Sargon II 22

1. 1 dna-bi-um DUB.SAR gim-ri sa-ni-qu
1=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1, 1 dna-bi-um DUB.SAR gim-ri sa-ni-qu
2=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 1 ...
3=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 1 ...
4=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 1 ...
5=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 1 dna-bi-um DUB.SAR gim-ri sa-ni-qu
6=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 1 ...
7=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 1 ...
8=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 1 ...
9=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 1 ...
10=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 1 dna-bi-um DUB.SAR gim-ri sa-ni-qu
2. 2 mit-ḫur-ti a-na mLUGAL-GI-NA LUGAL kiš-šá-ti
1=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1, 2 mit-ḫur-ti a-na mLUGAL-GI-NA LUGAL kiš-šá-ti
2=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 2 ...
3=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 2 ...
4=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 2 ...
5=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 2 mit-ḫur-ti a-na mLUGAL-GI-NA LUGAL kiš-šá-ti
6=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 2 ...
7=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 2 ...
8=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 2 ...
9=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 2 ...
10=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 2 mit-ḫur-ti a-na mLUGAL-⸢GI⸣-NA LUGAL kiš-šá-ti
3. 3 LUGAL KUR -šur.KI GÌR.NÍTA .DINGIR.RA.KI LUGAL KUR EME.GI₇
1=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1, 3 LUGAL KUR -šur.KI GÌR.NÍTA .DINGIR.RA.KI LUGAL KUR EME.GI₇
2=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 3 ...
3=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 3 ...
4=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 3 ...
5=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 3 LUGAL KUR -šur.KI GÌR.NÍTA .DINGIR.RA.KI LUGAL KUR EME.GI₇
6=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 3 ...
7=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 3 ...
8=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 3 ...
9=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 3 ...
10=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 3 LUGAL KUR -šur.KI GÌR.NÍTA ⸣.DINGIR.RA.KI LUGAL KUR EME.GI₇
4. 4 ù URI.KI ba-nu-ú ku-um-mi-ka
1=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1, 4 ù URI.KI ba-nu-ú*(copy: KID) ku-um-mi-ka
2=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 4 ...
3=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 4 ...
4=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 4 ...
5=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 4 ù URI.KI ba-nu-u ku-um-mi-ka
6=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 4 ...
7=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 4 ...
8=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 4 ...
9=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 4 ...
10=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 4 ù URI.KI ba-nu-ú ku-⸢um⸣-mi-ka
5. 5 i-na ku-un lìb-bi-ka ki-niš IGI.BAR-su-ma
1=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1, 5 i-na ku-un lìb-bi-ka ki-niš IGI.BAR-su-ma
2=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 5 ...
3=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 5 ...
4=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 5 ...
5=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 5 i-na ku-un lìb-bi-ka ki-niš IGI.BAR-su-ma
6=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 5 ...
7=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 5 ...
8=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 5 ...
9=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 5 ...
10=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 5 i-na ku-un lìb-bi-ka ki-niš IGI.BAR-su-ma
6. 6 bu-ni-ka ša mi-šá-ri šu-ut-ri-ṣa
1=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1, 6 bu-ni-ka ša mi-šá-ri šu-ut-ri-ṣa
2=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 6 ...
3=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 6 ...
4=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 6 ...
5=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 6 bu-ni-ka ša mi-šá-ri šu-ut-ri-ṣa
6=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 6 ...
7=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 6 ...
8=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 6 ...
9=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 6 ...
10=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 6 bu-ni-ka ša mi-šá-ri šu-ut-ri-ṣa
7. 7 ṣe-ru--šu šu-ut-lim-šu UD.MEŠ
1=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1, 7 ṣe-ru--šu šu-ut-lim-šu UD.MEŠ
2=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 7 ...
3=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 7 ...
4=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 7 ...
5=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 7 ṣe-ru--šú šu-ut-lim-šu UD.MEŠ
6=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 7 ...
7=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 7 ...
8=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 7 ...
9=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 7 ...
10=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 7 ṣe-ru--šu šu-ut-lim-šu UD.MEŠ
8. 8 DÙG.GA UZU.MEŠ ru-qu-ti MU.AN.NA.MEŠ
1=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1, 8 DÙG.GA UZU.MEŠ ru-qu-ti MU.AN.NA.MEŠ
2=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 8 ...
3=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 8 ...
4=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 8 ...
5=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 8 DÙG.GA UZU.MEŠ ru-qu-ti MU.AN.NA.MEŠ
6=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 8 ...
7=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 8 ...
8=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 8 ...
9=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 8 ...
10=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 8 DÙG.GA UZU.MEŠ ru-qu-ti MU.AN.NA.MEŠ
9. 9 ḫu-ud lib-bi ši-i-mi ši-ma-tuš
1=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1, 9 ḫu-ud lib-bi ši-i-mi ši-ma-tuš
2=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 9 ...
3=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 9 ...
4=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 9 ...
5=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 9 ḫu-ud lìb-bi ši-i-mi ši-ma-tuš
6=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 9 ...
7=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 9 ...
8=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 9 ...
9=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 9 ...
10=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 9 ḫu-ud lib-bi ši-i-mi ši-ma-tuš
10. 10 it-ti AN-e ù er-ṣe-tim
1=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1, 10 it-ti AN-e ù er-ṣe-tim
2=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 10 ...
3=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 10 ...
4=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 10 ...
5=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 10 it-ti AN-e ù er-ṣe-tim
6=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 10 ...
7=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 10 ...
8=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 10 ...
9=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 10 ...
10=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 10 it-ti AN-e ù er-ṣe-tim
11. 11 šu-ri-ik BALA-šu li-tep-pu-
1=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1, 11 šu-ri-ik BALA-šu li-tep-pu-
2=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 11 ...
3=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 11 ...
4=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 11 ...
5=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 11 šu-ri-ik BALA-šu li-tep-pu-
6=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 11 ...
7=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 11 ...
8=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 11 ...
9=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 11 ...
10=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 11 šu⸣-ri-ik BALA-šu li-tep-pu-
12. 12 RE.É.UM- ša gi-mir
1=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1, 12 RE.É.UM- ša gi-mir
2=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 12 ...
3=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 12 ...
4=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 12 ...
5=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 12 RE.É.UM- ša gi-⸢mir
6=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 12 ...
7=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 12 ...
8=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 12 ...
9=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 12 ...
10=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 12 RE.É.UM- ša gi-mir
13. 13 ma-ti-tan it-ti áš-ri ù ki-gal-li
1=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1, 13 ma-ti-tan it-ti áš-ri ù ki-gal-li
2=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 13 ...
3=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 13 ...
4=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 13 ...
5=Loud and Altman, Khorsabad 2 pp. 61-63 and 103-104 no. 1 (variants), 13 ma-ti-tan it-ti áš-ri ù ki-gal-li
6=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 13 ...
8=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 13 ...
9=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 13 ...
10=Loud and Altman, Khorsabad 2 pls. 79 and 83-84, 13 ma-⸢ti-tan it-ti [x]-ri ù ki-gal-li