ.a-ši-bi dan-ni BÀD.MEŠ⸣-šú-nu dun-nu-nu-ti ú-par-ri-⸢ir⸣-ma qaq-[qa]-riš am-nu
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 1' [x]-na GIŠ.a-ši-bi dan-ni BÀD.⸢MEŠ⸣-šú-nu*(copy: AŠ) dun-nu-nu-ti ú-par-ri-ir*(copy: NI)-ma qaq-[x (x)]-riš [(x)] am-nu
Wi=Winckler, Sar. pl. 27 nos. 58c-59c, 1' [i]-na GIŠ.a-ši-bi dan-ni BÀD.MEŠ-ni-šú-nu dun-nu-nu-ti ú-par-ri-ir-ma qaq-qa-riš am-nu
Sq=Louvre squeeze, 1' [...] BÀD.MEŠ-šú⸣-x dun-nu⸣-[x]-⸢ti ú-⸢par⸣-ri-⸢ir-ma [x x]-⸢riš am⸣-nu
XIV,1:2
2'. 2' [UN].MEŠ [a]-di mar-ši-ti-šú-nu áš-lu-la URU.MEŠ-ni šu-a-tu-nu ap-pul aq-qur ina IZI áš-ru-up
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 2' [x].MEŠ <a>-di mar ši-ti-šú-nu áš-lu-la URU.MEŠ-ni šu-a-tu-nu ap-pul aq-qur ina*(copy: NU) IZI áš-ru-up
Wi=Winckler, Sar. pl. 27 nos. 58c-59c, 2' [UN].MEŠ a-di mar-ši-ti-šú-nu áš-lu-la URU.MEŠ-ni šu-a-tu-nu ap-pul aq-qur ina IZI áš-ru-up
Sq=Louvre squeeze, 2' [x] (traces) nu áš-⸢lu⸣-x URU.MEŠ-ni šu⸣-a-⸢tu⸣-nu ap-pul aq-qur ina IZI áš-ru-up
XIV,1:3
3'. 3' [].URU.su-uk-ka-a-a .URU.ba-la-a-a .⸢URU⸣.a-bi-ti-ik-na-a-a mi-lik ḪUL-tim
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 3' [x] URU.su-uk-ka-a-a .URU.ba-la-a-a .URU*(copy: SI).a-bi-ti-ik-na-a-a mi-lik ḪUL-tim
Wi=Winckler, Sar. pl. 27 nos. 58c-59c, 3' [].URU.su-uk-ka-a-a .URU.ba-la-a-a .URU.a-bi-ti-ik-na-a-a mi-lik ḪUL-tim
Sq=Louvre squeeze, 3' [x] URU.su⸣-(traces) URU.ba-la-a-a .⸢URU⸣.a-bi-ti-⸢ik⸣-na-a-a mi-lik ḪUL-tim
XIV,1:4
4'. 4' [ša] na-⸢saḫ šur-še ma-ti im-tal-li-ku-ma a-⸢na mur-sa-a KUR.ur-ar-ṭa-a-a a-na e-peš ar-du-ti
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 4' [x] na-saḫ šur-še ma-ti*(copy: NU) im-tal-li-ku-ma a-⸢na [(x)] ur-sa-a KUR.ur-ar-ṭa-a-a a-na e-peš ar-du-ti
Wi=Winckler, Sar. pl. 27 nos. 58c-59c, 4' [ša] na-saḫ šur-še ma-ti*(copy: NU) im-tal-li-ku-ma a-na mur-sa-a KUR.ur-ar-ṭa-a-a a-na e-peš ar-du-ti
Sq=Louvre squeeze, 4' [x] na-⸢saḫ šur-še x x im⸣-tal-li-ku-ma a-⸢na mur-sa-a KUR.ur⸣-ar-ṭa-a-a a-na e-peš ar⸣-du-ti
XIV,1:5
5'. 5' id⸣-di-nu pi-i-[šú]-un ina ḫi-iṭ-ṭi iḫ-ṭu-ú ul-⸢tu? áš⸣-ri-šu-nu as⸣-suḫ-šú-nu-ti-ma
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 5' id⸣-di-nu pi-i-[x]-un ina ḫi-iṭ-ṭi iḫ-ṭu-ú ul-[x] áš*(copy: MA)-ri-šu-nu as*(copy: LÍMMU)-suḫ-šú-nu-ti-ma
Wi=Winckler, Sar. pl. 27 nos. 58c-59c, 5' id⸣-di-nu pi-i-[šú]-un ina ḫi-iṭ-ṭi iḫ-ṭu-ú ul-tu áš-ri-šu-nu as-suḫ-šú-nu-ti-ma
Sq=Louvre squeeze, 5' [id]-⸢di-nu pi-i⸣-[šú]-un ina ḫi-iṭ-ṭi iḫ-ṭu-ú ul-⸢tu? áš⸣-ri-šu-nu as⸣-suḫ-šú-nu-ti-ma
XIV,1:6
6'. 6' [i]-na KUR.ḫa-at-ti ša KUR a-mur-re-e ú-še-ši-ib-⸢šu⸣-nu-ti i-na 4 BALA-ia mki-ak-ki
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 6' [x]-na KUR.ḫa-at-ti ša KUR a-mur-re-e ú-še-ši-ib-[x]-nu-ti i-na 4 BALA-ia mki-ak-ki
Wi=Winckler, Sar. pl. 27 nos. 58c-59c, 6' [a]-na KUR.ḫa-at-ti ša KUR a-mur-re-e ú-še-ši-ib-šu-nu-ti i-na 4 BALA-ia mki-ak-ki
Sq=Louvre squeeze, 6' [(x) x]-na KUR.ḫa-at-ti ša KUR a-⸢mur⸣-re-e ú-še-ši-ib-⸢šu⸣-nu-ti i⸣-na 4 BALA-ia mki-ak-ki
XIV,1,7
7'. 7' URU⸣.ši-nu-uḫ-ta-a-a a-de-e DINGIR.MEŠ GAL.MEŠ i-mi--ma a-na la na-še-e GUN
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 7' URU⸣.ši-nu-uḫ-ta-a-a a-de-e DINGIR.MEŠ GAL.MEŠ i-mi--ma a-na la na-še-e GUN*(copy: GÚ-LÍL)
Wi=Winckler, Sar. pl. 27 nos. 58c-59c, 7' URU⸣.ši-nu-uḫ-ta-a-a a-de-e DINGIR.MEŠ GAL.MEŠ i-mi--ma a-na la na-še-e GUN
Sq=Louvre squeeze, 7' URU⸣.ši-nu-⸢uḫ-ta⸣-a-a a-⸢de⸣-e DINGIR.MEŠ GAL.MEŠ i-mi-⸢⸣-ma a-⸢na la na-še-e GUN
XIV,1:8
8'. 8' [ir]-šá-a ni?-id? a-ḫi a-na DINGIR.MEŠ EN.MEŠ-ia qa-a-ti áš-ši-ma URU.ši-nu-uḫ- URU LUGAL-ti-šú
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 8' [x]-šá-a [x]-⸢id? [(x)] a-ḫi a-na DINGIR.MEŠ EN.MEŠ-ia qa-a-ti áš-ši-ma URU.ši-nu-uḫ- URU LUGAL-ti-šú
Wi=Winckler, Sar. pl. 27 nos. 58c-59c, 8' [ir]-šá-a x a-ḫi a-na DINGIR.MEŠ EN.MEŠ-ia qa-a-ti áš-ši-ma URU.ši-nu-uḫ- URU LUGAL-ti-šú
Sq=Louvre squeeze, 8' [x]-šá-⸢a ni?-id? a⸣-ḫi a-⸢na DINGIR.MEŠ EN.MEŠ-ia qa-a-ti áš-ši-ma URU.ši-nu-uḫ- URU LUGAL⸣-ti-šú
XIV,1:9
9'. 9' [im]-⸢ba⸣-riš as⸣-ḫu-⸢up⸣-ma ša-a-šu a-di .mun-⸢daḫ⸣-ṣe-e-šú DAM-su DUMU.MEŠ-šú DUMU.MUNUS.MEŠ-šú
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 9' [x]-ba-riš as⸣-ḫu-up*(copy: QU)-ma ša-a*(copy: ZA)-šu a-di .mun-daḫ*(copy: BI-ŠE)-ṣe-e-šú DAM-su DUMU.MEŠ-šú DUMU.MUNUS.MEŠ-šú
Wi=Winckler, Sar. pl. 27 nos. 58c-59c, 9' [im]-ba-riš as-ḫu-up*(copy: QU)-ma ša-a-šu a-di .mun-daḫ-ṣe-e-šú DAM-su DUMU.MEŠ-šú DUMU.MUNUS.MEŠ-šú
Sq=Louvre squeeze, 9' [x]-⸢ba-riš as-ḫu-up⸣-ma ša-a-šu a-di .mun-⸢daḫ⸣-ṣe-e-šú DAM-su DUMU.MEŠ-šú DUMU.MUNUS.MEŠ-šú
XIV,1:10
10'. 10' [NÍG].ŠU NÍG.GA ni-ṣir-ti É.GAL-šú it-ti 7 LIM 3 ME 50 UN.MEŠ KUR-šú a-na šal-la-ti am-nu-šú
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 10' [x].ŠU NÍG.GA*(copy: É) ni-ṣir-ti É.GAL-šú it-ti 7 LIM 3 ME 50 UN.MEŠ KUR-šú a-na šal-la-ti am-nu-šú
Wi=Winckler, Sar. pl. 27 nos. 58c-59c, 10' [NÍG].ŠU NÍG.GA ni-ṣir-ti É.GAL-šú it-ti 7 LIM 3 ME 50 UN.MEŠ KUR-šú a-na šal-la-ti am-nu-šú
Sq=Louvre squeeze, 10' [x].⸢ŠU NÍG.GA ni-ṣir-ti É.GAL-šú it-ti 7 LIM 3 ME 50 UN.MEŠ KUR-šú a-na šal-la-ti am-nu-šú
XIV,1:11
11'. 11' URU⸣.ši-nu-uḫ-tu URU šar-ru-ti-šú a-na mkur-ti-i KUR.a-tu-na-a-a ad-din-ma
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 11' URU⸣.ši-nu-uḫ-tu URU šar-ru-ti-šú a-na mkur-ti-i KUR.a-tu-na-a-a ad-din-ma
Wi=Winckler, Sar. pl. 27 nos. 58c-59c, 11' URU⸣.ši-nu-uḫ-tu URU šar-ru-ti-šú a-na mkur-ti-i KUR.a-tu-na-a-a ad-din-ma
Sq=Louvre squeeze, 11' URU⸣.ši-⸢nu-uḫ⸣-tu URU šar-ru-ti-šú a-na mkur-ti-i KUR.a-tu-na-a-a ad-din-ma
XIV,1:12
12'. 12' ANŠE⸣.KUR.RA.MEŠ ANŠE.pa-re-e .GI .BABBAR UGU ša pa⸣-na ut-tir-ma e-li-šu áš-kun
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 12' ANŠE*(copy: ]AŠ).KUR.RA.MEŠ ANŠE.pa-re-e .GI .BABBAR UGU ša pa*(copy: GIŠ)-na ut-tir-ma e-li-šu áš-kun
Wi=Winckler, Sar. pl. 27 nos. 58c-59c, 12' [ANŠE].KUR.RA.MEŠ ANŠE.pa-re-e .GI .BABBAR UGU ša pa-na ut-tir-ma e-li-šu áš-kun
Sq=Louvre squeeze, 12' [(x)] x.⸢KUR⸣.RA.MEŠ ANŠE⸣.pa-re-e .GI .BABBAR UGU ša pa⸣-na ut-tir-ma e-li-šu áš-⸢kun
XIV,1:13
13'. 13' [i]-na 5 BALA-ia mpi⸣-si-i-ri URU.gar-ga-miš-a-a i-na a-de-e DINGIR.MEŠ GAL.MEŠ iḫ-ṭi-ma
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 13' [x]-na 5 BALA-ia mpi*(copy: UD)-si-i-ri URU.gar-ga-miš-a-a i-na a-de-e DINGIR.MEŠ GAL.MEŠ iḫ-ṭi-ma
Wi=Winckler, Sar. pl. 27 nos. 58c-59c, 13' [i]-na 5 BALA-ia mpi-si-i-ri URU.gar-ga-miš-a-a i-na a-de-e DINGIR.MEŠ GAL.MEŠ iḫ-ṭi-ma
Sq=Louvre squeeze, 13' [x]-na 5 BALA-⸢ia mpi⸣-si-⸢i⸣-ri URU.gar-ga-miš-a-a i-na a-de-e DINGIR.MEŠ GAL.MEŠ iḫ-ṭi-ma
XIV,1:14
14'. 14' [a]-na mmi-ta-a LUGAL KUR.⸢mu⸣-us-ki ze-ra-a-te KUR -šur.KI -⸢tap⸣-par-ma il-qa-a še-ṭu-tu
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 14' [x]-na mmi-ta-a LUGAL KUR.mu*(copy: ŠE)-us-ki ze-ra-a-te KUR -šur.KI -ID-ma il-qa-a še-ṭu-tu
Wi=Winckler, Sar. pl. 27 nos. 58c-59c, 14' [a]-na mmi-ta-a LUGAL KUR.mu-us-ki ze-ra-a-te KUR -šur.KI -ID-ma il-qa-a še-ṭu-tu
Sq=Louvre squeeze, 14' [x]-na mmi-⸢ta⸣-a LUGAL KUR.⸢mu⸣-us-ki ze-ra-a-te KUR -šur.KI -⸢tap⸣-par-ma il-qa-a še-ṭu-tu
XIV,1:15
15'. 15' ša⸣-a-šu ga-du qin-ni-šú bi-re- AN.BAR ad-di-šú-nu-ti ap-te-e-ma É.GAL É ni-⸢ṣir⸣-ti-šú 10 GUN .GI sag⸣-ru
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 15' ša⸣-a-šu ga-du qin-ni-šú bi-re- AN.BAR ad-di-šú*(copy: DIŠ)-nu-ti ap-te-e-ma É.GAL É ni-⸢ṣir⸣-ti-šú [x] GUN .GI sag-ru
Wi=Winckler, Sar. pl. 27 nos. 58c-59c, 15' [ša]-a-šu ga-du qin-ni-šú bi-re- AN.BAR ad-di-šú-nu-ti ap-te-e-ma É.GAL É ni-ṣir-ti-šú 10+[1] GUN .GI sag-ru
Sq=Louvre squeeze, 15' ša⸣-a-šu ga-⸢du qin-ni-šú bi-⸢re⸣- AN.BAR ad-⸢di⸣-šú-nu-ti ap-te-e-ma É.GAL É ni-⸢ṣir⸣-ti-šú 10 GUN .GI sag-ru
XIV,2:1
16'. 16' [2 LIM 1] ME GUN [.BABBAR x x] GUN URUDU ar-ḫi AN.NA AN.<BAR> KUŠ AM.SI AM.⸢SI [x x x x] ú-nu-ut ù .URU.⸢gar⸣-ga-miš-[a]-a EN ḫi⸣-[iṭ]-ṭi
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 16' [x] ME GUN [x x x x] GUN URUDU ar-ḫi AN.NA AN.<BAR> KUŠ AM.SI AM.⸢SI [x x x x] ú-nu-ut [x] ù .URU.[x]-ga-miš-<a>-a EN [x x]-ṭi [(x)]
Wi=Winckler, Sar. pl. 27 nos. 58c-59c, 16' [x] ME GUN .[BABBAR x (x)] GUN URUDU ar/x-ḫi AN.NA AN.<BAR> KUŠ AM.SI AM.⸢SI [x x x x] ú-nu-ut ù .URU.gar-ga-miš-a-a EN ḫi-iṭ-ṭi
Sq=Louvre squeeze, 16' (traces) ú-(traces) URU.gar⸣-ga-miš-[x]-a EN ḫi⸣-[x]-ṭi
XIV,2:2
17'. 17' [ša] it-ti-[šu it-ti NÍG.GA-šú-nu áš]-lu-⸢lam⸣-ma a-na -reb KUR -šur.KI ú-⸢ra⸣-a 50 [GIŠ.GIGIR 2 ME ANŠE.pét-ḫal-lum 3 LIM] .zu-uk GÌR⸣.II ina lìb-bi-[šú]-nu ak-⸢ṣur-ma UGU ki⸣-ṣir LUGAL-ti-ia
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 17' [x] it-ti-[x x x x x (x)]-lu*(copy: KU)-lam⸣-ma a-na -reb KUR -šur.KI ú-⸢ra⸣-a 40+[x x x] *(copy: UŠ).zu-uk*(copy: AZ) [x].⸢II ina lìb-bi-<šú>-nu [x (x)] ak-[x (x)] UGU [x]-ṣir LUGAL-ti-ia
Wi=Winckler, Sar. pl. 27 nos. 58c-59c, 17' [ša] it-ti-[šu NÍG.GA-šú-nu áš]-lu-lam-ma a-na -reb KUR -šur.KI ú-⸢ra⸣-[a] 50 GIŠ.GIGIR [2 ME ANŠE.pét-ḫal-lum 3 LIM] .zu-uk GÌR⸣.II ina lìb-bi-šú-nu ak-ṣur-ma UGU ki-ṣir LUGAL-ti-ia
Sq=Louvre squeeze, 17' [x x]-⸢ti⸣-(traces) x-na -reb KUR -šur.⸢KI (traces) lìb-bi⸣-[x]-nu x-⸢ṣur-ma UGU ki-ṣir [x x x]
XIV:2:3
18'. 18' ú-[rad-di] .[KUR.]-⸢šur⸣.KI i-na -reb URU.gar-ga-miš ú-[še-šib-ma ni]-ir [d-šur EN]-⸢ia e-mid-su-nu-ti .URU.pa-a-pa-a-a
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 18' ú*(copy: KAL)-[x x] .[x x].KI [(x)] i-na -reb URU.gar-ga-miš ú-[x x x x x (x)]-ir*(copy: NI) [x x]-⸢ia e-mid-su-nu-ti .URU.pa*(copy: GIŠ)-a-pa-a-[x x (x)]-a
Wi=Winckler, Sar. pl. 27 nos. 58c-59c, 18' ú-rad-di .[KUR ]-⸢šur⸣.KI i-na -reb URU.gar-ga-miš ú-[še-šib-ma ni]-ir [d-šur EN]-⸢ia e-mid-su-nu-ti .URU.pa-a-pa-a-a
Sq=Louvre squeeze, 18' [...] -reb URU.gar-⸢ga-miš ú⸣-[x x x] (traces) [x x x]-⸢su-nu⸣-ti ⸣.URU.pa-a-pa-a-⸢a
XIV,2:4
19'. 19' [.URU.lal]-lu-uk-na-[a-a] UR.GI₇.MEŠ tar⸣-bit É.GAL-ia a-na KUR.ka-ak-[me-e] id-bu-⸢bu [na-pa-di- ul]-tu [áš-ri-šú-nu as-su-ḫa-áš-šú-nu-ti]-ma a-na -reb URU.di-maš-qi šá KUR MAR.TU.KI
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 19' [x (x) x]-lu-uk*(copy: AZ)-na-<a-a> UR.GI₇.MEŠ <tar>-bit É.GAL-ia a-na KUR.ka-ak-[x x (x)] id-bu-⸢bu [x]-tu [x x x x x (x x)]-ma a-na -reb URU.di*(copy: PA)-maš-qi šá KUR MAR.TU.[(x)].KI
Wi=Winckler, Sar. pl. 27 nos. 58c-59c, 19' [].URU.lal-lu-uk-na-a-a UR.GI₇.MEŠ tar-bit É.GAL-ia a-na KUR.ka-ak-[me-e] id-bu-bu na-[pa-di- ul]-tu [áš-ri-šú-nu as-su-ḫa-áš-šú-nu-ti] (presumed closing square bracket after TI is based on Botta’s copy, but is omitted in Winckler’s copy) ma a-na -reb URU.di-maš-qi šá KUR MAR.TU.KI
Sq=Louvre squeeze, 19' (traces) GI₇.MEŠ tar-bit É.GAL-ia a-na KUR.ka-[...] id-bu⸣-[x x x] (traces) [x x x]-⸢ma a-⸢na ⸣-reb URU⸣.di-maš-qi šá KUR MAR.TU.KI
XIV,2:5
20'. 20' ú-[še]-⸢šib⸣-[šú]-nu-ti i-⸢na 6 BALA-ia mur-[sa]-a KUR.[ur]-⸢ar⸣-ṭa-a-a a-[na mba-ag-da]-⸢at⸣-ti KUR.ú-<>-di-⸢⸣-[a]-a
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 20' ú-[x x x (x)]-nu-ti i-⸢na 6 BALA-[(x)]-ia mur-[x-(x)]-a KUR.<ur>-ar*(copy: RI)-ṭa-a-a a-[x x x x x (x)]-⸢at⸣-ti KUR.ú-<>-di-⸢⸣-[x-(x)]-a
Wi=Winckler, Sar. pl. 27 nos. 58c-59c, 20' ú-[še-šib]-šú-nu-ti i-na 6 BALA-ia mur-[x]-a KUR.[ur]-⸢ar⸣-ṭa-a-a [mba-ag-da]-⸢at⸣-ti KUR.ú-<>-di--a-a
Sq=Louvre squeeze, 20' ú⸣-[x]-⸢šib⸣-[x x x x]-⸢na 6 BALA-ia mur⸣-[x]-⸢a KUR.(traces)-at⸣-ti KUR.ú-<>-di-⸢⸣-[x x]
XIV: 2,6
21'. 21' mKAR-[x x x (x)] x KUR.zi-kir-ta-a-[a ].⸢GAR⸣.[KUR.MEŠ KUR].⸢man⸣-na-a-[a ].⸢rak-bu⸣-[šú] ša da-ba-ab-ti sar₆-ra-ti
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 21' mKAR-[x x x x (x)] KUR.zi-kir-ta-a-[x (x)] GAR⸣.[x x]-na-a-[x x x x x x (x x)] da-ba-ab-ti sar₆-ra-[(x x)]-ti
Wi=Winckler, Sar. pl. 27 nos. 58c-59c, 21' m?KAR-[x x (x)] x KUR.zi-kir-ta-a-[a .GAR.KUR.MEŠ KUR.man] (presumed closing square bracket after MAN is based on Botta’s copy, but is omitted in Winckler’s copy) na-a-a [].rak-bu-šú [ša] da-ba-ab-ti sar₆-ra-ti
Sq=Louvre squeeze, 21' mKAR⸣-[x x x x (x)] KUR.zi-kir⸣-ta-a-[x x x x x x] man-na⸣-a-[x x] rak-bu⸣-[x] ša da-ba-ab-ti sar₆-ra-ti
XIV,2:7
22'. 22' [-pur ú-šá-an-ni] ṭè⸣-en-šú-un it-ti-⸢ia [mLUGAL-GI.NA] ù it-ti [ma]-za-⸢a DUMU [EN-šú]-nu ú-šam-ki-ir-šu-nu-ti-ma
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 22' [x x x x x (x)] ṭè*(copy: KIB)-en-šú-un it-ti-⸢ia*(copy: MA[) [x x x (x)] ù it-ti [x (x)]-za-[x x x x]-nu ú-šam-ki-ir-šu-nu-ti-ma
Wi=Winckler, Sar. pl. 27 nos. 58c-59c, 22' [x x x x x x (x)] ṭè-en-šú-un it-ti-ia ù it-ti ma-za-a DUMU [EN-šú]-nu ú-šam-ki-ir-šu-nu-ti-ma
Sq=Louvre squeeze, 22' [x x x x x x] x-en-⸢šú-un it-ti-ia [x x x (x)] ù it-ti [x]-za-⸢a DUMU [x x]-⸢nu ú-⸢šam-ki⸣-ir-šu-nu-⸢ti⸣-ma
XIV,2:8
23'. 23' [a-na i-di]-šu ú-ter-šu-nu-ti i-na KUR.⸢ú⸣-[a-ú]- KUR-e mar⸣-ṣi suḫ-ḫur⸣-ti KUR.man-na-a-a -ku-nu-ú-ma
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 23' [x x x x x (x x)]-šu ú-ter-šu-nu-ti i-na KUR*(copy: MAN).ú⸣-[x]- KUR-e mar⸣-ṣi suḫ⸣-[x-(x)]-ti KUR.man-na-a-a -ku-nu-ú-ma
Wi=Winckler, Sar. pl. 27 nos. 58c-59c, 23' [x x x x x x (x)]-šu ú-ter-šu-nu-ti i-na KUR.ú-[a]- KUR-e mar-ṣi suḫ-⸢ḫur*(copy: ḪI-[MA])-ti KUR.man-na-a-a -ku-nu-ú-ma
Sq=Louvre squeeze, 23' [x x x x]-⸢šu ú-ter-šu⸣-nu-⸢ti i-⸢na [x] ú⸣-[x-x]-⸢ KUR-⸢e mar-ṣi suḫ-ḫur⸣-ti KUR⸣.man-na-a-a -ku-nu-ú-ma
XIV,2:9
24'. 24' [ADDA] ma⸣-[za-a] EN-[šú-nu] id-du-ú a-na d-šur EN-⸢ia áš-[šú] túr⸣-ri gi-[mil]-⸢li KUR.man-na-a-a qa-ti áš-ši-ma um-ma-na-at d-⸢šur
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 24' [x x x x x (x)] EN-[x x] id-du-ú a-na d-šur EN*(copy: NU)-ia áš-[x] túr⸣-ri gi-[x]-⸢li*(copy: ]KAL) KUR.man-na-a-a qa-ti áš-ši-ma um-ma-na-[x (x) x] -šur*(copy: MAŠ)
Wi=Winckler, Sar. pl. 27 nos. 58c-59c, 24' [ADDA m]a-za-a EN-šú-nu id-du-ú a-na d-šur EN-ia áš-šú túr-ri gi-mil-li KUR.man-na-a-a qa-a-ti áš-ši-ma um-ma-na-at d-šur
Sq=Louvre squeeze, 24' [x x] ma⸣-[x x] EN⸣-(traces) a-na d-šur x-⸢ia áš⸣-[x] túr⸣-ri gi-[x x x] man⸣-na-a-a qa-ti áš-ši-ma um-ma-na-at d-⸢šur
XIV,2:10
25'. 25' [gap]-šá-a-ti [ad-ke-e-ma i]-na KUR.ú-a-ú- KUR-i [a]-šar ADDA ma-za-a id-du-⸢ú ma-⸢šak mba⸣-ag-da-at-ti a-ku-uṣ-[ma]
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 25' [x]-šá-a-ti [x x x (x)]-na KUR.ú-a-ú- KUR-i [(x) x]-šar ADDA ma-za*(copy: A)-a*(copy: ZA) id-du-ú*(copy: GIŠ) ma-[x x]-ag-da-at-ti a-ku-uṣ-[x x]
Wi=Winckler, Sar. pl. 27 nos. 58c-59c, 25' [gap]-šá-a-ti [ad-ke-e-ma i]-na KUR.ú-a-<ú>- KUR-i [a]-šar ADDA ma-za-a id-du-ú ma-šak mba-ag-da-at-ti a-ku-uṣ-[ma]
Sq=Louvre squeeze, 25' [x]-šá-⸢a-ti [x x x x x x] ú-a-⸢ú⸣-x x-⸢i [x]-šar x x ma-za-a id-du-x ma-⸢šak mba⸣-ag-da-at-ti a-⸢ku⸣-uṣ-[x]
XIV,2:11
26'. 26' UN.⸢MEŠ KUR.man⸣-[na]-a-a ú-šab-ri mul-⸢lu⸣-su-nu ša [i-na] GIŠ.GU.ZA ma⸣-za-a ú-⸢še-ši-bu⸣-ma gi-⸢mir KUR.man-na-a-a
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 26' UN.[x x x x]-a-a ú-šab-ri mul-⸢lu⸣-su-nu ša [x x (x)] GIŠ.GU.ZA*(copy: A) [x x]-za-a ú-[x x (x)]-ma gi-⸢mir [x] KUR.man-na-a-a [x x]
Wi=Winckler, Sar. pl. 27 nos. 58c-59c, 26' UN.⸢MEŠ [KUR].man-na-a-a ú-šab-ri mul-lu-su-nu ša [i-na] GIŠ.GU.ZA ma-za-a ú-še-ši-bu-ma gi-mir KUR.man-na-a-a
Sq=Louvre squeeze, 26' UN.MEŠ KUR.man⸣-[x]-a-a ú-[x]-ri [m]⸢ul-lu⸣-[x x] ša [x x x x].ZA ma-za-a ú-še-ši-bu⸣-ma gi-⸢mir KUR.man-⸢na-a⸣-[x]
XIV,2:12
27'. 27' [rap-ši?] ú⸣-šad-⸢gi⸣-la pa-nu--šú mul-lu-su-nu KUR.[man]-na-a-⸢a [šib]-sa-at [d]-šur šá sa-paḫ KUR-šú ina UGU-⸢šu? ib-ši-[ma (a-na)]
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 27' [x x (x)] ú⸣-šad*(copy: ŠE)-gi⸣-la pa-nu--šú mul-lu-su-nu [x] KUR.[x]-na-a-[x x x]-sa-at [x] -šur šá sa-paḫ KUR-šú ina UGU-[x (x)] ib-ši-[x x (x)]
Wi=Winckler, Sar. pl. 27 nos. 58c-59c, 27' [x x (x)] ú-šad-gi-la pa-nu--šú mul-lu-su-nu KUR.[man]-na-a-a [šib]-sa-at d-šur šá sa-paḫ KUR-šú ina UGU-šu*(copy: KI) ib-ši-[x (x)]
Sq=Louvre squeeze, 27' [x x] ú⸣-x-⸢gi⸣-la pa-nu-⸢⸣-šú mul⸣-lu-su-⸢nu KUR⸣.[x x]-⸢a-a [x]-sa-at [d]-šur šá sa-paḫ KUR-šú ina UGU⸣-x ib-ši⸣-[x]
XIV,2:13
28'. 28' [m]⸢ur⸣-sa-a KUR.ur-ar-ṭa-a-a [x x (x)] LU? x [x x (x)]-ma m-šur-ZU KUR.⸢kar-al-la⸣-a-a [m]⸢it⸣-ti-i KUR.al⸣-la-⸢ab⸣-[ra-a-a]
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 28' [m]⸢ur⸣-sa-a*(copy: ḪA) KUR.ur-ar-ṭa-a-a [x x x (x x x)]-ma m-šur-ZU KUR.kar-[x x x (x)]-a-a [x]-ti-i <KUR>.al*(copy: ⸢KU⸣)-la-⸢ab*(copy: I[)-[x x x]
Wi=Winckler, Sar. pl. 27 nos. 58c-59c, 28' [m]⸢ur⸣-sa-a KUR.ur-ar-ṭa-a-a [x x (x)] KIL?-⸢BE?⸣-ma m-šur-ZU KUR.kar-al-la-a-a mit-ti-i KUR.al-la-ab-[ra-a-a]
Sq=Louvre squeeze, 28' [m]⸢ur⸣-sa-a KUR⸣.ur-ar-ṭa-a-⸢a [x x (x)] LU? x [x x x (x)] m-šur-⸢ZU KUR.⸢kar-al-la-a-a [m]⸢it⸣-ti-⸢i KUR.al⸣-la-⸢ab⸣-[x x x]
XIV,2:14
29'. 29' it-ti-ia -bal-kit-ma ar⸣-[du-tu KUR.ur-ar-ṭi] e⸣-pe-ši iz-kur-šu-nu-ti [i]-na ug⸣-gat lìb-[bi-ia]
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 29' it-ti-ia -bal-kit-ma ar⸣-[x x x x x x x (x)] e⸣-pe-ši iz-kur-šu-nu-ti [x x]-na ug⸣-gat*(copy: NU) lìb-[x x (x x)]
Wi=Winckler, Sar. pl. 27 nos. 58c-59c, 29' it-ti-ia -bal-kit-ma ar⸣-[du-tu KUR.ur-ar-ṭi] e⸣-pe-ši iz-kur-šu-nu-ti i-na ug-gat lìb-[bi-ia]
Sq=Louvre squeeze, 29' it⸣-ti-⸢ia -bal-kit-ma ar⸣-[x x x x x x]-pe-ši iz-kur-šu-nu-ti [x]-na ug⸣-gat lìb-[x x]
XIV,2:15
30'. 30' um-ma-na-at d-šur ga-⸢ap⸣-[šá-a-ti ad-ke]-⸢e⸣-ma a-na ka-šad KUR.man-[na-a-a áš-ta-kan pa-ni-ia]
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 30' um-ma-na-at d-šur ga-⸢ap⸣-[x x x x x x x (x)]-⸢e⸣-ma a*(copy: ŠÁ?)-na ka-šad KUR.man-[...]
Wi=Winckler, Sar. pl. 27 nos. 58c-59c, 30' um-ma-na-at d-šur ga-⸢ap⸣-[šá-a-ti ad-ke]-⸢e⸣-ma a-na ka-šad KUR.[man-na-a-a ...]
Sq=Louvre squeeze, 30' um-ma-na-at d-šur ga-ap⸣-[x x x x x (x x)]-(x) x x-na ka-šad KUR.man-[...]
XIV,10:1
31'. 31' [...] AB [...]
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 31' [...] AB [...]
XIV,10:2
32'. 32' [...] I RI BI [x x x (x)] ḫu-ḫa-⸢riš [...]
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 32' [...] I RI BI [x x x (x)] ḫu-ḫa-⸢riš [...]
XIV,10:3
33'. 33' [... áš-ru-up]-ma URU.⸢zi⸣-[bi-a ...]
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 33' [...]-ma*(copy: MAŠ) URU*(copy: GIŠ).zi⸣-[...]
XIV,10:4
34'. 34' [... iṣ-ba]-tu-ma [...]
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 34' [...]-tu*(copy: DA)-ma [...]
XIV,10:5
35'. 35' [... ma-da]-ta am-ḫur-[šu mit]-ti-[i ...]
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 35' [...]-ta am-ḫur-[x x]-ti-[...]
XIV,10:6
36'. 36' [...] LA GIŠ [x] TI MA [x x] É RI UN.[MEŠ KUR].kar-al-la-[a-a ...]
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 36' [...] LA GIŠ [x] TI MA [x x] É RI UN.[x x] kar-al*(copy: DA)-la-[...]
XIV,10:7
37'. 37' [...] URU.É-[x-x]-AḪ-[x] URU.[x]-la-ma URU.[ga]-nu-[IZ-x-KUR-x ...]
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 37' [...] URU.É-[x-x]-AḪ-[x] URU.[x]-la-ma URU.[x]-NU-[...]
XIV,10:8
38'. 38' [6 URU.MEŠ šá KUR].ni-⸢ik⸣-sa-[am-ma ak-šu]-ud mGÌR.II-LUGAL .EN.URU [(x) ša] URU.šur-[ga-di-a i-na qa-ti aṣ-bat URU.MEŠ-ni šu-a-tu-nu]
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 38' [...] ni-⸢ik⸣-sa-[x x (x)]-ud mGÌR.II-LUGAL .EN.URU [(x) x] URU.šur-[...]
XIV,10:9
39'. 39' [UGU pi-ḫa-at KUR.par-su-áš ú-rad-di mdEN-LUGAL-ú-ṣur] URU⸣.ki-<še>-si-im-a-a [qa]-ti ik-[šu]-ud-ma [šá-a-šú a-di NÍG.ŠU É.GAL-šú a-na] KUR -⸢šur⸣.[KI]
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 39' [...] URU⸣.ki-<še>-si-im-a-a [x]-ti ik-[x]-ud-ma [x x x x x x (x x)] KUR -⸢šur [x]
XIV,10:10
40'. 40' [ú-ra-a-šú .šu-ut SAG-ia .EN.NAM UGU URU-šú áš-kun] GIŠ.TUKUL DINGIR.MEŠ a-li-⸢kut [(x) maḫ]-ri-[ia] ú⸣-še-piš-ma -[reb-šú ú]-šar-mi
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 40' [...] GIŠ.TUKUL DINGIR.MEŠ a-li-⸢kut [(x) x]-ri-[x] ú⸣-še-piš-ma -[x (x) x]-šar-mi
XIV,10:11
41'. 41' [URU.kar-dMAŠ.(MAŠ) MU-šú ab-bi ṣa-lam LUGAL-ti-ia i-na lìb-bi ul-ziz KUR].É-sa-ag-bat KUR.É-ḫi-[ir-ma-mi KUR].É-ú-[(x)]-mar-⸢gi URU.[ḫa-ar?-ḫu-bar-ban]
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 41' [...].É-sa-ag-bat KUR.É-ḫi*(copy: ŠE)-[x x x (x)] É-ú-[(x)]-mar*(copy: Ú)-gi URU.[x x x (x)]
XIV,10:12
42'. 42' [URU.ki-lam-ba]-a-ti URU.⸢ar⸣-ma-an-[gu UGU? pi]-ḫa-ti-šú ú-rad⸣-di URU.[ḫa-ar?-ḫa-ra-a]-a mki-⸢ba⸣-[ba] .EN.URU-[šú-nu] ir-⸢du⸣-[du-ma]
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 42' [...]-a-ti URU.⸢ar⸣-ma-an-[x x x (x)]-ḫa-ti-šú ú-rad⸣-di*(copy: ENGUR) URU.[x x x x]-a mki-⸢ba⸣-[x] .EN.URU-[x x] ir*(copy: NI)-du⸣-[x]
XIV,10:13
43'. 43' [... mda-al-ta]-a KUR.el-⸢li⸣-ba-a-a ú⸣-[rab-bu-(ú)] UGU-šú-un URU šu-a- ak-šu-ud šal-la-su áš-lu-la UN.[MEŠ KUR.KUR]
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 43' [...]-a KUR.el-⸢li*(copy: KUR[)-ba-a-a ú⸣-[x x] UGU-šú-un*(copy: Ú) URU šu-a- ak*(copy: ENGUR)-šu-ud šal-la-su áš-lu-la UN.[x x x (x)]
XIV,10:14
44'. 44' [ki-šit-ti qa-ti-ia i]-na lìb-bi [(x) ú]-še-rib .[x x x] EN.NAM UGU⸣-šú-nu áš-kun [(x)] ÍD-tu e-[li-tum (x)]
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 44' [...]-na lìb-bi [(x x) x]-še-rib *(copy: DU).[x x x] EN.NAM UGU⸣-šú-nu*(copy: AŠ) áš*(copy: MA)-kun [(x)] ÍD-tu e-[x x (x x)]
XIV,10:15
45'. 45' [ša KUR.a-ra-an-ze-(e)-šú ÍD]-tu šap-⸢li⸣-[tu (x)] šá [É-m]⸢ra⸣-ma-tu-a [KUR].⸢ú⸣-ri-qa-tu KUR.si-ik-ri-is KUR.[(x)]-šá-pa-⸢ar⸣-[da]
Bt=Botta, Monument de Ninive 3 pls. 158c-159c top and 162, 45' [...]-tu šap*(copy: MA-KU)-li⸣-[x (x)] šá ra⸣-ma-tu-a [x].⸢ú⸣-ri-qa-tu KUR.si-ik-ri-is KUR.[(x)]-šá-pa*(copy: ÁŠ)-ar⸣-[x]
Continued on several unpreserved slabs